Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0064/2010/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0064/2010/REV1

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
  złożony zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
  zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
  PPE (B7-0064/2010)
  ALDE (B7-0066/2010)
  ECR (B7-0070/2010)
  Verts/ALE (B7-0077/2010)
  S&D (B7-0083(2010)
  GUE/NGL (B7-0085/2010)
  w sprawie wyników konferencji kopenhaskiej w sprawie zmian klimatu (COP 15)
  Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
  w imieniu grupy politycznej PPE
  Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
  w imieniu grupy politycznej S&D
  Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
  w imieniu grupy politycznej ALDE
  Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
  w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
  Martin Callanan
  w imieniu grupy politycznej ECR
  Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
  w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

  8.2.2010


  Procedura : 2009/2619(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B7-0064/2010
  Teksty złożone :
  RC-B7-0064/2010
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: