Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0064/2010/REV1Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0064/2010/REV1

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083(2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
om resultatet af klimakonferencen i København (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
for PPE-Gruppen
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
for S&D-Gruppen
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
forfor ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
for Verts/ALE-Gruppen
Martin Callanan
for ECR-Gruppen
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
forfor GUE/NGL-Gruppen

8.2.2010


Procedure : 2009/2619(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0064/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0064/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: