Gezamenlijke ontwerpresolutie - RC-B7-0072/2010/REV1Gezamenlijke ontwerpresolutie
RC-B7-0072/2010/REV1

  GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE
  ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 4, van het Reglement
  ter vervanging van de ontwerpresoluties ingediend door de fracties:
  PPE (B7-0072/2010)
  S&D (B7-0073/2010)
  ALDE (B7-0074/2010)
  Verts/ALE (B7-0075/2010)
  ECR (B7-0076/2010)
  GUE/NGL (B7-0087/2010)
  over de recente aardbeving op Haïti
  Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
  namens de PPE-Fractie
  Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
  namens de S&D-Fractie
  Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
  namens de ALDE-Fractie
  Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
  namens de Verts/ALE-Fractie
  Charles Tannock, Nirj Deva
  namens de ECR-Fractie
  Patrick Le Hyaric
  namens de GUE/NGL-Fractie

  9.2.2010


  Procedure : 2010/2518(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  RC-B7-0072/2010
  Ingediende teksten :
  RC-B7-0072/2010
  Debatten :
  Aangenomen teksten :

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: