Postopek : 2010/2502(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : RC-B7-0137/2010

Predložena besedila :

RC-B7-0137/2010

Razprave :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Glasovanja :

PV 10/03/2010 - 7.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0062

PREDLOG SKUPNE RESOLUCIJE
PDF 140kWORD 100k
8. 3. 2010
PE432.996v01-00}
PE433.001v01-00}
PE433.002v01-00}
PE433.003v01-00} RC1
 
B7-0137/2010}
B7-0141/2010}
B7-0142/2010}
B7-0143/2010} RC1

v skladu s členom 115(5) poslovnika,

ki nadomesti predloge resolucij naslednjih skupin:

PPE (B7‑0137/2010)

Verts/ALE (B7‑0141/2010)

S&D (B7‑0142/2010)

ALDE (B7‑0143/2010)


o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja


Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra in Michael Gahler v imenu skupine PPE
Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri in Adrian Severin v imenu skupine S&D
Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck in Andrew Duff v imenu skupine ALDE
Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE
PRED. SPREM.

Resolucija Evropskega parlamenta  o pogodbi o neširjenju jedrskega orožja  

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju svojega priporočila Svetu z dne 24. aprila 2009 o neširjenju jedrskega orožja in prihodnosti Pogodbe o neširjenju jedrskega orožja (NPT) (2008/2324(INI))(1),

–   ob upoštevanju svojih resolucij z dne 26. februarja 2004(2), 10. marca 2005(3), 17. novembra 2005(4) in 14. marca 2007(5) o neširjenju jedrskega orožja in jedrski razorožitvi,

–   ob upoštevanju svoje resolucije o Iranu z dne 10. februarja 2010(6),

–   ob upoštevanju konference pogodbenic za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, ki bo leta 2010,

–   ob upoštevanju resolucij varnostnega sveta Združenih narodov o vprašanjih neširjenja jedrskega orožja in jedrskega razoroževanja, zlasti resolucij št. 1540 (2004), 1673 (2006) in 1887 (2009),

–   ob upoštevanju izjave z vrha EU-ZDA z dne 3. novembra 2009 (Priloga 3),

–   ob upoštevanju svoje resolucije z dne 5. junija 2008 o izvajanju evropske varnostne strategije in evropske varnostne in obrambne politike(7),

–   ob upoštevanju strategije Evropske unije proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki jo je Evropski svet sprejel 12. decembra 2003,

–   ob upoštevanju nedavnega šestmesečnega poročila o napredku pri izvajanju Strategije EU proti širjenju orožja za množično uničevanje (2009/II),

–   ob upoštevanju izjave Sveta z dne 8. decembra 2008 o krepitvi mednarodne varnosti, zlasti točk 6, 8 in 9 izjave, v katerih je izražena odločnost EU za boj proti širjenju orožja za množično uničevanje in načinom njegovega prenosa,

–   ob upoštevanju pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov, celovitih sporazumov Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) o nadzornih ukrepih in dodatnih protokolov k tem sporazumom, konvencije o fizični zaščiti jedrskega materiala, mednarodne konvencije za preprečevanje jedrskega terorizma, haaškega kodeksa ravnanja proti širjenju balističnih izstrelkov, pogodbe o omejitvi strateškega orožja (START I), ki je prenehala veljati leta 2009, in pogodbe o omejitvi strateškega napadalnega orožja (SORT),

–   ob upoštevanju poročila o izvajanju evropske varnostne strategije, o katerem je Evropski svet dosegel soglasje 11. decembra 2008,

–   ob upoštevanju vprašanj z dne 21. decembra 2009 Komisiji in Svetu o pogodbi o neširjenju (O-0170/2009 – B7 0010/2010, O-0169/2009 – B7 0009/2010),

–   ob upoštevanju izjave Evropskega sveta o Iranu z dne 10. in 11. decembra 2009,

–   ob upoštevanju člena 115(5) svojega poslovnika,

A.  ker so širjenja orožja za množično uničevanje in načini njegovega prenosa ena najhujših groženj za mednarodno stabilnost in varnost in ker so najbolj nujne prednostne naloge, da se teroristom ali novim državam prepreči pridobitev oziroma uporaba jedrskega orožja, da se zmanjšajo svetovne zaloge in se približa svetu brez jedrskega orožja;

B.  ker ni bil dosežen nikakršen napredek pri izpolnjevanju konkretnih nalog (kot je t.i. 13 praktičnih ukrepov(8)) na poti k doseganju ciljev pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, kakor je bilo dogovorjeno na prejšnjih konferencah za pregled pogodbe, zlasti sedaj, ko grožnje prihajajo iz različnih virov, vključno z vse večjim širjenjem; ker se to pojavlja hkrati z večjim povpraševanjem in večjo razpoložljivostjo jedrske tehnologije, možnostmi za to, da ta tehnologija in radioaktivni materiali pridejo v roke kriminalnih organizacij in teroristov;

C.  ker je treba pogodbo o neširjenju jedrskega orožja kot temelj svetovnega režima za neširjenje orožja okrepiti, in ker je nujno potrebno pogumno politično vodenje in določeno število naprednih, doslednih ukrepov, da bi znova potrdili veljavnost te pogodbe in okrepili sporazume, pogodbe in agencije, ki sestavljajo sedanji režim širjenja orožja in razorožitve, med drugim še zlasti pogodbo o celoviti prepovedi izvajanja jedrskih poskusov in Mednarodno agencijo za atomsko energijo (MAAE);

D.  ker je treba dodatno okrepiti vse tri stebre pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, in sicer neširjenje orožja, razoroževanje in sodelovanje pri uporabi jedrske energije v civilne namene;

E.  ker države, ki imajo jedrsko orožje in so podpisnice pogodbe o neširjenju, zavlačujejo dejavnosti, s katerimi naj bi zmanjšale ali odpravile zaloge jedrskega orožja in zmanjšale svojo pripadnost vojaški doktrini odvračanja z jedrskim orožjem;

F.  ker se zavzema za še večji napredek vseh vidikov razorožitve, kar bo vplivalo na večjo varnost v svetu;

G.  ker se je Evropska unija obvezala, da bo uporabila vse razpoložljive instrumente za preprečevanje, odvračanje, ustavitev in, če je mogoče, ukinitev programov širjenja orožja, ki vzbujajo zaskrbljenost na svetovni ravni, kot je bilo to jasno izraženo v strategiji EU proti širjenju orožja za množično uničevanje, ki jo je Evropski svet sprejel 12. decembra 2003;

H.  ker mora EU povečati prizadevanja za preprečevanje tokov širjenja orožja in njegovega financiranja, za kaznovanje takih dejanj in za oblikovanje ukrepov, ki bodo preprečevali nejasen prenos znanja in izkušenj, pri čemer naj se uporabijo vsi razpoložljivi instrumenti, med njimi večstranske pogodbe in mehanizmi preverjanja, državne in mednarodno usklajene kontrole izvoza, skupni programi za zmanjševanje groženj ter politični in gospodarski vzvodi;

 

I.  ker pozdravlja deklaracijo o neširjenju orožja in razorožitvi (priloga 3), sprejeto na vrhu EU-ZDA 3. novembra 2009, v kateri je poudarjena potreba po ohranjanju in krepitvi ustreznih večstranskih ukrepov in zlasti pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, izražena pa sta tudi podpora uveljavitvi pogodbe o celoviti prepovedi jedrskih poskusov in poziv k začetku pogajanj o pogodbi za prepoved proizvodnje cepljivih snovi januarja 2010; ugotavlja tudi, da je v izjavi ponovno izraženo, da morata Iran in Demokratična ljudska republika Koreja izpolniti svoje mednarodne jedrske obveznosti;

J.  ker je Iran zamudil rok in ni upošteval pozivov, naj do konca leta svoje jedrske objekte odpre za inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo; ker Iran doslej z ničimer ni poskusil obnoviti zaupanja mednarodne skupnosti v njegov jedrski program, katerega namen naj bi bil izključno miroljuben;

K.  ker ga spodbujajo novi predlogi razorožitve, h katerim so Henry Kissinger, George P. Shultz, William J. Perry in Sam Nunn pozvali januarja 2007 in januarja 2008, podobno podporo pa so v Evropi izrazili nekdanji državniki Velike Britanije, Francije, Nemčije, Italije, Nizozemske in Belgije. Prav tako ga spodbuja vzorčna konvencija o jedrskem orožju in protokol Hirošima-Nagasaki, ki ju po svetu promovirajo organizacije civilne družbe in politični voditelji, ter kampanje, kot je „Global Zero“;

 

L.  ker predstavlja revizija strateškega koncepta Nata priložnost za ponovno oceno celotne jedrske politike zavezništva, da bi dosegli cilj, ki je svet brez jedrskega orožja; ker je v skladu s sporazumi o souporabi jedrskega orožja in dvostranskimi sporazumi zveze Nato v petih državah Nata, ki so države brez jedrske oborožitve (Belgija, Nemčija, Italija, Nizozemska in Turčija), po ocenah še vedno razvrščenih od 150 do 200 kosov taktičnega jedrskega orožja;

 

M.  ker je nujno tesno usklajevanje in sodelovanje med EU in njenimi partnericami, zlati Združenimi državami Amerike in Rusijo, da bi oživili in okrepili režim neširjenja orožja;

 

N.  ker v zvezi s tem pozdravlja skupno britansko-norveško pobudo, katere cilj je oceniti izvedljivost morebitnega uničenja jedrskega orožja, oblikovati jasne postopke zanj ter vzpostaviti postopke preverjanja, kar je konkreten prispevek v pravo smer;

O.  ker sta leta 2008 francoska in britanska vlada napovedali zmanjšanje števila operativnih bojnih glav, vendar hkrati sklenili, da bosta posodobili zalogo jedrskega orožja; ker imajo vse države članice obveznosti uspešnega prispevanja k politiki EU neširjenja in razoroževanja;

1.  poziva vse udeležene strani, naj izkoristijo priložnost, ki jo ponuja bližnja konferenca OZN za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010, in v ospredje postavijo cilj jedrske razorožitve, ki bo temeljila na mednarodni pogodbi za postopno odpravo jedrskega orožja povsod po svetu, in si prizadevajo za postopno popolno jedrsko razorožitev po vsem svetu na usklajeni večstranski osnovi;

2.  poudarja, da bo treba na konferenci za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010 razviti strategije za dosego dogovora o zaustavitvi proizvodnje cepljivih snovi za oborožitvene namene, da pa te strategije ne smejo biti diskriminatorne, kar pomeni, da bi morala pogodba, ki bo dosežena s temi pogajanji, določati, da se države brez jedrskega orožja ali države, ki trenutno niso pogodbenice pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, odrečejo proizvodnji cepljivih snovi za orožje in odpravijo vse svoje zmogljivosti za proizvodnjo cepljivih snovi za jedrsko oborožitev;

3.  poudarja, da bi se moralo pet članic varnostnega sveta OZN, ki imajo vse jedrsko orožje, postopno odreči proizvodnji cepljivih snovi za orožje in odpraviti vse svoje zmogljivosti za proizvodnjo cepljivih snovi za jedrsko oborožitev;

4.  poziva Svet in države članice, naj usklajeno, pozitivno in vidno sodelujejo na razpravah konference za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010, zlasti z ambicioznim časovnim razporedom za svet brez jedrske tehnologije, s konkretnimi pobudami za ponovno oživitev konference OZN o razorožitvi ter s spodbujanjem pobud za razorožitev, ki bodo temeljile na izjavi o načelih in ciljih, sprejeti ob koncu konference za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 1995 ter na 13 praktičnih ukrepih, soglasno sprejetih na konferenci za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2000;

5.  je zaskrbljen nad dejstvom, da Izrael, Indija in Pakistan niso podpisali pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, Severna Koreja pa je leta 2003 od nje odstopila; poziva omenjene države, naj pristopijo k tej pogodbi;

6.  poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svet in Komisijo, naj Parlament redno obveščajo o vseh sestankih v sklopu priprav na konferenco za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010, pri konferenci pa ustrezno upoštevajo njegova stališča glede neširjenja orožja in razorožitve;

7.  v zvezi s tem poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svet in Komisijo, naj si čim bolj prizadevajo za večjo seznanjenost v Evropi o vprašanjih v zvezi v neširjenjem, v sodelovanju z vsemi stranmi in nedržavnimi subjekti, ki si prizadevajo za svet brez jedrske tehnologije, ob upoštevanju zlasti organizacije županov za mir;

8.  pozdravlja vključitev klavzul o neširjenju orožja za množično uničevanje v sporazume med Evropsko unijo in tretjimi državami ter akcijske načrte, poudarja, da je treba take ukrepe brez izjeme izvajati v vseh državah partnericah Evropske unije;

9.  pozdravlja govor ameriškega predsednika Baracka Obame v Pragi 5. aprila 2009, v katerem se je zavezal k nadaljevanju jedrskega razoroževanja, ter njegovo vizijo o skupnih prizadevanjih za svet brez jedrskega orožja; poziva Svet, naj izrecno podpre to zavezo;

10.  ponovno opozarja na pomen dejavne podpore Sveta v sodelovanju s partnerji za oblikovanje konkretnih predlogov za to, da bi proizvodnjo, uporabo in predelavo vsega jedrskega goriva nadzorovala MAAE, pa tudi, da bi se ustanovila mednarodna banka jedrskega goriva; podpira tudi druge pobude za večstransko sodelovanje pri vprašanju jedrskega gorivnega cikla, katerih cilj je uporaba jedrske energije v miroljubne namene, pri čemer Parlament pozdravlja pripravljenost Sveta in Komisije, da prispevata finančna sredstva v višini do 25 milijonov EUR za ustanovitev banke jedrskega goriva pod nadzorom MAAE, in želi, da se po hitrem postopku potrdi skupno ukrepanje v zvezi s tem;

11.  podpira nadaljnja prizadevanja za okrepitev mandata MAAE, vključno s posplošitvijo dodatnih protokolov k sporazumom o nadzornih ukrepih te agencije ter drugimi ukrepi za krepitev zaupanja; si prizadeva zagotoviti, da se tej agenciji da na razpolago dovolj sredstev, da bo lahko izpolnjevala svojo glavno nalogo pri zagotavljanju varnih jedrskih dejavnosti; spodbuja Svet in Komisijo, naj si še naprej prizadevata za okrepitev zmogljivosti Mednarodne agencije za atomsko energijo, vključno z modernizacijo njihovega nadzornega laboratorija za analizo v Seibersdorfu v Avstriji;

12.  poudarja, da mora čim prej začeti veljati pogodba o celoviti prepovedi jedrskih poskusov; v zvezi s tem pozdravlja namero administracije ZDA, da zagotovi ratifikacijo pogodbe; poziva Svet, naj čim prej v polni meri podpre pogajanja o pogodbi, ki bo prepovedovala proizvodnjo cepljivih snovi za jedrsko orožje ali druge jedrske naprave; pričakuje novi pregled stanja jedrske oborožitve, ki bi moral ZDA obvezati, da ne bodo razvijale novih jedrskih orožij, vključno z jedrskimi bombami za uničevanje bunkerjev („bunker-busters“), predvideti znatno zmanjšanje zalog jedrskega orožja in ZDA usmeriti k večjemu poudarku na nejedrski obrambi;

13.  poziva k poglobitvi dialoga z novo administracijo ZDA in vsemi jedrskimi silami, da bi sledili skupnemu načrtu za postopno zmanjšanje zalog jedrskih bojnih glav; podpreti je treba zlasti ukrepe ZDA in Rusije za znatno zmanjšanje njihove jedrske oborožitve, kot je dogovorjeno v pogodbah START I in SORT;

14.  v zvezi s tem pozdravlja odločitev Ruske federacije in ZDA o pogajanjih za sklenitev novega celovitega pravno zavezujočega sporazuma, ki bo nadomestil sporazum o omejitvi strateškega orožja START (katerega veljavnost je potekla decembra 2009), ter da sta predsednika Barack Obama in Dmitrij Medvedjev 6. julija 2009 v Moskvi podpisala skupni dogovor o nasledniku sporazuma o omejitvi strateškega orožja START I; pozdravlja nedavni napredek v rusko-ameriških pogajanjih in glede na to, da se bo naslednji krog pogajanj začel 9. marca v Ženevi, z zanimanjem pričakuje končni dogovor;

15.  ugotavlja, da so ZDA opustile prvotne načrte o protiraketnem ščitu v Evropi; podpira nov pristop, ki vključuje vso Evropo in Rusijo;

16.  poziva k vzpostavitvi območij brez jedrske tehnologije, kar bi bil pozitiven korak v smeri sveta brez jedrske tehnologije; v zvezi s tem meni, da je območje brez jedrske tehnologije na Bližnjem vzhodu bistvenega pomena za doseganje trajnega in celovitega miru v tej regiji; poudarja, da bi medtem umik vseh taktičnih bojnih glav v Evropi lahko bil zgled za nadaljnjo jedrsko razorožitev;

17.  opozarja na strateško neskladje taktičnega jedrskega orožja in meni, da mora Evropa v okviru širšega dialoga z Rusijo prispevati k njegovemu zmanjšanju in odstranitvi z evropskih tal; v zvezi s tem opozarja na nemški koalicijski sporazum z dne 24. oktobra 2009 v zvezi s prizadevanji za umik ameriškega jedrskega orožja iz Nemčije kot del širšega procesa za svet brez jedrske tehnologije; pozdravlja pismo, ki so ga 26. februarja 2010 generalnemu sekretarju zveze Nato poslali zunanji ministri Nemčije, Nizozemske, Belgije, Luksemburga in Norveške in v katerem so zavezništvo pozvali k obsežni razpravi o tem, kako se približati splošnemu političnemu cilju – svetu brez jedrskega orožja;

18.  v zvezi z iranskim jedrskim programom podpira dvotirni pristop; še enkrat poziva Iran, naj v celoti in nemudoma izpolni svoje obveznosti iz ustreznih resolucij varnostnega sveta OZN in agencije MAAE ter zlasti izpolni zahteve iz resolucije sveta guvernerjev te agencije z dne 27. novembra 2009; poziva Svet, naj podpre ukrepanje varnostnega sveta OZN, če bo Iran še naprej odklanjal sodelovanje z mednarodno skupnostjo glede njegovega jedrskega programa; poziva Svet, naj bo pripravljen sprejeti razumne, ciljno usmerjene ukrepe za neširjenje jedrskega orožja, vključno s sankcijami, ki bodo dopolnjevali delovanje varnostnega sveta OZN, vključno s sankcijami,

19.  obžaluje zadnje jedrske poskuse, ki jih je opravila Demokratična ljudska republika Koreja, in njeno zavrnitev resolucije varnostnega sveta OZN št. 1887(2009) z dne 24. septembra 2009; vseeno podpira pristop ZDA z dvostranskim dialogom v okviru šeststranskih pogovorov, katerih cilj je jedrska razorožitev Korejskega polotoka, in ugotavlja, da ima Kitajska pri tem posebno vlogo;

20.  podpira sklic vrha za jedrsko varnost aprila 2010, saj se zaveda, da sta nedovoljena trgovina z jedrskim materialom in njegova uporaba neposredna in huda grožnja za svetovno varnost, in z zanimanjem pričakuje konkretne predloge za bolj varen nezaščiteni jedrski material, med katerimi naj bodo tudi ukrepi za učinkovito poizvedovanje v primerih uporabe materiala v nezakonite namene in za kazenski pregon odgovornih;

21.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje državam članicam, podpredsednici Komisije/visoki predstavnici za zunanje zadeve in varnostno politiko, Svetu, Komisiji, generalnemu sekretarju OZN, predsedniku konference za pregled pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2010 in generalnemu direktorju agencije MAAE.

 

(1)

Sprejeta besedila, P6_TA(2009)0033.

(2)

UL C 98 E, 23.04.2004, str. 152.

(3)

UL C 320 E, 15.12.2005, str. 253.

(4)

UL C 280E, 18.11.2006, str. 453.

(5)

UL C 301 E, 13.12.2007, str. 146.

(6)

Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0016.

(7)

Sprejeta besedila, P6_TA(2008)0255.

(8)

Združeni narodi: Konferenca pogodbenic o pregledu pogodbe o neširjenju jedrskega orožja leta 2000, NPT/CONF.2000/28 (I. in II. del).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov