Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0169/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0169/2010

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien tilanteesta

10.3.2010

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE (B7‑0169/2010)
EFD (B7‑0170/2010)
S&D (B7‑0174/2010)
ALDE (B7‑0175/2010)
ECR (B7‑0176/2010)
Verts/ALE (B7‑0178/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García, Emine Bozkurt S&D-ryhmän puolesta
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta
Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta
Edvard Kožušník, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta


Menettely : 2010/2592(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0169/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0169/2010
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien tilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Kuuban tilanteesta ja etenkin 17. marraskuuta 2004, 2. helmikuuta 2006 ja 21. kesäkuuta 2007 antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa vuosittaisista ihmisoikeusraporteista 2004, 2005, 2006, 2007 ja 2008 sekä unionin ihmisoikeuspolitiikasta,

–   ottaa huomioon 14. joulukuuta 2006 antamansa päätöslauselman Saharov-palkinnon seurannasta[1],

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 14. joulukuuta 2005 antaman julkilausuman Damas de Blanco -ryhmästä sekä sen 26. maaliskuuta 2003 ja 5. kesäkuuta 2003 antamat aiemmat julkilausumat Kuuban tilanteesta,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 1996 hyväksytyn ja säännöllisesti päivitetyn neuvoston yhteisen kannan 96/697/YUTP Kuubasta,

–   ottaa huomioon 18. kesäkuuta 2007, 23. kesäkuuta 2008 ja 15. kesäkuuta 2009 annetut yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston päätelmät Kuubasta,

- ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan Catherine Ashtonin tiedottajan sekä Euroopan parlamentin puhemiehen lausunnot poliittisen vangin ja mielipidevangin Orlando Zapatan kuolemasta Kuubassa,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että ihmisoikeuksien, mukaan luettuina kansalaisoikeudet sekä poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet, yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden puolustaminen on edelleen yksi Euroopan unionin keskeisistä tavoitteista,

B.  ottaa huomioon, että kymmeniä riippumattomia toimittajia, rauhanomaisia toisinajattelijoita ja ihmisoikeuksien puolustajia, joista useimmat ovat demokraattisen opposition jäseniä, on yhä vankilassa Kuubassa, koska he ovat käyttäneet sanan- ja kokoontumisvapautta koskevia perusoikeuksia,

C. ottaa huomioon, että se myönsi vuoden 2005 Saharov-mielipiteenvapauspalkinnon Damas de Blanco -ryhmälle; ottaa huomioon, etteivät Kuuban viranomaiset antaneet Damas de Blanco -ryhmän osallistua palkinnon luovutustilaisuuteen Euroopan parlamentissa, mikä loukkaa erästä perusluonteista ihmisoikeutta eli ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa tunnustettua oikeutta jättää oma maansa ja palata maahansa,

D. ottaa huomioon, että EU:n toimielimet ovat toteuttaneet toimia Kuuban poliittisten vankien ja mielipidevankien vapauttamisen ja humanitaarisen kohtelun puolesta,

E.  ottaa huomioon, että Orlando Zapata Tamayon kuolemaa – joka oli ensimmäinen hallituksen väärinkäytöksiä vastustaneen kuubalaisaktivistin nälkälakkokuolema lähes 40 vuoteen – on pidetty vakavana takaiskuna Kuuban ihmisoikeustilanteelle ja että se on herättänyt kansainvälisen vastalauseiden aallon ja saanut muita kuubalaisia poliittisia vankeja ja toisinajattelijoita ryhtymään nälkälakkoon,

1.  tuomitsee jyrkästi toisinajattelijan ja poliittisen vangin Orlando Zapata Tamayon julman kuoleman – joka olisi voitu estää – 85 päivää kestäneen nälkälakon jälkeen sekä ilmaisee myötätuntonsa ja osanottonsa hänen perheelleen;

2.  tuomitsee aktivistien pidätykset ja hallituksen yritykset estää Orlando Zapata Tamayon perhettä järjestämästä hautajaisia ja hyvästelemästä häntä;

3.  pitää valitettavana, etteivät Kuuban viranomaiset ole juuri millään tavoin vastanneet EU:n ja kansainvälisen yhteisön vetoomuksiin siitä, että kaikki poliittiset vangit vapautettaisiin ja että perusvapauksia ja ‑oikeuksia, erityisesti sanan- ja yhdistymisvapautta, noudatettaisiin täysin;

4.  kehottaa Kuuban hallitusta välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit;

5.  on huolissaan niiden poliittisten vankien ja toisinajattelijoiden tilanteesta, jotka ryhtyivät nälkälakkoon Orlando Zapatan kuoleman jälkeen; toteaa, että valtaosa heistä on onneksi jo lopettanut nälkälakon, mutta kiinnittää huomiota siihen, että toimittajan ja psykologin Guillermo Fariñasin terveydentila on hälyttävä ja että hänen nälkälakkonsa voi pitkittyessään päättyä kohtalokkaasti;

6.  pitää valitettavana, ettei Kuuba ole vastannut neuvoston ja Euroopan parlamentin toistuviin vaatimuksiin vapauttaa välittömästi kaikki poliittiset vangit ja mielipidevangit, ja tähdentää, että toisinajattelijoiden vangitseminen Kuubassa heidän ajatustensa ja rauhanomaisen poliittisen toimintansa vuoksi on ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen vastaista;

7.  kehottaa neuvostoa ja komissiota tehostamaan asiaankuuluvia toimia ja vaatimaan poliittisten vankien vapauttamista sekä edistämään ja turvaamaan ihmisoikeuksien puolustajien työtä ulkosuhteiden neuvoston 8. joulukuuta 2009 antamien päätelmien mukaisesti;

8.  kehottaa EU:n toimielimiä tukemaan ehdoitta ja varauksitta, että Kuubassa käynnistetään rauhanomainen poliittinen siirtyminen monipuoluedemokratiaan;

9.  ilmaisee syvän myötätuntonsa kaikille kuubalaisille ja tukee heitä pyrkimyksissä kohti demokratiaa sekä perusvapauksien kunnioittamista ja edistämistä;

10. pyytää unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja kehitysyhteistyöstä vastaavaa komission jäsentä käynnistämään välittömästi jäsennetyn vuoropuhelun Kuuban kansalaisyhteiskunnan ja saaren rauhanomaista demokratiaan siirtymistä kannattavien tahojen kanssa EU:n neuvoston hyväksymien päätelmien mukaisesti käyttäen yhteisön kehitysyhteistyövälineitä, erityisesti demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevaa eurooppalaista aloitetta;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, EU:n puheenjohtajavaltiolle, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä Kuuban tasavallan hallitukselle ja kansalliskokoukselle.