Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0064/2010/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0064/2010/REV1

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
over de resultaten van de conferentie van Kopenhagen over de klimaatverandering (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
namens de PPE-Fractie
Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
namens de S&D-Fractie
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
namens de ALDE-Fractie
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
namens de Verts/ALE-Fractie
Martin Callanan
namens de ECR-Fractie
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
namens de GUE/NGL-Fractie

8.2.2010


Procedure : 2009/2619(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B7-0064/2010
Ingediende teksten :
RC-B7-0064/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: