Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0171/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0171/2010

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Gilad Shalitin tapauksesta

10.3.2010

työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
EFD (B7‑0171/2010)
ALDE (B7‑0172/2010)
S&D (B7‑0183/2010)
ECR (B7‑0184/2010)
PPE (B7‑0185/2010)

Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta
Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa S&D-ryhmän puolesta
Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta
Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta
Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta
Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer


Menettely : 2010/2601(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0171/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0171/2010
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma Gilad Shalitin tapauksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuoden 1949 kolmannen Geneven yleissopimuksen ja vuoden 1949 Geneven yleissopimuksille yhteisen 3 artiklan,

–   ottaa huomioon vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen panttivankien ottamista vastaan,

–   ottaa huomioon puheenjohtajavaltion 18. marraskuuta 2009 Euroopan unionin puolesta Gazan humanitaarisesta tilanteesta antaman julkilausuman, jossa kehotettiin niitä, jotka pitävät siepattua israelilaista sotilasta Gilad Shalitia vankinaan, vapauttamaan hänet viipymättä,

–   ottaa huomioon 18. heinäkuuta 2006 annetun Yhdysvaltain kongressin päätöslauselman 921,

–   ottaa huomioon Lähi-idän tilanteesta antamansa aiemmat päätöslauselmat, joissa on vaadittu Gilad Shalitin vapauttamista,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 122 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Hamas sieppasi alikersantti (nykyisin kersantti) Gilad Shalitin Israelin maaperällä 25. kesäkuuta 2006,

B.  ottaa huomioon että kersantti Gilad Shalit on Euroopan unionin (Ranskan) ja Israelin kansalainen,

C. ottaa huomioon, että panttivangiksi jouduttuaan kersantti Shalitia on pidetty eristyksissä Gazassa ja häneltä on riistetty vuoden 1949 Geneven yleissopimuksen 3 artiklan ja vuoden 1949 kolmannen Geneven yleissopimuksen mukaiset perusoikeudet,

D. ottaa huomioon, että Hamas on ilmoittanut olevansa vastuussa kersantti Shalitin vangitsemisesta ja väittänyt, että häntä pidetään vangittuna vuoden 1949 kolmatta Geneven yleissopimusta noudattaen,

E.  ottaa huomioon, että Lähi-idän konfliktin kaikkien osapuolten on noudatettava kansainvälistä humanitaarista oikeutta ja ihmisoikeuslainsäädäntöä kaikissa olosuhteissa,

F.  katsoo, että israelilaisten ja palestiinalaisten välisen luottamuksen rakentaminen on olennainen osa rauhanprosessia, jonka päätteeksi kaksi valtiota voi elää rinnakkain rauhassa ja turvallisesti,

G. ottaa huomioon, että lokakuussa 2009 saatu video, jossa vangittu sotilas näytetään pitelemässä maanantaina 14. syyskuuta 2009 päivättyä gazalaista sanomalehteä, on vakuuttavin todiste siitä, että kersantti Shalit on elossa,

1.  vaatii vapauttamaan kersantti Gilad Shalitin välittömästi;

2.  kehottaa Hamasia olemaan sanojensa mittainen ja antamaan kersantti Shalitille vuoden 1949 kolmannen Geneven yleissopimuksen mukaiset oikeudet;

3.  pahoittelee, että kersantti Shalitilta evätään edelleen perusihmisoikeudet ja että hänen perhettään sekä Israelin ja Ranskan viranomaisia on estetty saamasta tietoja hänen voinnistaan; kehottaa sen tähden Hamasia sallimaan Punaisen Ristin kansainvälisen komitean vierailla kersantti Shalitin luona viipymättä ja antamaan hänen olla yhteydessä perheeseensä vuoden 1949 Geneven yleissopimuksen mukaisesti;

4.  korostaa, että eteneminen kohti kahden valtion ratkaisua on tärkeää, ja pitää myönteisenä Israelin ja palestiinalaishallinnon välisten lähentymisneuvottelujen uudelleen käynnistämistä;

5.  korostaa, että osapuolten keskinäistä luottamusta lisäävät toimet, useiden palestiinalaisvankien vapauttaminen mukaan luettuna, saattavat edistää rakentavan ilmapiirin luomista kersantti Shalitin vapauttamiselle;

6.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle, jäsenvaltioille, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnolle ja parlamentaariselle Euro–Välimeri-edustajakokoukselle.