Предложение за обща резолюция - RC-B7-0031/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0031/2010

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Европейска стратегия за Дунавския регион

  20.1.2010

  внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника
  вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
  S&D (B7‑0031/2010)
  ALDE (B7‑0032/2010)
  Verts/ALE (B7‑0033/2010)
  GUE/NGL (B7‑0034/2010)
  PPE (B7‑0036/2010)

  Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Андрей Ковачев, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler от името на групата PPE
  Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Евгени Кирилов, Georgios Stavrakakis, Ивайло Калфин от името на групата S&D
  Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu, Филиз Хакъева Хюсменова от името на групата ALDE
  Eva Lichtenberger, Michael Cramer от името на групата Verts/ALE
  Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba от името на групата ECR
  Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf от името на групата GUE/NGL


  Процедура : 2009/2812(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0031/2010
  Внесени текстове :
  RC-B7-0031/2010
  Разисквания :
  Гласувания :
  Приети текстове :

  Резолюция на Европейския парламент относно Европейска стратегия за Дунавския регион

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид член 192 и член 265, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –   като взе предвид въпроса от 3 декември 2009 г. до Комисията относно Европейска стратегия за Дунавския регион (O-0150/2009 – B7-0240/2009),

  –   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 18 и 19 юни 2009 г., който отправи призив към Комисията да състави Европейска стратегия за Дунавския регион преди края на 2010 г.,

  –   като взе предвид стратегията на ЕС за региона на Балтийско море,

  –   като взе предвид програмата на Съвета, изготвена от испанското, белгийското и унгарското председателство,

  –   като взе предвид Дунавския форум, създаден в рамките на Европейския парламент и извършената от него работа,

  –   като взе предвид резолюцията си от 24 март 2009 г. относно Зелената книга за териториалното сближаване и етапа на развитие на разискването относно бъдещата реформа на политиката за сближаване,

  –   като взе предвид становището на Комитета на регионите от октомври 2009 г., озаглавено „Стратегия на ЕС за Дунавското пространство“,

  –   като взе предвид конвенциите от Еспо, Орхус и Берн за опазване на околната среда,

  –   като взе предвид рамковата директива за водите и конвенцията от Хелзинки,

  –   като взе предвид Белградската конвенция за режима на корабоплаването по Дунава,

  –   като взе предвид съвместното изявление относно „Развитието на вътрешното корабоплаване и защитата на околната среда в басейна на река Дунав“, прието от Дунавската комисия, Международната комисия за защита на река Дунав (ICPDR) и Международната комисия за басейна на река Сава (ISRBC),

  –   като взе предвид Стокхолмската конференция за макрорегионална стратегия, проведена от шведското председателство,

  –   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

  A. като има предвид, че Договорът от Лисабон признава териториалното сближаване като цел на Европейския съюз (член 3 от ДЕС),

  Б.  като има предвид, че целта на макрорегионалните стратегии е да се използват по по-добър начин съществуващите ресурси с цел разрешаване на въпроси, свързани с териториалното развитие, и за намиране на съвместни отговори на общите предизвикателства,

  В.  като има предвид, че стратегията за Балтийско море вече предложи модел за координиране на политиките на ЕС и финансиране в геополитически териториални единици – макрорегиони, определени въз основа на специфични критерии и като има предвид, че стратегията на ЕС за Дунавския регион, която следва модела на стратегията за Балтийско море, има потенциал за насърчаване на регионалното и трансграничното сътрудничество с цел по-нататъшен икономически растеж и за намиране на съвместни отговори на общите предизвикателства,

  Г.  като има предвид, че река Дунав свързва десет европейски държави: Германия, Австрия, Словашката република, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, България, Република Молдова и Украйна, като шест от тях са държави-членки на ЕС, а в по-широк териториален контекст регионът обхваща също Чешката република, Словения, Босна и Херцеговина и Черна гора,

  Д. като има предвид, че Дунавският регион представлява важна пресечна точка между програмите на ЕС в областта на политиката на сближаване, програмите за държавите, обхванати от Европейската политика на съседство и потенциалните кандидатки за членство, и следователно представлява област, в която може да се развие засилено взаимодействие между различните политики на ЕС: сближаване, транспорт, туризъм, селско стопанство, рибарство, икономическо и социално развитие, енергетика, околна среда, разширяване и политика на съседство,

  Е.  като има предвид, че предстои да бъде разработена стратегия на ЕС за Дунавския регион в следните области на сътрудничество: социално развитие и защита, устойчиво икономическо развитие, транспортна и енергийна инфраструктура, опазване на околната среда, култура и образование,

  Ж. като има предвид, че стратегията на ЕС за Дунав може да допринесе значително за постигането на по-добра координация между регионалните и местните органи, и организациите, развиващи дейност в Дунавския регион, и би осигурила благополучие, устойчиво развитие, нови работни места и сигурност за региона,

