Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos - RC-B7-0169/2010Bendras pasiūlymas dėl rezoliucijos
RC-B7-0169/2010

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl sąžinės kalinių Kuboje

10.3.2010

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį
keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:
PPE (B7‑0169/2010)
EFD (B7‑0170/2010)
S&D (B7‑0174/2010)
ALDE (B7‑0175/2010)
ECR (B7‑0176/2010)
Verts/ALE (B7‑0178/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam PPE frakcijos vardu
Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García, Emine Bozkurt S&D frakcijos vardu
Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu
Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu
Edvard Kožušník, Charles Tannock ECR frakcijos vardu
Fiorello Provera EFD frakcijos vardu


Procedūra : 2010/2592(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
RC-B7-0169/2010

Europos Parlamento rezoliucija dėl sąžinės kalinių Kuboje

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Kuboje, ypač į 2004 m. lapkričio 17 d., į 2006 m. vasario 2 d. ir į 2007 m. birželio 21 d. rezoliucijas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl metinių pranešimų dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje 2004 m., 2005 m., 2006 m., 2007 m. ir 2008 m. ir į ES politiką žmogaus teisių srityje,

–   atsižvelgdamas į savo 2006 m. gruodžio 14 d. rezoliuciją po Sacharovo premijos įteikimo[1],

–   atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 14 d. Tarybai pirmininkaujančios valstybės pareiškimą dėl judėjimo „Moterys baltais drabužiais“ (isp. Damas de Blanco) ir į savo ankstesnius 2003 m. kovo 26 d. ir 2003 m. birželio 5 d. pareiškimus dėl padėties Kuboje,

–   atsižvelgdamas į 1996 m. gruodžio 2 d. priimtą ir nuo tada reguliariai atnaujinamą Tarybos bendrąją poziciją Nr. 96/697/BUSP,

–   atsižvelgdamas į 2007 m. birželio 18 d., 2008 m. birželio mėn. ir 2009 m. birželio 15 d. Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybos posėdžio išvadas dėl Kubos,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai baronienės Catherine Ashton atstovo spaudai ir Parlamento Pirmininko Jerzy Buzeko pareiškimus dėl politinio kalinio ir sąžinės kalinio Orlando Zapatos Tamayo mirties Kuboje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi žmogaus teisių, įskaitant pilietines, politines, ekonomines, socialines ir kultūrines teises, visuotinumo ir nedalumo apsauga išlieka vienu iš pagrindinių Europos Sąjungos tikslų,

B.  kadangi dešimtys nepriklausomų žurnalistų, taikių disidentų ir žmogaus teisių gynėjų, kurie dažnai yra demokratinės opozicijos nariai, vis dar kalinami Kuboje už tai, kad naudojosi pagrindinėmis teisėmis į žodžio ir susirinkimų laisvę ir teise rengti mitingus,

C. kadangi Parlamentas 2005 m. Sacharovo premiją už minties laisvę skyrė judėjimui „Moterys baltais drabužiais“; kadangi Kubos valdžios institucijų atsisakymas leisti judėjimo „Moterys baltais drabužiais“ dalyvėms vykti į Parlamento būstinę pasiimti premijos pažeidžia vieną pagrindinių žmogaus teisių, būtent teisę laisvai išvykti iš savo šalies ir į ją grįžti, kaip įtvirtinta Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje,

D. kadangi Bendrijos institucijos dėjo pastangas, kad būtų paleisti į laisvę politiniai ir sąžinės kaliniai Kuboje ir kad su jais būtų elgiamasi humaniškai,

E.  kadangi Orlando Zapatos Tamayo mirtis (pirmas atvejis per beveik 40 metų, kai Kubos aktyvistas mirė nuo bado streiko protestuodamas prieš vyriausybės piktnaudžiavimą) laikoma dideliu žingsniu atgal žmogaus teisių klausimu Kuboje, ir dėl to kilo protestų banga tarptautiniu lygmeniu, ir daugiau Kubos politinių kalinių ir įkalintų disidentų paskelbė bado streiką;

1.  griežtai smerkia tai, kad dėl 85 dienas trukusio bado streiko mirė disidentas ir politinis kalinys Orlando Zapata Tamayo, nors šios žiaurios mirties buvo galima išvengti, ir reiškia savo užuojautą jo šeimai bei solidarumą su ja;

2.  smerkia prevencinį aktyvistų kalinimą ir vyriausybės mėginimus neleisti Orlando Zapatos Tamayo šeimai organizuoti jo laidotuvių ir atiduoti jam paskutinės pagarbos;

3.  apgailestauja, kad iš Kubos valdžios institucijų nematyti jokių pastebimų ženklų, kurie rodytų, kad jos reaguoja į ES ir tarptautinės bendruomenės raginimus, kad būtų paleisti visi politiniai kaliniai, ir kad būtų visapusiškai gerbiamos pagrindinės laisvės, ypač išraiškos ir politinių susivienijimų laisvė;

4.  ragina Kubos vyriausybę nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus politinius ir sąžinės kalinius;

5.  išreiškia susirūpinimą dėl politinių kalinių ir disidentų, kurie po O. Zapatos mirties pradėjo bado streiką; džiaugiasi tuo, kad daugelis jų vėl valgo, bet atkreipia dėmesį į žurnalisto ir psichologo Guillermo Farinaso (Guillermo Fariñas) būklę, kuriam bado streikas gali turėti pražūtingų pasekmių;

6.  apgailestauja, kad nebuvo atsiliepta į pakartotinį Parlamento ir Tarybos raginimą nedelsiant paleisti visus politinius kalinius ir sąžinės kalinius, bei primygtinai pabrėžia, kad Kubos disidentų įkalinimas už jų idealus ir taikią politinę veiklą prieštarauja Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai;

7.  ragina Tarybą ir Komisiją remti veiksmus, kuriais reikalaujama paleisti politinius kalinius ir skatinti žmogaus teisių gynėjų darbą bei jį apsaugoti pagal 2009 m. gruodžio 8 d. Užsienio reikalų ministrų tarybos išvadose nustatytus principus;

8.  ragina ES institucijas teikti besąlyginę paramą ir visapusiškai skatinti pradėti taikų politinio perėjimo prie daugiapartinės demokratinės sistemos procesą;

9.  reiškia savo tvirtą solidarumą su visa Kubos tauta ir savo paramą jai siekiant demokratijos ir pagarbos pagrindinėms laisvėms bei jų gynimo,

10. ragina Sąjungos Vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai ir už bendradarbiavimą atsakingą Komisijos narį, laikantis ES Tarybos palaipsniui patvirtintų išvadų ir naudojant Bendrijos vystomojo bendradarbiavimo mechanizmus, ypač Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo priemonę, nedelsiant pradėti struktūrinį dialogą su Kubos pilietine visuomene ir taikius politinius pokyčius Kuboje remiančiais asmenimis,

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, besikeičiančioms ES pirmininkaujančioms valstybėms narėms, Komisijos Pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinei asamblėjai, Kubos vyriausybei ir Liaudies jėgos nacionalinei asamblėjai.