Kopīgas rezolūcijas priekšlikums - RC-B7-0136/2010Kopīgas rezolūcijas priekšlikums
RC-B7-0136/2010

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par R. Goldstone ieteikumu īstenošanu attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu

8.3.2010

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 110. panta 4. punktu
nolūkā aizstāt rezolūcijas priekšlikumus, kurus iesniedza šādas grupas:
ALDE (B7‑0136/2010)
S&D (B7‑0138/2010)
Verts/ALE (B7‑0145/2010)
GUE/NGL (B7‑0146/2010)

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza, Robert Goebbels S&D grupas vārdā
Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE grupas vārdā
Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil‑Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā
Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Jürgen Klute GUE/NGL grupas vārdā

Procedūra : 2010/2557(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
RC-B7-0136/2010
Iesniegtie teksti :
RC-B7-0136/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Parlamenta rezolūcija par R. Goldstone ieteikumu īstenošanu attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā cilvēka cieņas, brīvības, demokrātijas, vienlīdzības, tiesiskuma un cilvēktiesību ievērošanas vērtības, uz kurām balstās Eiropas Savienība un kuras ir noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā,

–   ņemot vērā Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–   ņemot vērā Ženēvas konvencijas,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Tuvajiem Austrumiem,

–   ņemot vērā Padomes 2009. gada 8. decembrī pieņemtos secinājumus par Tuvo Austrumu miera procesu,

–   ņemot vērā ANO faktu vākšanas misijas ziņojumu par Gazas konfliktu,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūciju Nr. 64/10,

–   ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra 2010. gada 5. februāra ziņojumu ANO Ģenerālajai asamblejai,

–   ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas 2010. gada 26. februāra rezolūciju,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 4. punktu,

A. tā kā Hamas ir iekļauta ES izveidotajā teroristu organizāciju sarakstā;

B.  tā kā bruņotais konflikts Gazā, kas sākās 2008. gada 27. decembrī un beidzās 2009. gada 18. janvārī, prasīja vairāk nekā 1400 palestīniešu un 13 izraēliešu nāvi un nodarīja ievērojamus postījumus civilajai infrastruktūrai;

C. tā kā ANO Ģenerālā asambleja 2009. gada 5. novembra Rezolūcijā Nr. 64/10 aicināja visas puses veikt neatkarīgu, ticamu un starptautiskiem standartiem atbilstošu izmeklēšanu;

D. tā kā ANO ģenerālsekretārs 2009. gada 3. decembrī vērsa visu pušu uzmanību uz ANO Ģenerālās asamblejas Rezolūcijas Nr. 64/10 attiecīgajiem noteikumiem un prasīja triju mēnešu laikā iesniegt rakstisku informāciju par jebkuriem pasākumiem, ko puses varēja veikt vai veic;

E.  tā kā ANO ģenerālsekretārs savā 2010. gada 4. februāra paziņojumā aicināja puses veikt ticamas iekšējās izmeklēšanas par Gazas konflikta norisi;

F.  tā kā ANO Ģenerālā asambleja 2010. gada 26. februāra rezolūcijā atkārtoti aicināja abas puses — Izraēlu un Palestīnu — veikt ticamas izmeklēšanas, kā arī prasīja pēc tam piecu mēnešu laikā sagatavot ziņojumus;

G. tā kā ES starptautiskā līmeņa darbību pamatā jābūt ANO Statūtu un starptautisko tiesību aktu principu un mērķu stingrai ievērošanai; atgādina, ka saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem valstīm ir pienākums ievērot, aizsargāt un nodrošināt starptautisko humanitāro tiesību ievērošanu;

H. tā kā Izraēlas valdība ziņo, ka tā izmeklē 150 starpgadījus operācijas laikā Gazā;

I.   tā kā palestīniešu iestādes 2010. gada 25. janvārī izveidoja neatkarīgu izmeklēšanas komisiju;

J.   tā kā humanitārā krīze Gazas joslā ir vēl vairāk saasinājusies blokādes dēļ, kas ir starptautisko humanitāro tiesību pārkāpums,

1.  atkārtoti uzsver, cik svarīgi ir panākt taisnīgu un ilgstošu mieru Tuvajos Austrumos un jo īpaši mieru starp izraēliešiem un palestīniešiem; uzver, ka būtiski miera procesa pamatelementi, lai sasniegtu mērķi abām valstīm pastāvēt līdzās, dzīvojot mierā un drošībā, ir nepieciešamība visām pusēm jebkādos apstākļos ievērot starptautiskās humanitārās tiesības un starptautiskās cilvēktiesības, kā arī uzticības veidošana starp izraēliešiem un palestīniešiem;

2.  atkārtoti aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un dalībvalstis izstrādāt stingru ES kopējo nostāju par turpmāko darbu saistībā ar tiesneša R. Goldstone vadītās faktu vākšanas misijas ziņojumu par konfliktu Gazā un Izraēlas dienvidu daļā, atklāti pieprasot tajā pausto ieteikumu īstenošanu un atbildības uzņemšanos par visiem starptautisko tiesību aktu pārkāpumiem, tostarp iespējamiem kara noziegumiem;

3.  prasa abām pusēm piecu mēnešu laikā veikt izmeklēšana, ievērojot starptautiskos neatkarības, neitralitātes, pārredzamības un savlaicīguma un efektivitātes standartus atbilstīgi ANO Ģenerālās asamblejas 2009. gada 5. novembrī un 2010. gada 26. februārī pieņemtajām rezolūcijām; uzsver, ka būtisks priekšnoteikums taisnīga un stabila miera panākšanai Tuvajos Austrumos ir nepieciešamība visām pusēm ievērot starptautiskās cilvēktiesības un starptautiskās humanitārās tiesības;

4.  atkārtoti aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos un ES dalībvalstis aktīvi īstenot R. Goldstone ziņojumā ietvertos ieteikumus, apspriežoties ar ES ārējās darbības misijām un NVO, kas darbojas uz vietas; aicina šos ieteikumus un ar tiem saistītos novērojumus iekļaut ES dialogā ar abām pusēm un daudzpusējos forumos;

5.  aicina Komisijas priekšsēdētāja vietnieci / Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos izvērtēt abu pušu veikto izmeklēšanu laikā gūtos atklājumus un ziņot Eiropas Parlamentam par šiem novērtējumiem;

6.  atzinīgi vērtē ANO Ģenerālās asamblejas īstenotos centienus, lai panāktu atbildības uzņemšanos par visiem starptautisko humanitāro tiesību un starptautisko cilvēktiesību pārkāpumiem Gazas konflikta laikā, un mudina turpināt šos centienus;

7.  uzsver, ka tiesiskuma ievērošana ir viena no pamatvērtībām gan Eiropas Savienībā, gan saistībā ar tās attiecībām ar trešām valstīm un personām; arī uzsver, ka Eiropas Savienības un tās dalībvalstu atbildība un uzticamība prasa pilnībā uzraudzīt šīs izmeklēšanas;

8.  prasa Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ņemt vērā papildu izmeklēšanas un R. Goldstone ziņojuma ieteikumu īstenošanas rezultātus attiecībā uz visām šajā ziņojumā minētajām pusēm;

9.  uzsver oficiālo iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbības nozīmi, veicot papildu izmeklēšanu par to, kā R. Goldstone ziņojuma ieteikumus īsteno visas iesaistītās puses; pauž bažas par īstenoto spiedienu pret NVO, kuras bija iesaistītas R. Goldstone ziņojuma izstrādē un papildu izmeklēšanā, un aicina visu iesaistīto pušu iestādes atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu ierobežot šo organizāciju darbību;

10. atzīst nepārtrauktās Gazas iedzīvotāju ciešanas, ko rada blokāde, un atzinīgi vērtē Padomes 2009. gada 8. decembra aicinājumu nekavējoties, uz ilgu laiku un bez nosacījumiem atvērt pārejas punktus;

11. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai, Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, dalībvalstīm, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, ANO ģenerālsekretāram, Kvartetam, Kvarteta sūtnim Tuvajos Austrumos, Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Parlamentārajai asamblejai, Izraēlas valdībai un parlamentam, Palestīniešu pašpārvaldes prezidentam un Palestīniešu likumdošanas padomei.