Предложение за обща резолюция - RC-B7-0064/2010/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B7-0064/2010/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
относно резултата от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
от името на групата PPE
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
от името на групата S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
от името на групата ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
от името на групата Verts/ALE
Martin Callanan
от името на групата ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
от името на групата GUE/NGL

8.2.2010


Процедура : 2009/2619(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0064/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0064/2010
Разисквания :
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: