Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0064/2010/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0064/2010/REV1

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
PPE (B7-0064/2010)
ALDE (B7-0066/2010)
ECR (B7-0070/2010)
Verts/ALE (B7-0077/2010)
S&D (B7-0083/2010)
GUE/NGL (B7-0085/2010)
o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)
Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
v mene poslaneckého klubu PPE
Marita Ulvskoglein, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
v mene skupiny S&D
Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
v mene skupiny ALDE
Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
v mene skupiny Verts/ALE
Martin Callanan
v mene skupiny ECR
Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL

8.2.2010


Postup : 2009/2619(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0064/2010
Predkladané texty :
RC-B7-0064/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: