Предложение за обща резолюция - RC-B7-0171/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0171/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно Гилад Шалит

10.3.2010

внесено съгласно член 125, параграф 5 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
EFD (B7‑0171/2010)
ALDE (B7‑0172/2010)
S&D (B7‑0183/2010)
ECR (B7‑0184/2010)
PPE (B7‑0185/2010)

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka от името на групата PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa от името на групата S&D
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi от името на групата ALDE
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński от името на групата ECR
Fiorello Provera, Bastiaan Belder от името на групата EFD
Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer


Процедура : 2010/2601(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0171/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0171/2010
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно Гилад Шалит

Европейският парламент,

–   като взе предвид Третата Женевска конвенция от 1949 г. и Общия член 3 на Женевските конвенции от 1949 г.;

–   като взе предвид Международната конвенция от 1979 г. за борба срещу вземането на заложници,

–   като взе предвид Декларацията на Председателството от 18 ноември 2009 г., от името на Европейския съюз, относно хуманитарното положение в Газа, която призова "онези, които държат отвлечения израелски войник Гилад Шалит, да го освободят без отлагане",

–   като взе предвид Резолюция 921 на Конгреса на САЩ от 18 юли 2006 г.,

–   като взе предвид предходните си резолюции относно положението в Близкия изток, които съдържаха призив за освобождаването на Гилад Шалит,

–   като взе предвид член 122, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че ефрейтор (понастоящем сержант) Гилад Шалит беше отвлечен от Хамас на израелска земя на 25 юни 2006 г.,

Б.  като има предвид, че сержант Шалит е европейски (френски) и израелски гражданин,

В.  като има предвид, че след като беше взет като заложник, сержант Шалит е държан в изолация в Газа и е лишен от основните си права в съответствие с Общия член 3 от Женевските конвенции от 1949 г. и Третата Женевска конвенция от 1949 г.,

Г.  като има предвид, че Хамас пое отговорност за продължаващото задържане на сержант Шалит и заяви, че той е задържан в съответствие с Третата Женевска конвенция от 1949 г.,

Д. като има предвид, че международното хуманитарно право и международното право в областта на правата на човека трябва да се спазват от всички страни в Близкоизточния конфликт и при всички обстоятелства;

Е.  като има предвид, че изграждането на доверие между израелци и палестинци е съществена част от един мирен процес, който би довел до положение, при което две държави да съществуват в непосредствена близост в мир и сигурност,

Ж. като има предвид, че полученият през октомври 2009 г. видеозапис, който показва пленения войник, държащ вестник от Ивицата Газа с дата 14 септември 2009 г., понеделник, е най-убедителното доказателство за това, че сержант Шалит е жив,

1.  призовава за незабавното освобождаване на сержант Гилад Шалид;

2.  призовава Хамас да удържи на думата си и да предостави на сержант Шалит права и привилегии съобразно Третата Женевска конвенция от 1949 г.;

3.  изразява съжаление поради продължаващото незачитане на основните човешки права на сержант Шалит и поради факта, че неговото семейство и израелските и френски органи не получават информация относно неговото физическо състояние; във връзка с това настоятелно приканва Хамас да позволи на Международния комитет на Червения кръст да посети незабавно сержант Шалит и да му позволи да общува със семейството си в съответствие с Третата Женевска конвенция от 1949 г.;

4.  изтъква значението на напредъка в посока към "двудържавно" решение и приветства подновяването на преговорите чрез посредници между Израел и Палестинската власт;

5.  изтъква, че мерките за изграждане на взаимното доверие от всички страни, включително освобождаване на значителен брой палестински затворници, могат да спомогнат за създаването на конструктивна атмосфера, която да доведе до освобождаването на сержант Шалит;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и Комисията, държавите-членки, Заместник-председателя на Комисията/ Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, израелското правителство, Палестинската власт и Евро-средиземноморската парламентарна асамблея.