Společný návrh usnesení - RC-B7-0139/2010Společný návrh usnesení
RC-B7-0139/2010

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a o dopadech bouře Xynthia v Evropě

8. 3. 2010

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu
a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
ALDE (B7‑0139/2010)
PPE (B7‑0156/2010)
GUE/NGL (B7‑0164)
ECR (B7‑0166/2010)

Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid za skupinu PPE
Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira za skupinu S&D
Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR
Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau za skupinu GUE/NGL


Postup : 2010/2580(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
RC-B7-0139/2010
Předložené texty :
RC-B7-0139/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

Usnesení Evropského parlamentu o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira a dopadech bouře Xynthia v Evropě

Evropský parlament,

–   s ohledem na článek 3 Smlouvy o EU a články 191 a 349 Smlouvy o fungování EU,

–   s ohledem na návrh nařízení o zřízení Fondu solidarity Evropské unie předložený Komisí (KOM(2005)0108) a na stanovisko Parlamentu ze dne 18. května 2006[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 5. září 2002 o záplavách v Evropě[2], usnesení ze dne 8. září 2005 o přírodních katastrofách (požárech a povodních) tohoto léta v Evropě[3], usnesení ze dne 7. září 2006 o lesních požárech a povodních[4] a na svá usnesení ze dne 18. května 2006 o přírodních katastrofách (požáry, sucha a povodně) – zemědělská hlediska[5], aspekty regionálního rozvoje[6] a aspekty životního prostředí[7],

–   s ohledem na bílou knihu nazvanou „Přizpůsobení se změně klimatu: směřování k evropskému akčnímu rámci “ (KOM(2009)147) a sdělení Komise nazvané „Přístup Společenství v oblasti prevence přírodních katastrof a katastrof způsobených člověkem (KOM(2009)0082),

–   s ohledem na prohlášení Komise o velké přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira ze dne 24. února 2010,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že na Madeiře došlo dne 20. února k velké přírodní katastrofě vyvolané extrémními a ojedinělými dešti, silným větrem a neobyčejně mohutnými vlnami, jež na Madeiře způsobila smrt nejméně 42 osob, několik osob se pohřešuje, stovky lidí přišlo o přístřeší a desítky lidí byly zraněny,

B.  vzhledem k tomu, že ve dnech 27. a 28. února udeřila v západní Francii podél atlantického pobřeží (zejména v regionech Poitou-Charentes a Pays-de-la-Loire) silná, ničivá bouře nazvaná Xynthia, v jejímž důsledku zahynulo téměř 60 osob, několik osob se pohřešuje a tisíce osob přišlo o střechu nad hlavou,

C.  vzhledem k tomu, že několik meteorologických jevů, zejména bouře Xynthia, zasáhlo také různé oblasti ve Španělsku, konkrétně Kanárské ostrovy a Andalusii, ale také Belgii, Německo, Nizozemsko a Portugalsko, a způsobily smrt několika lidí a vážné materiální škody,

D. vzhledem k tomu, že tato katastrofa způsobila obrovské lidské utrpení rodinám obětí a postiženému obyvatelstvu,

E.  vzhledem k tomu, že tato katastrofa způsobila rozsáhlé škody a zničila značnou část veřejné infrastruktury – včetně silnic, přístavů, vodovodů, elektrického vedení, hygienických zařízení a telekomunikací – i soukromých budov, obchodních zařízení, průmyslu a zemědělské půdy, a poškodily také přírodní a kulturní dědictví; vzhledem k tomu, že zejména škody na vodovodech a hygienických zařízeních mohou ohrozit veřejné zdraví,

F.  vzhledem k tomu, že tato katastrofa v současné době brání lidem pokračovat v normálním životě a bude mít pravděpodobně dlouhodobý hospodářský a sociální dopad,

G.  vzhledem k tomu, že oblasti postižené katastrofou je potřeba uklidit a rekonstruovat, jakož i obnovit jejich výrobní potenciál a kompenzovat sociální náklady způsobené katastrofou,

H. vzhledem k tomu, že v posledních letech se ukázalo, že problémy se záplavami, bouřemi a jinými extrémními povětrnostními jevy budou pravděpodobně stále častější; vzhledem k tomu, že investice do zmírňování změny klimatu je pro prevenci katastrof důležitá,

I.   vzhledem k tomu, že přírodní katastrofy mají ničivé hospodářské a sociální důsledky pro regionální hospodářství, výrobní činnost, akvakulturu, cestovní ruch, životní prostředí a biologickou rozmanitost,

1.  vyjadřuje nejhlubší spoluúčast a solidaritu s oblastmi postiženými těmito jevy, lituje vážných hospodářských důsledků těchto přírodních katastrof a vyjadřuje zejména soustrast rodinám obětí;

2.  vzdává hold pátracím a záchranným týmům, které nepřetržitě pracovaly, aby zachránily lidi a omezily újmy způsobené lidem i materiální škody;

3.  vyzývá Komisi a členské státy, aby podpořily ty, kteří v důsledku této katastrofy trpí hospodářskými a sociálními následky;

4.  domnívá se, že vnitrostátní, regionální a místní orgány by se měly zaměřit na efektivní politiky prevence a věnovat zvýšenou pozornost příslušným právním předpisům o ochraně a vhodném využívání území, vodohospodářství a účinném řízení rizik, pokud jde mimo jiné o městskou výstavbu na pobřeží a výstavbu hrází, ale také v oblasti zemědělství a lesnictví;

5.  vyzývá Komisi, aby ihned, jakmile vlády příslušných zemí předloží své požadavky, přijala všechna opatření nezbytná k co nejpružnějšímu uvolnění nejvyšší možné částky prostředků z Fondu solidarity Evropské unie;

6.  vyzývá Komisi, aby zohlednila specifický charakter jednotlivých postižených oblastí, zejména křehkost ostrovních a nejvzdálenějších oblastí, s cílem co nejlépe pomoci obětem této katastrofy;

7.  naléhavě vyzývá Komisi, aby byla natolik dostupná a flexibilní, aby mohla – kromě uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie – s příslušnými orgány jednat o revizi regionálních operačních programů Intervir + (EFRR) a Rumos (ESF) a jejich francouzských ekvivalentů a také o madeirské části tematického operačního programu zaměřeného na posílení regionů, který je financován z Fondu soudržnosti; vyzývá Komisi, aby při práci na této revizi postupovala co nejrychleji a aby analyzovala možnost zvýšit u specifických projektů spadajících pod příslušné operační programy míru spolufinancování ze strany Společenství v roce 2010, a to v souladu s pravidly a stropy stanovenými v obecném nařízení o strukturálních fondech na období 2007–2013 (nařízení Rady (ES) č. 1083/2006) a aniž by zpochybnila roční příděl prostředků pro dané členské státy;

8.  opakuje, že mají-li být problémy způsobené přírodními katastrofami řešeny pružněji a efektivněji, je naprosto nezbytné vypracovat na základě návrhu Komise (KOM(2005)0108) nové nařízení o FSEU; kritizuje skutečnost, že Rada přijetí tohoto nařízení blokovala, ačkoli Parlament v květnu 2006 přijal své stanovisko naprostou většinou hlasů při prvním čtení; vyzývá španělské předsednictví a Komisi, aby se bez prodlení pokusily najít řešení s cílem obnovit proces přezkumu tohoto nařízení, aby tak byl vytvořen silnější a pohotovější nástroj, který bude schopen reagovat na nové výzvy v oblasti změny klimatu.

9.  vyzývá členské státy a postižené oblasti, aby vypracovaly pro postižené oblasti plány obnovy a nápravy; vyzývá členské státy, aby zvážily potřebu dlouhodobých investic do opatření na předcházení takovým katastrofám a na omezení škod jimi způsobenými;

10. vyzývá členské státy, aby se přizpůsobily důsledkům klimatických změn tak, že budou dodržovat stávající právní předpisy uplatňováním integrovaného přístupu ve všech příslušných oblastech;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států a vládě autonomní oblasti Madeira.