Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0064/2010/REV1Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0064/2010/REV1

  SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
  predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
  ktorý nahrádza návrhy skupín:
  PPE (B7-0064/2010)
  ALDE (B7-0066/2010)
  ECR (B7-0070/2010)
  Verts/ALE (B7-0077/2010)
  S&D (B7-0083/2010)
  GUE/NGL (B7-0085/2010)
  o výsledkoch kodanskej konferencie o zmene klímy (COP 15)
  Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis
  v mene poslaneckého klubu PPE
  Marita Ulvskoglein, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis, Judith A. Merkies
  v mene skupiny S&D
  Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall, Gerben-Jan Gerbrandy
  v mene skupiny ALDE
  Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout, Yannick Jadot
  v mene skupiny Verts/ALE
  Martin Callanan
  v mene skupiny ECR
  Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Marisa Matias
  v mene skupiny GUE/NGL

  8.2.2010


  Postup : 2009/2619(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  RC-B7-0064/2010
  Predkladané texty :
  RC-B7-0064/2010
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: