Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0136/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0136/2010

  ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων Goldstone για το Ισραήλ/την Παλαιστίνη

  8.3.2010

  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 4, του Κανονισμού
  που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
  ALDE (B7‑0136/2010)
  S&D (B7‑0138/2010)
  Verts/ALE (B7‑0145/2010)
  GUE/NGL (B7‑0146/2010)

  Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza, Robert Goebbels εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Annemie Neyts-Uyttebroeck εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil‑Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Jürgen Klute εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

  Διαδικασία : 2010/2557(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  RC-B7-0136/2010
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  RC-B7-0136/2010
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων Goldstone για το Ισραήλ/την Παλαιστίνη

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη τις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις οποίες βασίζεται η Ένωση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

  –   έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

  –   έχοντας υπόψη τις Συμβάσεις της Γενεύης,

  –   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Μέση Ανατολή,

  –   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή που εγκρίθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 2009,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της διερευνητικής αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σύρραξη στη Γάζα,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμα 64/10 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 5ης Φεβρουαρίου 2010 προς τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών,

  –   έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 26ης Φεβρουαρίου 2010,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

  Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χαμάς συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων που έχει καταρτίσει η ΕΕ,

  Β.  εκτιμώντας ότι η ένοπλη σύρραξη στη Γάζα, που άρχισε στις 27 Δεκεμβρίου 2008 και έληξε στις 18 Ιανουαρίου 2009, στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 1400 Παλαιστίνιους και σε 13 Ισραηλινούς, ενώ επιπλέον προκάλεσε σημαντικές καταστροφές στις μη στρατιωτικές υποδομές,

  Γ.  εκτιμώντας ότι στο ψήφισμά της 64/10 της 5ης Νοεμβρίου 2009, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από όλα τα μέρη να διενεργήσουν ανεξάρτητες, αξιόπιστες και συμβατές με τα διεθνή πρότυπα έρευνες,

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 3 Δεκεμβρίου 2009 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών επέστησε την προσοχή όλων των μερών στις σχετικές παραγράφους του ψηφίσματος 64/10 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και ζήτησε γραπτή ενημέρωση εντός τριών μηνών σχετικά με οιαδήποτε μέτρα θα είχαν ενδεχομένως λάβει ή σκόπευαν να λάβουν τα μέρη,

  Ε.  εκτιμώντας ότι στη δήλωσή του της 4ης Φεβρουαρίου 2010 ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από τα μέρη να διενεργήσουν αξιόπιστες εγχώριες έρευνες σχετικά με τη διεξαγωγή της σύρραξης της Γάζας,

  ΣΤ. εκτιμώντας ότι στο ψήφισμά της της 26ης Φεβρουαρίου 2010, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών επανέλαβε την έκκλησή της τόσο προς το Ισραήλ όσο και προς την παλαιστινιακή πλευρά να διενεργήσουν αξιόπιστες έρευνες και ζήτησε την υποβολή περαιτέρω εκθέσεων εντός πενταμήνου,

  Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της Ένωσης στο διεθνές προσκήνιο πρέπει να διαπνέονται από τον αυστηρό σεβασμό των αρχών και των στόχων του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· υπενθυμίζοντας ότι δυνάμει του διεθνούς δικαίου τα κράτη έχουν την υποχρέωση να σέβονται, να προστατεύουν και να εξασφαλίζουν το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου,

  Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ αναφέρει ότι διερευνά 150 χωριστά περιστατικά που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης στη Γάζα,

  Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Ιανουαρίου 2010 οι παλαιστινιακές αρχές προέβησαν στη συγκρότηση ανεξάρτητης επιτροπής ερευνών,

  Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρωπιστική κρίση στη Λωρίδα της Γάζας επιδεινώθηκε περαιτέρω ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού, ο οποίος αντιβαίνει στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο,

  1.  τονίζει για άλλη μία φορά τη σημασία της επίτευξης δίκαιης και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη υπό οιεσδήποτε συνθήκες καθώς και η οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων αποτελούν ουσιαστικές συνιστώσες μιας ειρηνευτικής διαδικασίας που οδηγεί σε δύο κράτη που θα γειτονεύουν υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας·

