Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0021/2010Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0021/2010

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om situationen i Jemen

8.2.2010

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
EFD (B7‑0021/2010)
S&D (B7‑0023/2010)
PPE (B7‑0024/2010)
ALDE (B7‑0026/2010)
ECR (B7‑0027/2010)
Verts/ALE (B7‑0028/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Filip Kaczmarek för PPE-gruppen
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen
Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Renate Weber för ALDE-gruppen
Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Ashley Fox för ECR-gruppen
Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Lorenzo Fontana för EFD-gruppen


Förfarande : 2009/2813(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0021/2010
Ingivna texter :
RC-B7-0021/2010
Debatter :
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om situationen i Jemen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av uttalandet av den 27 januari 2010 från ordföranden för högnivåmötet om Jemen,

 

–   med beaktande av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) slutsatser om Jemen av den 25 januari 2010 och av den 27 oktober 2009,

 

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande av den 27 oktober 2009 på Europeiska unionens vägnar om det förvärrade säkerhetsläget i Jemen,

 

–   med beaktande av Europeiska gemenskapens strategidokument för Jemen för perioden 2007‑2013,

 

–   med beaktande av resultatet av besöket från Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Gulfstaterna (inklusive Jemen) till Jemen den 22–25 februari 2009,

 

–   med beaktande av den slutliga rapporten av den 26 september 2006 från EU:s valövervakningsuppdrag,

 

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen och av följande skäl:

 

A. Den övergripande politiska och socioekonomiska situationen och säkerheten i Jemen har försämrats under lång tid, vilket har väckt en stark oro hos det internationella samfundet.

 

B.  Al-Qaidas terroristcell tog på sig ansvaret för det misslyckade försöket av den nigerianske terroristen Umar Farouk Abdulmuttab, som hävdade att han utbildats och utrustats vid ett al‑Qaida-läger i Jemen, att spränga ett flygplan över Detroit i december 2009. En fortsatt försämring av säkerhetsläget i Jemen kan erbjuda terrorist- och rebellgrupper i regionen, särskilt al-Qaida, en säker tillflyktsort, där de sedan kan planera, organisera och stödja terroristoperationer.

 

C. Säkerhetsläget har ytterligare förvärrats till följd av inbördeskriget mot de shiamuslimska zaiditerna i Sada i norra Jemen och våldsaktionerna från separatiströrelsen i den södra delen av landet.

 

D. Terrorismen var utbredd i Jemen under många år före 11 september, vilket t.ex. visas av al‑Qaidas attack den 12 oktober 2000 mot USS Cole, och sedan 2007 har terrorismen i Jemen eskalerat med många attacker mot rörledningar, oljeanläggningar, regeringsbyggnader, ambassader (däribland Italiens och Förenta staternas), fartyg och turister i landet.

 

E.  De lokala striderna i Sadaregionen fick en regional dimension när Saudiarabiens militära styrkor angrep rebellerna vid gränsen mellan Saudiarabien och Jemen och anföll rebellernas ställningar. Jemens regering har uppgett att utländska shiitiska grupperingar stöder rebellrörelserna i landets norra del.

 

F.  Striderna mellan den jemenitiska armén och shiitiska rebeller i den norra provinsen Sada, som inleddes 2004, har lett till att över 175 000 personer tvingats fly och orsakat en humanitär kris i området.

 

G. Jemen är ett av världens fattigaste länder. Livsmedelskrisen 2008 fick mycket svåra följder för de fattigare delarna av Jemens befolkning medan den globala finanskrisen, särskilt de minskade oljeinkomsterna, har bidragit till ett ohållbart tryck på statsfinanserna, en situation som ytterligare förvärrats av det begränsade genomförandet av de ekonomiska reformer och skattereformer som redan borde ha verkställts.

 

H. Jemens oljereserver, som står för 75 procent av landets inkomster, håller på att ta slut och landet har få livskraftiga alternativ för en hållbar ekonomi efter oljan.

I.   Ett annat allvarligt problem som Jemen står inför är den stora vattenbristen, vilken har flera orsaker, bland annat stigande inhemsk förbrukning, dålig vattenförvaltning, korruption, bristfällig resursförvaltning och onödigt vattenintensiv bevattningsteknik. Enligt regeringens uppskattningar saknas det tillstånd för 99 procent av all vattenutvinning.

J.   Den situation som orsakats av Jemens brist på livsmedel och vatten kompliceras ytterligare av befolkningens beroende av khat, en gröda som ger snabba inkomster och kräver kraftig bevattning för att växa. Khat odlas i så stor utsträckning att ungefär 40 procent av Jemens vattenresurser går till dessa odlingar. Detta har medfört att Jemen nu har blivit en nettoimportör av livsmedel.

K. De ökade antalet fartygskapningar i Adenviken och det ständiga migrationstrycket från Afrikas horn är andra faktorer som påverkar stabiliteten i landet.

L.  Det 18 sjömil breda sundet Bab el Mandeb mellan Jemen och Djibouti är av stor strategisk betydelse då 3,3 miljoner fat olja (4 procent av den dagliga globala produktionen) passerar genom sundet varje dag.

M. Sedan 2004 har EU gett mer än 144 miljoner euro i bistånd till Jemen, varav den största delen gått till ekonomisk utveckling. EU har också genomfört stödprogram för att bistå Jemens polis och kustbevakning.

N. Efter den misslyckade bombattacken på flygplanet över Detroit har de brittiska och amerikanska regeringarna meddelat att de kommer att öka sitt militära och humanitära bistånd till Jemen betydligt och de har också åtagit sig att gemensamt finansiera en jemenitisk polisenhet inriktad på terrorismbekämpning, samt stödja Jemens kustbevakning.

O. Parlamentsvalet, som skulle ha hållits i april 2009, har skjutits upp till 2011 så att myndigheterna kan genomföra en väsentlig reformering av valsystemet. Än så länge har dock inga konkreta åtgärder vidtagits för att nå detta mål.

P.  Det finns fortfarande en stark oro över utvecklingen i Jemen när det gäller demokrati, mänskliga rättigheter och domstolsväsendets oberoende. Det finns fall av förföljelse av journalister och människorättsförsvarare. Situationen för kvinnor är särskilt svår, eftersom de har allt sämre möjligheter till utbildning och inte deltar aktivt i det politiska livet.

Q. Sex europeiska medborgare – fem tyskar och en britt – hålls fortfarande gisslan sedan de kidnappades i juni 2009. Tre andra personer från samma grupp hittades döda strax efter bortförandet.

1.  Europaparlamentet är djupt oroat över att säkerhetsproblemen och de politiska och socioekonomiska problemen försämrats under lång tid i Jemen. Parlamentet efterlyser omfattande insatser från det internationella samfundets sida för att hindra en upptrappning av den nuvarande krisen samt för att uppnå målet om ett enat, stabilt och demokratiskt Jemen.

2.  Europaparlamentet välkomnar resultatet från det internationella möte om Jemen som ägde rum den 27 januari 2010 i London, bl.a. uttalandet från generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd om att han kommer att anordna ett möte mellan Gulfstaterna och andra partner till Jemen i Riyadh den 22–23 februari 2010 samt den jemenitiska regeringens åtagande att fortsätta sitt reformprogram och inleda en diskussion om ett IMF-program. Parlamentet välkomnar också det internationella samfundets åtagande att stödja Jemens regering i dess kamp mot al-Qaida och andra former av terrorism, och upprepar samtidigt sitt stöd för ett enat Jemen och sin respekt för landets suveränitet och självständighet.

3.  Europaparlamentet är övertygat om att säkerhet och stabilitet i Jemen kan uppnås endast med hjälp av politiska och socioekonomiska reformer. Parlamentet uppmanar därför Jemens regering att uppfylla de löften man gav till det internationella samfundet och påskynda den politiska och ekonomiska reformprocessen i landet för att fördjupa demokratin och förbättra människors levnadsförhållanden.

4.  Europaparlamentet välkomnar och stöder det aktiva samarbetet mellan kommissionen, rådet och Jemens regering, särskilt inom områden som utveckling, polis- och rättsväsende, gränsbevakning, bekämpning av människosmuggling, sjösäkerhet, bekämpning av terrorism och institutionsuppbyggnad. Rådet och kommissionen uppmanas att ytterligare stärka de bilaterala förbindelserna med Jemen och att undersöka hur EU effektivast kan bidra till att förbättra säkerheten och den politiska situationen i landet.

5.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning om en omedelbar vapenvila i Sada och i södra Jemen och anser att en varaktig fred kan uppnås endast genom en allomfattande politisk lösning. Parlamentet är djupt oroat över den allt sämre humanitära situationen i norra Jemen. Parlamentet uppmanar samtliga parter att uppfylla sina skyldigheter och förpliktelser enligt internationell humanitär rätt för att skydda civilbefolkningen i området och låta humanitärt bistånd och hjälp nå de berörda områdena.

6.  Europaparlamentet uppmanar Jemens regering att avstå från diskriminering mot etniska eller religiösa grupper i landet och att i sin politik beakta det gemensamma intresset hos alla landets medborgare. Åtgärder mot terrorism får inte missbrukas för politiska ändamål, särskilt inte mot politiska motståndare, journalister och människorättsaktivister.

7.  Europaparlamentet uttrycker oro över al-Qaidas mångåriga och ökande närvaro i Jemen och understryker att om inga konkreta insatser görs skulle detta kunna leda till att centralregeringens makt försvagas ytterligare och till att Jemen dess grannländer destabiliseras i samma omfattning som Somalia, vilket i sin tur kommer att ge extremister ledda eller inspirerade av al-Qaida möjligheter att omgruppera sig, organisera, öva och utföra terroristattacker inom och utanför Jemens territorium.

8.  Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att genomföra de reformer som behövs för att förbättra de mänskliga rättigheterna i landet, särskilt genom att garantera mediefrihet, rätt till rättvis rättegång och lika behandling av män och kvinnor.

9.  Europaparlamentet uppmuntrar alla politiska krafter i Jemen att bryta det nuvarande dödläget i förhandlingarna om viktiga politiska reformer. Parlamentet understryker vikten av att hålla val 2011 och uppmuntrar alla politiska partier att förverkliga sina överenskommelser om de åtgärder som krävs för att förbättra valsystemet och fördjupa demokratin, och då särskilt ta hänsyn till rekommendationerna från EU:s valobservatörsuppdrag efter de demokratiska president- och lokalvalen 2006. Kommissionen och rådet uppmanas att i nära samarbete med parlamentet övervaka reformeringen av konstitutionen och vallagen, vilken var orsaken till att parlamentsvalet sköts upp.

10. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen och, efter dess inrättande, den europeiska avdelningen för yttre åtgärder, att snabbt genomföra en samordnad och övergripande EU-strategi beträffande Jemen, så att man förhindrar dubbelarbete och överlappningar mellan medlemsstaternas bistånd och utvecklingsstöd. Parlamentet framhåller att samordning inom EU är en förutsättning för en global samordning av givarna i Jemen. I dag råder det en skriande brist på en sådan samordning.

11. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att i samarbete med andra internationella aktörer öka sitt utvecklingsbistånd till Jemen i syfte att stabilisera den politiska situationen samt förbättra det ekonomiska läget och levnadsförhållandena för landets befolkning. Parlamentet uppmanar särskilt till att exceptionella biståndsåtgärder övervägs inom ramen för stabilitetsinstrumentet liksom ett särskilt program för att förbättra utbildningen med stöd av finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete. Parlamentet ser positivt på att Gulfstaternas samarbetsråd är berett att ytterligare utveckla sina förbindelser med Jemen. Jemens regering uppmanas att i nära samarbete med givarna garantera ökad biståndseffektivitet genom lämpliga mekanismer för samordning, distribution och genomförande.

12. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att se till att det bistånd som kommer från det internationella samfundet, och i synnerhet från Europeiska unionens budget, används till att stödja projekt som så många människor som möjligt direkt kan dra nytta av och vars effektivitet kan utvärderas på plats. Parlamentet gläds åt att det har tillsatts en fullvärdig EU‑delegation i Sana.

13. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att genomföra ett särskilt stödprogram i Jemen, vilket skulle inbegripa utbildning av jemenitiska statstjänstemän och bygga på erfarenheter från Eujust Lex samt placering av utbildare i Jemens centrala och lokala förvaltning på ett sätt som förstärker eller kompletterar andra internationella insatser.

14. Europaparlamentet uppmanar de jemenitiska myndigheterna att öka sina ansträngningar för att få till stånd en frigivning av de sex européer som hålls som gisslan i Jemen.

15. Europaparlamentet ber rådet och kommissionen att fullständigt och omedelbart informera parlamentet i alla skeden av förfarandet om all utveckling och alla förhandlingar i enlighet med artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

16. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, generalsekreteraren för Gulfstaternas samarbetsråd samt Jemens regering och parlament.