Postup : 2010/2572(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0154/2010

Předložené texty :

RC-B7-0154/2010

Rozpravy :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Hlasování :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0058

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 137kWORD 81k
9. 3. 2010
PE433.016v01-00}
PE433.020v01-00}
PE439.689v01-00}
PE439.695v01-00}
PE439.696v01-00} RC1
 
B7-0154/2010}
B7-0158/2010}
B7-0173/2010}
B7-0179/2010}
B7-0180/2010} RC1

předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

Verts/ALE (B7‑0154/2010)

PPE, ECR (B7‑0158/2010)

ALDE (B7‑0173/2010)

S&D (B7‑0179/2010)

GUE/NGL (B7‑0180/2010)


o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA


Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos za skupinu PPE
Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin za skupinu S&D
Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer za skupinu ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE
Syed Kamall za skupinu ECR
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o transparentnosti a stavu jednání o dohodě ACTA  

Evropský parlament,

–   s ohledem na články 207 a 218 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští volební období(1),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 11. března 2009 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (přepracované znění), který se považuje za postoj Parlamentu v prvním čtení(2) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. prosince 2008 o dopadu padělatelství na mezinárodní obchod(3),

–   s ohledem na stanovisko evropského inspektora ochrany údajů ze dne 22. února 2010 k probíhajícímu projednávání obchodní dohody proti padělání (ACTA) Evropskou unií,

–   s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, zejména na její článek 8,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací naposledy pozměněnou směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009,

–   s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu),

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie a ostatní státy OECD zahájily v roce 2008 jednání o nové vícestranné dohodě, jejímž cílem je lepší vymáhání práv duševního vlastnictví a boj proti padělání a pirátství (dohoda ACTA), a společně se dohodly na ustanovení o důvěrnosti,

B.  vzhledem k tomu, že Parlament ve své zprávě ze dne 11. března 2009 vyzval Komisi, aby „okamžitě zveřejnila všechny dokumenty související s probíhajícím mezinárodním jednáním o obchodní dohodě o boji proti padělání (ACTA)“,

C. vzhledem k tomu, že dne 27. ledna 2010 ujistila Komise o svém závazku prohloubit spolupráci s Parlamentem v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě s Komisí, v němž vyzývá, aby mu ve všech fázích jednání o mezinárodních dohodách (...), zejména o obchodních otázkách, a při ostatních jednáních, na něž se vztahuje postup souhlasu, bez prodlení byly poskytovány veškeré informace, tak aby se plně uplatnil článek 218 Smlouvy o fungování EU“,

D. vzhledem k tomu, že vedle zástupců Komise se jednotlivých kol jednání o ACTA účastnili i zástupci Rady,

E.  vzhledem k tomu, že Komise, jakožto strážkyně smluv, musí při vyjednávání mezinárodních dohod, které mají vliv na právní předpisy EU, dbát na soulad s acquis communautaire,

F.  vzhledem k tomu, že z dokumentů, které pronikly na veřejnost, vyplývá, že se jednání o dohodě ACTA týkají mimo jiné právních předpisů EU v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví (COD/2005/0127 – trestní opatření k prosazování práv duševního vlastnictví (IPRED-II)) a tzv. „telekomunikačního balíčku“, jež jsou v procesu schvalování, a rovněž stávajících právních předpisů EU v oblasti elektronického obchodu a ochrany údajů,

G. vzhledem k tomu, že pokračující úsilí EU o harmonizaci opatření k prosazování práv duševního vlastnictví by se nemělo obcházet obchodními jednáními, která probíhají mimo rámec běžných rozhodovacích postupů EU,

H. vzhledem k tomu, že je rozhodující zajistit, aby vypracování opatření k prosazování práv duševního vlastnictví bylo dosaženo způsobem, který nebrání inovaci či hospodářské soutěži, nepodrývá omezení práv duševního vlastnictví ani ochranu osobních údajů, neomezuje volný tok informací a zbytečně nezatěžuje zákonný obchod,

I.   vzhledem k tomu, že jakákoli forma dohody ACTA, kterou Evropská unie vyjedná, musí být v souladu s právními závazky EU vyplývajícími z právních předpisů o ochraně soukromí a ochraně údajů, zejména těch, které stanoví směrnice 95/46/ES a 2002/58/ES a judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Soudního dvora Evropské unie,

J.   vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva platí od 1. prosince 2009,

K. vzhledem k tomu, že v návaznosti na vstup Lisabonské smlouvy v platnost bude Parlament muset schválit znění dohody ACTA předtím, než tato smlouva vstoupí v EU v platnost,

 

L.  vzhledem k tomu, že se Komise zavázala, že bude Parlamentu ihned poskytovat veškeré informace ve všech fázích jednání o mezinárodních dohodách,

 

1.  zdůrazňuje, že od 1. prosince 2009 má Komise právní povinnost okamžitě a plně informovat Parlament ve všech fázích mezinárodních jednání;

2.  vyjadřuje své znepokojení nad nedostatkem transparentnosti při vedení jednání o dohodě ACTA, jenž je v rozporu s literou i duchem SFEU; je hluboce znepokojen, že před zahájením jednání o ACTA nebyl stanoven žádný právní základ a Parlament nebyl požádán o schválení mandátu k jednání;

3.  vyzývá Komisi a Radu, aby v souladu se Smlouvou a nařízením 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise ze dne 30. května 2001 poskytla veřejnosti a Parlamentu přístup k textům a souhrnům týkajícím se jednání o dohodě ACTA;

4.  vyzývá Komisi a Radu, aby začaly se svými partnery v jednáních o dohodě ACTA aktivně jednat s cílem vyloučit jakákoli další jednání, která jsou samozřejmě důvěrná, a aby o těchto svých iniciativách včas a plně informovaly Parlament; očekává, že Komise předloží příslušné návrhy již před příštím kolem jednání, které se bude konat v dubnu 2010 na Novém Zélandu, a bude požadovat, aby se otázka transparentnosti dostala na pořad jednání tohoto setkání, a bude o výsledku tohoto kola jednání informovat Parlament ihned po jeho ukončení;

5.  zdůrazňuje, že pokud Parlament nebude ve všech fázích jednání okamžitě a plně informován, vyhrazuje si právo podniknout příslušná opatření, včetně předložení věci Soudnímu dvoru, aby si zajistil svá výsadní práva;

6.  vyzývá Komisi, aby dříve než EU poskytne svůj souhlas s konsolidovaným zněním dohody ACTA, provedla posouzení dopadů uplatňování dohody ACTA, pokud jde o základní práva a ochranu údajů, na dlouhodobé úsilí EU o harmonizaci opatření v oblasti vymáhání práv duševního vlastnictví a na elektronický obchod, a aby výsledky tohoto posouzení včas konzultovala s Parlamentem;

7.  vítá prohlášení Komise, že jakákoli dohoda ACTA bude omezena jen na prosazování již platných práv duševního vlastnictví, čímž ovšem není dotčen vývoj hmotného práva v oblasti duševního vlastnictví v Evropské unii;

8.  vyzývá Komisi, aby pokračovala v jednáních o dohodě ACTA s cílem zlepšit účinnost systému prosazování práv duševního vlastnictví v boji proti padělání;

9.  naléhavě žádá Komisi, aby zajistila, aby uplatňování ustanovení dohody ACTA, zejména ustanovení o postupech uplatňování autorských práv v digitálním prostředí, bylo plně v souladu s acquis communautaire; požaduje, aby na hranicích EU neprováděly žádné osobní prohlídky, a žádá úplné objasnění všech ustanovení, která by pohraničním a celním orgánům umožňovala prohlídky bez soudního příkazu a zabavování zařízení k ukládání informací, např. notebooků, mobilních telefonů a MP3 přehrávačů;

10. domnívá se, že v zájmu dodržování základních práv, jako je právo na svobodu projevu a právo na soukromí, by navrhovaná dohoda – při plném respektování zásady subsidiarity – neměla umožňovat zavedení tzv. zásady „třikrát a dost“, v plném souladu s rozhodnutím Parlamentu o čl. 1 odst.1 písm.b) v (pozměňující) směrnici 2009/140/ES, který požaduje doplnění nového odst. 3 písm. a) do článku 1 směrnice 2002/21/ES o zásadě „třikrát a dost“;

11. zdůrazňuje, že ochrana soukromí a osobních údajů patří k základním hodnotám Evropské unie, zakotveným v článku 8 EÚLP a článcích 7 a 8 Listiny základních práv EU, a musí být v souladu s článkem 16 SFEU dodržovány ve všech politikách a předpisech EU;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům států, které jsou stranami jednání o dohodě ACTA.

(1)

Přijaté texty, P7_TA(2010)0009.

(2)

Přijaté texty, P7_TA(2009)0114.

(3)

Přijaté texty, P6_TA(2008)0634.

Právní upozornění - Ochrana soukromí