Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0137/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0137/2010

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη Συνθήκη Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων

8.3.2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τις προτάσεις ψηφίσματος των ομάδων:
PPE (B7‑0137/2010)
Verts/ALE (B7‑0141/2010)
S&D (B7‑0142/2010)
ALDE (B7‑0143/2010)

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri, Adrian Severin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Andrew Duff εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Reinhard Bütikofer εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE


Διαδικασία : 2010/2502(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0137/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0137/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη Συνθήκη Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη μη διασπορά και το μέλλον της Συνθήκης Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) (2008/2324(INI))[1],

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του της 26ης Φεβρουαρίου 2004[2], της 10ης Μαρτίου 2005[3], της 17ης Νοεμβρίου 2005[4] και της 14ης Μαρτίου 2007[5] σχετικά με τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και τον πυρηνικό αφοπλισμό,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με το Ιράν[6],

–   έχοντας υπόψη την προσεχή Αναθεωρητική Διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Συνθήκης Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων του 2010,

–   έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με θέματα μη διασποράς και αφοπλισμού, ιδίως δε τα ψηφίσματα 1540 (2004), 1673 (2006) και 1887 (2009),

–   έχοντας υπόψη τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου 2009 (Παράρτημα 3),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Ιουνίου 2008 σχετικά με την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας και της ΕΠΑΑ[7],

–   έχοντας υπόψη τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής (ΟΜΚ), την οποία ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

–   έχοντας υπόψη την πρόσφατη εξαμηνιαία έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της Στρατηγικής της ΕΕ κατά της διασποράς Όπλων Μαζικής Καταστροφής (2009/ΙΙ),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας, ιδίως τα σημεία 6, 8 και 9 αυτής, όπου εκφράζεται η αποφασιστικότητα της ΕΕ να καταπολεμήσει τη διασπορά των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους,

–   έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών, τις Γενικές Συμφωνίες Διασφαλίσεων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) και τα πρόσθετα πρωτόκολλα, τη Σύμβαση για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού, τη Διεθνή Σύμβαση για την Εξάλειψη των Πράξεων Πυρηνικής Τρομοκρατίας, τον Κώδικα Συμπεριφοράς της Χάγης κατά της Διασποράς των Βαλλιστικών Πυραύλων, τη Συνθήκη Μείωσης των Στρατηγικών Όπλων (START I), η ισχύς της οποίας έληξε το 2009, και τη Συνθήκη Μείωσης των Στρατηγικών Επιθετικών Όπλων (SORT),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11 Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις της 21ης Δεκεμβρίου 2009 προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο σχετικά με τη Συνθήκη Μη Διασποράς (O-0170/2009 – B7 0010/2010, O-0169/2009 – B7 0009/2010),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με το Ιράν στις 10-11 Δεκεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασπορά ΟΜΚ και των φορέων τους αποτελεί μια από τις πλέον σοβαρές απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλέον επιτακτικές προτεραιότητες ασφαλείας είναι η αποτροπή τρομοκρατών ή επιπρόσθετων κρατών από την απόκτηση ή χρήση πυρηνικών όπλων, η μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων και η μετάβαση σε έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα,

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υπάρξει σαφής έλλειψη προόδου όσον αφορά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (όπως τα λεγόμενα "13 Πρακτικά Βήματα"[8]) στο πλαίσιο των επιδιώξεων της ΣΜΔ, όπως συμφωνήθηκαν στις προηγούμενες Αναθεωρητικές Διασκέψεις, ιδίως τώρα που αναδύονται απειλές από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένης και της αυξανόμενης διασποράς· λαμβάνοντας υπόψη ότι τούτο συνδυάζεται με τη μεγαλύτερη ζήτηση και διαθεσιμότητα πυρηνικής τεχνολογίας και τη δυνατότητα η τεχνολογία αυτή και ραδιενεργό υλικό να πέσουν στα χέρια εγκληματικών οργανώσεων και τρομοκρατών,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να ενισχυθεί η ΣΜΔ, ως ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου συστήματος μη διασποράς, ενώ χρειάζονται επειγόντως ηγετική πολιτική καθοδήγηση και προοδευτικά βήματα ώστε να επαναβεβαιωθεί η εγκυρότητα της ΣΜΔ και να ενισχυθούν οι συμφωνίες, συνθήκες και υπηρεσίες που συνθέτουν το υπάρχον καθεστώς διασποράς και αφοπλισμού, ιδίως δε η Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών και ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ),

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθούν περαιτέρω και οι τρεις πυλώνες της ΣΜΔ, και συγκεκριμένα η μη διασπορά, ο αφοπλισμός και η συνεργασία σχετικά με τη μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη που έχουν πυρηνικά όπλα και είναι συμβαλλόμενα μέρη στη ΣΜΔ καθυστερούν να μειώσουν ή να εξαλείψουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια και να απομακρυνθούν από το στρατιωτικό δόγμα της πυρηνικής αποτροπής,

ΣΤ. ζητώντας την επίτευξη περαιτέρω προόδου επί του συνόλου των πτυχών του αφοπλισμού, ώστε να ενισχυθεί η παγκόσμια ασφάλεια,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεσμεύθηκε να κάνει χρήση όλων των μέσων που έχει στη διάθεσή της με στόχο την πρόληψη, αποτροπή, παύση και, ει δυνατόν, την εξάλειψη των προγραμμάτων διασποράς τα οποία προκαλούν ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως αναφέρεται σαφώς στη Στρατηγική της ΕΕ κατά της διασποράς ΟΜΚ που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της να αντιμετωπίσει τις ροές και τη χρηματοδότηση της διασποράς, να επιβάλλει κυρώσεις για τις πράξεις διασποράς και να αναπτύσσει μέτρα για την πρόληψη της άυλης μεταφοράς γνώσεων και τεχνογνωσίας με τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων, συμπεριλαμβανομένων πολυμερών συνθηκών και μηχανισμών ελέγχου, ελέγχων των εξαγωγών με εθνικό και διεθνή συντονισμό, προγραμμάτων συνεργασίας για τη μείωση των απειλών και πολιτικών και οικονομικών μέσων πίεσης,

Θ. χαιρετίζοντας τη Δήλωση για τη Μη Διασπορά και τον Αφοπλισμό (Παράρτημα 3), η οποία εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 3ης Νοεμβρίου 2009 και στην οποία τα δύο μέρη επισημαίνουν την ανάγκη διαφύλαξης και ενίσχυσης των σχετικών πολυμερών μέτρων και ιδίως της Συνθήκης Μη Διασποράς των Πυρηνικών Όπλων, εκφράζουν τη στήριξή τους στην έναρξη ισχύος της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών και ζητούν να αρχίσουν διαπραγματεύσεις τον Ιανουάριο του 2010 για τη Συνθήκη Απαγόρευσης της Παραγωγής Σχάσιμων Υλικών· σημειώνοντας, επιπροσθέτως, ότι στη δήλωση επαναλαμβάνεται το γεγονός ότι το Ιράν και η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας οφείλουν να εκπληρώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα πυρηνικά,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν τήρησε την προθεσμία που είχε έως το τέλος του έτους για να συμμορφωθεί προς τις εκκλήσεις να ανοίξει τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις στους επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ιράν δεν έχει έως τώρα προβεί σε καμία ενέργεια ώστε να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της διεθνούς κοινότητας όσον αφορά τον αποκλειστικά ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού του προγράμματος,

ΙΑ. θεωρώντας ενθαρρυντικές τις προτάσεις για τον αφοπλισμό που παρουσιάστηκαν από τους Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry και Sam Nunn τον Ιανουάριο του 2007 και τον Ιανουάριο του 2008, τις ανάλογες εκφράσεις υποστήριξης στην Ευρώπη από πρώην κυβερνητικούς παράγοντες του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, των Κάτω Χωρών και του Βελγίου, την Πρότυπη Σύμβαση για τα Πυρηνικά Όπλα και το Πρωτόκολλο Χιροσίμα-Ναγκασάκι, που προωθούνται σε παγκόσμιο επίπεδο από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και πολιτικούς ηγέτες, και εκστρατείες όπως η "Global Zero",

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναθεώρηση του στρατηγικού δόγματος του ΝΑΤΟ αποτελεί μια ευκαιρία για την επαναξιολόγηση της πυρηνικής πολιτικής της συμμαχίας συνολικά, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της ανταλλαγής πυρηνικών όπλων ή των διμερών συμφωνιών υπό το ΝΑΤΟ, υπολογίζεται ότι 150 έως 200 τακτικά πυρηνικά όπλα παραμένουν εγκατεστημένα σε πέντε κράτη του ΝΑΤΟ που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα (Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες και Τουρκία),

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ανάγκη στενού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της, ειδικώς δε των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, με στόχο την αναζωογόνηση και ενδυνάμωση του καθεστώτος μη διασποράς,

ΙΔ. χαιρετίζοντας, στο πλαίσιο αυτό, την κοινή πρωτοβουλία Βρετανίας-Νορβηγίας με στόχο την εκτίμηση της δυνατότητας ανάληψης και τον καθορισμό σαφών διαδικαστικών μέτρων για την τελική διάλυση των πυρηνικών όπλων, καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου οι οποίες σχετίζονται με αυτή, που αποτελούν συγκεκριμένη συμβολή προς τη σωστή κατεύθυνση,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η γαλλική και η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσαν τη μείωση των εν λειτουργία πυρηνικών κεφαλών τους αλλά αποφάσισαν ταυτόχρονα να εκσυγχρονίσουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη έχουν υποχρέωση να συμβάλουν επιτυχώς στις πολιτικές της ΕΕ για τη μη διασπορά και τον αφοπλισμό,

1.  καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν την ευκαιρία της επερχόμενης Αναθεωρητικής Διάσκεψης της Συνθήκης Μη Διασποράς Πυρηνικών Όπλων του ΟΗΕ του 2010 ώστε να προωθήσουν το στόχο του πυρηνικού αφοπλισμού με βάση μια διεθνή συνθήκη για την προοδευτική εξάλειψη των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και να επιδιώξουν το στόχο του πλήρους πυρηνικού αφοπλισμού σε παγκόσμιο επίπεδο, ο οποίος θα πρέπει να υλοποιηθεί σε μια βήμα προς βήμα συμπεφωνημένη, πολυμερή βάση·

2.  τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν στρατηγικές κατά την Αναθεωρητική Διάσκεψη της ΣΜΔ του 2010 με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας για μια συνθήκη που να τερματίζει χωρίς διακρίσεις την παραγωγή σχάσιμου υλικού για την κατασκευή όπλων, κάτι που σημαίνει ότι η συνθήκη που θα προέλθει από τις διαπραγματεύσεις αυτές θα πρέπει να υποχρεώνει τα κράτη που δεν διαθέτουν πυρηνικά όπλα ή τα κράτη που βρίσκονται σήμερα εκτός της ΣΜΔ να σταματήσουν την παραγωγή σχάσιμου υλικού για όπλα και να διαλύσουν όλες τις εγκαταστάσεις που διαθέτουν για την παραγωγή σχάσιμου υλικού για τέτοιου είδους όπλα·

3.  τονίζει ότι τα πέντε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία διαθέτουν όλα πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να θέσουν ως στόχο τον σταδιακό τερματισμό της παραγωγής σχάσιμου υλικού για όπλα και τη διάλυση όλων των εγκαταστάσεων που διαθέτουν για την παραγωγή σχάσιμου υλικού για τέτοιου είδους όπλα·

4.  καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να έχουν συντονισμένη, θετική και ορατή συμβολή στις συζητήσεις για την Αναθεωρητική διάσκεψη της ΣΜΔ το 2010, προτείνοντας ιδίως ένα φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την αναζωογόνηση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για τον Αφοπλισμό και προωθώντας πρωτοβουλίες αφοπλισμού με βάση τη «Δήλωση Αρχών και Στόχων» που συμφωνήθηκε στο τέλος της Αναθεωρητικής Διάσκεψης της ΣΜΔ του 1995, και τα "13 Πρακτικά Βήματα" που συμφωνήθηκαν ομόφωνα κατά την Αναθεωρητική Διάσκεψη του 2000·

5.  εκφράζει την ανησυχία του διότι το Ισραήλ, η Ινδία και το Πακιστάν δεν προσχώρησαν στη ΣΜΔ, η δε Βόρειος Κορέα αποχώρησε από αυτήν το 2003· καλεί τις χώρες αυτές να προσχωρήσουν στη Συνθήκη·

6.  παροτρύνει την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ενημερώνουν τακτικά το Κοινοβούλιο για όλες τις προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις εν όψει της Αναθεωρητικής Διάσκεψης της ΣΜΔ του 2010 και να λάβουν δεόντως υπόψη, όσον αφορά τη διάσκεψη, τις απόψεις του για ζητήματα μη διασποράς και αφοπλισμού·

7.  παροτρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους ευρωπαίους πολίτες σχετικά με τα ζητήματα μη διασποράς, σε συνεργασία με όλα τα μέρη και με μη κυβερνητικούς παράγοντες που εργάζονται για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά και κυρίως με το δίκτυο των Δημάρχων για την Ειρήνη·

8.  χαιρετίζει την προσθήκη ρητρών μη διασποράς ΟΜΚ στις συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες και στα σχέδια δράσης· σημειώνει ότι τέτοια μέτρα πρέπει να εφαρμοσθούν από όλες τις χώρες που αποτελούν εταίρους της ΕΕ ανεξαιρέτως·

9.  χαιρετίζει θερμά την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Barack Obama στην Πράγα στις 5 Απριλίου 2009, με την οποία εξέφρασε τη δέσμευσή του να προωθήσει τον πυρηνικό αφοπλισμό και το όραμα του για έναν κόσμο χωρίς πυρηνικά όπλα, στο πλαίσιο μιας συμπεφωνημένης προσπάθειας· καλεί το Συμβούλιο να εκφράσει τη ρητή υποστήριξή του στη δέσμευση αυτή·

10. επαναλαμβάνει τη σημασία της ενεργού στήριξης του Συμβουλίου, σε συνεργασία με τους εταίρους του, σε συγκεκριμένες προτάσεις που θα θέτουν την παραγωγή, τη χρήση και την επανεπεξεργασία όλων των πυρηνικών καυσίμων υπό τον έλεγχο του ΔΟΑΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας διεθνούς τράπεζας καυσίμων· υποστηρίζει, επίσης, άλλες πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να καταστεί πολυμερής ο κύκλος των πυρηνικών καυσίμων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, έχοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο χαιρετίζει την ετοιμότητα του Συμβουλίου και της Επιτροπής να συμβάλουν μέχρι ποσού 25 εκατ. ευρώ στη δημιουργία τράπεζας πυρηνικών καυσίμων υπό τον έλεγχο του ΔΟΑΕ και επιθυμεί την ταχεία έγκριση της κοινής δράσης στον συγκεκριμένο τομέα·

11. στηρίζει περαιτέρω προσπάθειες για την ενίσχυση της εντολής του ΔΟΑΕ, στην οποία περιλαμβάνεται και η γενίκευση των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων στις Συμφωνίες Διασφαλίσεων του ΔΟΑΕ, και άλλες ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης· ζητεί να διασφαλίσει ότι διατίθενται επαρκείς πόροι στον οργανισμό αυτό προκειμένου να εκπληρώσει τη ζωτικής σημασίας αποστολή του, που συνίσταται στο να καταστούν ασφαλείς οι πυρηνικές δραστηριότητες· ενθαρρύνει το Συμβούλιο και την Επιτροπή να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για να ενισχύσουν τις δυνατότητες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του εκσυγχρονισμού του Αναλυτικού Εργαστηρίου Διασφαλίσεων του ΟΑΕ στο Seibersdorf της Αυστρίας·

12. τονίζει τη σημασία της όσο το δυνατόν ταχύτερης θέσης σε ισχύ της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την απόφαση της Κυβέρνησης των ΗΠΑ να διασφαλίσει την κύρωση της Συνθήκης· ζητεί από το Συμβούλιο να στηρίξει πλήρως τη διαπραγμάτευση μιας συνθήκης που να απαγορεύει την παραγωγή σχάσιμου υλικού για πυρηνικά όπλα ή άλλες πυρηνικές συσκευές το ταχύτερο δυνατόν· προσβλέπει στη νέα Αναθεώρηση της Πυρηνικής Στρατηγικής, η οποία θα δεσμεύει τις ΗΠΑ να μην αναπτύσσουν νέα πυρηνικά όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών βομβών "bunker-buster", να προβλέψουν μια δραματική μείωση του πυρηνικού αποθέματος και να οδηγήσουν τις ΗΠΑ στο να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στη μη πυρηνική άμυνα·

13. ζητεί την εμβάθυνση του διαλόγου με τη νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ και όλες τις δυνάμεις που κατέχουν πυρηνικά όπλα, προκειμένου να αναζητηθεί μια κοινή ατζέντα με στόχο την προοδευτική μείωση του αποθέματος πυρηνικών κεφαλών· στηρίζει, ειδικότερα, τα βήματα στα οποία έχουν προβεί οι ΗΠΑ και η Ρωσία για την ουσιαστική μείωση των πυρηνικών τους όπλων, όπως έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο της STQRT 1 και της SORT·

14. χαιρετίζει, εν προκειμένω, την απόφαση της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των ΗΠΑ να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας, ολοκληρωμένης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, που θα αντικαταστήσει τη Συμφωνία για τη Μείωση των Στρατηγικών Όπλων (START), η ισχύς της οποίας έληξε το Δεκέμβριο του 2009, καθώς και την υπογραφή του «μνημονίου συνεννόησης για την υπογραφή συμφωνίας που θα διαδεχθεί τη START-1» από τους Προέδρους Barack Obama και Dmitri Medvedev στη Μόσχα στις 6 Ιουλίου 2009· χαιρετίζει την πρόσφατη πρόοδο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ρωσίας και προσβλέπει στην επίτευξη τελικής συμφωνίας κατά τον επόμενο γύρο των συνομιλιών που θα αρχίσει στις 9 Μαρτίου στη Γενεύη·

15. σημειώνει την εγκατάλειψη των αρχικών σχεδίων των ΗΠΑ για την εγκατάσταση ασπίδας πυραυλικής προστασίας στην Ευρώπη· στηρίζει μια νέα προσέγγιση με τη συμμετοχή ολόκληρης της Ευρώπης και της Ρωσίας·

16. ζητεί τη δημιουργία ζωνών χωρίς πυρηνικά ως ένα θετικό βήμα προς ένα κόσμο χωρίς πυρηνικά· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η δημιουργία ζώνης χωρίς πυρηνικά στη Μέση Ανατολή είναι ύψιστης σημασίας για την επίτευξη διαρκούς και συνολικής ειρήνης στην περιοχή· επισημαίνει ότι η απόσυρση όλων των τακτικών πυρηνικών κεφαλών στην Ευρώπη θα μπορούσε, εν τω μεταξύ, να δημιουργήσει προηγούμενο για περαιτέρω πυρηνικό αφοπλισμό·

17. εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι τα τακτικά πυρηνικά όπλα συνιστούν στρατηγικό αναχρονισμό και ότι η Ευρώπη απαιτείται να συνεισφέρει στον περιορισμό τους και να τα εξαλείψει από το ευρωπαϊκό έδαφος στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διαλόγου με τη Ρωσία· ενόψει των ανωτέρω, σημειώνει τη συμφωνία του γερμανικού συνασπισμού της 24ης Οκτωβρίου 2009 να εργασθεί για την απόσυρση των πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ από τη Γερμανία ως τμήμα της συνολικής διαδικασίας για τη δημιουργία ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα· χαιρετίζει την επιστολή που απέστειλαν στις 26 Φεβρουαρίου 2010 οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, των Κάτω Χωρών, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου και της Νορβηγίας προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ζητώντας συνολικό διάλογο εντός της Συμμαχίας σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης του γενικού πολιτικού στόχου ενός κόσμου χωρίς πυρηνικά όπλα·

18. στηρίζει τη διττή προσέγγιση σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν· ζητεί για μία ακόμη φορά από το Ιράν να συμμορφωθεί πλήρως και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση στις υποχρεώσεις του βάσει των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του ΔΟΑΕ, ιδίως δε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που θέτει το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ της 27ης Νοεμβρίου 2009· ζητεί από το Συμβούλιο να στηρίξει την ανάληψη δράσης από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εάν το Ιράν εξακολουθήσει να μη συνεργάζεται με τη διεθνή κοινότητα για το πυρηνικό του πρόγραμμα· καλεί το Συμβούλιο να είναι έτοιμο να λάβει τα απαραίτητα "έξυπνα", στοχευμένα και εστιαζόμενα στη μη διασπορά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, για την πλαισίωση της διαδικασίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ·

19. εκφράζει την ανησυχία του για την τελευταία πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας και για την εκ μέρους της απόρριψη του ψηφίσματος 1887 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ της 24ης Σεπτεμβρίου 2009· υποστηρίζει, ωστόσο, την αμερικανική προσέγγιση του διμερούς διαλόγου, στο πλαίσιο των Εξαμερών Συνομιλιών, με στόχο να επιτευχθεί η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου, και τονίζει ότι η Κίνα διαδραματίζει ιδιαίτερο ρόλο επί του θέματος·

20. χαιρετίζει τη σύγκληση, τον Απρίλιο του 2010, της Διάσκεψης Κορυφής για την Πυρηνική Ασφάλεια, αναγνωρίζοντας ότι το μη επιτρεπόμενο εμπόριο και η χρήση πυρηνικών υλικών συνιστά άμεση και σοβαρή απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια, και προσβλέπει σε συγκεκριμένες προτάσεις για την αύξηση της ασφάλειας των ευάλωτων πυρηνικών υλικών, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει μέτρα για την αποτελεσματική διερεύνηση περιπτώσεων κατά τις οποίες έχει εκτραπεί παρανόμως υλικό και τη δίωξη των υπευθύνων·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στον Πρόεδρο της Αναθεωρητικής Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών της ΣΜΔ του 2010 και στον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΑΕ.