Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0072/2010/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0072/2010/REV1

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  PPE (B7-0072//2010)
  Verts/ALE (B7-0073/2010)
  ECR (B7-0074/2010)
  S&D (B7-0075/2010)
  ALDE (B7-0076/2010)
  GUE/NGL (B7-0087/2010)
  σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό στην Αϊτή
  Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Γεώργιος Σταυρακάκης
  εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
  εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Charles Tannock, Nirj Deva
  εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Patrick Le Hyaric
  εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

  9.2.2010


  Διαδικασία : 2010/2518(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0072/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0072/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: