Процедура : 2010/2572(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0154/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0154/2010

Разисквания :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0058

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 152kWORD 84k
9.3.2010
PE433.016v01-00}
PE433.020v01-00}
PE439.689v01-00}
PE439.695v01-00}
PE439.696v01-00} RC1
 
B7-0154/2010}
B7-0158/2010}
B7-0173/2010}
B7-0179/2010}
B7-0180/2010} RC1

внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

Verts/ALE (B7‑0154/2010)

PPE, ECR (B7‑0158/2010)

ALDE (B7‑0173/2010)

S&D (B7‑0179/2010)

GUE/NGL (B7‑0180/2010)


относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)


Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos от името на групата PPE
Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Метин Казак, Marielle De Sarnez, Michael Theurer от името на групата ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller, Judith Sargentini от името на групата Verts/ALE
Syed Kamall от името на групата ECR
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно прозрачността и текущото състояние на преговорите по Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA)  

Европейският парламент,

–   като взе предвид членове 207 и 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид своята резолюция от 9 февруари 2010 г. относно ревизирано Рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията за следващата легислатура(1),

–   като взе предвид своята резолюция от 11 март 2009 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработена версия), която предстои да бъде разгледана като позиция на Парламента на първо четене(2) (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2008 г. относно въздействието на подправянето на продукти върху международната търговия(3),

–   като взе предвид становището на Европейския надзорен орган по защита на данните от 22 февруари 2010 г. относно текущите преговори, водени от Европейския съюз за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

–   като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз и по-специално член 8 от нея,

–   като взе предвид Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации, последно изменена с Директива 2009/136/EО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г.,

–   като взе предвид Директива 2000/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2000 г. за някои правни аспекти на услугите на информационното общество, и по-специално на електронната търговия на вътрешния пазар („Директива за електронната търговия“),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че през 2008 г. Европейският съюз и други страни от ОИСР започнаха преговори по ново плурилатерално споразумение, чиято цел е да укрепи прилагането на правата върху интелектуалната собственост (ПИС), както и да води борба с фалшифицирането и пиратството (Търговско споразумение за борба с фалшифицирането – ACTA), и постигнаха съвместно споразумение относно клауза за поверителност,

Б.  като има предвид, че в доклада си от 11 март 2009 г. Парламентът призова Комисията „незабавно да направи обществено достъпни всички документи, свързани с продължаващите международни преговори“ за Търговско споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA),

В.  като има предвид, че на 27 януари 2010 г. Комисията предостави гаранции във връзка с ангажимента си за засилено асоцииране с Парламента, в съответствие с резолюцията на Парламента от 9 февруари 2010 г. относно ревизирано Рамково споразумение с Комисията, в която се призовава за „незабавна и пълна информация на всеки етап от преговорите по международни споразумения (...), по-специално по търговски въпроси и други преговори, предвиждащи процедура на одобрение, така че да се осигури пълното прилагане на член 218 от ДФЕС“,

Г.  като има предвид, че представители на Съвета са присъствали на предишните кръгове от преговорите по АСТА, заедно с представители на Комисията,

Д. като има предвид, че Комисията, като пазител на Договорите, има задължение да поддържа достиженията на общностното право на ЕС в преговорите по международни споразумения, които засягат законодателството на ЕС,

Е.  като има предвид, че според „изтекла“ информация преговорите по ACTA засягат, наред с другото, все още неприетото законодателство на ЕС относно прилагането на правата върху интелектуалната собственост (COD/2005/0127, Наказателни мерки, предназначени да гарантират зачитането на правата върху интелектуалната собственост (IPRED-II)) и т.нар. „Пакет за далекосъобщенията“, както и съществуващото законодателство на ЕС в областта на електронната търговия и защитата на данните,

Ж. като има предвид, че продължаващите усилия от страна на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС следва да бъдат отчитани в търговските преговори, които са извън обхвата на обикновените процеси за вземане на решения на ЕС,

З.  като има предвид, че е важно да се гарантира, че разработването на мерки за прилагане на ПИС се извършва по начин, който не пречи на новаторството или на конкуренцията, не накърнява ограниченията на ПИС и защитата на личните данни, не ограничава свободния поток на информация и не създава ненужно бреме за законната търговия,

И. като има предвид, че всяко споразумение относно ACTA, постигнато от ЕС, трябва да спазва правните задължения, наложени на ЕС с оглед на законодателството относно неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, както се посочва по-специално в Директиви 95/46/ЕО и 2002/58/ЕО и в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и на Съда на ЕС,

Й. като има предвид влизането в сила на Договора от Лисабон от 1 декември 2009 г.,

K. като има предвид, че в резултат от влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът ще трябва да одобри текста на споразумението ACTA, преди споразумението да влезе в сила в Европейския съюз,

 

Л. като има предвид, че Комисията се е ангажирала да предоставя незабавна и пълна информация на Парламента на всеки етап от преговорите по международни споразумения,

 

1.  посочва, че от 1 декември 2009 г. Комисията има правното задължение да предоставя на Парламента незабавно изчерпателна информация на всички етапи от процедурата на преговори по международни споразумения;

2.  изразява безпокойството си относно липсата на прозрачен процес при провеждането на преговорите по ACTA – положение, което противоречи на разпоредбите и духа на ДФЕС; изразява дълбоката си тревога, че преди началото на преговорите по АСТА не беше установена правна основа и не беше търсено одобрението на Парламента за мандата за преговори;

3.  призовава Комисията и Съвета да осигурят обществен и парламентарен достъп до всички свързани с преговорите по ACTA текстове и изложения, в съответствие с Договора и с Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията;

4.  призовава Комисията и Съвета да се ангажират активно заедно с партньорите си в преговорите по ACTA за изключване на възможността за всякакви по-нататъшни преговори с поверителен характер, както и да предоставят изчерпателна и своевременна информация на Парламента относно своите инициативи в тази област; очаква Комисията да представи предложения преди следващия преговорен кръг в Нова Зеландия през април 2010 г., за да изиска въпросът за прозрачността да бъде включен в дневния ред на тази среща, и да уведоми Парламента за резултатите от този кръг незабавно след приключването му;

5.  подчертава, че в случай, че не бъде незабавно и изчерпателно информиран на всички етапи от преговорите, Парламентът си запазва правото да предприеме съответни действия, включително да сезира Съда на ЕС с цел да защити своите прерогативи;

6.  призовава Комисията да направи оценка на въздействието от прилагането на ACTA по отношение на основните права и защитата на данните, продължаващите усилия на ЕС за хармонизиране на мерките за прилагане на ПИС, и електронната търговия, преди да се пристъпи към каквото и да било споразумение на равнище ЕС относно консолидиран текст на ACTA, както и своевременно да се консултира с Парламента относно резултатите от тази оценка;

7.  приветства уверенията от страна на Комисията, че всяко споразумение за ACTA ще бъде ограничено до прилагането на съществуващите ПИС, без да се засяга развитието на материалното право в областта на интелектуалната собственост в Европейския съюз;

8.  призовава Комисията да продължи преговорите по ACTA с цел повишаване на ефективността на системата за прилагане на ПИС срещу фалшифицирането;

9.  настоятелно призовава Комисията да гарантира, че прилагането на разпоредбите за ACTA, особено разпоредбите относно процедурите за защита на авторското право в цифровата среда, напълно съответства на достиженията на общностното право; изисква на границите на ЕС да не бъдат извършвани претърсвания на лица; изисква пълно изясняване на всички клаузи, които биха позволили неоснователни претърсвания и изземване на устройства за съхранение на информация, като например преносими компютри, клетъчни телефони и MP3 плейъри от страна на гранични и митнически органи;

10. счита, че с цел зачитане на основните права, като например правото на свобода на изразяване и правото на неприкосновеност на личния живот, предложеното споразумение, докато изцяло спазва принципа на субсидиарност, следва да не позволява налагане на т.нар. процедури на „трите предупреждения“, в пълно съответствие с решението на Парламента относно член 1, параграф 1, буква б) от Директива 2009/140/ЕО (директива за изменение), призоваващо за добавянето на нов параграф 3а в член 1 от Директива 2002/21/ЕО относно въпроса за политиката на „трите предупреждения“;

11. подчертава, че неприкосновеността на личния живот и защитата на данните са основни ценности на Европейския съюз, признати в член 8 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и в членове 7 и 8 от Хартата на основните права на ЕС, които трябва да бъдат зачитани във всички политики и правила, приемани от ЕС съгласно член 16 от ДФЕС;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата и парламентите на държавите – страни по преговорите по ACTA.

 

(1)

Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0009.

(2)

Приети текстове от тази дата, P6_TA(2009)0114.

(3)

Приети текстове, P6_TA(2008)0634.

Правна информация - Политика за поверителност