Fælles beslutningsforslag - RC-B7-0116/2010Fælles beslutningsforslag
RC-B7-0116/2010

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG om situationen i Ukraine

22.2.2010

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 4,
til erstatning af beslutningsforslag af:
ALDE (B7‑0116/2010)
S&D (B7‑0117/2010)
PPE (B7‑0120/2010)
Verts/ALE (B7‑0122/2010)
ECR (B7‑0127/2010)

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, Michael Gahler for PPE-Gruppen
Adrian Severin, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Barbara Weiler, Vilija Blinkevičiūtė for S&D-Gruppen
Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen
Rebecca Harms, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Charles Tannock for ECR-Gruppen


Procedure : 2010/2525(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
RC-B7-0116/2010
Indgivne tekster :
RC-B7-0116/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Ukraine

Europa-Parlamentet,

 

- der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine,

- der henviser til fælleserklæringen om det østlige partnerskab, som blev indført den 7. maj 2009 i Prag,

- der henviser til erklæringen og henstillingerne fra mødet i Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Ukraine den 26.-27. oktober 2009,

- der henviser til, at Ukraine har været medlem af Verdenshandelsorganisationen siden marts 2008,

- der henviser til, at ministerrådet for energifællesskabstraktaten på sit møde i december 2009 i Zagreb godkendte Ukraines tiltrædelse af traktaten,

- der henviser til partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem Den Europæiske Union og Ukraine, der trådte i kraft den 1. marts 1998, og til de igangværende forhandlinger om den associeringsaftale, som skal afløse partnerskabs- og samarbejdsaftalen,

- der henviser til associeringsagendaen EU-Ukraine, der blev godkendt af Samarbejdsrådet EU-Ukraine i juni 2009 til afløsning af handlingsplanen,

- der henviser til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Ukraine om lempelse af visumreglerne, der blev undertegnet den 18. juni 2007 og trådte i kraft den 1. januar 2008, og til dialogen om visumspørgsmålet mellem EU og Ukraine, der blev indledt i oktober 2008,

- der henviser til aftalememorandummet om etablering af en dialog om regionalpolitik og udvikling af regionalt samarbejde mellem det ukrainske ministerium for regional udvikling og anlægsarbejder og Europa-Kommissionen, der blev undertegnet den 22. juli 2009,

- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI)[1],

- der henviser til aftalememorandummet om samarbejde på energiområdet mellem Den Europæiske Union og Ukraine, som blev undertegnet den 1. december 2005,

- der henviser til fælleserklæringen fra den fælles internationale investeringskonference for EU og Ukraine om modernisering af gastransitsystemet, der fandt sted den 23. marts 2009,

- der henviser til aftalen mellem Naftogaz og Gazprom om transitafgifter på olieleverancer for 2010, der blev indgået i december 2009,

- der henviser til resultatet af præsidentvalget i Ukraine, hvis første runde blev afholdt den 17. januar og anden runde den 7. februar 2010,

- der henviser til erklæringerne fra OSCE/ODHIR's observationsmission om præsidentvalget den 17. januar og 7. februar 2010 med den vurdering, at de fleste internationale normer var blevet opfyldt,

- der henviser til erklæringen af 8. februar 2010 fra Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Catherine Ashton, om præsidentvalget i Ukraine,

- der henviser til de ændringer, der blev foretaget i den ukrainske valglov i sidste øjeblik og vedtaget af Verkhovna Rada (parlamentet) den 3. februar 2010, kort før anden runde af præsidentvalget,

- der henviser til det nationale vejledende program for Ukraine for 2011-2013,

- der henviser til resultaterne fra de seneste topmøder mellem EU og Ukraine, herunder anerkendelsen af Ukraine på topmødet i 2008 i Paris som et europæisk land, der deler fælles historie og fælles værdier med EU-medlemsstaterne, og konklusionerne fra topmødet mellem EU og Ukraine den 4. december 2009 i Kiev,

- der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der understreger, at Ukraine er en nabo af strategisk betydning for EU, og at landets størrelse og dets natur- og befolkningsressourcer og geografiske beliggenhed giver Ukraine en markant position i Europa og gør landet til en afgørende regional aktør,

B.  der fremhæver, at Ukraine er en europæisk stat, og at landet kan ansøge om medlemskab af EU i overensstemmelse med artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union i lighed med enhver europæisk stat, der tilslutter sig principperne om frihed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet,

C.  der konstaterer, at OSCE/ODHIR's valgobservationsmission i sine konklusioner har betegnet valget som i vid udstrækning i overensstemmelse med de internationale normer,

D.  der understreger, at præsidentvalget den 17. januar og 7. februar 2010 blev afviklet gnidningsløst under overholdelse af de borgerlige og politiske rettigheder, herunder forsamlings-, forenings- og ytringsfriheden, hvilket viser, at Ukraine er i stand til at gennemføre frie og retfærdige valg,

E.  der anfører, at tilstedeværelsen af nationale og internationale valgobservatører sikrede betydelig større åbenhed i afviklingen af valget og på valgdagen, selvom ikke-statslige organisationer officielt ikke havde tilladelse til at overvåge valget,

F.  der minder om, at Ukraines højesteret den 17. februar 2010 efter en klage fra premierminister Timosjenko suspenderede den centrale valgkommissions afgørelse om resultatet af præsidentvalget og anerkendelse af Viktor Janukovitj som Ukraines præsident, og at premierministeren den 20. februar trak sin klage tilbage med den påstand, at retten ikke var villig til at yde hende retfærdighed,

G.  der anfører, at klimaet i valgkampens anden runde blev negativt påvirket af gensidige beskyldninger om svindel og af de ændringer, der i sidste øjeblik blev foretaget i valgloven,

H.  der fremhæver, at det ikke bør glemmes, at Ukraine er et land, der har oplevet Sovjetunionens dominans, og at det har taget lang tid at komme sig over de negative konsekvenser af dette styre,

I.  der minder om, at en af Europa-Parlamentets hovedmålsætninger på det udenrigspolitiske område er at styrke og fremme den europæiske naboskabspolitik, der har til formål at udbygge de politiske, økonomiske og kulturelle forbindelser med EU og medlemsstaterne,

J.  der anfører, at det østlige partnerskab tager form, og at Europa-Parlamentet forventer, at de nye ukrainske myndigheder arbejder for at opfylde målsætningerne herfor; der påpeger, at det østlige partnerskab kun kan blive en succes og bidrage til fredelig udvikling, stabilitet og velstand i alle østlige nabolande, herunder Ukraine, hvis det er baseret på konkrete og troværdige projekter og tilføres tilstrækkelige økonomiske midler,

K.  der betoner, at EU fremmer et stabilt og demokratisk Ukraine, som respekterer princippet om social markedsøkonomi, retsstatsprincippet, menneskerettighederne og beskyttelsen af mindretallene og garanterer de grundlæggende rettigheder, og tilføjer, at intern politisk stabilitet i Ukraine og fokus på interne reformer er en forudsætning for en yderligere udvikling af forbindelserne mellem EU og Ukraine,

L.  der pointerer, at Ukraine siden den orange revolution beklageligvis har mistet mere end fem år til løsning af problemet med landets forfatningsmæssige og institutionelle underskud og navnlig kompetencestridighederne mellem præsidenten og premierministeren, og at vigtige reformprojekter i den offentlige, økonomiske og sociale sektor som en følge heraf enten er blevet udsat, ikke er blevet gennemført konsekvent eller slet ikke er blevet vedtaget,

M.  der insisterer på, at Ukraine uanset resultatet af præsidentvalget nu må begynde at gennemføre forfatningsreformer med det formål at skabe et levedygtigt og effektivt system præget af kontrol og balance og med en klar fordeling af beføjelserne mellem præsidenten, regeringen og parlamentet (Verkhovna Rada),

N.  der fastslår, at der i de seneste år generelt er sket store fremskridt i forbindelserne mellem EU og Ukraine, især på områderne udenrigs- og sikkerhedspolitik, handel og finansielle og økonomiske anliggender, men at fremskridtene på energi- og miljøområdet har været utilstrækkelige,

O.  der understreger, at Ukraines tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO) udgør et vigtigt skridt i retning af Ukraines accept af de internationale og de europæiske økonomiske normer og udvidede handelsforbindelser med EU og fremskynder forhandlingerne om et vidtrækkende og omfattende frihandelsområde som en integrerende del af associeringsaftalen,

P.  der fastslår, at Ukraines tiltrædelse af energifællesskabstraktaten har stor betydning for alle parter,

Q.  der anfører, at associeringsaftalen mellem EU og Ukraine skal fungere som et instrument i reformprocessen og styrke civilsamfundets rolle,

1.  finder det glædeligt, at det i rapporten fra den internationale valgobservationsmission om præsidentvalget i Ukraine anføres, at der er gjort betydelige fremskridt i forhold til de tidligere valg, da dette valg har opfyldt de fleste OSCE- og EU-normer for frie og retfærdige valg;

 

2.  glæder sig over erklæringen fra OSCE/ODHIR's valgobservationsmission om, at de civile og politiske rettigheder er blevet respekteret, herunder forsamlings-, forenings- og ytringsfriheden i et pluralistisk medielandskab;

 

3.             glæder sig over den relativt høje valgdeltagelse, der viser, at de ukrainske borgere involverer sig aktivt, når kursen for deres land skal sættes, og konstaterer med tilfredshed, at dette valg havde et bredt udbud af kandidater med alternative politiske synspunkter, hvilket gav vælgerne et ægte valg;

 

4.  beklager, at valgreglerne vedbliver at være et løbende diskussionsemne, og påpeger, at den eksisterende valglov, som ændret i august 2009, af OSCE/ODHIR opfattes som et tilbageskridt i forhold til de tidligere bestemmelser og har resulteret i en uklar og ufuldstændig lovgivningsramme; beklager ligeledes, at Verkhovna Rada (parlamentet) har vedtaget de meget kontroversielle ændringsforslag til præsidentvalgloven, der blev foreslået af "Regionspartiet" blot få dage før anden valgrunde; tilskynder derfor de ukrainske myndigheder til at ændre og fuldstændiggøre landets valglovgivning; kræver større åbenhed i de transaktioner, hvorved der ydes kandidater og politiske partier finansielle midler, og øget gennemskuelighed i finansieringen af valgkampagner i perioderne forud for valgene;

 

5.  erkender, at Ukraine som et europæisk land deler en fælles historie og fælles værdier med EU-landene, og anerkender Ukraines europæiske forhåbninger;

 

6.  forventer, at de ukrainske politikere og myndigheder erkender, at der er behov for politisk og økonomisk stabilitet, og at de arbejder for at opfylde dette behov, navnlig gennem en reform af forfatningen, en styrkelse af retsstaten, indførelse af en social markedsøkonomi og øgede bestræbelser på at bekæmpe korruption og forbedre erhvervs- og investeringsklimaet;

 

7.  understreger betydningen af en styrkelse af samarbejdet mellem Ukraine og EU på energiområdet og ønsker yderligere aftaler mellem EU og Ukraine med det formål at sikre energiforsyningerne for begge parter, herunder et pålideligt transitsystem for olie og naturgas;

 

8.  opfordrer Ukraine til at ratificere og gennemføre landets tiltrædelse af energifællesskabstraktaten i dens fulde omfang og snarest muligt vedtage en ny gaslov, der er i overensstemmelse med direktiv 2003/55/EF;

 

9.  gør opmærksom på, at den eksisterende aftale om lempelse af visumreglerne bør tages op til revision med langsigtede målsætninger for øje, selv om der er sket fremskridt på området, og anmoder Rådet om at give Kommissionen mandat til at ændre aftalen sammen med de ukrainske myndigheder med det formål at udarbejde en køreplan for indførelse af visumfritagelse for Ukraine, hvori indgår afskaffelse af de eksisterende visumgebyrer som et foreløbigt mål;

 

10.  anmoder Kommissionen om at samarbejde med medlemsstaterne og Ukraine om at forberede særlige foranstaltninger i forbindelse med EM-slutrunden i fodbold i 2012, for at gøre det nemmere at rejse for personer med billetter til kampene;

 

11.  finder det glædeligt, at Ukraine deltager aktivt i det østlige partnerskab og Den Parlamentariske Forsamling Euronest, og at landet er indstillet på at øge indsatsen til fremme af demokratiet, retsstaten og respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og at satse på social markedsøkonomi, bæredygtig udvikling og god regeringsførelse;

 

12.  støtter flagskibsinitiativerne inden for det østlige partnerskab, i særdeleshed de initiativer, der vedrører integreret grænseforvaltning, energiområdet, et frihandelsområde og et omfattende program for institutionsopbygning;

 

13.  forventer, at Ukraine bekræfter, at landet er indstillet på at styre mod EU-integration og satse på et stærkt samarbejde med EU på naboskabsområdet inden for rammerne af det østlige partnerskab og sortehavssynergiinitiativet;

 

14.  opfordrer Kommissionen og Rådet til atter at tilkendegive EU's vilje til at hjælpe Ukraine i den retning gennem de instrumenter, der foreslås inden for rammerne af det østlige partnerskab og associeringsagendaen EU-Ukraine; opfordrer Kommissionen til at sikre nøje overensstemmelse mellem associeringsagendaen og det nationale vejledende program 2011-13;

15.  understreger, at aftalen om et vidtrækkende og omfattende frihandelsområde vil kunne føre til Ukraines gradvise integration i EU's indre marked ved at udstrække de fire friheder til at omfatte Ukraine;

16.  finder det glædeligt, at det er planen at åbne en repræsentation for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) i Kiev, og fremhæver betydningen af at udbygge EIB's engagement i Ukraine;

17.  understreger, at det er vigtigt at intensivere samarbejdet inden for ungdoms- og studieudveksling og fremme udviklingen af stipendieprogrammer, der gør det muligt for ukrainerne at stifte bekendtskab med Den Europæiske Union og dens medlemsstater;

 

18.  opfordrer alle nabolande til fuldt ud at respektere den ukrainske stats demokratiske system og undlade nogen form for pression eller indblanding, der har til formål at tilsidesætte Ukraines demokratiske vilje og beslutninger vedrørende landets politiske, sociale og økonomiske udvikling;

 

19.  beklager dybt den afgående ukrainske præsident Viktor Jusjtjenkos beslutning om posthumt at tildele Stepan Bandera, leder af Organisationen af Ukrainske Nationalister (OUN), der kollaborerede med Nazityskland, ærestitlen "Ukraines nationalhelt"; håber i denne forbindelse, at det nye ukrainske lederskab fremover vil genoverveje denne type beslutninger og vil fortsætte sit engagement for europæiske værdier;

 

20.  opfordrer Kommissionen til at yde den nødvendige tekniske bistand til en kraftig forbedring af energieffektiviteten i det ukrainske elektricitetsnet og øge samarbejdet med henblik på en reform af gassektoren, så den bringes i overensstemmelse med EU's standarder; anmoder om konsekvent EU-støtte til en ukrainsk strategi til reduktion af energiforbruget og forøgelse af energieffektiviteten som det bedste middel til at nedbringe udgifterne til gas og afhængigheden af energiimport;

 

21.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, Ukraines regering og parlament og Europarådets, OSCE’s og NATO's parlamentariske forsamlinger.