Предложение за обща резолюция - RC-B7-0064/2010/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B7-0064/2010/REV1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
  внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника
  вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
  PPE (B7-0064/2010)
  ALDE (B7-0066/2010)
  ECR (B7-0070/2010)
  Verts/ALE (B7-0077/2010)
  S&D (B7-0083/2010)
  GUE/NGL (B7-0085/2010)
  относно резултата от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15)
  Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
  от името на групата PPE
  Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
  от името на групата S&D
  Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
  от името на групата ALDE
  Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
  от името на групата Verts/ALE
  Martin Callanan
  от името на групата ECR
  Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
  от името на групата GUE/NGL

  8.2.2010


  Процедура : 2009/2619(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0064/2010
  Внесени текстове :
  RC-B7-0064/2010
  Разисквания :
  Приети текстове :

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: