Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0072/2010/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0072/2010/REV1

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 4, van het Reglement
ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
PPE (B7-0072/2010)
S&D (B7-0073/2010)
ALDE (B7-0074/2010)
Verts/ALE (B7-0075/2010)
ECR (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
over de recente aardbeving op Haïti
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
namens de PPE-Fractie
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
namens de S&D-Fractie
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
namens de ALDE-Fractie
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Nirj Deva
namens de ECR-Fractie
Patrick Le Hyaric
namens de GUE/NGL-Fractie

9.2.2010


Procedure : 2010/2518(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
RC-B7-0072/2010
Ingediende teksten :
RC-B7-0072/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: