Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0139/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0139/2010

  YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Madeiran autonomisella alueella tapahtuneesta suuresta luonnonkatastrofista ja Xynthia-myrskyn vaikutuksista Euroopassa

  8.3.2010

  työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan mukaisesti
  joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
  ALDE (B7‑0139/2010)
  PPE, S&D (B7‑0156/2010)
  GUE/NGL (B7‑0164/2010)
  ECR (B7‑0166/2010)

  Nuno Teixeira, Marian-Jean Marinescu, Danuta Maria Hübner, Maria do Céu Patrão Neves, Diogo Feio, Maria Da Graça Carvalho, Nuno Melo, José Manuel Fernandes, Carlos Coelho, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Veronica Lope Fontagné, Maurice Ponga, Sophie Auconie, Alain Cadec, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid PPE-ryhmän puolesta
  Constanze Angela Krehl, Stéphane Le Foll, Patrice Tirolien, Iratxe García Pérez, Ricardo Cortés Lastra, Edite Estrela, Luís Paulo Alves, Luis Manuel Capoulas Santos, António Fernando Correia De Campos, Elisa Ferreira, Ana Gomes, Vital Moreira S&D-ryhmän puolesta
  Giommaria Uggias, Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
  Marek Henryk Migalski, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta
  Ilda Figueiredo, João Ferreira, Miguel Portas, Marisa Matias, Rui Tavares, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta


  Menettely : 2010/2580(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  RC-B7-0139/2010
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  RC-B7-0139/2010
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  Euroopan parlamentin päätöslauselma Madeiran autonomisella alueella tapahtuneesta suuresta luonnonkatastrofista ja Xynthia-myrskyn vaikutuksista Euroopassa

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 3 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklan,

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen asetukseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta (KOM(2005)0108) ja Euroopan parlamentin siitä 18. toukokuuta 2006 vahvistaman kannan[1],

  –   ottaa huomioon 5. syyskuuta 2002 antamansa päätöslauselman tulvista Euroopassa[2], 8. syyskuuta 2005 antamansa päätöslauselman luonnononnettomuuksista (tulipaloista ja tulvista) Euroopassa[3], 7. syyskuuta 2006 antamansa päätöslauselman metsäpaloista ja tulvista[4] sekä 18. toukokuuta 2006 antamansa päätöslauselmat luonnonkatastrofeista (tulipalot, kuivuus ja tulvat) – maataloutta koskevat näkökohdat[5], aluekehitysnäkökulmat[6] ja ympäristönäkökohdat[7],

  –   ottaa huomioon valkoisen kirjan "Ilmastonmuutokseen sopeutuminen: kohti eurooppalaista toimintakehystä" (KOM(2009)0147) ja komission tiedonannon luonnonkatastrofien ja ihmisen aiheuttamien katastrofien ehkäisyyn sovellettavasta yhteisön lähestymistavasta (KOM(2009)0082),

  –   ottaa huomioon komission 24. helmikuuta 2010 antaman julkilausuman Madeiran autonomisella alueella tapahtuneesta suuresta luonnonkatastrofista,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 4 kohdan,

  A. ottaa huomioon, että Madeiralla sattui 20. helmikuuta suuri luonnonkatastrofi, johon liittyi ennätyksellisiä rankkasateita, voimakkaita tuulia ja erittäin korkeita aaltoja ja jonka seurauksena ainakin 42 ihmistä menehtyi (useita henkilöitä on edelleen kateissa), satoja ihmisiä joutui poistumaan asuinsijoiltaan ja kymmeniä ihmisiä loukkaantui,

  B.  ottaa huomioon, että Länsi-Ranskassa, erityisesti Poitou Charentesissa, Pays de la Loiren alueella ja Bretagnessa, riehui 27. ja 28. helmikuuta massiivinen ja tuhoisa Xynthia-myrsky, jonka seurauksena lähes 60 ihmistä menetti henkensä, useita ihmisiä on vielä kateissa ja tuhansia jäi kodittomaksi,

  C.  toteaa, että erilaiset sääilmiöt ja etenkin Xynthia-myrsky ovat iskeneet myös Espanjan eri alueille, etenkin Kanariansaarille ja Andalusiaan, sekä Belgiaan, Saksaan, Alankomaihin ja Portugaliin ja aiheuttaneet useita kuolemia ja vakavia aineellisia vahinkoja,

  D. ottaa huomioon, että katastrofi aiheutti suurta inhimillistä kärsimystä uhrien perheille ja tuhoalueiden väestölle,

  E.  ottaa huomioon, että katastrofi aiheutti laajamittaista tuhoa ja merkittävää vahinkoa julkisille infrastruktuureille – tiet, satamat, vesi-, sähkö- ja jätevesihuolto sekä televiestintäjärjestelmät mukaan luettuina – sekä asuin- ja liikerakennuksille, teollisuudelle ja maanviljelysmaalle ja vahingoitti myös luonnon- ja kulttuuriperintöä; katsoo, että erityisesti vesi- ja jätevesihuollon vauriot saattavat muodostaa kansanterveydellisen uhan,

  F.  ottaa huomioon, että katastrofi estää ihmisten elämän palaamisen normaaleihin uomiinsa ja sillä on todennäköisesti pitkän aikavälin taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia,

  G.  ottaa huomioon, että katastrofin turmelemat alueet on raivattava ja rakennettava uudelleen, niiden tuotantopotentiaali on elvytettävä ja katastrofista aiheutuneet yhteiskunnalliset kustannukset on korvattava,

  H. toteaa viime vuosina käyneen selväksi, että tulvien, myrskyjen ja muiden äärimmäisten sääilmiöiden aiheuttamat ongelmat yleistynevät jatkuvasti; katsoo, että ilmastonmuutoksen lieventämiseksi tehtävät investoinnit ovat siksi tärkeitä myös katastrofien ehkäisyn kannalta,

  I.   ottaa huomioon, että luonnonkatastrofeista koituu vakavia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia, jotka vaikuttavat alueiden talouselämään, tuotantotoimintaan, vesiviljelyyn, matkailuun, ympäristöön ja biologiseen monimuotoisuuteen,

  1.  ilmaisee syvimmän myötätuntonsa ja solidaarisuutensa näiden ilmiöiden koettelemille alueille, pitää valitettavana näiden luonnonkatastrofien aiheuttamia vakavia taloudellisia seurauksia ja ilmaisee erityisesti surunvalittelunsa uhrien omaisille;

  2.  kiittää etsintä- ja pelastusryhmiä, jotka ovat työskennelleet keskeytyksittä pelastaakseen ihmishenkiä ja rajoittaakseen inhimillisiä ja aineellisia vahinkoja;

  3.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan ihmisiä, joille katastrofista koitui taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia;

  4.  katsoo, että kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten olisi keskityttävä tehokkaisiin ennaltaehkäisytoimiin ja kiinnitettävä enemmän huomiota maankäyttöä, vesihuoltoa ja tehokasta riskinhallintaa koskevaan asianmukaiseen lainsäädäntöön ja käytäntöihin, joita sovelletaan muun muassa meren rantaan ulottuvaan kaupunkirakentamiseen ja patojen rakentamiseen sekä maa- ja metsätaloudessa;

  5.  kehottaa komissiota – heti kun kyseisten maiden hallitukset ovat esittäneet asiaa koskevat pyynnöt – toteuttamaan ripeästi tarvittavat toimet Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamiseksi mahdollisimman pian ja joustavasti ja mahdollisimman suuressa määrin;

  6.  kehottaa komissiota ottamaan huomion kunkin katastrofialueen erityisluonteen ja etenkin saarien ja syrjäisimpien alueiden haavoittuvuuden ja auttamaan siten tämän katastrofin uhreja parhaalla mahdollisella tavalla;

  7.  kehottaa komissiota olemaan käytettävissä ja joustava – Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisen ohella – neuvoteltaessa toimivaltaisten viranomaisten kanssa alueellisten toimintaohjelmien (Intervir + (EAKR) ja Rumos (ESR)) ja niiden ranskalaisten vastineiden uudistamisesta sekä Madeirasta osana koheesiorahastosta tukea saavaa alueellisen tehostamisen temaattista toimintaohjelmaa; kehottaa komissiota jatkamaan uudistamista mahdollisimman pian ja analysoimaan mahdollisuuksia lisätä yhteisön yhteisrahoitusta vuonna 2010 kunkin toimintaohjelman erityishankkeissa rakennerahastoista vuosina 2007–2013 annetun yleisen asetuksen (neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006) säännösten ja enimmäismäärien mukaisesti ja kyseenalaistamatta kyseisille jäsenvaltioille vahvistettua vuosittaista rahoituskehystä;

  8.  toteaa jälleen, että komission ehdotuksen (KOM(2005)0108) perusteella Euroopan unionin solidaarisuusrahastoa koskeva uusi asetus on välttämätön, jotta luonnonkatastrofien aiheuttamat ongelmat voitaisiin ratkaista joustavammin ja tehokkaammin; kritisoi sitä, että asian käsittely on juuttunut neuvostoon, vaikka parlamentti hyväksyi kantansa valtaenemmistöllä ensimmäisessä käsittelyssä toukokuussa 2006; vaatii puheenjohtajavaltiota Espanjaa ja komissiota etsimään ripeästi ratkaisua, jotta asetuksen tarkistusprosessi voitaisiin käynnistää uudelleen ja jotta voitaisiin kehittää entistä vahvempi ja joustavampi väline, joka vastaa tehokkaasti ilmastonmuutosta koskeviin uusiin haasteisiin;

  9.  kehottaa jäsenvaltioita ja tuhoja kärsineitä alueita laatimaan kestäviä tuhoalueiden ennallistamis- ja kunnostussuunnitelmia; kehottaa jäsenvaltioita harkitsemaan, tarvitaanko pitkän aikavälin investointeja sellaisiin toimintalinjoihin, joiden avulla tällaiset katastrofit voitaisiin ehkäistä ja niiden aiheuttamia vahinkoja rajoittaa;

  10. kehottaa jäsenvaltioita mukautumaan ilmastonmuutoksen seurauksiin nykyisen lainsäädännön mukaisesti soveltamalla kaikilla asiaankuuluvilla aloilla kokonaisvaltaisia toimintatapoja;

  11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja Madeiran autonomisen alueen hallitukselle.