Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0078/2010Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0078/2010

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o Iráne

9.2.2010

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
ECR (B7‑0078/2010)
Verts/ALE (B7‑0079/2010)
PPE (B7‑0080/2010)
EFD (B7‑0081/2010)
S&D (B7‑0082/2010)
ALDE (B7‑0084/2010)
GUE/NGL (B7‑0086/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik, Marco Scurria v mene poslaneckého klubu PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati, Kristian Vigenin v mene skupiny S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel, Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR
Cornelia Ernst, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL
Fiorello Provera, Bastiaan Belder v mene skupiny EFD


Postup : 2010/2504(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0078/2010
Predkladané texty :
RC-B7-0078/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o Iráne

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej z 5. februára 2010 o blížiacich sa popravách v Iráne,

–   so zreteľom na spoločné vyhlásenie EÚ a USA z 8. februára 2010, ktoré iránsku vládu vyzýva na splnenie jej záväzkov v oblasti ľudských práv;

–   so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 9. októbra 2009, v ktorom opätovne pripomína záväzok Parlamentu týkajúci sa zrušenia trestu smrti na celom svete a osobitne odsudzuje trest smrti pre mladistvé osoby,

–   so zreteľom na vyhlásenie Rady z 10. a 11. decembra 2009 o Iráne,

–   so zreteľom na vyhlásenie vysokej predstaviteľky z 12. januára 2010 o súdnom procese proti siedmim bahájskym vodcom v Iráne,

–   so zreteľom na rezolúciu o uplatňovaní dohody o zárukách v Iránskej islamskej republike v rámci Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ) a príslušných ustanovení rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) č. 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) a 1835 (2008), prijatú Radou guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) 27. novembra 2009,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (ICCPR), Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (ICESCR), Dohovor o odstraňovaní všetkých foriem rasovej diskriminácie a Dohovor o právach dieťaťa, ktorých zmluvnou stranou je aj Irán,

–   so zreteľom na vyhlásenie iránskeho ministerstva spravodajských služieb z 5. januára 2010, ktorým boli všetky kontakty medzi iránskymi občanmi a 60 mimovládnymi organizáciami a mnohými medzinárodnými médiami vysielajúcimi v perzštine označené za nezákonné,

–   so zreteľom na „odloženie“ návštevy delegácie Európskeho parlamentu pre vzťahy s Iránom v Teheráne zo strany iránskych úradov, ktorá bola naplánovaná na 8. – 11. januára 2010,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

      O demokracii a ľudských právach

 

A.  keďže politická situácia v Iráne sa aj naďalej zhoršuje a nič nenasvedčuje tomu, že by iránska vláda mala v úmysle zaoberať sa otázkou legitímnosti volieb z júna 2009, ktorá vyvoláva znepokojenie vo vnútri krajiny i vo svete; keďže indície o rozsiahlom podvode viedli k vzniku rozsiahleho protestného hnutia (tzv. zelené hnutie) a k masovým demonštráciám, ktoré pokračovali v nedávnych mesiacoch,

 

B.   keďže politický vývoj v Iráne po kontroverzných prezidentských voľbách v júni 2009 ukázal, že v tejto krajine vedenej energickou a aktívnou občianskou spoločnosťou existuje veľký potenciál na demokratickú zmenu vedenú ľudom,

C.  keďže iránske bezpečnostné sily, Revolučné gardy, jednotky Basídž a polícia odpovedali tvrdými zásahmi a svojvoľne zatýkali tisíce pokojných demonštrantov a disidentov vrátane študentov a akademikov, aktivistov za práva žien, odborárov, právnikov, novinárov, bloggerov, klerikov a popredných ochrancov ľudských práv v očividnej snahe zastrašiť kritikov a potlačiť disent,

 

D.  keďže mnohí zo zadržaných boli údajne bití a mučení a v niektorých prípadoch pohlavne zneužívaní vo väzniciach a tajných väzenských zariadeniach; keďže vyšetrovaním Madžlisu Iránskej islamskej republiky sa začiatkom roku 2010 zistilo, že za smrť najmenej troch zadržiavaných osôb spôsobenú mučením a nedbalosťou vo väzení Kahrizak, ktoré súdnictvo nechalo pred troma rokmi uzavrieť, je priamo zodpovedný zástupca prokurátora Saíd Mortazaví,

 

E.   keďže vládni predstavitelia potvrdili, že od júna 2009 zahynulo pri protestoch alebo v zajatí najmenej 30 demonštrantov a najmenej ďalších sedem zahynulo pri stretoch 27. decembra na sviatok Ášúrá; keďže sa predpokladá, že skutočný počet úmrtí v dôsledku násilia zo strany vlády je oveľa vyšší,

 

F.   keďže okrem toho bezpečnostné sily zintenzívnili systematické zastrašovanie príslušníkov náboženských menšín, ako napríklad bahaistov (ktorých sedemčlenné bývalé vedenie bolo zatknuté a v súčasnosti je súdené), sunnitov a kresťanov (predovšetkým 8 kňazov) a viedli kampaň svojvoľného zatýkania a popráv proti Kurdom, Azerbajdžancom, Balúčom, predstaviteľom arabskej občianskej spoločnosti a politickým aktivistom; keďže konkrétne 21 Kurdov v súčasnosti čaká na popravu,

 

G.  keďže 9. septembra 2008 schválil iránsky parlament zákon o odpadlíctve, na základe ktorého sa zanechanie islamskej viery trestá smrťou,

 

H.  keďže začiatkom augusta 2009 súdna moc zinscenovala súdne procesy stoviek prominentných reformátorov a aktivistov údajne spojených s „buričmi“ pokúšajúcimi sa o podporu „nežnej revolúcie“; keďže počas týchto procesov mnohí disidenti predniesli prostredníctvom televízie priznania, ktoré sa zdali byť vynútené,

 

I.    keďže iránska vláda naďalej obviňuje európske krajiny zo zasahovania do iránskeho politického diania; keďže takéto obvinenia viedli k vyhosteniu dvoch diplomatov Spojeného kráľovstva, k zatknutiu viacerých iránskych zamestnancov veľvyslanectva Spojeného kráľovstva a ku krátkemu zatknutiu švédskeho diplomata a dvoch nemeckých diplomatov za ich údajnú úlohu pri povolebných protestoch v Iráne,

 

J.    keďže 28. januára 2010 boli na základe prvých rozsudkov trestu smrti spojených podľa oficiálnych zdrojov s protestným hnutím popravení Mohammad Rezá Alí-Zamání a Araš Rahmaní-Púr, a to napriek skutočnosti, že aspoň jeden z nich (ak nie obaja) bol uväznený už počas volieb a keďže najmenej deväť osôb bolo údajne odsúdených na smrť za domnelé spojenie so zeleným hnutím,

 

K.  keďže 27. decembra, v posledný deň sviatku Ášúrá, bol zastrelený a autom úmyselne prejdený Alí Músaví, 35-ročný synovec Míra Hosejna Músavího, hlavného kandidáta na prezidenta v júnových prezidentských voľbách, čo jednoznačne naznačuje, že išlo o cielenú vraždu, ktorá má slúžiť ako dôrazné varovanie jeho strýkovi,

 

L.   keďže 8. januára bol spáchaný neúspešný pokus o vraždu druhého najvýznamnejšieho kandidáta v prezidentských voľbách Mehdího Karrúbího, keď sa jednotky Basídž a členovia Revolučných gárd zhromaždili na protest proti jeho prítomnosti v Qazvíne a dvoma guľkami vystrelenými na jeho auto, ktoré bolo našťastie nepriestrelné, sa ho pokúsili zavraždiť,

 

M.  keďže obmedzovanie slobody tlače a prejavu narastá a keďže iránske orgány pristúpili k rozsiahlemu a častému rušeniu vysielania medzinárodných rozhlasových staníc a televíznych sietí a k blokovaniu mnohých medzinárodných internetových stránok vrátane portálov Facebook a Twitter, ako aj internetových stránok miestnych opozičných strán a mobilných telefónnych služieb v Teheráne, čím spôsobili problémy v prenose signálu aj v ďalších blízkovýchodných krajinách, dokonca aj v Európe,

N.  keďže európske a ruské spoločnosti poskytovali Iránu potrebné filtračné a rušiace zariadenia, z ktorých niektoré môžu predstavovať aj zdravotné riziko pre obyvateľstvo žijúce v ich blízkosti,

 

O.  keďže Revolučné gardy, ich tajné služby a jednotky Basídž zohrávajú čoraz aktívnejšiu úlohu v iránskej spoločnosti a pri zásahoch proti iránskym civilistom a zatýkaní obhajcov ľudských práv a keďže podľa všetkého berú zákon do vlastných rúk,

 

 

O jadrovej otázke

 

P.   keďže Irán je zmluvnou stranou Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (ZNJZ), ratifikáciou ZNJZ sa zriekol získavania jadrových zbraní a má právnu povinnosť ohlásiť všetky svoje jadrové aktivity vrátane jadrového materiálu a umožniť, aby sa na túto činnosť vzťahovali záruky MAAE,

 

Q.  keďže v článku IV ZNJZ je stanovené neodňateľné právo všetkých zmluvných strán rozvíjať bez diskriminácie a v súlade s článkami I a II tejto zmluvy výskum, výrobu a využitie jadrovej energie na mierové účely,

 

R.   keďže Irán tajne vybudoval v meste Qom zariadenie na obohacovanie uránu v rozpore so svojimi povinnosťami v rámci ZNJZ a o jeho existencii informoval MAAE až dlho po začatí jeho výstavby; keďže toto porušenie pravidiel vzbudzuje podozrenie, že existujú ďalšie možné tajné jadrové zariadenia a ďalej ohrozuje dôveru, pokiaľ ide o uistenia Iránu, že jeho jadrový program je výlučne civilnej povahy,

 

S.   keďže odchádzajúci generálny riaditeľ MAAE Dr. al-Baráda´í v správe MAAE zo 16. novembra 2009 konštatoval, že pokiaľ Irán nebude vykonávať dodatkový protokol a pokiaľ nevyjasní otvorené otázky k spokojnosti MAAE, agentúra nebude môcť poskytnúť dôveryhodné záruky toho, že v Iráne neexistuje neohlásený jadrový materiál a neprebiehajú neohlásené činnosti, a zároveň uviedol, že množstvo otázok, ktoré vzbudzujú obavy o možných vojenských rozmeroch jadrového programu Iránu, zostáva nevyriešených,

 

T.   keďže v záujme nájdenia diplomatického riešenia otázky iránskeho jadrového programu EÚ, Spojené štáty americké, Čína a Rusko navrhli, aby sa pod záštitou MAAE dosiahla dohoda o prepravení existujúceho iránskeho nízko obohateného uránu do Ruska a Francúzska, kde by sa spracoval na palivové tyče na pohon teheránskehoho medicínskeho výskumného reaktora a vzhľadom na to, že Irán zamietol tento návrh, v Bezpečnostnej rade pokračujú rokovania o opätovnom posilnení sankcií voči Iránu,

 

U.  keďže Irán pokračuje vo vývoji technológie balistických rakiet a rozvíja schopnosť rozmiestniť medzikontinentálne balistické rakety, ktoré by mohli slúžiť ako nosné systémy užitočných zaťažení jadrových zbraní,

 

V.  keďže iránska vláda vydala rozporuplné vyhlásenia o svojom jadrovom programe a nariadila, aby sa ďalšie činnosti súvisiace s obohacovaním uránu začali 7. februára 2010,

 

O demokracii a ľudských právach

 

1.   vyjadruje vážne pochybnosti nad správnosťou výsledkov volieb, ktoré viedli k potvrdeniu prezidenta Ahmadínežáda v druhom funkčnom období napriek silným náznakom rozsiahleho volebného podvodu, a domnieva sa, že legitímnosť iránskeho prezidenta je vážne narušená;

 

2.   vyzdvihuje odvahu všetkých iránskych občanov, ktorí požadujú väčšie slobody a viac demokratických práv a vyjadrujú želanie žiť v spoločnosti bez útlaku a zastrašovania; vyjadruje osobitnú poctu iránskym ženám, ktoré zohrali kľúčovú úlohu v povolebných demonštráciách v júni 2009;

 

3.   jednoznačne podporuje demokratické snahy iránskeho ľudu a hlboko odsudzuje skutočnosť, že iránska vláda a parlament zjavne nie sú schopné reagovať na oprávnené požiadavky iránskych občanov, najmä mladej generácie, ktorej nádeje na hospodársky a sociálny rozvoj boli príliš dlho marené;

 

4.   vyzýva iránsku vládu, aby plne dodržiavala právo na pokojné zhromažďovanie a slobodu prejavu, a to aj v súvislosti s demonštráciami ohlásenými na 11. februára 2010; dôrazne odsudzuje použitie násilia zo strany iránskych orgánov voči demonštrantom, ktorí sa snažia o uplatnenie svojho práva na slobodu prejavu a práva na pokojné zhromažďovanie;

 

5.   vyzýva na okamžité prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané len na základe pokojného uplatňovania svojho práva na slobodu prejavu, združovanie a zhromažďovanie sa alebo na základe ich vierovyznania či sexuálnej orientácie a vyzýva orgány, aby vyšetrili konanie vládnych predstaviteľov a príslušníkov bezpečnostných síl zodpovedných za zabitie, zneužívanie a mučenie disidentov alebo ich rodinných príslušníkov, demonštrantov a zadržaných osôb a aby ich trestne stíhali;

 

6.   dôrazne odsudzuje uložené rozsudky trestu smrti a vykonané popravy v Iráne, najmä v prípade Mohammeda Rezú Alí-Zamáního a Araša Rahmání-Púra, a vyzýva na zrušenie trestu smrti; vyzýva iránske orgány, aby proti demonštrantom, ktorí pokojne protestujú za väčšie demokratické práva, prestali vznášať obvinenia zo zločinu zvaného muháraba (vedenie vojny proti Bohu), ktorý sa trestá smrťou; vyzýva Irán, aby okamžite začal uplatňovať moratórium na trest smrti, ako požadujú rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 62/149 a 63/168;

 

7.   je otrasený pokusmi vlády a (alebo) bezpečnostných síl o vraždu prezidentských kandidátov alebo ich rodinných príslušníkov a vyzýva najvyššieho vodcu Chámeneího, aby zaručil bezpečnosť prominentných zástupcov iránskej opozície;

 

8.   odsudzuje úsilie iránskych orgánov o cenzúru tlačových médií, rušenie rozhlasového a televízneho vysielania, napríklad BBC, a vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby sa zaoberali medzinárodným dosahom týchto praktík v rámci Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU);

 

9.   odsudzuje rozhodnutie iránskych orgánov zakázať styky so zahraničnými mimovládnymi organizáciami, najmä s tými, ktorých cieľom je obhajovanie občianskych slobôd a práv, a vyzýva iránske orgány, aby uvedený zákaz okamžite zrušili;

 

10. vyzýva iránske orgány, aby okamžite upustili od televíznych prenosov zinscenovaných súdnych procesov, a vyzýva iránsky parlament, aby upravil iránsky zákon, ktorý umožňuje vláde odoprieť právo na riadny proces, ako napríklad právo obvineného na riadne právne zastupovanie;

 

11. dôrazne odsudzuje medzinárodné spoločnosti, najmä spoločnosti Nokia a Siemens, za to, že iránskym orgánom poskytli technológie potrebné na cenzúru a sledovanie, a zohrali tak kľúčovú úlohu v prenasledovaní a zatýkaní iránskych disidentov;

 

12. odsudzuje obvinenia zo zasahovania do vnútorných vecí vznesené voči personálu európskych veľvyslanectiev a v tejto súvislosti žiada, aby iránske orgány dodržiavali Viedenský dohovor a diplomatické predpisy;

 

O jadrovej otázke

 

13. napriek tomu, že podľa pravidiel režimu nešírenia jadrových zbraní má Irán právo rozvíjať jadrovú energetiku na mierové účely, znovu potvrdzuje, že riziká šírenia jadrových zbraní v súvislosti s iránskym jadrovým programom aj naďalej vážne znepokojujú Európsku úniu a medzinárodné spoločenstvo, ako sa zreteľne uvádza v rezolúciách BR OSN č. 1737, 1747, 1803 a 1835;

 

14. odsudzuje skutočnosť, že v kľúčových otázkach, ktoré vyvolávajú vážne obavy, sa nedosiahol žiaden podstatný pokrok a opakovane vyzýva Irán, aby obnovil transparentnosť svojho jadrového programu poskytovaním úplných, jasných a spoľahlivých odpovedí MAAE, aby vyriešil všetky otvorené otázky a odstránil obavy týkajúce sa tohto programu vrátane otázok, ktoré by mohli mať vojenský rozmer, aby plne vykonával ustanovenia dohody o komplexných zárukách vrátane jej subsidiárnych opatrení a aby ratifikoval a uplatňoval dodatkový protokol;

 

15. podporuje dvojúrovňový prístup Európskej rady a všetko úsilie o dosiahnutie dlhodobého riešenia iránskej jadrovej otázky prostredníctvom rokovaní; trvá na tom, že prípadné ďalšie sankcie v kontexte jadrovej hrozby by nemali zahŕňať opatrenia, ktoré by mali negatívne dôsledky pre iránske obyvateľstvo ako celok;

 

16. odsudzuje skutočnosť, že iránska vláda opäť odmietla všetky pokusy o dosiahnutie kompromisu v jadrových otázkach a že iránsky režim chce očividne využiť túto tému na odvrátenie pozornosti od vnútornej krízy v krajine a ako taktiku na získanie času a vyhnutie sa rokovaniam v rámci BR OSN o ďalších sankciách, a považuje nedávne vyhlásenia iránskeho prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda za súčasť tejto taktiky;

 

O vzťahoch EU – Irán

 

17. zdôrazňuje význam pokračovania v dialógu s Iránom na všetkých úrovniach, najmä s predstaviteľmi občianskej spoločnosti; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že iránska strana zrušila plánovanú návštevu delegácie Európskeho parlamentu a dúfa, že iránska vláda a parlament prehodnotia svoj postoj k priamym kontaktom;

 

18. vyzýva Radu, aby bola pripravená zapojiť sa do rokovaní s Iránom s cieľom dosiahnuť riešenie jadrovej otázky, ako aj otázok regionálnej bezpečnosti, v rámci ktorého by sa zohľadnili legitímne bezpečnostné záujmy a obavy Iránu vrátane dlhodobej perspektívy Blízkeho východu bez jadrových zbraní;

 

19. domnieva sa, že na úrovni EÚ by sa malo začať vážne diskutovať o možnosti zavedenia ďalších cielených sankcií, ktoré nepoškodzujú obyvateľstvo Iránu ako celok; žiada rozšírenie existujúceho zoznamu jednotlivcov a organizácií, pre ktoré platí zákaz vstupu do EÚ a ktorých aktíva boli zmrazené, o osoby zodpovedné za represie a obmedzovanie slobody v krajine, ako aj osoby zodpovedné za porušovanie medzinárodných záväzkov Iránu, čo sa týka jadrovej otázky;

 

20. víta nedávne vyhlásenia vysokej predstaviteľky/podpredsedníčky Komisie a ďalších popredných predstaviteľov EÚ, že ďalším krokom bude postúpiť rokovania BR OSN a vyzýva francúzske predsedníctvo BR OSN, aby vo februári 2010 zaradilo otázku iránskeho jadrového programu do programu rokovaní BR OSN; vyzýva čínske orgány, aby podporili úsilie medzinárodného spoločenstva zamerané na obmedzenie iránskeho programu obohacovania uránu;

 

21. pripomína iránskym orgánom, že na vybudovanie prínosných vzťahov s EÚ musí Irán zaručiť základné ľudské práva a rešpektovať zásady demokracie, slobody prejavu a právneho štátu, keďže toto sa vyžaduje od všetkých krajín, ktoré udržiavajú politické a hospodárske vzťahy s EÚ; zdôrazňuje, že prípadné uzavretie dohody o spolupráci a obchode medzi Iránom a EÚ závisí od toho, či Irán bude rešpektovať tieto hodnoty, či sa plne podriadi rezolúciám BR OSN a MAAE a či poskytne objektívne záruky, pokiaľ ide o mierový charakter jeho jadrového programu a od toho, či Irán prestane podporovať teroristické aktivity;

 

22. žiada členské štáty a Komisiu, aby aktívne podporovali iránske iniciatívy zamerané na zlepšenie plurality médií a víta pokrok, ktorý sa dosiahol v už začatom projekte vysielania európskych správ v perzštine;

 

23. vyzýva Komisiu a Radu, aby prijali okamžité opatrenia s cieľom zakázať európskym spoločnostiam vývoz technológií potrebných na sledovanie určených vládam a krajinám ako Irán, kde by mohli slúžiť ako nástroj na porušovanie slobody prejavu;

 

24. vyzýva Komisiu, aby zriadila v Teheráne delegáciu Európskej únie;

 

25. vyzýva Komisiu a Radu, aby vypracovali dodatočné opatrenia v rámci európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva a európskej prisťahovaleckej politiky s cieľom aktívne podporovať bezpečnosť iránskych obhajcov ľudských práv;

 

26. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, vládam a parlamentom členských štátov, generálnemu tajomníkovi OSN, Rade OSN pre ľudské práva a vláde a parlamentu Iránskej islamskej republiky.