Κοινή πρόταση ψηφίσματος - RC-B7-0154/2010Κοινή πρόταση ψηφίσματος
RC-B7-0154/2010

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ACTA

9.3.2010

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού
που αντικαθιστά τα ψηφίσματα των ομάδων:
Verts/ALE (B7‑0154/2010)
PPE, ECR (B7‑0158/2010)
ALDE (B7‑0173/2010)
S&D (B7‑0179/2010)
GUE/NGL (B7‑0180/2010)

Tokia Saifi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Γεώργιος Παπαστάμκος εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller, Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Syed Kamall εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL


Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
RC-B7-0154/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
RC-B7-0154/2010
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ACTA

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 207 και 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με μια ανανεωμένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Επιτροπής για την προσεχή νομοθετική περίοδο[1],

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) το οποίο πρέπει να θεωρείται ότι είναι η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση[2] (COM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τις συνέπειες της παραποίησης/απομίμησης στο διεθνές εμπόριο [3],

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 22ας Φεβρουαρίου 2010, σχετικά με τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA),

–   έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο του αριθ. 8,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/136/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία αριθ. 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»),

–   σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα κράτη του ΟΟΣΑ ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις σχετικά με τη σύναψη νέας πολυμερούς συμφωνίας για την ενίσχυση και την επιβολή των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) και την καταπολέμηση της απομίμησης (Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/Απομίμησης – ACTA), και συμφώνησαν από κοινού στη θέσπιση της ρήτρας της εμπιστευτικότητας,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην έκθεσή του της 11ης Μαρτίου 2009 το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή «να καταστήσει πάραυτα διαθέσιμα όλα τα έγγραφα που έχουν σχέση με τις τρέχουσες διεθνείς διαπραγματεύσεις σχετικά με την Εμπορική Συμφωνία για την Καταπολέμηση της Παραποίησης/Απομίμησης (ACTA)»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή επιβεβαίωσε στις 27 Ιανουαρίου 2010 τη δέσμευσή της για ενίσχυση της συνεργασίας με το Κοινοβούλιο σύμφωνα με το ψήφισμά του της 9ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής, με το οποίο ζητεί «άμεση και πλήρη ενημέρωση του Κοινοβουλίου σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη διεθνών συμφωνιών (…), ιδιαίτερα για θέματα εμπορίου και για άλλες διαπραγματεύσεις που υπόκεινται στη διαδικασία έγκρισης, έτσι ώστε να εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ»,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκπρόσωποι του Συμβουλίου έχουν συμμετάσχει στους κύκλους διαπραγμάτευσης της ACTA μαζί με εκπροσώπους της Επιτροπής,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, έχει υποχρέωση να τηρεί το κοινοτικό κεκτημένο κατά τη διαπραγμάτευση διεθνών συμφωνιών που επηρεάζουν τη νομοθεσία στην ΕΕ,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν, οι διαπραγματεύσεις της ACTA θίγουν, μεταξύ άλλων, υπό θέσπιση νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την επιβολή των ΔΔΙ (COD/2005/0127, Θέσπιση ποινικών μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση της επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (IPRED-II)), όπως επίσης τη λεγόμενη «Δέσμη τηλεπικοινωνιών» καθώς και υφιστάμενη ενωσιακή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο και την προστασία των δεδομένων,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες που καταβάλλει σήμερα η ΕΕ για να εναρμονίσει τα εκτελεστικά μέτρα όσον αφορά τα ΔΔΙ δεν θα πρέπει να παρακάμπτονται με εμπορικές διαπραγματεύσεις διεξαγόμενες εκτός του πεδίου εφαρμογής των συνήθων διαδικασιών λήψης αποφάσεων της ΕΕ,

Η. λαμβάνοντας υπόψη πως έχει αποφασιστική σημασία να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση των μέτρων επιβολής των ΔΔΙ δεν θα εμποδίσει την καινοτομία ή τον ανταγωνισμό, δεν θα υπονομεύσει τους περιορισμούς των IPR και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν θα περιορίσει την ελεύθερη ροή των πληροφοριών και δεν θα επιβαρύνει αδικαιολόγητα το θεμιτό εμπόριο,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε συμφωνία συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ACTA πρέπει να είναι συμβατή με τις νομικές υποχρεώσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ιδιωτικότητα και την προστασία των δεδομένων, και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της οδηγίας 95/46/ΕΚ και της οδηγίας 2002/58/ΕΚ, και με τις νομολογίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της ΕΕ,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2009 βρίσκεται σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη πως, δεδομένου ότι έχει τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, προκειμένου η συνθήκη ACTA να ισχύσει στην ΕΕ, θα πρέπει προηγουμένως να εγκριθεί το κείμενο της από το Κοινοβούλιο,

 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να παρέχει άμεση και πλήρη ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων επί διεθνών συμφωνιών,

 

1.  υπενθυμίζει ότι από την 1η Δεκεμβρίου 2009 η Επιτροπή έχει νομική υποχρέωση να παρέχει πλήρη και άμεση ενημέρωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλα τα στάδια των διεθνών διαπραγματεύσεων·

2.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την αδιαφάνεια που χαρακτηρίζει τις διαδικασίες της διαπραγμάτευσης της ACTA, η οποία αντιβαίνει στο γράμμα και το πνεύμα της ΣΛΕΕ· εκφράζει βαθειά ανησυχία για το γεγονός ότι πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων της ACTA δεν θεσπίστηκε νομική βάση ούτε ζητήθηκε κοινοβουλευτική έγκριση για τη διαπραγματευτική εντολή·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιτρέψουν την πρόσβαση του κοινού και των κοινοβουλίων στα κείμενα και τις επισκοπήσεις των διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με τη Συνθήκη και τον κανονισμό 1049/2001 της 30ής Μαΐου 2001 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

4.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να δεσμευτούν εκ των προτέρων με τα άλλα διαπραγματευόμενα μέρη στο πλαίσιο της ACTA, προκειμένου να αποκλειστούν οποιεσδήποτε περαιτέρω διαπραγματεύσεις, που θα είχαν, φυσικά, εμπιστευτικό χαρακτήρα, και να ενημερώσουν εγκαίρως το Κοινοβούλιο για τις σχετικές πρωτοβουλίες τους· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις ήδη πριν από τον προσεχή γύρο διαπραγματεύσεων στη Νέα Ζηλανδία τον Απρίλιο του 2010, να ζητήσει να περιληφθεί το θέμα της διαφάνειας στην ημερήσια διάταξη της συνόδου αυτής, και να κοινοποιήσει την έκβαση του διαπραγματευτικού γύρου στο Κοινοβούλιο αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του·

5.  υπογραμμίζει ότι, αν δεν ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να λάβει τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στο Δικαστήριο της ΕΕ, προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματά του·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση του αντικτύπου της εφαρμογής της ACTA στα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, στις προσπάθειες που καταβάλλει αυτή τη στιγμή η ΕΕ για την εναρμόνιση των μέτρων επιβολής των ΔΔΙ, και στο ηλεκτρονικό εμπόριο, πριν η ΕΕ συμφωνήσει σε ενοποιημένο κείμενο συνθήκης για την ACTA, και να καλέσει έγκαιρα το Κοινοβούλιο σε διαβούλευση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής•

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις δηλώσεις της Επιτροπής, ότι οποιαδήποτε συμφωνία ACTA θα περιορίζεται στην επιβολή των υφισταμένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με την επιφύλαξη της θέσπισης ουσιαστικού δικαίου για τα δικαιώματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

8.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις της ACTA, για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της επιβολής του συστήματος προστασίας των ΔΔΙ από την παραποίηση/απομίμηση·

9.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εφαρμογή των διατάξεων της ACTA – ιδιαίτερα για τις διαδικασίες επιβολής του κοπιράιτ στο ψηφιακό περιβάλλον- θα συμμορφώνεται πλήρως προς το κοινοτικό κεκτημένο· ζητεί να μην διεξάγονται έρευνες προσωπικών αντικειμένων στα σύνορα της ΕΕ και να αποσαφηνιστούν πλήρως οποιεσδήποτε ρήτρες επιτρέπουν έρευνες χωρίς ένταλμα και κατάσχεση μονάδων αποθήκευσης πληροφοριών όπως φορητών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και συσκευών MP3 από τις συνοριακές και τελωνειακές αρχές·

10. θεωρεί ότι, για το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία της έκφρασης και η ιδιωτικότητα, και την πλήρη τήρηση της αρχής της επικουρικότητας, η προτεινόμενη συμφωνία δεν θα πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή των λεγόμενων διαδικασιών τριών κλιμακούμενων αντιδράσεων, σύμφωνα με την απόφασή του σχετικά με το άρθρο 1.1β της (τροποποιητικής) οδηγίας 2009/140/ΕΚ, με την οποία ζητεί την προσθήκη νέας παραγράφου 3(α) στο άρθρο 1 της οδηγίας 2002/21/ΕΚ, για την πολιτική των τριών κλιμακούμενων προειδοποιήσεων·

11. υπογραμμίζει ότι η προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων συνιστούν βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που παγιώνονται στο άρθρο 8 του Οικουμενικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και πρέπει να γίνονται σεβαστές σε όλες τις πολιτικές και τους κανόνες που θεσπίζονται στην ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ·

12. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των διαπραγματευομένων μερών της ACTA.