Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0031/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0031/2010

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Tonavan aluetta koskevasta EU:n strategiasta

20.1.2010

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
S&D (B7‑0031/2010)
ALDE (B7‑0032/2010)
Verts/ALE (B7‑0033/2010)
GUE/NGL (B7‑0034/2010)
PPE (B7‑0036/2010)

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler PPE-ryhmän puolesta
Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis, Ivailo Kalfin S&D-ryhmän puolesta
Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu, Filiz Hakaeva Hyusmenova ALDE-ryhmän puolesta
Eva Lichtenberger, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta
Jaromír Kohlíček, Miloslav Ransdorf GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2009/2812(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0031/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0031/2010
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Tonavan aluetta koskevasta EU:n strategiasta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 192 artiklan ja 265 artiklan 5 kohdan,

–   ottaa huomioon Tonavan aluetta koskevasta EU:n strategiasta komissiolle 3. joulukuuta 2009 esitetyn suullisen kysymyksen (O-0150/2009 – B7-0240/2009),

–   ottaa huomioon 18. ja 19. kesäkuuta 2009 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, joissa kehotettiin komissiota laatimaan Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia ennen vuoden 2010 loppua,

–   ottaa huomioon Itämeren aluetta koskevan EU:n strategian,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltioiden Espanjan, Belgian ja Unkarin laatiman neuvoston ohjelman,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamenttiin perustetun Tonava-foorumin ja sen toiminnan,

–   ottaa huomioon 24. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman alueellista koheesiota koskevasta vihreästä kirjasta ja koheesiopolitiikan tulevaa uudistusta koskevan keskustelun tilasta,

–   ottaa huomioon lokakuussa 2009 julkistetun alueiden komitean lausunnon Tonavan aluetta koskevasta EU:n strategiasta,

–   ottaa huomioon ympäristönsuojelua koskevat Espoon, Århusin ja Bernin yleissopimukset,

–   ottaa huomioon vesipuitedirektiivin sekä Helsingin yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon Tonavan jokiliikennettä sääntelevän Belgradin yleissopimuksen,

–   ottaa huomioon Tonavan komission, Tonavan kansainvälisen suojelukomission ja Savan vesistöalueen kansainvälisen komission yhteisen julkilausuman, joka koskee Tonavan vesistöalueen sisävesiliikenteen ja ympäristönsuojelun kehittämistä,

–   ottaa huomioon Ruotsin puheenjohtajakaudella järjestetyn, makroaluestrategiaa käsitelleen Tukholman konferenssin,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen mukaan alueellinen yhteenkuuluvuus on yksi Euroopan unionin päämääristä (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artikla),

B.  toteaa, että makroaluestrategioilla pyritään tehostamaan olemassa olevien resurssien käyttöä, jotta voidaan käsitellä aluekehityskysymyksiä ja tunnistaa mahdollisuudet vastata yhteisin toimin yhteisiin haasteisiin,

C.  toteaa, että Itämeri-strategiaan sisältyy jo malli, jolla voidaan koordinoida EU:n toimia ja rahoitusta geopoliittisissa alueyksiköissä eli tietyin perustein määriteltävillä makroalueilla, ja että Itämeri-strategian mallin mukaisesti EU:n Tonava-strategian avulla on mahdollista edistää alueellista ja kansainvälistä yhteistyötä talouskasvun vauhdittamiseksi ja vastata yhteisin toimin yhteisiin haasteisiin,

D. ottaa huomioon, että Tonava yhdistää kymmenen Euroopan maata – Saksan, Itävallan, Slovakian, Unkarin, Kroatian, Serbian, Romanian, Bulgarian, Moldovan tasavallan ja Ukrainan – joista kuusi on EU:n jäsenvaltioita, ja että laajemmassa alueellisessa yhteydessä alue käsittää myös Tšekin tasavallan, Slovenian, Bosnia ja Hertsegovinan sekä Montenegron,

E.  ottaa huomioon, että Tonavan alue on EU:n koheesiopolitiikan ohjelmien sekä Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvia maita ja mahdollisia ehdokasvaltioita koskevien ohjelmien tärkeä kohtauspaikka ja että se on näin ollen alue, jolla on mahdollista luoda tehostettuja synergiavaikutuksia EU:n eri toimintalinjoissa, kuten yhteenkuuluvuus, liikenne, matkailu, maatalous, kalastus, taloudellinen ja sosiaalinen kehitys, energia, ympäristöasiat, laajentuminen ja naapuruuspolitiikka,

F.  ottaa huomioon, että Tonavan aluetta koskevaa EU:n strategiaa on tarkoitus soveltaa seuraavilla yhteistyöaloilla: sosiaalinen kehitys ja suojelu, kestävä talouskehitys, liikenne- ja energiainfrastruktuurit, ympäristönsuojelu, kulttuuri ja koulutus,

G. ottaa huomioon, että Tonavan aluetta koskevalla EU:n strategialla voisi olla suuri merkitys pyrittäessä parantamaan Tonavan alueella toimivien alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja organisaatioiden välistä koordinaatiota ja että sillä tuettaisiin alueen vaurautta, kestävää kehitystä, kykyä luoda uusia työpaikkoja ja turvallisuutta,

H. ottaa huomioon, että Tonavan alueella tehtävällä yhteistyöllä on pitkä historia: eräs kaikkein ensimmäisistä eurooppalaisista toimielimistä oli Tonavan komissio, joka perustettiin 30. maaliskuuta 1856, jonka kotipaikka oli alun perin Galaţissa Romaniassa ja joka nykyisin sijaitsee Budapestissa,

I.   ottaa huomioon, että Tonavasta on tullut melkein Euroopan unionin sisävesiväylä vuoden 2007 laajentumisen jälkeen ja että Tonavan alue voi merkittävällä tavalla vahvistaa kyseisestä laajentumisesta lähtien tapahtunutta kehitystä,

J.   katsoo, että Tonava on toimiva vesiväylä, joka ulottuu jäsenvaltioiden rajoja pidemmälle, ja että se yhdessä Mainin kanavan ja Reinin kanssa yhdistää Pohjanmeren Mustaanmereen ja voi parantaa Mustanmeren alueen geostrategista asemaa,

K. katsoo, että Tonavan alue on yhteen kuuluvista alueista muodostuva taloudellisesti epäyhtenäinen alue ja että Tonavan alueen mieltäminen yhdeksi makroalueeksi auttaisi tasaamaan taloudellisen toiminnan alueellisia eroja ja pitämään yllä yhtenäistä kehitystä,

L.  ottaa huomioon, että Tonavan suistoalue on ollut vuodesta 1991 lähtien Unescon maailmanperintökohde ja että Tonavan alueella sijaitsee useita Natura 2000 -verkostoon kuuluvia erityissuojelualueita ja erityisten suojelutoimien alueita; ottaa huomioon Tonavan ja sen suistoalueen ainutlaatuisen ja herkän ekosysteemin, jossa elää harvinaisia, saastumisen vuoksi uhanalaisia kasvilajeja,

1.  kehottaa komissiota käynnistämään mahdollisimman pian kaikkien Tonavan rantavaltioiden laajat kuulemiset, jotka kattaisivat alueellisen yhteistyön eri näkökohdat, ja julkistamaan Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian viimeistään vuoden 2010 lopussa;

2.  katsoo, että Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia on asianmukainen väline aluekehityksen tehostamiseksi tiiviimmällä yhteistyöllä selkeästi määritellyillä aloilla, joilla kaikki hallintotahot ovat katsoneet olevan todellista eurooppalaista lisäarvoa, ja kehottaa kehittämään strategiaa osana Euroopan alueellisen yhteistyön tavoitetta;

3.  korostaa, että kaikenlaiset makroaluestrategiat on sisällytettävä EU:n aluepolitiikkaan koordinoituna politiikkana, joka koskee koko EU:n aluetta; korostaa, että on arvioitava strategian lisäarvoa unionin alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteen täytäntöönpanon kannalta;

4.  korostaa, että strategian valmisteluun on otettava mukaan Tonavan alueen asiaankuuluvat alueelliset ja paikalliset sidosryhmät, jotta voidaan tunnistaa tasapainoisen ja kestävän aluekehityksen aikaansaamisessa ja valmiuksien luomisessa olevat tarpeet, löytää ratkaisuja yhteisiin haasteisiin, panna konkreettiset hankkeet tehokkaasti täytäntöön ja luoda hyvän hallinnon mekanismi, sekä kehottaa hallituksia tukemaan ja helpottamaan kansalaisjärjestöille, ammattikuntajärjestöille ja kansalaisyhteiskunnalle tiedottamista ja niiden kuulemista sekä laatiessaan strategiaa että pannessaan sitä myöhemmin täytäntöön;

5.  kehottaa komissiota määrittelemään selkeästi Tonavan alueen tulevan politiikan hallintorakenteen; katsoo, ettei täytäntöönpanossa saa puuttua alueellisten ja paikallisten viranomaisten valtuuksiin;

6.  tukee Tonavan alueen taloudellista ja sosiaalista kehitystä EU:n painopistealueena ja haluaa syventää alueellista yhdentymistä Tonavan alueella, joka on dynaaminen osatekijä Euroopan taloudessa ja politiikassa laajemminkin;

7.  kehottaa parantamaan Tonavan ekologista tilaa, koska joki on tällä hetkellä saastunut, toteuttamaan toimia pilaantumisen vähentämiseksi ja estämään uudet öljyn ja muiden myrkyllisten ja haitallisten aineiden päästöt;

8.  toteaa, että jäsenvaltiot ja muut rantavaltiot, joiden kautta Tonava virtaa, ovat yhtä lailla vastuussa Tonavan pilaantumisesta; korostaa, että Tonavan vesistöalueen ympäristönsuojelu on tärkeä näkökohta, joka vaikuttaa alueen maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen, ja kehottaa Tonavan rantavaltioita pitämään ensisijaisen tärkeänä yhteisten hydrologisten ja veden laadun testaamista koskevien laitosten perustamista;

9.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita kiinnittämään ilmastonmuutoksen torjunnan yhteydessä erityistä huomiota paikallisten ekosysteemien suojeluun ja tekemään siinä yhteistyötä sekä kehottaa komissiota tukemaan sellaisen uuden teknologian tutkimusta ja kehittämistä, jonka avulla voidaan parantaa ennuste- ja toimintavalmiuksia tulvien, äärimmäisen kuivuuden ja satunnaispäästöjen varalta;

10. korostaa tarvetta suojella ja vahvistaa Tonavan kalakantoja; kehottaa komissiota laatimaan kattavan suunnitelman Tonavan luonnonvaraisten sampikantojen suojelemiseksi ja elvyttämiseksi;

11. kehottaa komissiota hyödyntämään Itämeri-strategiasta saatuja operatiivisia kokemuksia; pyytää sen vuoksi strategia-asiakirjaa täydentävää toimintasuunnitelmaa; katsoo, että toimintasuunnitelmaan olisi sisällytettävä muun muassa seuraavaa: Tonavan ympäristöystävällinen käyttö sisävesiliikenteessä, intermodaalisuus muiden liikennemuotojen kanssa Tonavan varrella parantamalla kaikkia infrastruktuureja (siten, että etusijalla on nykyisten infrastruktuurien käytön parantaminen) ja luomalla multimodaalinen liikennejärjestelmä koko Tonavan varrella, vesivoiman ympäristöystävällinen käyttö Tonavalla, Tonavan veden laadun säilyttäminen ja parantaminen vesipuitedirektiivin mukaisesti, tiukat alusturvallisuusvaatimukset, ympäristöystävällisen matkailun kehittäminen sekä koulutuksen, tutkimuksen ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden parantaminen;

12. korostaa tarvetta energialähteiden monipuolistamiseen ja kehottaa alueen tarjoamien bioenergiamahdollisuuksien perusteella komissiota ja kaikkia rantavaltioita lisäämään energia-alan yhteistyötä, edistämään ja toteuttamaan energiatehokkuutta ja uusiutuvia energialähteitä koskevia yhteisiä hankkeita ja kannustamaan biomassan sekä aurinko-, tuuli- ja vesivoiman käyttöön;

13. korostaa, että kaikkien liikenteen ja energia-alan infrastruktuurihankkeiden edellytykseksi olisi asetettava asianmukaiset strategisten vaikutusten ja ympäristövaikutusten arvioinnit, jotka kattavat myös vaikutukset joen koko ekosysteemiin, jotta kansainvälisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia noudatetaan, ja että ensin on kuultava kaikkia tahoja, joihin päätökset saattavat vaikuttaa;

14. panee merkille Tonavan alueen valtioiden poikkeuksellisen taloudellisen riippuvuuden toisistaan ja kannattaa sitä, että perustetaan liiketoiminnan kehittämisverkostoja ja valtiosta riippumattomia kaupanedistämiselimiä, jotka voivat koordinoida ja edistää tulevia kehittämismahdollisuuksia erityisesti pk-yrityksiä varten, jotta voidaan varmistaa kestävä ja tehokas kasvu ja vauhdittaa vihreän talouden kasvua koko Tonavan makroalueella;

15. ehdottaa, että EU:n liikennejärjestelmä ja Tonavan alueella sijaitsevien EU:n naapurimaiden vastaavat järjestelmät integroidaan toisiinsa, ja korostaa, että on tärkeää myöntää resursseja usean liikennemuodon käyttöä koskeviin hankkeisiin;

16. pitää sisävesiliikennejärjestelmää alueen liikennekehityksen tärkeänä osatekijänä mutta tunnustaa samalla, että sisävesiliikenne on vähentynyt pääasiassa talouden voimakkaan taantumisen vuoksi, ja painottaa, että on tärkeää poistaa pullonkaulat Rein/Meuse‑Main‑Tonava-väylien muodostamalta vesiliikenteen akselilta ja parantaa intermodaalista liikennejärjestelmää Tonavalla samalla, kun keskitytään parantamaan sisävesisatamia ja logistiikka-, sisävesiliikenne- ja rautatieliikennettä sekä otetaan huomioon lähimerenkulun tarjoamat lisämahdollisuudet;

17. ehdottaa Euroopan laajuisten verkkojen lujittamista, jotta voidaan kohentaa koko alueen intermodaalisuutta ja lisätä maantie- ja rautatieyhteyksiä Mustanmeren alueelle (tavaraliikenteen liikennekäytävät ja suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän rautatieosuudet);

18. kehottaa komissiota edistämään nykyaikaisen tieto- ja viestintätekniikan käyttöä sekä toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet, jotta Tonavalle saadaan mahdollisimman nopeasti tehokas ja yhdenmukainen vesiliikennesäännöstö;

19. pitää kestävää matkailua tärkeänä välineenä, jolla voidaan edistää alueen talouskasvua ja josta ovat esimerkkeinä ympäristömatkailun tarjoamat mahdollisuudet ja lähes koko Tonavan varrella sijaitsevien pyöräilyreittien taloudelliset mahdollisuudet;

20. tukee ohjelmia, joilla pyritään parantamaan Tonavan alueen monikulttuurista ympäristöä edistämällä monikansallista liikkuvuutta, vaalimalla kulttuurien vuoropuhelua, kehittämällä taide- ja viestintämuotoja sekä koulutuslaitoksia ja yrityshautomoja näillä aloilla, suojelemalla kulttuuri- ja historiallista perintöä ja rohkaisemalla uutta kulttuuriteollisuutta;

21. tukee alueella toteutettavia yliopistojen vaihto-ohjelmia ja ehdottaa, että alueen yliopistot voisivat muodostaa verkostoja kansainvälisellä tasolla kilpailukykyisten osaamiskeskusten edistämiseksi;

22. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita parantamaan hallintojärjestelyjä, jotta voidaan kehittää Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian kehittämisen ja täytäntöönpanon parantamiseen liittyvää hallinnollista taakkaa;

23. kehottaa komissiota tiiviiseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa, kun määritellään painopisteitä Tonavan aluetta koskevan EU:n strategian kehittämiseksi, ja pyytää komissiota tiedottamaan Euroopan parlamentille säännöllisesti siitä, miten strategian toteuttaminen on edennyt, ja kuulemaan sitä asiassa;

24. tähdentää, että tarvitaan koordinoitua lähestymistapaa, jotta voidaan tehostaa ja parantaa EU:n käytettävissä olevien varojen käyttöä Tonavan rantavaltioissa ja siten saavuttaa strategian tavoitteet;

25. kannustaa käyttämään nykyisiä toimenpideohjelmia strategiaan sisältyvien hankkeiden rahoituksessa; kehottaa kaikkia asianosaisia tarkastelemaan rahoitusvälineiden ohella myös muita välineitä, joilla voidaan helpottaa strategian täytäntöönpanoa ja joilla on välittömiä myönteisiä vaikutuksia paikan päällä;

26. ehdottaa, että paikallisten ja alueellisten sidosryhmien kuulemisen jälkeen järjestetään joka toinen vuosi EU:n Tonava-huippukokous, jonka päätelmät toimitetaan Eurooppa-neuvostolle ja Euroopan parlamentille;

27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, alueiden komitealle ja muille asiaankuuluville toimielimille.