Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0072/2010/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0072/2010/REV1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
PPE (B7-0072/2010)
Verts/ALE (B7-0073/2010)
ECR (B7-0074/2010)
S&D (B7-0075/2010)
ALDE (B7-0076/2010)
GUE/NGL (B7-0087/2010)
w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti
Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
w imieniu grupy politycznej PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
w imieniu grupy politycznej S&D
Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
w imieniu grupy politycznej ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
Charles Tannock, Nirj Deva
w imieniu grupy politycznej ECR
Patrick Le Hyaric
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

9.2.2010


Procedura : 2010/2518(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0072/2010
Teksty złożone :
RC-B7-0072/2010
Debaty :
Teksty przyjęte :

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: