Menettely : 2010/2572(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : RC-B7-0154/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0154/2010

Keskustelut :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Äänestykset :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0058

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 72k
9.3.2010
PE433.016v01-00}
PE433.020v01-00}
PE439.689v01-00}
PE439.695v01-00}
PE439.696v01-00} RC1
 
B7-0154/2010}
B7-0158/2010}
B7-0173/2010}
B7-0179/2010}
B7-0180/2010} RC1

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:

Verts/ALE (B7‑0154/2010)

PPE, ECR (B7‑0158/2010)

ALDE (B7‑0173/2010)

S&D (B7‑0179/2010)

GUE/NGL (B7‑0180/2010)


ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta


Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos PPE-ryhmän puolesta
Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta
Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta  

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 ja 218 artiklan,

–   ottaa huomioon 9. helmikuuta 2010 antamansa päätöslauselman tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten(1),

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) 11. maaliskuuta 2009 antamansa päätöslauselman, jota käsitellään parlamentin kantana ensimmäisessä käsittelyssä(2) (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   ottaa huomioon 18. joulukuuta 2008 antamansa päätöslauselman väärentämisen vaikutuksesta kansainväliseen kauppaan(3),

–   ottaa huomioon 22. helmikuuta 2010 annetun Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunnon väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskevien Euroopan unionin neuvottelujen tilanteesta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 8 artiklan,

–   ottaa huomioon henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12. heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/58/EY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 25. marraskuuta 2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2009/136/EY,

–   ottaa huomioon tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista 8. kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/31/EY (sähköistä kaupankäyntiä koskeva direktiivi),

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja muut OECD-maat käynnistivät vuonna 2008 neuvottelut uudesta useammankeskisestä sopimuksesta, jonka tarkoituksena on varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattaminen ja torjua väärennöksiä ja laitonta valmistusta (väärentämisenvastainen kauppasopimus, ACTA), ja sopivat yhteisesti luottamuksellisuuslausekkeesta,

B.  ottaa huomioon, että parlamentti kehotti 11. maaliskuuta 2009 antamassaan mietinnössä komissiota välittömästi julkistamaan kaikki käynnissä oleviin väärentämisenvastaista kauppasopimusta (ACTA) koskeviin kansainvälisiin neuvotteluihin liittyvät asiakirjat,

C. ottaa huomioon, että komissio vakuutti 27. tammikuuta 2010 sitoutuvansa lujittamaan yhteistoimintaansa parlamentin kanssa "tiedottamalla sille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten sopimusneuvottelujen kaikissa vaiheissa (...) erityisesti kauppa-asioissa ja muissa hyväksyntämenettelyä edellyttävissä neuvotteluissa siten, että pannaan täysimääräisesti täytäntöön Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artikla" parlamentin 9. helmikuuta 2010 tarkastetusta Euroopan parlamentin ja komission välisestä puitesopimuksesta seuraavaa vaalikautta varten antaman päätöslauselman mukaisesti,

D. ottaa huomioon, että neuvoston edustajat ovat osallistuneet ACTA-neuvottelukierroksille komission edustajien kanssa,

E.  ottaa huomioon, että komissio on perussopimusten vartijana velvollinen noudattamaan unionin säännöstöä neuvotellessaan EU:n lainsäädäntöön vaikuttavista kansainvälisistä sopimuksista,

F.  ottaa huomioon, että julkisuuteen vuodettujen asiakirjojen mukaan ACTA-neuvotteluissa käsitellään muun muassa vireillä olevaa EU:n lainsäädäntöä teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta (2005/0127(COD) – teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävät rikosoikeudelliset toimenpiteet (IPRED-II)) ja niin sanotusta televiestintäpaketista sekä sähköistä kaupankäyntiä ja tietosuojaa koskevasta voimassa olevasta EU:n lainsäädännöstä,

G. ottaa huomioon, että EU:n jatkuvia pyrkimyksiä yhdenmukaistaa toimia teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ei saa kiertää kauppaneuvotteluilla, jotka jäävät EU:n tavallisten päätöksentekomenettelyjen ulkopuolelle,

H. toteaa, että on erittäin tärkeää varmistaa, että toimia teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi kehitetään estämättä innovointia tai kilpailua, heikentämättä teollis- ja tekijänoikeuksien rajoituksia ja henkilötietojen suojaa, rajoittamatta vapaata tiedonkulkua ja rasittamatta tarpeettomasti laillista kaupankäyntiä,

I.   ottaa huomioon, että Euroopan unionin tekemässä ACTA-sopimuksessa on noudatettava EU:lle asetettuja yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevia oikeudellisia velvoitteita, jotka on vahvistettu erityisesti direktiivissä 95/46/EY, direktiivissä 2002/58/EY sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä,

J.   ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus on ollut voimassa 1. joulukuuta 2009 lähtien,

K. ottaa huomioon, että sen on Lissabonin sopimuksen tultua voimaan hyväksyttävä ACTA-sopimuksen teksti, ennen kuin sopimus tulee voimaan EU:ssa,

L.  ottaa huomioon, että komissio on sitoutunut tiedottamaan Euroopan parlamentille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisiä sopimuksia koskevien neuvottelujen kaikissa vaiheissa,

1.  huomauttaa, että komissiolla on 1. joulukuuta 2009 lähtien ollut oikeudellinen velvoite tiedottaa Euroopan parlamentille välittömästi ja täysimääräisesti kansainvälisten neuvottelujen kaikissa vaiheissa;

2.  on huolissaan ACTA-neuvottelujen vähäisestä avoimuudesta, joka on ristiriidassa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen hengen ja kirjaimen kanssa; on erittäin huolissaan siitä, ettei oikeusperustaa vahvistettu ennen ACTA-neuvottelujen käynnistämistä ja ettei neuvotteluvaltuutukselle pyydetty parlamentin hyväksyntää;

3.  kehottaa komissiota ja neuvostoa antamaan yleisön ja parlamentin käyttöön ACTA-neuvottelujen tekstit ja yhteenvedot perussopimusten ja asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti;

4.  kehottaa komissiota ja neuvostoa toimimaan ennakoivasti ACTA-neuvottelukumppaneiden kanssa, jotta voidaan sulkea pois mahdolliset automaattisesti luottamuksellisiksi määritellyt lisäneuvottelut, sekä tiedottamaan parlamentille täysimääräisesti ja hyvissä ajoin tätä koskevista aloitteistaan; kehottaa komissiota tekemään ehdotuksia ennen Uudessa-Seelannissa huhtikuussa 2010 järjestettävää seuraavaa neuvottelukierrosta, vaatimaan, että avoimuuskysymys otetaan kokouksen esityslistalle, ja ilmoittamaan parlamentille neuvottelukierroksen tuloksista heti sen päätyttyä;

5.  korostaa, että ellei parlamentille tiedoteta välittömästi ja täysimääräisesti neuvottelujen kaikissa vaiheissa, se pidättää oikeuden ryhtyä toimivaltuuksiensa turvaamiseksi asiaankuuluviin toimiin, joihin kuuluu asian saattaminen Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi;

6.  kehottaa komissiota tekemään arvioinnin ACTA-sopimuksen täytäntöönpanon vaikutuksista perusoikeuksiin ja tietosuojaan, EU:ssa meneillään oleviin pyrkimyksiin yhdenmukaistaa toimia teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi ja sähköiseen kaupankäyntiin, ennen kuin EU hyväksyy konsolidoidun ACTA-sopimustekstin, sekä kuulemaan parlamenttia hyvissä ajoin arvioinnin tuloksista;

7.  panee tyytyväisenä merkille komission lausumat, joiden mukaan ACTA-sopimus koskee vain nykyisten teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamista eikä vaikuta aineellisen teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämiseen Euroopan unionissa;

8.  kehottaa komissiota jatkamaan ACTA-neuvotteluja, jotta voidaan tehostaa teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseen tähtäävää järjestelmää väärennösten torjumiseksi;

9.  kehottaa komissiota varmistamaan, että ACTA-sopimuksen määräykset – erityisesti sen määräykset tekijänoikeuksien valvonnasta digitaalisessa ympäristössä – pannaan täytäntöön unionin säännöstön mukaisesti; vaatii, ettei EU:n rajoilla suoriteta henkilötarkastuksia, ja pyytää täydellistä selvitystä kaikista sopimuslausekkeista, joiden nojalla raja- ja tulliviranomaiset voisivat ilman lupaa tutkia ja takavarikoida tiedontallennusvälineitä, kuten kannettavia tietokoneita, matkapuhelimia ja MP3-soittimia;

10. katsoo, että jotta voidaan kunnioittaa perusoikeuksia, kuten oikeutta sananvapauteen ja oikeutta yksityisyyteen, sekä noudattaa täysin toissijaisuusperiaatetta, ehdotetussa sopimuksessa ei saisi sallia ns. kolmannen rikkomuksen periaatteeseen perustuvia menettelyjä, sillä olisi noudatettava täysin parlamentin (muutos)direktiivin 2009/140/EY 1 artiklan 1 alakohdan b alakohdasta tekemää päätöstä, jossa vaaditaan lisäämään direktiivin 2002/21/EY 1 artiklaan uusi 3 a kohta kolmannen rikkomuksen periaatteesta;

11. painottaa, että yksityisyyden suoja ja tietosuoja ovat Euroopan unionin keskeisiä arvoja, jotka vahvistetaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa ja joita on noudatettava kaikissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 16 artiklan mukaisesti hyväksytyissä EU:n politiikoissa ja säännöissä;

12. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä ACTA-neuvotteluihin osallistuvien valtioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2010)0009.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2009)0114.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P6_TA(2008)0634.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö