Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0116/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0116/2010

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

22.2.2010

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
ALDE (B7‑0116/2010)
S&D (B7‑0117/2010)
PPE (B7‑0120/2010)
Verts/ALE (B7‑0122/2010)
ECR (B7‑0127/2010)

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok, Michael Gahler εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Barbara Weiler,Vilija Blinkevičiūtė εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Adina-Ioana Vălean εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms, Martin Schulz εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Charles Tannock εξ ονόματος της Ομάδας ECR


Διαδικασία : 2010/2525(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0116/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0116/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ουκρανία,

 

- έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Διάσκεψης Κορυφής για την Ανατολική Εταιρική Σχέση που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

 

- έχοντας υπόψη τη Δήλωση και τις Συστάσεις της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που συνεδρίασε στις 26-27 Οκτωβρίου 2009,

 

- έχοντας υπόψη την ιδιότητα του μέλους του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου που απέκτησε η Ουκρανία από τον Μάρτιο του 2008,

 

- έχοντας υπόψη την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας, η οποία εγκρίθηκε από το συμβούλιο Υπουργών της ΣΕΚ στο Ζάγκρεμπ το Δεκέμβριο του 2009,

 

- έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας που ετέθη σε ισχύ την 1η Μαΐου 1998, καθώς και τις υπό εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Σύνδεσης που προόρισται να αντικαταστήσει τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας,

 

- έχοντας υπόψη την Ατζέντα Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας που ενέκρινε το Συμβούλιο Συνεργασίας ΕΕ-Ουκρανίας τον Ιούνιο 2009 σε αντικατάσταση του Σχεδίου Δράσης,

 

- έχοντας υπόψη τη Συμφωνία ΕΕ-Ουκρανίας για τις θεωρήσεις διαβατηρίων που υπεγράφη στις 18 Ιουνίου 2007 και ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008, καθώς και το διάλογο ΕΕ-Ουκρανίας για τις θεωρήσεις διαβατηρίων που ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2008,

 

- έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συμφωνίας για τη θέσπιση ενός διαλόγου για την περιφερειακή πολιτική και την ανάπτυξη της περιφερειακής συνεργασίας που υπεγράφη στις 22 Ιουνίου 2009 μεταξύ του ουκρανικού Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Συγκρότησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

 

-   έχοντας υπόψη τον από 24 Οκτωβρίου 2006 Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και εταιρικής σχέσης (ENPI)[1],

 

- έχοντας υπόψη το Μνημόνιο Συμφωνίας για τη συνεργασία ΕΕ-Ουκρανίας στο πεδίο της ενέργειας, που υπεγράφη την 1η Δεκεμβρίου 2005,

 

- έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση που εξέδωσε η Μεικτή Διάσκεψη Διεθνών Επενδυτών ΕΕ-Ουκρανίας που πραγματοποιήθηκε στις 23 Μαρτίου 2009 σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διαμετακόμισης φυσικού αερίου,

 

- έχοντας υπόψη τη συναφθείσα το Δεκέμβριο 2009 συμφωνία μεταξύ Naftogaz και Gazprom για τις τιμές διαμετακόμισης πετρελαίου για το 2010,

 

- έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ουκρανικών προεδρικών εκλογών, των οποίων ο α΄ γύρος διεξήχθη στις 17 Ιανουαρίου 2010 και ο β΄ γύρος στις 7 Φεβρουαρίου 2010,

 

- έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αποστολής Παρατηρητών του ΟΑΣΕ και του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODHIR) σχετικά με τις προεδρικές εκλογές της 17ης Ιανουαρίου και της 7ης Φεβρουαρίου 2010, που βεβαιώνουν ότι τηρήθηκαν οι περισσότερες διεθνείς προδιαγραφές,

 

- έχοντας υπόψη την από 8 Φεβρουαρίου 2010 δήλωση της Υπάτης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας κυρίας Catherine Ashton σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία,

 

- έχοντας υπόψη τις αλλαγές της τελευταίας στιγμής στον ουκρανικό εκλογικό νόμο που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) στις 3 Φεβρουαρίου 2010, πριν από τον β΄ γύρο των προεδρικών εκλογών,

 

- έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013 για την Ουκρανία,

 

- έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των πρόσφατων διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης της Ουκρανίας από τη Διάσκεψη Κορυφής των Παρισίων το 2008 ως ευρωπαϊκής χώρας με κοινή ιστορία και κοινές αξίες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Διάσκεψης Κορυφής ΕΕ-Ουκρανίας που διεξήχθη στο Κίεβο στις 4 Δεκεμβρίου 2009,

 

- έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ένας γείτονας στρατηγικής σπουδαιότητας για την ΕΕ, ότι το μέγεθός της, οι πόροι του εδάφους της και του πληθυσμού της και η γεωγραφική της θέση, δίνουν στην Ουκρανία μια ξεχωριστή θέση μέσα στην Ευρώπη και την καθιστούν καθοριστικό τοπικό παράγοντα,

 

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία είναι ευρωπαϊκό κράτος και, σύμφωνα με το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, μπορεί να υποβάλει αίτηση για να καταστεί μέλος της ΕΕ όπως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που ασπάζονται τις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου·

 

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Αποστολής Παρατηρητών του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODHIR) που περιγράφουν τις εκλογές ως σύμφωνες σε γενικές γραμμές με τις διεθνείς προδιαγραφές,

 

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές της 17ης Ιανουαρίου και της 7ης Φεβρουαρίου 2010 διεξήχθησαν ομαλά, με σεβασμό των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και του εκφράζεσθαι, πράγμα που δείχνει ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να διεξάγει ελεύθερες και τίμιες εκλογές,

 

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα συμπεράσματα της Αποστολής Παρατηρητών του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODHIR) περιγράφουν τις εκλογές ως σε γενικές γραμμές σύμφωνες με τις διεθνείς προδιαγραφές κι ότι παρά το ότι δεν επετράπη επισήμως στις μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν παρατηρητές στις εκλογές, η παρουσία ντόπιων και διεθνών παρατηρητών βελτίωσε σημαντικά τη διαφάνεια της προεκλογικής περιόδου και της ίδιας της ημέρας των εκλογών,

 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από προσφυγή της Πρωθυπουργού κ. Tymonshenko, το ουκρανικό Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο ακύρωσε στις 17 Φεβρουαρίου 2010 την απόφαση της Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής που ανακοίνωνε τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών και αναγνώριζε τον Victor Yanukovich ως Πρόεδρο της Ουκρανίας, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρωθυπουργός ανεκάλεσε την προσφυγή της στις 20 Φεβρουαρίου ισχυριζόμενη ότι το δικαστήριο αυτό δεν ήθελε να τη δικαιώσει,

 

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατμόσφαιρα της προεκλογικής εκστρατείας του δεύτερου γύρου επιβαρύνθηκε από αμοιβαίες καταγγελίες για απάτες και τροποποιήσεις του εκλογικού νόμου την τελευταία στιγμή,

 

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να θυμίσουμε πως η Ουκρανία είναι χώρα που έζησε την σοβιετική κυριαρχία και ακολούθησε μια μακρά πορεία για να ξεπεράσει την αρνητική κληρονομιά που είχε μείνει,

 

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους της εξωτερικής πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η ενίσχυση και προώθηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας που αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολιτικών, οικονομικών και ποιτιστικών σχέσεων της χώρας με την ΕΕ και τα κράτη μέλη της,

 

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση τώρα διαμορφώνεται κι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει από τις νέες ουκρανικές αρχές να εργαστούν για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση μπορεί να επιτύχει και να συμβάλει στην ειρηνική ανάπτυξη, στη σταθερότητα και στην ευημερία όλων των ανατολικών γειτόνων, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας, μόνον εάν θεμελιωθεί σε συγκεκριμένα και αξιόπιστα έργα και εφόσον έχει επαρκή χρηματοδότηση,

 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ ευνοεί μια σταθερή και δημοκρατική Ουκρανία που θα σέβεται τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των μειονοτήτων και που θα εγγυάται τα θεμελιώδη δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εσωτερική πολιτική σταθερότητα της Ουκρανίας και η εστίασή της στην εσωτερική μεταρρύθμιση αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με την Ουκρανία,

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ουκρανία έχαε δυστυχώς πάνω από πέντε χρόνια μετά την «Πορτοκαλί Επανάσταση» για να καλύψει δεόντως τα μείζονα συνταγματικά και θεσμικά ελλείμματά της, και ειδικά για να λύσει τις διαμάχες Προέδρου και Πρωθυπουργού σχετικά με τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, με αποτέλεσμα είτε να καθυστερήσουν είτε να εφαρμοστούν ανακόλουθα ή και να μην ξεκινήσουν καθόλου τα σημαντικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων στον δημόσιο, τον οικονομικό και τον κοινωνικό τομέα,

 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών, η Ουκρανία οφείλει τώρα να ξεκινήσει τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για να δημιουργήσει ένα βιώσιμο και αποτελεσματικό σύστημα συνταγματικών ελέγχων που θα ορίσει με σαφήνεια την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Προέδρου, Υπουργικού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου (Verkhovna Rada),

 

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος κατά τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις ΕΕ-Ουκρανίας τόσο σε γενικές γραμμές όσο και ειδικότερα στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας και σε εμπορικά, χρηματοπιστωτικά και οικονομικά θέματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική πρόοδος στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος,

 

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Ουκρανίας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) αποτελεί σημαντικό βήμα σε ό,τι αφορά την εκ μέρους της αποδοχή των διεθνών και ευρωπαϊκών οικονομικών προτύπων και των ενισχυμένων εμπορικών δεσμών με την ΕΕ, και επιταχύνει τις διαπραγματεύσεις για την ίδρυση μίας εις βάθος σφαιρικής ζώνης ελευθέρων συναλλαγών (DCFTA) ως ακέραιο τμήμα της Συμφωνίας Σύνδεσης·

 

ΙΣΤ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ένταξη της Ουκρανίας στη Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας έχει μεγάλη σημασία για όλα τα μέρη·

 

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για τη διαδικασία μεταρρύθμισης και να δώσει ισχυρότερο ρόλο στην κοινωνία των πολιτών ·

 

 

1.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η έκθεση της Διεθνούς Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών για τις ουκρανικές προεδρικές εκλογές διαπιστώνει ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές, δεδομένου ότι οι υπό εξέταση ήταν σύμφωνες με τις περισσότερες από τις προδιαγραφές της ΕΕ και του ΟΑΣΕ περί ελεύθερων και τίμιων εκλογών·

 

2.  καλωσορίζει τη δήλωση της Αποστολής Εκλογικών Παρατηρητών του ΟΑΣΕ/Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι έγιναν σεβαστά τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και του εκφράζεσθαι μέσα σε ένα πλαίσιο πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης·

 

3.  καλωσορίζει το σχετικά υψηλό ποσοστό συμμετοχής, που δείχνει ότι οι ουκρανοί πολίτες μετέχουν ενεργά στις αποφάσεις που αφορούν την πορεία της χώρας τους· χαιρετίζει το γεγονός ότι στις εκλογές αυτές ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων αντιπροσώπευε εναλλακτικές πολιτικές απόψεις, προσφέροντας μια αληθινή δυνατότητα επιλογής στους ψηφοφόρους·

 

4.  εκφράζει τη λύπη του που οι εκλογικοί κανόνες παραμένουν θέμα συζητήσεων κι επισημαίνει ότι ο ισχύων εκλογικός νόμος, όπως τροποποιήθηκε τον Αύγουστο του 2009, θεωρείται από τον ΟΑΣΕ/Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ως οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με την προηγούμενη νομοθεσία, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ασαφούς και ατελούς νομικού πλαισίου· θεωρεί λυπηρό το ότι το Κοινοβούλιο (Verkhovna Rada) ενέκρινε εξαιρετικά αμφιλεγόμενες τροποποιήσεις του προεδρικού εκλογικού νόμου που υποβλήθηκαν από το Κόμμα των Περφερειών μόλις λίγες ημέρες πριν από τον β΄ γύρο· προτρέπει συνεπώς τις ουκρανικές αρχές να επανεξετάσουν και να συμπληρώσουν την εκλογική νομοθεσία· ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των υποψηφίων και των πολιτικών κομμάτων και ζητεί μια πιο διαφανή χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών·

 

5.  αναγνωρίζει ότι η Ουκρανία, μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει κοινή ιστορία και κοινές αξίες με τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της Ουκρανίας·

 

6.  αναμένει από τους πολιτικούς και τις αρχές της Ουκρανίας να αναγνωρίσουν την ανάγκη πολιτικής και οικονομικής σταθεροποίησης και να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή, ιδίως μέσω σνταγματικών μεταρρυθμίσεων, παγίωσης του κράτους δικαίου, εγκαθίδρυσης μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς και περαιτέρω προσπαθειών για την καταπολέμηση της διαφθοράς και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κλίματος·

 

7.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και ζητεί τη σύναψη περαιτέρω συμφωνιών μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας με στόχο την εξασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού και για τις δύο πλευρές, συμπεριλαμβανομένου ενός αξιόπιστου συστήματος διαμετακόμισης για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο·

 

8.  καλεί την Ουκρανία να υλοποιήσει πλήρως και να επικυρώσει την ένταξή της στη Συνθήκη Ενεργειακής Κοινότητας και να εγκρίνει σύντομα ένα νέο νόμο για το φυσικό αέριο, ο οποίος να είναι σύμφωνος προς την Οδηγία 2003/55/EΚ·

 

