Resolutsiooni ühisettepanek - RC-B7-0031/2010Resolutsiooni ühisettepanek
RC-B7-0031/2010

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK ELi Doonau piirkonna strateegia

20.1.2010

Esitatud vastavalt kodukorra artikli 115 lõikele 5,
asendades järgmiste fraktsioonide esitatud resolutsiooni ettepanekuid:
S&D (B7‑0031/2010)
ALDE (B7‑0032/2010)
Verts/ALE (B7‑0033/2010)
GUE/NGL (B7‑0034/2010)
PPE (B7‑0036/2010)

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler fraktsiooni PPE nimel
Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis, Ivailo Kalfin fraktsiooni S&D nimel
Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu, Filiz Hakaeva Hyusmenova fraktsioon ALDE nimel
Eva Lichtenberger, Michael Cramer fraktsiooni Verts/ALE nimel
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba fraktsiooni ECR nimel
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf fraktsiooni GUE/NGL nimel


Menetlus : 2009/2812(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
RC-B7-0031/2010
Esitatud tekstid :
RC-B7-0031/2010
Arutelud :
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi Doonau piirkonna strateegia kohta

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 192 ja artikli 265 lõiget 5;

–   võttes arvesse komisjonile 3. detsembril 2009 esitatud küsimust ELi Doonau piirkonna strateegia kohta (O‑0150/2009 – B7-0240/2009);

–   võttes arvesse 18. ja 19. juunil 2009. aastal toimunud Euroopa Ülemkogu järeldusi, milles paluti komisjonil koostada 2010. aasta lõpuks ELi Doonau piirkonna strateegia;

–   võttes arvesse ELi strateegiat Läänemere piirkonna kohta;

–   võttes arvesse nõukogu programmi, mille on ette valmistanud eesistujariigid Hispaania, Belgia ja Ungari;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendis loodud Doonau foorumit ja selle foorumi tööd;

–   võttes arvesse oma 24. märtsi 2009. aasta resolutsiooni territoriaalset ühtekuuluvust käsitleva rohelise raamatu ja ühtekuuluvuspoliitika tulevase reformi üle toimuva mõttevahetuse hetkeseisu kohta;

–   võttes arvesse Regioonide Komitee 2009. aasta oktoobri arvamust „ELi Doonau piirkonna strateegia”;

–   võttes arvesse Espoo, Århusi ja Berni konventsioone keskkonnakaitse kohta;

–   võttes arvesse veepoliitika raamdirektiivi ja Helsingi konventsiooni;

–   võttes arvesse Belgradi konventsiooni, millega reguleeritakse laevaliiklust Doonaul;

–   võttes arvesse Doonau komisjoni, Doonau jõe kaitse rahvusvahelise komisjoni (ICPDR) ja Sava vesikonna rahvusvahelise komisjoni (ISRBC) ühisavaldust „Siseveeliikluse arendamine ja keskkonnakaitse Doonau vesikonnas”;

–   võttes arvesse eesistujariigi Rootsi juhtimisel toimunud Stockholmi konverentsi makropiirkondliku strateegia kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 115 lõiget 5,

A. arvestades, et Lissaboni lepingus tunnustatakse territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidu eesmärgina (Euroopa Liidu lepingu artikkel 3);

B.  arvestades, et makropiirkondlike strateegiate eesmärk on kasutada paremini ära olemasolevaid vahendeid, et võidelda territoriaalse arengu probleemidega ja määrata kindlaks ühised reageeringud ühistele väljakutsetele;

C.  arvestades, et Läänemere strateegiaga nähakse juba ette konkreetsetel kriteeriumitel põhinev mudel ELi poliitika koordineerimiseks ja rahaliste vahendite eraldamiseks geopoliitilistes territoriaalüksustes (makropiirkondades), ning arvestades, et ELi Doonau strateegial, mis järgib Läänemere strateegiat, on potentsiaali edendada piirkondlikku ja piiriülest koostööd täiendava majanduskasvu nimel ning määrata kindlaks ühine reageering ühistele probleemidele;

D. arvestades, et Doonau jõgi ühendab kümmet Euroopa riiki – Saksamaad, Austriat, Slovakkiat, Ungarit, Horvaatiat, Serbiat, Rumeeniat, Bulgaariat, Moldovat ja Ukrainat –, millest kuus on ELi liikmesriigid, ja laiemas territoriaalses kontekstis hõlmab asjaomane piirkond ka Tšehhi Vabariiki, Sloveeniat, Bosnia ja Hertsegoviinat ning Montenegrot;

E.  arvestades, et Doonau piirkond on oluline kokkupuutepunkt ELi ühtekuuluvuspoliitika programmide, Euroopa naabruspoliitikas osalevate riikide ja võimalike kandidaatriikide jaoks mõeldud programmide vahel ning see on seetõttu piirkond, kus on võimalik arendada tõhustatud sünergiat ELi eri poliitikavaldkondade vahel: ühtekuuluvus-, transpordi-, turismi-, põllumajandus-, kalandus-, majandus- ja sotsiaalse arengu poliitika, energia-, keskkonna-, laienemis- ja naabruspoliitika;

F.  arvestades, et ELi Doonau piirkonna strateegiat tuleb arendada järgmistes koostöövaldkondades: sotsiaalne areng ja kaitse, jätkusuutlik majandusareng, transport ja energia infrastruktuur, keskkonnakaitse, kultuur ja haridus;

G. arvestades, et ELi Doonau piirkonna strateegia võib aidata olulisel määral parandada kooskõlastust piirkondlike ja kohalike ametiasutuste ja Doonau piirkonnas tegutsevate organisatsioonide vahel ning tagaks piirkonna jõukuse, jätkusuutliku arengu, uute töökohtade loomise ja julgeoleku;

H. arvestades, et koostöö Doonau piirkonnas on toimunud pikka aega: praegu Budapestis asuv Euroopa Doonau komisjon, mis loodi 30. märtsil 1856. aastal ning asus algselt Galațis (Rumeenias), oli üks esimesi üleeuroopalisi institutsioone;

I.   arvestades, et Doonau jõgi on pärast Euroopa Liidu 2007. aasta laienemist saanud peaaegu ELi siseveeteeks, ja arvestades, et Doonau piirkond võib anda olulise panuse nimetatud laienemise järel toimunud arengute edendamiseks;

J.   arvestades, et Doonau on tulemuslik veetee isegi väljaspool liikmesriike ning ühendab koos Maini kanali ja Reini jõega Põhjamerd Musta merega ning võib suurendada Musta mere piirkonna geostrateegilist positsiooni;

K. arvestades, et Doonau piirkond kujutab endast põimunud ala, mille majanduslikud võimsused on heterogeensed, ja arvestades, et Doonau piirkonna käsitlemine ühtse makropiirkonnana aitaks üle saada majandusliku tulemuslikkuse piirkondlikest erinevustest ja säilitada integreeritud arengut;

L.  arvestades, et Doonau delta kuulub alates 1991. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse ning Doonau piirkonnas on mitu erikaitseala ja Natura 2000 võrgustikku kuuluvat erikaitseala; arvestades, et Doonau ja Doonau delta ainulaadne ja õrn ökosüsteem on koduks haruldastele taimeliikidele, mida ohustab reostus,

1.  kutsub komisjoni üles alustama võimalikult kiirelt laiapõhjalisi konsultatsioone kõigi Doonau jõe kallastel asuvate riikidega, et hõlmata piirkondliku koostöö eri aspekte, ning esitama hiljemalt 2010. aasta lõpuks ELi strateegia Doonau piirkonna kohta;

2.  on seisukohal, et ELi Doonau piirkonna strateegia on asjakohane vahend territoriaalse arengu edendamiseks tihedama koostöö abil selgelt määratletud poliitikavaldkondades, kus kõik valitsuspartnerid on tuvastanud Euroopa tõelise lisandväärtuse, ning nõuab selle strateegia väljatöötamist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi osana;

3.  rõhutab, et mis tahes makropiirkondlik strateegia tuleb tingimata lülitada ELi regionaalpoliitikasse koordineeritud poliitikana kogu ELi territooriumi jaoks; toonitab lisaks vajadust analüüsida kõnealuse strateegia lisandväärtust niisuguse eesmärgi täitmisele, mis seisneb territoriaalses ühtekuuluvuses liidu territooriumil;

4.  rõhutab vajadust kaasata ettevalmistusprotsessi asjaomased Doonau piirkonna piirkondlikud ja kohalikud sidusrühmad, et tuvastada selgelt vajadused nii territooriumide tasakaalustatud ja säästva arengu kui ka suutlikkuse arendamise osas, et leida lahendused ühistele probleemidele, rakendada tõhusalt konkreetseid projekte ja kehtestada hea haldamise mehhanism, ning nõuab tungivalt, et valitsused toetaksid ja hõlbustaksid valitsusväliste organisatsioonide, kutseühingute ja kodanikuühiskonna teavitamist ja nendega konsulteerimist nii strateegia väljatöötamisel kui ka selle tulevasel rakendamisel;

5.  palub komisjonil määratleda selgelt tulevase Doonau piirkonna poliitika nn juhtimisstruktuur; on seisukohal, et kõnealuse strateegia rakendamisel ei tohi põrkuda piirkondlike ja kohalike valitsuste vastutus;

6.  toetab Doonau piirkonna majanduslikku ja sotsiaalset arengut ELi eelisalana ning Doonau piirkonna tihedamat integreerimist Euroopa laiema majandusliku ja poliitilise piirkonna dünaamilise osana;

7.  nõuab praegu saastunud Doonau jõe ökoloogilise seisundi parandamist ja meetmeid, et vähendada reostust ning hoida ära edasine nafta ja muude mürgiste ja ohtlike ainete heide;

8.  märgib, et Doonau piirkonna saastamise eest vastutavad nii liikmesriigid kui ka teised Doonau-äärsed riigid; rõhutab, et Doonau vesikonna looduse kaitsmine on oluline aspekt, mis mõjutab piirkonna põllumajanduse ja maaelu arengut, ning nõuab tungivalt, et jõeäärsed riigid pööraksid esmatähelepanu ühiskasutuses olevate hüdroloogiliste ja veekvaliteedi testimisasutuste loomisele;

9.  ergutab komisjoni ja liikmesriike kliimamuutuse vastu võitlemise raames pöörama eritähelepanu kohalike ökosüsteemide kaitsmisele ja tegema selles valdkonnas koostööd ning nõuab tungivalt, et komisjon toetaks teadus- ja arendustegevust, mis keskendub uutele tehnoloogiatele, mille eesmärk on suurendada prognoosimis- ja reageerimisvõimsusi seoses üleujutuse, äärmusliku põua ja õnnetustest tuleneva reostusega;

10. rõhutab vajadust kaitsta ja tugevdada Doonau jõe kalavarusid; palub komisjonil töötada välja Doonau jõe vesikonna looduslike tuuravarude säilitamise ja taastamise üldkava;

11. kutsub komisjoni üles toetuma Läänemere strateegia raames saadud operatiivsetele kogemustele; nõuab vastavalt dokumendi täiendamist tegevuskavaga; on seisukohal, et kõnealune tegevuskava peaks sisaldama järgmisi elemente: Doonau keskkonnasõbralik kasutamine siseveeteedel laevajuhtimise kaudu, ühilduvus teiste transpordiliikidega Doonau piirkonnas kõigi infrastruktuuride parandamise kaudu (pöörates esmatähelepanu olemasoleva infrastruktuuri paremale kasutamisele) ja luues mitmeliigilise transpordisüsteemi kogu jõe ulatuses, vee-energia keskkonnasõbralik kasutamine Doonaul, Doonau veekvaliteedi hoidmine ja parandamine vastavalt veepoliitika raamdirektiivile, ranged laevade ohutusnõuded, keskkonnasõbraliku turismi arendamine ning hariduse, teadustegevuse ja sotsiaalse ühtekuuluvuse parandamine;

12. rõhutab vajadust energiaallikaid mitmekesistada ning kutsub komisjoni ja kõiki jõeäärseid riike üles suurendama koostööd energia valdkonnas, edendama ja rakendama energiatõhususe ja taastuvate energiaallikate ühisprojekte, võttes arvesse piirkonna potentsiaali bioenergia allikana, ning ergutama biomassi, päikese-, tuule- ja vee-energia kasutamist;

13. rõhutab, et kõigile transpordi ja energiaga seotud infrastruktuuriprojektidele peaksid eelnema nõuetekohased strateegilise ja keskkonnamõju hindamised, sealhulgas jõe kõiki ökosüsteemide mõjutavate tegurite hindamised, et tagada rahvusvaheliste keskkonnakaitsestandardite täitmine, samuti peaks eelnema konsulteerimine nende partneritega, keda otsused võivad mõjutada;

14. juhib tähelepanu asjaolule, et Doonau piirkonna riigid on majanduslikult üksteisest erakordselt sõltuvad, ning toetab ettevõtluse arendamise võrgustike ja valitsusväliste kaubanduse edendamise organisatsioonide loomist, mis koordineerivad ja edendavad tulevasi arenguvõimalusi eelkõige VKEde jaoks, et tagada säästev ja tõhus kasv ning edendada kogu Doonau makropiirkonnas keskkonnahoidlikku majandust;

15. teeb ettepaneku integreerida ELi transpordisüsteem Doonau piirkonnas asuvate ELi naaberriikidega ning toonitab, kui oluline on ette näha koosmodaalsusprojektide võimaldamine;

16. peab siseveeteede navigatsioonisüsteeme piirkonna transpordi arengu oluliseks osaks, tunnistades samal ajal siseveeteedel laevajuhtimise vähenemist, mille peamiseks põhjuseks on tugev majanduslangus, ja rõhutab Reini/Meuse-Maini-Doonau peateljel asuvatel veeteedel ummikute kaotamise ja kogu Doonau ühendvedude transpordisüsteemi parandamise tähtsust, keskendudes samal ajal siseveesadamate ja logistika parandamise, siseveeteedel laevajuhtimise ja raudteetranspordi kombineerimisele ning võttes arvesse lähimerevedude pakutavaid täiendavaid võimalusi;

17. teeb ettepaneku ajakohastada üleeuroopalisi võrke, et parandada kogu piirkonna ühendvedusid ning elavdada maantee- ja raudteetrasside kaudu (kaubaveokoridorid ja kiirraudteed) ühendust Musta merega;

18. kutsub komisjoni üles edendama ajakohaste info- ja sidetehnoloogiate ulatuslikumat kasutamist ning võtma kõik vajalikud meetmed, et saavutada võimalikult kiiresti Doonaul laevasõidueeskirjade ühtne tõhus süsteem;

19. peab säästvat turismi piirkonna majanduskasvu edendamise oluliseks vahendiks, millega saab edendada piirkonna majanduskasvu ja mille näiteks on ökoturismi pakutud võimalused ja peaaegu kogu Doonau pikkuses kulgeva jalgrattatee majanduspotentsiaal;

20. toetab programme, mille eesmärk on täiustada Doonau mitmekultuurilist keskkonda rahvusvahelise liikuvuse ja kultuuridevahelise dialoogi edendamise, uute kunsti- ja kommunikatsioonivormide loomise, kõnealustes sektorites väljaõppe pakkumise ja äriinkubaatorite loomise, kultuuri- ja ajaloopärandi kaitsmise ning uute kultuuritööstuste ergutamise abil;

21. toetab piirkonnas ülikoolide vahetusprogramme ning soovitab piirkonna ülikoolidel moodustada võrgustikke, et edendada tippkeskusi, mis oleksid võimelised konkureerima rahvusvahelisel tasandil;

22. palub komisjonil ja liikmesriikidel täiustada halduskorda, et vähendada halduskoormust, mis kaasneb ELi Doonau piirkonna strateegia tulemuslikuma väljatöötamise ja rakendamisega;

23. kutsub komisjoni üles tegema tihedat koostööd parlamendiga ELi Doonau strateegia prioriteetide määratlemisel ning palub komisjonil Euroopa Parlamenti järjepidevalt teavitada ja parlamendiga konsulteerida kõnealuse strateegia rakendamise seisu osas;

24. toonitab vajadust koordineeritud lähenemisviisi järele, mille eesmärk on saavutada kõigi kättesaadavate ELi vahendite tõhusam ja parem kasutamine Doonau jõe äärsetes riikides, et täita strateegia eesmärke;

25. ergutab olemasolevate rakenduskavade kasutamist projektide rahastamiseks strateegia raames; nõuab tungivalt, et kõik asjaosalised uuriksid ka muid mitterahalisi vahendeid, mis hõlbustaksid strateegia rakendamist ja millel oleks kohene positiivne kohapealne mõju;

26. teeb ettepaneku pärast kohalike ja piirkondlike sidusrühmadega konsulteerimist pidada ELi Doonau tippkohtumist iga kahe aasta tagant ja esitada selle järeldused Euroopa Ülemkogule ja parlamendile;

27. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele ja teistele asjaomastele institutsioonidele.