Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0072/2010/REV1Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0072/2010/REV1

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7-0072//2010)
Verts/ALE (B7-0073/2010)
ECR (B7-0074/2010)
S&D (B7-0075/2010)
ALDE (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
σχετικά με τον πρόσφατο σεισμό στην Αϊτή
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Γεώργιος Σταυρακάκης
εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva
εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Patrick Le Hyaric
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

9.2.2010


Διαδικασία : 2010/2518(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0072/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0072/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους: