Společný návrh usnesení - RC-B7-0171/2010Společný návrh usnesení
RC-B7-0171/2010

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o Giladu Šalitovi

  10.3.2010

  předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  EFD (B7‑0171/2010)
  ALDE (B7‑0172/2010)
  S&D (B7‑0183/2010)
  ECR (B7‑0184/2010)
  PPE (B7‑0185/2010)

  Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka za skupinu PPE
  Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa za skupinu S&D
  Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE
  Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR
  Fiorello Provera, Bastiaan Belder za skupinu EFD
  Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer


  Postup : 2010/2601(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0171/2010
  Předložené texty :
  RC-B7-0171/2010
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o Giladu Šalitovi

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na Třetí ženevskou úmluvu z roku 1949 a na společný 3. článek Ženevských úmluv z roku 1949,

  –   s ohledem na Mezinárodní úmluvu proti braní rukojmích z roku 1979,

  –   s ohledem na prohlášení předsednictva ze dne 18. listopadu 2009 jménem Evropské unie o humanitární situaci v Gaze, které „[vyzývá] osoby zadržující uneseného izraelského vojáka Gilada Šalita, aby jej bez prodlení propustily“,

  –   s ohledem na rezoluci amerického Kongresu č. 921 ze dne 18. července 2006,

  –   s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Blízkém východě, jejichž součástí je i výzva k propuštění Gilada Šalita,

  –   s ohledem na čl. 122 odst. 5 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že dne 25. června 2006 Hamás na izraelské půdě zajal desátníka (nyní četaře) Gilada Šalita,

  B.  vzhledem k tomu, že četař Šalit je evropským (francouzským) a izraelským občanem,

  C. vzhledem k tomu, že od svého zajetí je četař Šalit zadržován na neznámém místě v Gaze a zbaven základních práv podle společného 3. článku Ženevských úmluv z roku 1949 a Třetí ženevské úmluvy z roku 1949,

  D. vzhledem k tomu, že se Hamás přihlásil k odpovědnosti za pokračující zadržování četaře Šalita a prohlásil, že je zadržován v souladu s Třetí ženevskou úmluvou z roku 1949,

  E.  vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární právo a mezinárodní právo v oblasti lidských práv musejí dodržovat všechny strany blízkovýchodního konfliktu za všech okolností,

  F.  vzhledem k tomu, že základní součástí mírového procesu, který by vedl k situaci, kdy dva státy žijí bok po boku v míru a bezpečí, je budování důvěry mezi Izraelci a Palestinci,

  G. vzhledem k tomu, že nejpřesvědčivějším důkazem toho, že četař Šalit ještě žije, je videozáznam získaný v říjnu 2009, na kterém zajatý voják drží noviny z Gazy s datem 14. září 2009,

  1.  vyzývá k okamžitému propuštění četaře Gilada Šalita;

  2.  vyzývá Hamás, aby dostál svému slovu a poskytl četaři Šalitovi práva a privilegia v souladu s Třetí ženevskou úmluvou z roku 1949;

  3.  s politováním konstatuje, že četaři Šalitovi jsou i nadále upírána základní lidská práva a že jeho rodina a izraelské a francouzské orgány nemají možnost získat informace o tom, jak se mu daří; naléhavě proto Hamás žádá, aby Mezinárodnímu výboru Červeného kříže bezodkladně povolil navštívit četaře Šalita a aby mu v souladu s Třetí ženevskou úmluvou z roku 1949 umožnil komunikovat se svou rodinou;

  4.  zdůrazňuje, jak je důležité pokročit k řešení v podobě dvou států, a vítá opětovné zahájení přímých rozhovorů mezi Izraelem a palestinskou samosprávou;

  5.  zdůrazňuje, že opatření všech stran zaměřená na budování vzájemné důvěry, včetně významného propuštění palestinských vězňů, mohou napomoci při vytváření konstruktivní atmosféry, která by vedla k propuštění četaře Šalita;

  6.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi, členským státům, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, izraelské vládě, palestinské samosprávě a Euro-středomořskému parlamentnímu shromáždění.