9.  τονίζει ότι, παρά την πρόοδο που σημειώθηκε, η υφιστάμενη συμφωνία για τις θεωρήσεις διαβατηρίων πρέπει να επανεξεταστεί υπό το πρίσμα μακροπρόθεσμων στόχων και καλεί το Συμβούλιο να δώσει εντολή στην Επιτροπή να προβεί με τις ουκρανικές αρχές σε αναθεώρηση της συμφωνίας αυτής, ώστε να καταρτισθεί ένας «οδικός χάρτης» για την κατάργηση των ταξιδιωτικών θεωρήσεων με την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του ενδιάμεσου στόχου της κατάργησης των σημερινών τελών έκδοσης θεωρήσεων·

 

10.  ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη και την Ουκρανία για την κατάρτιση ειδικών μέτρων εν όψει της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαιρικού Πρωταθλήματος 2012, ώστε να διευκολυνθεί η μετάβαση των κατόχων εισιτηρίων·

 

11.  επιδοκιμάζει την ενεργό υποστήριξη εκ μέρους της Ουκρανίας προς την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest καθώς και τη δέσμευσή της να εντείνει τις προσπάθειές της για τη μεγαλύτερη δημοκρατίας, κράτος δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και για την οικονομία της αγοράς, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την καλή διακυβέρνηση·

 

12.  στηρίζει τις βασικές πρωτοβουλίες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και ειδικότερα για την ενοποιημένη διαχείριση συνόρων, για την ενέργεια, για τον Χώρο Ελευθέρων Συναλλαγών και για τη συνολική οικοδόμηση θεσμών·

 

13.  αναμένει ότι η Ουκρανία θα επανεπιβεβαιώσει την αποφασιστικότητά της να συνεχίσει την πορεία προς την ευρωπαϊκή ενσωμάτωσή της καθώς και προς τη στενή συνεργασία με την ΕΕ στην περιοχή, στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και της Παρευξείνιας Συνεργασίας·

 

14.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιβεβαιώσουν εκ νέου την προθυμία της ΕΕ να βοηθήσει την Ουκρανία προς αυτή την κατεύθυνση μέσω των εργαλείων που προτείνονται από την Ανατολική Εταιρική Σχέση και την Ατζέντα Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας· καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει στενά την ατζέντα σύνδεσης με το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα 2011-2013·

15.  τονίζει ότι η Συμφωνία για έναν Μεγάλο και Εκτενή Χώρο Ελευθέρων Συναλλαγών θα διασφαλίσει τη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ επεκτείνοντας και σε αυτή τη χώρα τις "τέσσερις ελευθερίες"·

16.  καλωσορίζει την πρόθεση εγκατάστασης μιας αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕτεΠ = ΒΕΙ) στο Κίεβο και τονίζει τη σημασία της επέκτασης των δράσεων της ΕΤεΠ στην Ουκρανία·

17.  τονίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στο πλαίσιο των ανταλλαγών νέων και φοιτητών και της ανάπτυξης των προγραμμάτων υποτροφιών, που θα επιτρέψουν στους Ουκρανούς να εξοικειωθούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της·

 

18.  καλεί όλες τις γειτονικές χώρες να σεβαστούν πλήρως το δημοκρατικό σύστημα του Ουκρανικού Κράτους και να αποφύγουν οποιαδήποτε άσκηση πιέσεων ή οποιαδήποτε ανάμειξη με σκοπό να παραμερίσουν την δημοκρατική βούληση και τις αποφάσεις της Ουκρανίας σε σχέση με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξή της·

 

19.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρή την απόφαση του απερχομένου Προέδρου της Ουκρανίας κυρίου Victor Yushchenko να απονείμει μετά θάνατον στον Stepan Bandera, ηγέτη της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών, που συνεργάστηκε με τους Γερμανούς Ναζί, τον τίτλο του "Εθνικού Ήρωα της Ουκρανίας"· ελπίζει επ΄αυτού ότι η νέα ουκρανική ηγεσία θα επανεξετάσει τη σχετική απόφαση και θα διατηρήσει την προσήλωσή της στις ευρωπαϊκές αξίες·

 

20.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει την απαιτούμενη τεχνική βοήθεια προκειμένου να βελτιωθεί ραγδαία η ενεργειακή απόδοση του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας και να επισπευσθεί η συνεργασία για τη μεταρρύθμιση του τομέα φυσικού αερίου, με στόχο την εναρμόνισή του με τα πρότυπα της ΕΕ· ζητεί την συνεπή ευρωπαϊκή στήριξη για μια ουκρανική στρατηγική μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ως τον καλύτερο τρόπο για τη μείωση των δαπανών φυσικού αερίου και της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας·

 

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επτροπή, στα κράτη μέλη, στη Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας, και στις Κοινοβουλευτικές Συνελεύσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, του ΟΑΣΕ και του NATO.