  З.  като има предвид, че сътрудничеството в Дунавския регион има дълга история: Европейската дунавска комисия, основана на 30 март 1856 г. и с първоначално седалище в Галац (Румъния), беше една от първите европейски институции, като днес седалището й е в Будапеща,

  И. като има предвид, че след разширяването от 2007 г. река Дунав почти се превърна във вътрешен воден път на Европейския съюз, и като има предвид, че Дунавският регион може да даде значителен принос за насърчаване на развитието, настъпило след това разширяване,

  Й. като има предвид, че река Дунав представлява ефективен воден път дори отвъд пределите на държавите-членки и заедно с канала на Майн и река Рейн свързва Северно с Черно море и притежава потенциал за укрепване на геостратегическото положение на Черноморския регион,

  К. като има предвид, че Дунавският регион представлява взаимосвързано пространство с разнороден икономически капацитет и като има предвид, че възприемането на Дунавския регион като единен макрорегион би помогнало за преодоляване на регионалните различия в икономическите показатели и за подкрепа на интегрираното развитие,

  Л. като има предвид, че делтата на Дунав е обект от световното наследство на ЮНЕСКО от 1991 г. и че Дунавският регион обхваща няколко специални защитени зони и специални защитени територии в рамките на Натура 2000, като има предвид, че Дунав и делтата на Дунав представляват уникална и крехка екосистема, която приютява редки растителни видове, застрашени поради замърсяването,

  1.  призовава Комисията да започне възможно най-скоро обширни консултации с всички държави по поречието на река Дунав, за да обхване различни аспекти от регионалното сътрудничество и да представи стратегия на ЕС за Дунавския регион не по-късно от края на 2010 г.;

  2.  счита, че Европейската стратегия за Дунавския регион е подходящо средство за засилването на териториалното развитие чрез по-тясно сътрудничество в ясно определени области на политиката, в които всички правителствени партньори са открили същинска добавена стойност за Европа, и призовава тази стратегия да бъде разработена като част от целта за европейско териториално сътрудничество;

  3.  подчертава неотложната необходимост от включването на всяка макрорегионална стратегия в регионалната политика на ЕС, в качеството й на координирана политика за цялата територия на ЕС; освен това изтъква необходимостта от извършване на анализ на добавената стойност от тази стратегия по отношение на изпълнението на целта за териториално сближаване в рамките на територията на Съюза;

  4.  подчертава необходимостта от включване в подготвителния процес на съответните регионални и местни заинтересовани страни в Дунавския регион, за да се определят ясно потребностите, както по отношение на балансираното, устойчиво развитие на териториите, така и по отношение на изграждането на капацитет, с цел намиране на решения за общите предизвикателства, да се приложат ефикасно конкретни проекти и да се предостави механизъм за добро управление и призовава правителствата да подкрепят и улеснят информирането и консултирането на неправителствените организации, профсъюзните организации и гражданското общество както при съставянето на стратегията, така и при бъдещото й прилагане;

  5.  призовава Комисията ясно да определи „структурата на управление” на бъдещата политика относно Дунавския регион; изразява становище, че прилагането на тази стратегия не следва да се намесва в правомощията на регионалните и местните правителства;

  6.  подкрепя икономическото и социално развитие на Дунавския регион като приоритетна за ЕС област и насърчаването на по-дълбока регионалната интеграция на Дунавския регион като динамичен компонент от по-широко европейско икономическо и политическо пространство;

  7.  призовава за подобряване на екологичното състояние на река Дунав, която понастоящем е замърсена, както и за мерки за намаляване на замърсяването и предотвратяване на по-нататъшни изпускания на петрол и други отровни и вредни вещества;

  8.  отбелязва, че отговорност за замърсяването на Дунавския регион носят както държавите-членки, така и другите крайречните държави, през които протича Дунав; подчертава, че опазването на околната среда на басейна на река Дунав е важен аспект, който оказва въздействие върху селскостопанското развитие и развитието на селските райони в региона и призовава крайречните държави да превърнат в основен приоритет създаването на съвместни хидроложки съоръжения и съоръжения за контрол на качеството на водата;

  9.  насърчава Комисията и държавите-членки, в рамките на борбата срещу изменението на климата, да обърнат специално внимание и да си сътрудничат в опазването на местните екосистеми и настоятелно призовава Комисията да подпомага научните изследвания и разработването на нови технологии за увеличаване на капацитета за прогнозиране и предприемане на действия в случай на наводнения, екстремна суша и инцидентно замърсяване;

  10. подчертава необходимостта да се защитят и увеличат рибните запаси на река Дунав; призовава Комисията да изготви всеобхватен план за опазване и възстановяване на естествените запаси на есетрови риби в река Дунав;

  11. призовава Комисията да ползва оперативния опит, придобит от стратегията за Балтийско море; съобразно с това призовава за план за действие, който да допълни документа; счита, че планът за действие следва да съдържа следните елементи: екологосъобразно използване на река Дунав за вътрешно корабоплаване, интермодалност с други транспортни средства по поречието на река Дунав чрез подобряване на цялата инфраструктура (с акцент върху по-доброто използване на съществуващата инфраструктура) и чрез създаване на мултимодална транспортна система по цялото поречие на реката, екологосъобразно използване на водната енергия по поречието на река Дунав, запазване и подобряване на качеството на водата на река Дунав в съответствие с рамковата директива за водите, стриктни изисквания за безопасност на плавателните съдове, развиване на екологосъобразен туризъм и подобряване на образованието, научните изследвания и социалното сближаване;

  12. подчертава необходимостта от диверсификация на енергийните източници и призовава Комисията и всички крайречни държави да задълбочат сътрудничеството в областта на енергетиката, да насърчават и прилагат съвместни проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници предвид потенциала на региона като източник на биоенергия, както и да насърчават използването на енергия от биомаса, слънчева, вятърна и хидроенергия;

  13. подчертава, че точните стратегически оценки и оценките на въздействието върху околната среда, включително оценките на последствията върху цялостната екосистема на реката, следва да бъдат предварително условие за всички проекти, свързани с транспортната и енергийната инфраструктура, за да се гарантира изпълнение на международните стандарти за опазване на околната среда и предварително провеждане на консултации с партньорите, които биха могли да бъдат засегнати от тези решения;

  14. посочва изключителната икономическа взаимозависимост на държавите от Дунавския регион и подкрепя създаването на мрежи за развитие на бизнеса и на неправителствени органи за насърчаване на търговията, които могат да координират и насърчават бъдещи възможности за развитие, най-вече за малките и средните предприятия, за да се гарантира устойчив и ефективен растеж и да се стимулира разрастването на зелената икономика в целия Дунавски макрорегион;

  15. предлага транспортната система на ЕС да се интегрира с транспортните системи на съседните на ЕС държави в Дунавския регион и подчертава колко е важно да се предвидят проекти за съмодалност;

  16. счита, че корабоплаването по вътрешните водни пътища е важен аспект от развитието на транспорта в региона, като същевременно признава спада във вътрешното корабоплаване, което се дължи главно на силния икономически спад, и настоятелно призовава за премахване на затруднения за движението в отделни участъци по плавателната ос Рейн–Маас–Майн–Дунав, с цел подобряване на цялостната интермодална транспортна система по поречието на река Дунав, като същевременно се фокусира върху съчетаването на подобрени вътрешни пристанища и логистика, вътрешно корабоплаване и железопътен транспорт, и като взема предвид допълнителните възможности за корабоплаване на кратки разстояния по море;

  17. предлага да се доразвие трансевропейската мрежа, за да се подобри интермодалността в целия регион и да се подобрят връзките с Черно море посредством пътната и железопътната мрежа (коридори за превоз на товари и високоскоростни железопътни линии);

  18. призовава Комисията да ускори широкото използване на модерни комуникации и информационни технологии, и да вземе всички необходими мерки, за да се постигне възможно най-скоро ефикасна унифицирана система от правила за корабоплаването по Дунав;

  19. счита, че устойчивият туризъм представлява важен инструмент за насърчаване на икономическия растеж на региона, като отбелязва например възможностите, които предлага екотуризмът, и икономическия потенциал на велосипедните пътеки по почти цялото поречие на Дунав;

  20. подкрепя програми, които имат за цел да подобрят мултикултурната среда в Дунавския регион, чрез стимулиране на многонационалната мобилност, насърчаване на културния диалог, създаване на форми на изкуство и общуване и на институции за обучение и бизнес инкубатори в тези области, и опазване на културното и историческото наследство, както и подпомагане на нови културни индустрии;

  21. подкрепя програмите за университетски обмен в региона и предлага университетите в региона да създадат мрежи, с цел да се насърчат центровете за върхови постижения, конкурентоспособни на международно равнище;

  22. приканва Комисията и държавите-членки да подобрят административната организация, за да се намали административната тежест при по-ефективното разработване и прилагане на стратегията на ЕС за Дунавския регион;

  23. призовава Комисията да работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент за определяне на приоритетите за разработването на стратегия на ЕС за Дунавския регион; също така призовава Комисията редовно да информира Европейския парламент и да провежда консултации с него за състоянието на изпълнението на тази стратегия;

  24. подчертава необходимостта от координиран подход, насочен към по-ефективно и по-добро усвояване на наличните средства на ЕС в държавите по поречието на река Дунав, за да се даде възможност за изпълняване на целите на стратегията;

  25. поощрява използването на съществуващите оперативни програми за финансирането на проекти в рамките на стратегията; настоятелно призовава всички заинтересовани страни да търсят други, нефинансови инструменти, които биха улеснили прилагането на стратегията и биха оказали незабавен положителен ефект на място;

  26. предлага, след консултации с местните и регионалните заинтересовани страни, на всеки две години да се провежда среща на върха на ЕС, посветена на Дунав и заключенията от нея да бъдат представяни на Европейския съвет и на Парламента;

  27. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Комитета на регионите и на другите заинтересовани институции.