Postup : 2010/2572(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : RC-B7-0154/2010

Predkladané texty :

RC-B7-0154/2010

Rozpravy :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Hlasovanie :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0058

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA
PDF 138kWORD 81k
9.3.2010
PE433.016v01-00}
PE433.020v01-00}
PE439.689v01-00}
PE439.695v01-00}
PE439.696v01-00} RC1
 
B7-0154/2010}
B7-0158/2010}
B7-0173/2010}
B7-0179/2010}
B7-0180/2010} RC1

predložený v súlade s článkom 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

ktorý nahrádza návrhy skupín:

Verts/ALE (B7‑0154/2010)

PPE, ECR (B7‑0158/2010)

ALDE (B7‑0173/2010)

S&D (B7‑0179/2010)

GUE/NGL (B7‑0180/2010)


o transparentnosti a stave rokovaní o ACTA


Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini, Georgios Papastamkos v mene skupiny PPE
Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange, David Martin v mene skupiny S&D
Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez, Michael Theurer v mene skupiny ALDE
Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller, Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE
Syed Kamall v mene skupiny ECR
Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o transparentnosti a stave rokovaní o ACTA  

Európsky parlament,

–   so zreteľom na články 207 a 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 9. februára 2010 o revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie legislatívne obdobie(1),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 11. marca 2009 týkajúce sa prístupu verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie), ktoré treba považovať za pozíciu Parlamentu v prvom čítaní (KOM(2008)0229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD)),

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. decembra 2008 o vplyve falšovania na medzinárodný obchod(2),

–   so zreteľom na stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 22. februára 2010 k súčasným rokovaniam Európskej únie o obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA),

–   so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, najmä na jej článok 8,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcu sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií, naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/136/ES z 25. novembra 2009,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode),

–   so zreteľom na článok 115 ods. 5 rokovacieho poriadku,

A. keďže Európska únia a ďalšie krajiny OECD začali v roku 2008 rokovania o novej mnohostrannej dohode zameranej na posilnenie presadzovania práv duševného vlastníctva a na potláčanie falšovania a pirátstva (Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu – ACTA) a spoločne sa dohodli na ustanovení o dôvernosti,

B.  keďže Parlament vo svojej správe z 11. marca 2009 vyzval Komisiu, aby „okamžite sprístupnila verejnosti všetky dokumenty týkajúce sa prebiehajúcich medzinárodných rokovaní o Obchodnej dohode o boji proti falšovaniu (ACTA)“,

C. keďže Komisia 27. januára 2010 poskytla záruky, že dodrží svoj záväzok užšie spolupracovať s Parlamentom v súlade s uznesením Parlamentu z 9. februára 2010 o revidovanej rámcovej dohode s Komisiou, v ktorom Parlament žiadal, aby mu v každej etape rokovaní o medzinárodných dohodách, najmä o obchodných veciach, ako aj iných rokovaní, ktorých sa týka postup súhlasu, boli bezodkladne poskytované úplné informácie tak, aby sa plne uplatnil článok 218 ZFEÚ,

D. keďže zástupcovia Rady sa zúčastnili kôl rokovaní o ACTA spolu so zástupcami Komisie,

E.  keďže Komisia je ako strážca zmlúv povinná chrániť acquis communautaire, keď rokuje o medzinárodných zmluvách s vplyvom na právne predpisy v EÚ,

F.  keďže podľa dokumentov, ktoré prenikli na verejnosť, sa rokovania o ACTA týkajú okrem iného pripravovaných právnych predpisov EÚ o presadzovaní práv duševného vlastníctva (COD/2005/0127 – smernica o trestnoprávnych opatreniach na zabezpečenie dodržiavania práv duševného vlastníctva) a tzv. telekomunikačného balíka, ako aj platných právnych predpisov EÚ o elektronickom obchode a ochrane údajov,

G. keďže pokračujúce úsilie EÚ o harmonizáciu opatrení na presadzovanie práv duševného vlastníctva by sa nemalo obchádzať prostredníctvom obchodných rokovaní, ktoré stoja mimo bežných postupov rozhodovania v EÚ,

H. keďže je veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa rozvoj opatrení na presadzovanie práv duševného vlastníctva uskutočňoval spôsobom, ktorý by nebránil inovácii alebo hospodárskej súťaži, neohrozoval obmedzenia práv duševného vlastníctva alebo ochranu osobných údajov, neobmedzoval voľný tok informácií a neprimerane nezaťažoval zákonný obchod,

I.   keďže akákoľvek dohoda ACTA, ktorú Európska únia dosiahne, musí byť v súlade s právnymi záväzkami, ktorým EÚ podlieha v súvislosti s právnymi predpismi o ochrane súkromia a ochrane údajov a ktoré sú stanovené najmä v smernici 95/46/ES, smernici 2002/58/ES a v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie,

J.   keďže Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009,

K. keďže v dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy bude Parlament musieť udeliť svoj súhlas so znením dohody ACTA predtým, ako dohoda nadobudne platnosť v EÚ,

 

L.  keďže Komisia sa zaviazala poskytovať Parlamentu okamžité a úplné informácie v každej etape rokovaní o medzinárodných dohodách,

                           

1.  zdôrazňuje, že od 1. decembra 2009 má Komisia právny záväzok bezodkladne a v plnom rozsahu informovať Európsky parlament vo všetkých etapách medzinárodných rokovaní;

2.  vyjadruje znepokojenie nad nedostatočne transparentným postupom a nedostatkom demokratickej legitimity pri vedení rokovaní o ACTA, čo je stav, ktorý je v rozpore s literou a duchom ZFEÚ; je hlboko znepokojený skutočnosťou, že pred začiatkom rokovaní o ACTA sa nestanovil žiadny právny základ a že Parlament nebol požiadaný o schválenie rokovacieho mandátu;

3.  žiada Komisiu a Radu, aby verejnosti a parlamentom umožnila prístup ku všetkým textom a súhrnom informácií týkajúcim sa ACTA, v súlade so zmluvou a s nariadením 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

4.  vyzýva Komisiu a Radu, aby s partnermi v rokovaniach o ACTA začali iniciatívne rokovať, s cieľom zamedziť akýmkoľvek ďalším rokovaniam, ktoré sú samozrejme dôverné, a aby informovali Parlament o svojich iniciatívach v tomto smere, a to v plnom rozsahu a v dostatočnom časovom predstihu; očakáva od Komisie, že ešte pred ďalším kolom rokovaní na Novom Zélande v apríli 2010 predloží návrhy, v ktorých požiada o zaradenie otázky transparentnosti do programu tohto rokovania, a že okamžite po skončení kola rokovaní informuje Parlament o jeho výsledku;

5.  zdôrazňuje, že pokiaľ Parlament nebude bezodkladne a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách rokovaní, vyhradzuje si právo prijať náležité opatrenia vrátane predloženia veci Súdnemu dvoru v záujme ochrany svojich výhradných práv;

6.  vyzýva Komisiu, aby ešte pred tým, ako sa EÚ dohodne na konsolidovanom znení dohody ACTA uskutočnila hodnotenie vplyvu vykonávania dohody ACTA na základné práva a ochranu údajov, na pokračujúce úsilie EÚ o harmonizáciu opatrení na presadzovanie práv duševného vlastníctva a na elektronický obchod , a aby výsledky tohto hodnotenia náležite včas konzultovala s Parlamentom;

7.  víta ubezpečenie Komisie, že akákoľvek dohoda ACTA bude obmedzená na presadzovanie jestvujúcich práv duševného vlastníctva bez toho, aby bol dotknutý rozvoj hmotného práva duševného vlastníctva v Európskej únii;

8.  vyzýva Komisiu, aby pokračovala v rokovaniach o ACTA s cieľom zlepšiť účinnosť systému presadzovania práv duševného vlastníctva v boji proti falšovaniu;

9.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby uplatňovanie ustanovení ACTA – najmä ustanovení o postupoch uplatňovania autorského práva v digitálnom prostredí – bolo v plnom súlade s acquis communautaire; požaduje, aby sa na hraniciach EÚ nevykonávali žiadne osobné prehliadky a žiada úplné objasnenie akýchkoľvek ustanovení, ktoré by umožňovali prehliadky bez súdneho príkazu a konfiškáciu notebookov, mobilných telefónov a MP3 prehrávačov hraničnými a colnými orgánmi;

10. domnieva sa, že v záujme dodržiavania základných práv, ako sú sloboda prejavu a právo na súkromie, a plného rešpektovania zásady subsidiarity by navrhovaná dohoda nemala umožňovať tzv. postup troch varovaní („three strikes procedure“), v plnom súlade s rozhodnutím Parlamentu o článku 1 ods. 1 písm. b) v (pozmeňujúcej a doplňujúcej) smernici 2009/140/ES, v ktorom sa požaduje vloženie nového odseku 3 písm. a) do článku 1 smernice 2002/21/ES o otázke politiky troch varovaní;

11. zdôrazňuje, že súkromie a ochrana údajov sú kľúčovými hodnotami Európskej únie uznanými v článku 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie a musia sa rešpektovať vo všetkých politikách a predpisoch prijatých EÚ v súlade s článkom 16 ZFEÚ;

12. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii a vládam a parlamentom štátov zúčastnených na rokovaniach o ACTA.

 

(1)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2010)0009.

(2)

Prijaté texty, P6_TA(2008)0634.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia