Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0064/2010/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0064/2010/REV1

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  PPE (B7-0064/2010)
  ALDE (B7-0066/2010)
  ECR (B7-0070/2010)
  Verts/ALE (B7-0077/2010)
  S&D (B7-0083/2010)
  GUE/NGL (B7-0085/2010)
  σχετικά με την έκβαση της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την Αλλαγή του Κλίματος (COP 15)
  Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Θεόδωρος Σκυλακάκης
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Κρίτων Αρσένης, Judith A. Merkies
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
  εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Martin Callanan
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
  εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

  8.2.2010


  Διαδικασία : 2009/2619(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0064/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0064/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: