Предложение за обща резолюция - RC-B7-0040/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0040/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно нарушаването на правата на човека в Китай и по-специално случая на Liu Xiaobo

20.1.2010

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
PPE (B7‑0041/2010)
ALDE (B7‑0040/2010)
Verts/ALE (B7‑0055/2010)
ECR (B7‑0054/2010)
GUE/NGL (B7‑0053/2010)
EFD (B7‑0051/2010)

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska от името на групата PPE
Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez от името на групата ALDE
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock от името на групата ECR
Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer от името на групата GUE/NGL
Fiorello Provera от името на групата EFD
Edward McMillan-Scott


Процедура : 2010/2513(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0040/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0040/2010
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно нарушаването на правата на човека в Китай и по-специално случая на Liu Xiaobo

Европейският парламент,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Китай и по-специално резолюцията от 13 декември 2007 г. относно Срещата на високо равнище „ЕС-Китай – Диалог за правата на човека ЕС-Китай” и резолюцията от 26 ноември 2009 г. относно Китай: права на малцинствата и прилагане на смъртното наказание,

–   като взе предвид своята резолюция от 6 септември 2007 г. относно провеждането на диалог и консултации с трети страни в областта на правата на човека,

–   като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз от 19 декември 2008 г. относно „Харта ‘08“ и задържането на активисти за правата на човека,

–   като взе предвид срещата на върха ЕС-Китай, която се проведе в Прага през май 2009 г.,

–   като взе предвид декларациите на председателството от името на Европейския съюз от 26 юни 2009 г. и 14 декември 2009 г. относно съдебното преследване на Liu Xiaobo,

–   като взе предвид семинара „ЕС-Китай” от 18 и 19 ноември 2009 г. и Диалога за правата на човека „ЕС-Китай” от 20 ноември 2009 г.,

–   като взе предвид декларацията на председателството от името на Европейския съюз от 29 декември 2009 г. относно екзекуцията на Akmal Saikh,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 8 декември 2008 г. Liu Xiaobo, виден активист за правата на човека, учен и съавтор на „Харта ‘08“, беше поставен под „домашно наблюдение” – форма на предварително задържане, която може да се прилага за срок от максимум шест месеца без предявяване на обвинения, на неизвестно място в Пекин;

Б.  като има предвид, че Liu Xiaobo беше задържан на 23 юни 2009 г., а на следващия ден срещу него бяха повдигнати обвинения за „подбудителство към сваляне на държавната власт” съгласно член 105 от Наказателния кодекс;

В.  като има предвид, че Liu Xiaobo е един от 303-та подписали „Харта ‘08“ – петиция, която призовава за конституционна реформа, демократизация и защита на правата на човека и която впоследствие беше подписана от над 10 000 китайски граждани;

Г.  като има предвид, че на 25 декември 2009 г. пекинският междинен народен съд № 1 призна Liu Xiaobo за виновен по обвиненията в „подбудителство към сваляне на държавната власт” и го осъди на 11 години лишаване от свобода, и като има предвид, че правителството основа тази присъда на ролята на Liu Xiaobo в съставянето и организирането на подписването на „Харта ‘08“ и на публикуваните между 2005 и 2007 г. шест есета, които критикуват китайското правителство;

Д. като има предвид, че съпругата на Liu Xiaobo и служители от близо дузина чуждестранни посолства в Пекин поискаха разрешение да наблюдават процеса, но не получиха достъп до съдебната зала;

Е.  като има предвид, че това съдебно решение породи множество критики от китайски интернет блогъри, международни организации на гражданското общество и чужди правителства, и като има предвид, че Liu Xiaobo обжалва решението на съда;

Ж. като има предвид, че бившият чешки президент Вацлав Хавел, който искаше да внесе молба за освобождаването на Liu Xiaobo, не получи достъп до посолството на Китайската народна република в Прага;

З.  като има предвид, че китайските власти не чуха многократните призиви на ЕС и една от държавите-членки за промяна на издадената срещу Akmal Shaikh смъртна присъда;

И. като има предвид, че преди няколко дни китайски държавен служител призна за пръв път, че Gao Zhiseng, християнски активист за правата на човека и кандидат за Нобелова награда за мир, е изчезнал;

Й. като има предвид, че през декември 2009 г. в Китай имаше други случаи на нарушаване на правата на човека, включително тормоз на членове на Форума за правата на човека в Guizhou, с цел да им се попречи да проведат предвидените дейности за честването на Деня на правата на човека, както и побоят и малтретирането на Qi Choghuai, репортер и бивш ръководител на Fazhi Morning Post за Shandong, докато е бил задържан;

К. като има предвид, че преди 60-годишнината на държавата на 1 октомври китайските органи увеличиха наблюдението, проявите на тормоз и броя на лишените от свобода активисти, за да нямат възможност да изразят загрижеността си относно правата на човека, както и че според „Амнести Интернешънъл“ във връзка с това няколкостотин активиста и дисидента са били поставени под различни форми на наблюдение или домашен арест,

Л. като има предвид, че през април 2009 г. Китайската народна република внесе в Организацията на обединените нации документ в подкрепа на кандидатурата си за членство в Съвета по правата на човека, в който заявява, че Китайската народна република се „ангажира с подкрепата и защитата на правата на човека и основните свободи на китайския народ“,

М. като има предвид, че на 13 януари 2010 г. Google обяви намерението си да прекрати сътрудничеството с Китай относно цензурата в интернет, като се мотивира със сложни кибератаки срещу компютърните си системи (за които се подозира, че са предприети в Китай), насочени отчасти срещу активисти за правата на човека, които ползват услугата „Gmail“,

Н. като има предвид, че ЕС е най-важният търговски партньор и най-големият инвеститор в Китай и че Китай е вторият най-важен търговски партньор на ЕС, както и че като има предвид, че търговските и икономически отношения засенчиха въпросите за демократичните реформи, зачитането на правата на човека и принципите на правовата държава,

О. като има предвид, че в диалога за правата на човека между ЕС и Китай, започнат през 2000 г., досега не са постигнати осезаеми резултати, както и че липсата на резултати е следствие също така от некоординираната и неефективна обща външна политика на ЕС по отношение на Китай,

1.  призовава за незабавното и безусловно освобождаване на Liu Xiaobo и изразява своята солидарност с неговите мирни действия и инициативи в името на демократичните реформи и защитата на правата на човека; остро осъжда съдебния тормоз, на който е бил подложен;

2.  едновременно с това изразява съпричастието си към китайските граждани, които открито са изразили недоволството си от присъдата на Liu Xiaobo;

3.  призовава органите на Китайската народна република да зачитат ангажиментите, които са поели пред Съвета по правата на човека, и да спазват разпоредбите на Декларацията на ООН относно защитниците на правата на човека, приета от Общото събрание на Обединените нации на 9 декември 1998 г.;

4.  настоятелно призовава Китайската народна република да гарантира зачитане на правата на човека и основните свободи и я приканва да ратифицира Международния пакт за граждански и политически права;

5.  изразява съжаление, че в рамките на процеса на всеобщ периодичен преглед от 2009 г. Китай отхвърли всички препоръки на държавите-членки на ООН, свързани със свободата на изразяване и сдружаване, независимостта на съдебната система, гаранциите за юристите, закрилата на защитниците на правата на човека, правата на етническите малцинства, премахването на смъртното наказание, премахването на превъзпитанието чрез труд, забраната на изтезанията, свободата на медиите и ефективните мерки срещу дискриминацията;

6.  остро осъжда екзекуцията на Akmal Saikh и отново потвърждава дългогодишното си пълно несъгласие с прилагането на смъртното наказание, независимо от обстоятелствата; изразява убеждението си, че премахването на смъртното наказание е неделима част от зачитането на правата на човека и защитата на човешко достойнство във всички държави;

7.  приветства намерението на Google да прекрати сътрудничеството си с китайските органи във връзка с филтрирането и цензурата в интернет и призовава всички други дружества да направят същото; призовава Китайската народна република да зачита напълно свободата на словото в интернет; изразява солидарност с потребителите на интернет в Китай, които ще бъдат най-силно засегнати от предложеното оттегляне на Google;

8.  подчертава, че китайското правителство публикува своя първи Национален план за действие относно правата на човека (2009–2010 г.) през април 2009 г., като неговата цел е по-добра защита на правата на гражданите, предотвратяване на произволното задържане, забраняване на изтръгването на признания чрез мъчение и гарантиране на справедливи и открити съдебни процедури;

9.  подчертава, че проблемите с правата на човека в Китай продължават да будят сериозна тревога и призовава Съвета и Комисията да повдигнат въпроса за делото Liu Xiaobo на следващата среща на високо равнище между ЕС и Китай; взема предвид предходните диалози за правата на човека с Китай и диалога за правата на човека между ЕС и Китай от 20 ноември; изтъква необходимостта от строг контрол между всички такива диалози с цел да се гарантира изпълнението на препоръките;

10. изтъква необходимостта от започване на цялостна оценка и укрепване на диалозите за правата на човека между ЕС и Китай; призовава по време на тези диалози системно да се повдигат въпросите по дела, свързани със защитници на правата на човека, и подчертава лишаването от свобода на носителя на наградата „Сахаров“ Hu Jia и тормоза срещу неговата съпруга Zeng Jinyan;

11. застъпва становището, че развитието на икономическите отношения с Китай трябва да бъде придружавано от ефективен политически диалог и отправя искане зачитането на правата на човека да бъде неделима част от новото рамково споразумение, за което в момента се водят преговори с Китай;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на председателя на Съвета на Европейския съюз, на Комисията и на президента, министър-председателя и народното събрание на Китайската народна република.