Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0072/2010/REV1Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0072/2010/REV1

  WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI
  zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
  zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez następujące grupy polityczne:
  PPE (B7-0072/2010)
  Verts/ALE (B7-0073/2010)
  ECR (B7-0074/2010)
  S&D (B7-0075/2010)
  ALDE (B7-0076/2010)
  GUE/NGL (B7-0087/2010)
  w sprawie niedawnego trzęsienia ziemi na Haiti
  Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Coelho, Michèle Striffler
  w imieniu grupy politycznej PPE
  Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman, Georgios Stavrakakis
  w imieniu grupy politycznej S&D
  Charles Goerens, Louis Michel, Frédérique Ries
  w imieniu grupy politycznej ALDE
  Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly
  w imieniu grupy politycznej Verts/ALE
  Charles Tannock, Nirj Deva
  w imieniu grupy politycznej ECR
  Patrick Le Hyaric
  w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

  9.2.2010


  Procedura : 2010/2518(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  RC-B7-0072/2010
  Teksty złożone :
  RC-B7-0072/2010
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: