Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0078/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0078/2010

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το Ιράν

9.2.2010

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ECR (B7‑0078/2010)
Verts/ALE (B7‑0079/2010)
PPE (B7‑0080/2010)
EFD (B7‑0081/2010)
S&D (B7‑0082/2010)
ALDE (B7‑0084/2010)
GUE/NGL (B7‑0086/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik, Marco Scurria εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Paloma Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati, Kristian Vigenin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel, Marielle De Sarnez εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Ulrike Lunacek εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Cornelia Ernst, Helmut Scholz εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder εξ ονόματος Ομάδας EFD


Διαδικασία : 2010/2504(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0078/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0078/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το Ιράν

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για το Ιράν,

 

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Catherine Ashton, της 5ης Φεβρουαρίου 2010, για τις επικείμενες εκτελέσεις στο Ιράν,

 

–    έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της ΕΕ και των ΗΠΑ της 8ης Φεβρουαρίου 2010, στην οποία ζητούν από την ιρανική κυβέρνηση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα,

 

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση του Προέδρου του της 9ης Οκτωβρίου 2009 με την οποία επιβεβαιώνεται η δέσμευση του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάργηση της θανατικής ποινής σε ολόκληρο τον κόσμο και καταγγέλλονται η επιβολή της εσχάτης των ποινών για νεανικά αδικήματα,

 

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου για το Ιράν στις 10/11 Δεκεμβρίου 2009,

 

–    έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου στις 12 Ιανουαρίου 2010 σχετικά με τη δίκη επτά ηγετών Μπαχάι στο Ιράν,

 

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα που ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) στις 27 Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας διασφαλίσεων της ΣΜΔ και σχετικών διατάξεων των ψηφισμάτων 1737/2006, 1747/2007, 1803/2008 και 1835/2008 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν,

 

–    έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτισμικά Δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση για την Εξάλειψη Κάθε Μορφής Φυλετικών Διακρίσεων, καθώς και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όπου είναι συμβαλλόμενο μέρος το Ιράν,

 

–    έχοντας υπόψη τη Δήλωση του Ιρανικού Υπουργείου Πληροφοριών της 5ης Ιανουαρίου 2010, η οποία κηρύσσει όλες τις επαφές Ιρανών πολιτών με 60 μη κυβερνητικές οργανώσεις, συν πλείονα διεθνή μέσα ενημερώσεως που μεταδίδουν στην περσική γλώσσα "παράνομες",

 

–    έχοντας υπόψη ότι οι ιρανικές αρχές "ανέβαλαν" την επίσκεψη της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Σχέσεις με το Ιράν στην Τεχεράνη, η οποία είχε προγραμματισθεί για τις 8-11 Ιανουαρίου 2010,

 

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού του,

 

 

 

Σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική κατάσταση στο Ιράν εξακολουθεί να επιδεινώνεται, χωρίς να υπάρχει ένδειξη από πλευράς της ιρανικής κυβέρνησης ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει τις παγκόσμιες ανησυχίες σχετικά με τη νομιμότητα των εκλογών που διεξήχθησαν τον Ιούνιο 2009· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενδείξεις για μαζική νοθεία οδήγησε σε μεγάλης κλίμακας κίνημα διαμαρτυρίας (αποκαλούμενο "πράσινο κίνημα") με μαζικές διαδηλώσεις που συνεχίζονταν κατά τους πρόσφατους μήνες,

 

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές εξελίξεις στο Ιράν μετά την αμφιλεγόμενη προεδρική εκλογή του Ιουνίου του 2009 έχουν καταδείξει ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό για δημοκρατική αλλαγή με λαϊκή απήχηση στη χώρα, υπό την καθοδήγηση της πάλλουσας και ενεργού κοινωνίας των πολιτών της,

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Ιράν – οι Φρουροί της Επανάστασης, η πολιτοφυλακή Basij και η αστυνομία – απάντησαν με σκληρά μέτρα συλλαμβάνοντας αυθαίρετα ειρηνικούς διαδηλωτές και αντιφρονούντες, μεταξύ των οποίων φοιτητές και ακαδημαϊκούς, ακτιβιστές στον τομέα των δικαιωμάτων των γυναικών, συνδικάτα, δικηγόρους, δημοσιογράφους, ιστολόγους , κληρικούς και γνωστούς προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια ξεκάθαρη προσπάθεια να εκφοβίσουν τους επικριτές και να καταπνίξουν τη διαφωνία,

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από αυτούς που συνελήφθησαν έχουν δηλώσει ότι έχουν χτυπηθεί ή βασανιστεί, σε μερικές δε περιπτώσεις κακοποιηθεί σεξουαλικά, σε φυλακές και μυστικούς χώρους κράτησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνα που διεξάχθηκε από τη Ματζλίς της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στις αρχές του 2010 συμπέρανε ότι ο αναπληρωτής εισαγγελέας Σαΐντ Μορταζαβί ήταν άμεσα υπεύθυνος για το θάνατο τουλάχιστον τριών κρατουμένων από βασανιστήρια και αμέλεια στη φυλακή του Καχριζάκ, το κλείσιμο της οποίας είχε διατάξει η δικαστική αρχή τρία χρόνια νωρίτερα,

 

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν επιβεβαιώσει ότι από τον Ιούνιο του 2009 τουλάχιστον 30 διαδηλωτές έχουν πεθάνει κατά τις διαδηλώσεις ή τελώντας υπό κράτηση και ότι τουλάχιστον επτά ακόμη πέθαναν σε συγκρούσεις στις 27 Δεκεμβρίου 2009, ιερή ημέρα εορτασμού της Ασούρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πραγματικός αριθμός θανάτων από κυβερνητική βία πιστεύεται να είναι πολύ υψηλότερος,

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον ότι οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν κλιμακώσει τη συστηματική παρενόχληση μελών θρησκευτικών μειονοτήτων όπως οι μπαχάι (τα επτά μέλη της ηγεσίας των οποίων έχουν συλληφθεί και δικάζονται) οι σουνίτες και οι χριστιανοί (μεταξύ αυτών οχτώ ιερείς), και εξαπέλυσαν εκστρατεία αυθαίρετων συλλήψεων και εκτελέσεων κατά Κούρδων, Αζέρων, Βαλούχων και Αράβων μελών της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικών ακτιβιστών· λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα ότι 21 Κούρδοι έχουν καταδικασθεί σε θάνατο και αναμένουν την εκτέλεση της ποινής τους,

 

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 9 Σεπτεμβρίου 2008 το ιρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε νόμο περί αποστασίας, βάσει του οποίου η αλλαξοπιστία από το Ισλάμ τιμωρείται με την ποινή του θανάτου,

 

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Αύγουστο του 2009 η δικαστική αρχή διεξήγαγε εικονικές δίκες εκατοντάδων εξεχόντων μεταρρυθμιστών και ακτιβιστών που κατηγορούνταν για σχέσεις με τους "στασιαστές" που προσπαθούσαν να προωθήσουν μια "βελούδινη επανάσταση"· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε αυτές τις δίκες πολλοί από τους αντιφρονούντες κατέθεσαν ομολογίες που προφανώς αποσπάσθηκαν υπό πίεση και μπροστά στους τηλεοπτικούς φακούς,

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρανική κυβέρνηση εξακολουθεί να κατηγορεί ευρωπαϊκές χώρες για παρέμβαση στις πολιτικές εξελίξεις του Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες κατηγορίες οδήγησαν στην απέλαση δύο Βρετανών διπλωματών, στη σύλληψη αρκετών Ιρανών εργαζομένων στην βρετανική πρεσβεία και στη σύλληψη ενός Σουηδού και δύο υπαλλήλων της γερμανικής πρεσβείας για τον εικαζόμενο ρόλο τους στις μετεκλογικές διαμαρτυρίες,

 

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Ιανουαρίου 2010 εκτελέσθηκαν οι Ρεζά Αλί-Ζαμανί και Αράς Ραχμανιπούρ και ότι αυτές ήταν οι πρώτες θανατικές ποινές που συνδέθηκαν από επίσημες πηγές με το κίνημα διαμαρτυρίας, παρά το γεγονός ότι τουλάχιστον ο ένας εξ αυτών, αν όχι και οι δύο, ήταν ήδη στη φυλακή τον καιρό των εκλογών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον εννέα άτομα καταδικάσθηκαν σε θάνατο για υποτιθέμενη σχέση με το πράσινο κίνημα,

 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Δεκεμβρίου 2009, την τελευταία ημέρα των εορτασμών της Ασούρα, ο Αλί Μουσαβί, ο 35χρονος ανηψιός του Μιρ Χοσεΐν Μουσαβί, του κυριότερου υποψηφίου της αντιπολίτευσης στις προεδρικές εκλογές του Ιουνίου 2009, πυροβολήθηκε θανάσιμα και στη συνέχεια παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο των δραστών, γεγονός που έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας κατά παραγγελία δολοφονίας που χρησιμεύει ως προειδοποίηση προς τον θείο του θύματος,

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 8 Ιανουαρίου 2010 έγινε απόπειρα δολοφονίας του Μεχντί Καρουμπί, του δεύτερου σημαντικότερου υποψηφίου της αντιπολίτευσης στην προεδρική εκλογή, το αυτοκίνητο του οποίου δέχθηκε δύο πυροβολισμούς αλλά ήταν -ευτυχώς- αλεξίσφαιρο, τη στιγμή που μέλη της πολιτοφυλακής Basij και της Φρουράς της Επανάστασης συγκεντρώνονταν για να διαμαρτυρηθούν κατά της παρουσίας του κ. Καρουμπί στο Κασβίν,

 

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου και της έκφρασης συνεχίζουν να αυξάνονται και ότι οι ιρανικές αρχές επιδόθηκαν σε ευρείας κλίμακας και συχνές παρεμβολές σήματος σε διεθνή ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά δίκτυα, πολλές διεθνείς ιστοθέσεις, περιλαμβανομένου του Facebook και του Twitter, καθώς και σε τοπικές ιστοθέσεις της αντιπολίτευσης και υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας στην Τεχεράνη, προκαλώντας επίσης προβλήματα μετάδοσης για δίκτυα σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, ακόμη και στην Ευρώπη,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ευρωπαϊκές και ρωσικές εταιρείες εφοδιάζουν το Ιράν με τις απαραίτητες συσκευές φιλτραρίσματος και παρεμβολής σήματος, κάποιες από τις οποίες ενδέχεται ακόμη και να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία του πληθυσμού στις γειτονικές με τις εγκαταστάσεις περιοχές,

 

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Φρουρά της Επανάστασης, η μυστική της υπηρεσία καθώς και η πολιτοφυλακή Basij διαδραματίζουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο σε όλη την ιρανική κοινωνία, ασκώντας καταστολή σε Ιρανούς πολίτες και συλλαμβάνοντας υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απ' ό,τι φαίνεται παίρνουν το νόμο στα χέρια τους,

 

 

Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα

 

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη περί μη Διαδόσεως των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ), έχει αναλάβει επισήμως, επικυρώνοντας την ΣΜΔ, να μην προχωρήσει σε απόκτηση πυρηνικών όπλων και δεσμεύεται νομικά να δηλώνει και να θέτει κάθε πυρηνικού χαρακτήρα δραστηριότητά του, περιλαμβανομένου και του πυρηνικού υλικού, εντός των διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ,

 

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο IV της ΣΜΔ σημειώνει το απαράγραπτο δικαίωμα όλων των συμβαλλομένων στη Συνθήκη αυτή μερών να επιδίδονται στην έρευνα, την παραγωγή και τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς αδιακρίτως και σύμφωνα με τα άρθρα Ι και ΙΙ της Συνθήκης αυτής,

 

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν παραβαίνοντας την υποχρέωσή του δυνάμει της ΣΜΔ κατασκεύασε μυστικά εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Κομ και ενημέρωσε τον ΔΟΑΕ για την ύπαρξή του πολύ καιρό μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η παραβίαση των κανόνων προκάλεσε εικοτολογίες για πιθανές άλλες μυστικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και κλονίζει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη στις διαβεβαιώσεις των Ιρανών σχετικά με τον καθαρά πολιτικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματός του,

 

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεση της ΔΟΑΕ της 16ης Νοεμβρίου 2009 ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής του ΔΟΑΕ Dr ElBaradei σημείωνε ότι, εάν το Ιράν δεν εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και δεν αποσαφηνίσει τα εν εκκρεμότητι θέματα κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον ΔΟΑΕ, ο Οργανισμός δεν θα μπορεί να παράσχει αξιόπιστες διαβεβαιώσεις περί ανυπαρξίας μη δηλωθέντος πυρηνικού υλικού και δραστηριοτήτων στο Ιράν, σημείωνε δε επίσης ότι παραμένουν διάφορα θέματα εν εκκρεμότητι που δημιουργούν ανησυχίες σχετικά με τη δυνατότητα να υπάρχει στρατιωτική διάσταση στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν,

 

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να βρεθεί διπλωματική λύση στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, η ΕΕ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και η Ρωσία πρότειναν συμφωνία υπό την αιγίδα του ΔΟΑΕ για τη μεταφορά του υπάρχοντος ουρανίου χαμηλού βαθμού εμπλουτισμού του Ιράν στη Ρωσία και τη Γαλλία για μεταποίηση σε ράβδους καυσίμου με σκοπό να διατηρηθεί η λειτουργία του ιατρικού ερευνητικού αντιδραστήρα της Τεχεράνης, και σημειώνοντας ότι, επειδή το Ιράν απέρριψε την πρόταση αυτή, οι συζητήσεις συνεχίζονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας για αυστηρότερες κυρώσεις κατά του Ιράν,

 

ΚΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν συνεχίζει να αναπτύσσει τεχνολογία βαλλιστικών πυραύλων και επιδιώκει την ικανότητα να αναπτύξει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να δέχονται πυρηνικές κεφαλές,

 

ΚΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιρανική κυβέρνηση προέβη σε αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα και διέταξε οι περαιτέρω δραστηριότητες εμπλουτισμού να ξεκινήσουν την 7η Φεβρουαρίου 2010·

 

Σχετικά με τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

 

1.   εκφράζει σοβαρές αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των εκλογών οι οποίες οδήγησαν στην επανεκλογή του Προέδρου Αχμεντινετζάντ για δεύτερη θητεία παρά τις σοβαρές ενδείξεις για εκλογική νοθεία μεγάλης κλίμακας και θεωρεί ότι η νομιμότητα του Προέδρου του Ιράν έχει κλονιστεί σοβαρά·

 

2.   αποτίει φόρο τιμής στο θάρρος όλων των Ιρανών πολιτών που ζητούν περισσότερες ελευθερίες και πιο δημοκρατικά δικαιώματα και εκφράζουν την επιθυμία τους να ζήσουν σε μια κοινωνία χωρίς καταστολή και εκφοβισμό· ιδιαίτερο φόρο τομής αποτίει στις Ιρανές οι οποίες διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στις μετεκλογικές διαδηλώσεις τον Ιούνιο 2009·

 

3.   υποστηρίζει ολόψυχα τις δημοκρατικές βλέψεις του ιρανικού λαού και λυπάται βαθειά για το γεγονός ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν είναι κατά τα φαινόμενα ανίκανοι να απαντήσουν στα δικαιολογημένα αιτήματα των Ιρανών πολιτών, ειδικά της νέας γενιάς, που βλέπουν τις ελπίδες τους για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη να καταπνίγονται επ' αόριστον·

 

4.   καλεί την ιρανική κυβέρνηση να σεβαστεί πλήρως το δικαίωμα του ειρηνικού συνέρχεσθαι και την ελευθερία έκφρασης μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις διαδηλώσεις που έχουν αναγγελθεί για τις 11 Φεβρουαρίου 2010· καταδικάζει έντονα τη χρήση βίας από την ιρανική κυβέρνηση εις βάρος διαδηλωτών που ζητούν να ασκήσουν το δικαίωμά τους στην ελευθερία έκφρασης και στο ειρηνικό συνέρχεσθαι·

 

5.   ζητεί να ελευθερωθούν πάραυτα όλοι εκείνοι που βρίσκονται υπό κράτηση απλώς και μόνον λόγω της ειρηνικής άσκησης των δικαιωμάτων τους της ελεύθερης έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι ή λόγω των θρησκευτικών πεποιθήσεών τους ή του γενετήσιου προσανατολισμού τους και καλεί τις αρχές να διεξαγάγουν έρευνα και να ασκήσουν δίωξη κατά κυβερνητικών αξιωματούχων και μελών των δυνάμεων ασφαλείας που ευθύνονται για το φόνο, την κακομεταχείριση και τα βασανιστήρια εις βάρος αντιφρονούντων ή μελών της οικογένειάς τους, διαδηλωτών και κρατουμένων·

 

6.   καταδικάζει με σθένος τις επιβαλλόμενες θανατικές καταδίκες και εκτελέσεις στο Ιράν συγκεκριμένα την περίπτωση των Μοχάμεντ Ρεζά Αλιζαμανί και Αράς Ραχμανιπούρ και ζητεί να καταργηθεί η ποινή του θανάτου· καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν να κατηγορούν για Moharabeh" (πόλεμο κατά του Θεού) τους διαδηλωτές που διαδηλώνουν ειρηνικά για περισσότερα δικαιώματα, αδίκημα που επισύρει την ποινή θανάτου· ζητεί από το Ιράν να εκτελέσει αμέσως το μορατόριο των Ηνωμένων Εθνών για την θανατική ποινή, όπως ζητείται στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 62/149 και 63/168·

 

7.   εκφράζει τον αποτροπιασμό του για τις υποκινούμενες από την κυβέρνηση και/ή τις δυνάμεις ασφαλείας απόπειρες δολοφονίας υποψηφίων στις προεδρικές εκλογές ή μελών των οικογενειών τους και ζητεί από τον Ανώτατο Ηγέτη Χαμενεΐ να παράσχει εχέγγυα για την ασφάλεια επιφανών εκπροσώπων της ιρανικής αντιπολίτευσης·

 

8.   καταδικάζει τις προσπάθειες των ιρανικών αρχών να λογοκρίνουν τα έντυπα μέσα ενημέρωσης και να πραγματοποιούν παρεμβολές στα σήματα ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαδικτυακών μέσων όπως το BBC, και καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ζητήσουν την σε διεθνή κλίμακα εγκατάλειψη αυτών των μεθόδων στη Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU)·

 

9.   καταδικάζει την απόφαση των ιρανικών αρχών να απαγορεύσουν τις επαφές με ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, συγκεκριμένα εκείνες σκοπός των οποίων είναι η προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων και καλεί τις ιρανικές αρχές να άρουν αυτή την απαγόρευση πάραυτα·

 

10. καλεί τις ιρανικές αρχές να σταματήσουν αμέσως την πρακτική της τηλεοπτικής μετάδοσης εικονικών δικών και ζητεί από το Κοινοβούλιο του Ιράν να τροποποιήσει την ιρανική νομοθεσία που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αρνείται δικαιώματα για προσήκουσα διαδικασία όπως πρόσβαση του κατηγορουμένου σε κατάλληλη νομική εκπροσώπηση·

 

11. επικρίνει έντονα τις διεθνείς εταιρείες και ιδιαίτερα τη Nokia Siemens, για τον εφοδιασμό των ιρανικών αρχών με την αναγκαία τεχνολογία λογοκρισίας και επιτήρησης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό τα μέγιστα στις διώξεις και συλλήψεις ιρανών αντιφρονούντων·

 

12. αποδοκιμάζει τους ισχυρισμούς περί παρεμβολής στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, που διατυπώθηκαν εις βάρος μελών του προσωπικού ευρωπαϊκών πρεσβειών και, στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις ιρανικές αρχές να συμμορφωθούν προς τη τη Σύμβαση της Βιέννης και να τηρούν τους κανόνες διπλωματίας·

 

Σχετικά με το πυρηνικό ζήτημα

 

13. παρά το δικαίωμα του Ιράν να αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς δυνάμει των κανόνων του συστήματος περί μη διάδοσης, επαναλαμβάνει ότι οι κίνδυνοι διάδοσης σε σχέση με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένουν πηγή σοβαρής ανησυχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την διεθνή κοινότητα, όπως πολύ σαφώς εκφράσθηκε στα ψηφίσματα 1737, 1747, 1803 και 1835 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

 

14. αποδοκιμάζει το ότι δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος επί κυρίων θεμάτων που προκαλούν σοβαρή ανησυχία και επαναλαμβάνει τις εκκλήσεις του προς το Ιράν για αποκατάσταση της διαφάνειας όσον αφορά το πυρηνικό του πρόγραμμα με την παροχή πλήρων, σαφών και αξιόπιστων απαντήσεων στον ΔΟΑΕ, για να επιλυθούν όλα τα εκκρεμή θέματα και να διασκεδασθούν οι ανησυχίες σχετικά με το πρόγραμμα αυτό, περιλαμβανομένων των σημείων που θα μπορούσαν να έχουν στρατιωτική διάσταση, να εφαρμόσει πλήρως τις διατάξεις της Συνολικής Συμφωνίας Διασφαλίσεων, περιλαμβανομένων των επικουρικών της ρυθμίσεων, και να επικυρώσει και να εφαρμόσει το Πρόσθετο Πρωτόκολλο·

 

15. υποστηρίζει τη διττή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης λύσης στο πυρηνικό ζήτημα του Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων· επιμένει ότι ενδεχόμενες νέες κυρώσεις στο πλαίσιο της πυρηνικής απειλής δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα που θα είχαν αρνητικές συνέπειες για τον ιρανικό λαό στο σύνολό του·

 

16. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Ιράν απέρριψε και πάλι όλες τις απόπειρες για επίτευξη συμβιβασμού επί του πυρηνικού ζητήματος και ότι το ιρανικό καθεστώς επιδιώκει προφανώς να χρησιμοποιήσει το θέμα αυτό τόσο ως μέσο για να αποσπάσει την προσοχή από την εσωτερική κρίση που διέρχεται η χώρα όσο και ως τακτική για να κερδίσει χρόνο και να αποφύγει τη συζήτηση εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών περί περαιτέρω κυρώσεων, θεωρεί δε ότι οι τελευταίες ανακοινώσεις του Ιρανού Προέδρου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ αποτελούν μέρος αυτής της τακτικής·

 

Σχέσεις ΕΕ-Ιράν

 

17. υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της συνέχισης του διαλόγου με το Ιράν σε όλα τα επίπεδα και ιδιαίτερα με την κοινωνία των πολιτών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ιρανική πλευρά ακύρωσε την προγραμματισμένη επίσκεψη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ελπίζει ότι η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Ιράν θα επανεξετάσουν τη θέση τους όσον αφορά τις άμεσες επαφές·

 

18. καλεί το Συμβούλιο να παραμείνει έτοιμο να ξεκινήσει με το Ιράν την προσπάθεια για την επίτευξη λύσης κατόπιν διαπραγματεύσεων ως προς το πυρηνικό ζήτημα καθώς και ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των θεμιτών συμφερόντων και ανησυχιών του Ιράν όσον αφορά την ασφάλεια, αλλά και της μακροπρόθεσμης προοπτικής για μια Μέση Ανατολή χωρίς πυρηνικά όπλα·

 

19. θεωρεί ότι πρέπει να δρομολογηθεί σε επίπεδο ΕΕ σοβαρή ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τη δυνατότητα εισαγωγής περαιτέρω στοχοθετημένων κυρώσεων που δεν θα βλάπτουν τον ιρανικό λαό στο σύνολό του· ζητεί να διευρυνθεί ο υφιστάμενος κατάλογος ατόμων και οργανώσεων που υπόκεινται σε απαγορεύσεις ταξιδίου στην ΕΕ και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, για να περιλάβει εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την καταστολή και τον περιορισμό της ελευθερίας στη χώρα, καθώς και τους υπεύθυνους για την παραβίαση των διεθνών δεσμεύσεων του Ιράν όσον αφορά το πυρηνικό ζήτημα·

 

20. επιδοκιμάζει τις πρόσφατες δηλώσεις της Ύπατης Εκπροσώπου και Αντιπροέδρου της Επιτροπής και άλλων ηγετών της ΕΕ σύμφωνα με τις οποίες το επόμενο βήμα είναι να έλθει η συζήτηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και καλεί την Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να εγγράψει το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Φεβρουάριο 2010· καλεί τις κινεζικές αρχές να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Διεθνούς Κοινότητας για τη διακοπή του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν·

 

21. υπενθυμίζει στις ιρανικές αρχές ότι για να αναπτύξει αποδοτικές σχέσεις με την ΕΕ το Ιράν πρέπει να εγγυάται τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και τον σεβασμό των αρχών της δημοκρατίας, την ελευθερία της έκφρασης και το κράτος δικαίου, καθόσον τούτο συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για όλα τα κράτη που διατηρούν πολιτικές και οικονομικές σχέσεις με την ΕΕ· τονίζει ότι η δυνατότητα σύναψης συμφωνίας συνεργασίας και εμπορίου μεταξύ του Ιράν και της ΕΕ εξαρτάται από τον σεβασμό των ως άνω αξιών, την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν προς τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ και του ΔΟΑΕ και την πρόβλεψη επαληθεύσιμων εχεγγύων σχετικά με τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος και την παύση στήριξης τρομοκρατικών ενεργειών εκ μέρους του Ιράν·

 

22. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργητικά κάθε πρωτοβουλία που αποβλέπει στη βελτίωση της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης και χαιρετίζει την πρόοδο που παρατηρείται στο εν εξελίξει έργο σχετικά με ευρωπαϊκές ειδήσεις στην περσική γλώσσα·

 

23. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να απαγορευθεί στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να εξάγουν τεχνολογία παρακολούθησης προς χώρες όπως το Ιράν, των οποίων οι κυβερνήσεις θα μπορούσαν να τη χρησιμοποιούν για να παραβιάζουν την ελευθερία της έκφρασης·

 

24. καλεί την Επιτροπή να εγκαθιδρύσει Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τεχεράνη·

 

25. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σχεδιάσουν πρόσθετα μέτρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τη Μετανάστευση για την ενεργό προστασία της των ιρανών υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

 

26. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ύπατη Εκπρόσωπο, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.