  2.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας και προς τα κράτη μέλη να εργαστούν για μια ισχυρή κοινή θέση της ΕΕ στο πλαίσιο της συνέχειας που θα δοθεί στην έκθεση της εξεταστικής αποστολής - της οποίας ηγείται ο δικαστής Goldstone - για τη σύγκρουση στη Γάζα και το νότιο Ισραήλ, ζητώντας δημοσία την εφαρμογή των συστάσεών της και τη λογοδοσία για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, περιλαμβανομένων των εικαζόμενων εγκλημάτων πολέμου·

  3.  ζητεί επειγόντως από αμφότερα τα μέρη να διεξαγάγουν έρευνες εντός πέντε μηνών που θα πληρούν τις διεθνείς προδιαγραφές για ανεξαρτησία, αμεροληψία, διαφάνεια, ετοιμότητα και αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με τα ψηφίσματα της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που εγκρίθηκαν στις 5 Νοεμβρίου 2009 και 26 Φεβρουαρίου 2010· τονίζει ότι ο σεβασμός των διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου από όλα τα μέρη και σε κάθε περίσταση παραμένει ουσιαστική προϋπόθεση για την επίτευξη μιας δίκαιας και διαρκούς ειρήνης στη Μέση Ανατολή·

  4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και προς τα κράτη μέλη να παρακολουθούν ενεργά την εφαρμογή των συστάσεων που παρατίθενται στην έκθεση Goldstone, μέσω διαβούλευσης με τις εξωτερικές αποστολές της ΕΕ και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό· ζητεί να περιληφθούν στο διάλογο της ΕΕ με τις δύο πλευρές καθώς και σε πολυμερή φόρα οι συστάσεις και οι σχετικές παρατηρήσεις·

  5.  ζητεί από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας να αξιολογήσουν τα πορίσματα των διερευνήσεων από όλα τα μέρη και να υποβάλουν έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις αξιολογήσεις αυτές·

  6.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλε η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για τη διασφάλιση της υποχρέωσης λογοδοσίας για όλες τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια της σύρραξης της Γάζας και την ενθαρρύνει να συνεχίσει αυτές τις προσπάθειες·

  7.  τονίζει ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου αποτελεί θεμελιώδη αξία τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες και τρίτα μέρη· υπογραμμίζει επίσης ότι η ευθύνη και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών απαιτεί ανελλιπή παρακολούθηση των ερευνών εκ μέρους τους·

  8.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να λάβουν υπόψη τους τα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν τη συνέχεια και της εφαρμογής των συστάσεων της έκθεσης Goldstone σε σχέση με όλα τα μέρη που αναφέρονται στην έκθεση·

  9.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ επίσημων αρχών και μη κυβερνητικών οργανώσεων στο πλαίσιο των ερευνών που αφορούν τη συνέχεια και στην εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Goldstone από όλες τις πλευρές· εκφράζει ανησυχία για την πίεση που ασκείται στις ΜΚΟ οι οποίες συμμετέχουν στη σύνταξη της έκθεσης Goldstone και στις έρευνες για τη συνέχεια και καλεί τις αρχές σε όλες τις πλευρές να απόσχουν από τη λήψη κάθε μέτρου που θα περιορίζει τις δραστηριότητες αυτών των οργανώσεων·

  10. αναγνωρίζει τα δεινά που εξακολουθούν να υφίστανται οι άνθρωποι στη Γάζα, εξαιτίας του αποκλεισμού και χαιρετίζει την έκκληση που απηύθυνε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2009 για άμεσο, διαρκές και άνευ όρων άνοιγμα των διαύλων·

  11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας, τα κράτη μέλη, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το Κουαρτέτο, τον Αποσταλμένο του Κουαρτέτου στη Μέση Ανατολή, την Ευρωμεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση, την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Ισραήλ, τον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής και στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο.