Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0040/2010Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0040/2010

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobo

20.1.2010

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:
PPE (B7‑0041/2010)
ALDE (B7‑0040/2010)
Verts/ALE (B7‑0055/2010)
ECR (B7‑0054/2010)
GUE/NGL (B7‑0053/2010)
EFD (B7‑0051/2010)

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska för PPE-gruppen
Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen
Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera för EFD-gruppen
Edward McMillan-Scott


Förfarande : 2010/2513(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0040/2010
Ingivna texter :
RC-B7-0040/2010
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om brott mot de mänskliga rättigheterna i Kina, särskilt fallet Liu Xiaobo

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Kina, i synnerhet av den 13 december 2007 om toppmötet EU/Kina och om EU–Kina-dialogen om mänskliga rättigheter och av den 26 november 2009 om minoriteters rättigheter och tillämpningen av dödsstraff,

–   med beaktande av sin resolution av den 6 september 2007 om hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande för EU av den 19 december 2008 om Charta 2008 och arresteringen av människorättsaktivister,

–   med beaktande av toppmötet mellan EU och Kina i Prag 2009,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalanden för EU av den 26 juni 2009 och den 14 december 2009 om åtalet mot Liu Xiaobo,

–   med beaktande av EU–Kina-seminariet den 18–19 november 2009 och EU–Kina-dialogen om mänskliga rättigheter den 20 november 2009,

–   med beaktande av ordförandeskapets uttalande för EU av den 29 december 2009 om avrättningen av Akmal Shaikh,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Liu Xiaobo, en framstående människorättsaktivist och akademiker samt medförfattare till Charta 2008, blev den 8 december 2008 på hemlig ort i Peking föremål för en form av häktning som kan användas i upp till sex månader utan att åtal väcks.

B.  Liu Xiaobo arresterades den 23 juni 2009 och åtalades dagen därpå för uppvigling till omstörtande verksamhet enligt artikel 105 i landets strafflag.

C. Liu Xiaobo var en av 303 personer som skrev under Charta 2008, ett upprop för konstitutionell reform, demokratisering och skydd för de mänskliga rättigheterna, som sedermera undertecknats av mer än 10 000 kinesiska medborgare.

D. Den 25 december 2009 befanns Liu Xiaobo av en folkdomstol i Peking skyldig till uppvigling till omstörtande verksamhet och dömdes till 11 års fängelse. Regeringen grundade domen på Liu Xiaobos roll i arbetet med att utforma och organisera undertecknandet av Charta 2008 samt på sex skrifter i vilka han riktade kritik mot den kinesiska regimen och som publicerades mellan 2005 och 2007.

E.  Liu Xiaobos hustru samt personal från ett dussintal olika ambassader i Peking begärde tillstånd att observera rättegången men nekades tillträde till rättegångssalen.

F.  Domen har rönt omfattande kritik från inhemska Internetbloggare, internationella medborgargrupper samt utländska regeringar, och den har även överklagats av Liu Xiaobo.

G. Tjeckiens förre president Václav Havel nekades tillträde till Kinas ambassad i Prag när han ville vädja om frigivning av Liu Xiaobo.

H. De kinesiska myndigheterna hörsammade inte de upprepade kraven från EU och en av dess medlemsstater om att dödsdomen mot Akmal Shaikh skulle omvandlas.

I.   För några dagar sedan erkände för första gången en kinesisk tjänsteman att Gao Zhiseng, en kristen människorättsaktivist som nominerats till Nobels fredspris, försvunnit.

J.   I december 2009 ägde andra människorättsbrott rum i Kina, exempelvis trakasserier mot medlemmar av människorättsforumet Guizhou, som skulle hindras från att genomföra planerade aktiviteter med anledning av människorättsdagen, samt våld och misshandel av den frihetsberövade Qi Choghuai, reporter och tidigare chef för Fazhi Morning Posts redaktion i Shandong.

K. Inför Kinas 60-årsdag den 1 oktober skärpte landets myndigheter övervakningen, trakasserierna och frihetsberövandena av aktivister, i syfte att hindra dem från att ta upp människorättsfrågor. I samband med detta blev enligt Amnesty International flera hundra aktivister och dissidenter föremål för olika former av övervakning eller husarrest.

L.  I april 2009 lämnade Kina in ett dokument till FN som syftade till att stärka landets kandidatur avseende medlemskap i människorättsrådet och enligt vilket Kina förbinder sig att främja och skydda det kinesiska folkets mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

M. Den 13 januari 2010 tillkännagav Google sin avsikt att avbryta samarbetet med den kinesiska Internetcensuren med anledning av de sofistikerade cyberattacker mot företagets datorsystem som man misstänkte hade sitt ursprung i Kina och som delvis var riktade mot människorättsaktivisters Gmail-konton.

N. EU är Kinas största handelspartner och investerare, och samtidigt är Kina EU:s näst största handelspartner. Handeln och de ekonomiska förbindelserna har överskuggat frågorna om demokratiska reformer, respekt för de mänskliga rättigheterna och rättsstatsprincipen.

O. Den dialog mellan EU och Kina om mänskliga rättigheter som inrättades 2000 har hittills endast lett till marginella resultat. Detta beror även på att EU:s gemensamma utrikespolitik gentemot Kina är ineffektiv och inte har samordnats.

1.  Europaparlamentet kräver att Liu Xiaobo omedelbart och ovillkorligen friges och uttrycker sin solidaritet med hans fredliga aktioner och initiativ till stöd för demokratiska reformer och skydd av de mänskliga rättigheterna. Parlamentet fördömer kraftfullt de juridiska trakasserier han utsatts för.

2.  Europaparlamentet uttrycker samtidigt sin sympati med de kineser som öppet gett uttryck för sitt missnöje med domen mot Liu Xiaobo.

3.  Europaparlamentet uppmanar de kinesiska myndigheterna att fullgöra de åtaganden man gjort inför människorättsrådet och att efterleva bestämmelserna i FN:s förklaring om försvarare av de mänskliga rättigheterna, som antogs av FN:s generalförsamling den 9 december 1998.

4.  Europaparlamentet uppmanar enträget Kina att säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna och kräver att landet ratificerar den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

5.  Europaparlamentet beklagar att Kina i samband med sin universella periodiska översyn 2009 avvisat alla rekommendationer från FN:s medlemsstater om yttrandefrihet, föreningsfrihet, rättsväsendets oberoende, garantier för juristyrket, skydd av människorättsförsvarare, etniska minoriteters rättigheter, avskaffande av dödsstraffet, avskaffande av omskolning genom arbete, förbud mot tortyr, frihet för medier och effektiva rättsmedel mot diskriminering.

6.  Europaparlamentet fördömer i skarpaste ordalag avrättningen av Akmal Shaikh och upprepar sitt absoluta och mångåriga motstånd mot tillämpningen av dödsstraff under alla omständigheter. Parlamentet är övertygat om att avskaffandet av dödsstraffet är en integrerad del av respekten för de mänskliga rättigheterna och skyddet av människovärdet i alla länder.

7.  Europaparlamentet välkomnar Googles avsikt att avbryta samarbetet med de kinesiska myndigheterna i fråga om filtrering och censurering på Internet och uppmanar alla andra företag att göra detsamma. Parlamentet uppmanar Kina att fullt ut respektera yttrandefriheten på Internet och uttrycker sin solidaritet med Kinas Internetanvändare, som är de som kommer att påverkas mest av att Google ger sig av.

8.  Europaparlamentet framhåller att den kinesiska regeringen publicerade sin första nationella handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (2009–2010) i april 2009. Syftet med denna är att förbättra skyddet av de medborgerliga rättigheterna, förebygga godtyckliga frihetsberövanden, förbjuda metoder som innebär att erkännanden tvingas fram genom tortyr samt säkerställa rättvisa och öppna rättegångar.

9.  Europaparlamentet framhåller att Kinas facit på människorättsområdet alltjämt ger anledning till stor oro och uppmanar rådet och kommissionen att ta upp fallet Liu Xiaobo vid nästa toppmöte mellan EU och Kina. Parlamentet noterar de tidigare rundorna av människorättsdialogen med Kina, liksom människorättsdialogen mellan EU och Kina den 20 november, och framhåller att det krävs en strikt uppföljning mellan alla sådana dialoger för att se till att rekommendationerna genomförs.

10. Europaparlamentet framhåller behovet av att ingående utvärdera och förstärka människorättsdialogerna mellan EU och Kina. Fall där människorättsförsvarare är inblandade måste systematiskt tas upp under dessa dialoger, och parlamentet hänvisar till fängslandet av 2008 års vinnare av Sacharovpriset, Hu Jia, och trakasserierna mot hans hustru Zeng Jinyan.

11. Europaparlamentet anser att utvecklingen av ekonomiska förbindelser med Kina måste gå hand i hand med en verksam politisk dialog och kräver att respekten för de mänskliga rättigheterna ska utgöra en integrerad del av det nya ramavtal som för närvarande förhandlas fram med Kina.

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska rådets ordförande, kommissionen samt Kinas president, premiärminister och nationella folkkongress.