Процедура : 2010/2594(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0181/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0181/2010

Разисквания :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Гласувания :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0059

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 143kWORD 73k
9.3.2010
PE439.697v01-00}
PE439.698v01-00} RC1
 
B7-0181/2010}
B7-0182/2010} RC1

внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR (B7‑0181/2010)

GUE/NGL (B7‑0182/2010)


относно регламента за прилагане на схема на общи тарифни преференции


Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos от името на групата PPE
Kader Arif, Véronique De Keyser от името на групата S&D
Niccolò Rinaldi, Метин Казак, Marielle De Sarnez от името на групата ALDE
Yannick Jadot от името на групата Verts/ALE
Robert Sturdy от името на групата ECR
Helmut Scholz от името на групата GUE/NGL
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно регламента за прилагане на схема на общи тарифни преференции  

Европейският парламент,

–   като взе предвид Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) и в частност "упълномощаващата клауза" от 1979 г.,

–   като взе предвид своята законодателна резолюция от 5 юни 2008 г. относно предложението за регламент на Съвета за прилагане на схема на общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (2007/0289(CNS)),

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 година,

–   като взе предвид глава 1 от дял V на Договора за Европейския съюз (ДЕС),

–   като взе предвид член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

–   като взе предвид член 115, параграф 5 от своя правилник,

A. като има предвид, че "упълномощаващата клауза" е правното основание на СТО за общата система от преференции (ОСП),

Б.  като има предвид, че от 1971 г. Общността предоставя търговски преференции за развиващите се държави в рамките на своята схема на общи тарифни преференции,

В.  като има предвид, че бяха проведени консултации с Парламента относно предложението на Комисията за регламент на Съвета за ОСП за периода от 1 януари 2009 г. до 31 декември 2011 г. (COM(2007)0857),

Г.  като има предвид, че Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г.,

Д. като има предвид, че в съответствие с глава 1 от дял V от ДЕС дейността на Съюза на международната сцена трябва да се ръководи от принципите на демокрация, правова държава, универсалност и неделимост на правата на човека и на основните свободи и трябва да подпомага устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на опазването на околната среда в развиващите се страни, с основна цел премахване на бедността,

Е.  като има предвид, че в съответствие с член 207 от ДФЕС Парламентът и Съветът, като действат чрез регламенти в съответствие с обикновената законодателна процедура (ОЗП), трябва да приемат мерки за определяне на рамката, в която се осъществява общата търговска политика,

1.  отчита значението на ОСП, която позволява на развитите страни да предлагат нереципрочно преференциално третиране по отношение на продукти, които произхождат от развиващите се страни;

2.  изтъква, че създаването на ОСП от Европейската общност през 1971 г. беше обяснено като инструмент за премахването на търговски дисбаланси между развитите и развиващите се страни и се очакваше да допринесе за тяхното устойчиво развитие; счита, че това е търговски инструмент на ЕО и ЕС, който подпомага развиващите се страни, като създава приходи посредством международна търговия и по този начин допринася за тяхното устойчиво развитие и добро управление;

3.  отбелязва, че срокът на действие на настоящия регламент относно ОСП ще изтече на 31 декември 2011 г.; във връзка с това, като взема под внимание времето, което е необходимо за приемането на нов регламент съобразно обикновената законодателна процедура, призовава Комисията да предложи преразгледан регламент относно ОСП на Европейския парламент и на Съвета в срок до 1 юни 2010 г.;

4.  счита, че преференциите, предоставени в рамките на ОСП, следва да бъдат насочени към развиващите се страни, които се нуждаят от тях най-много, така че новият списък от държави бенефициери следва да отразява действителното икономическо положение в развиващите се страни;

5.  изтъква, че всички страни, които се възползват от схемата ОСП+, следва, съобразно член 15, параграф 1, не само да ратифицират, но и ефективно да прилагат всички 27 конвенции на МОТ и ООН, посочени в приложение III на регламента относно ОСП;

6.  изтъква необходимостта от повече прозрачност и демократична отчетност относно начина, по който процесите на разследване се инициират и провеждат; във връзка с това изисква да бъде в пълна степен информиран и достатъчно ангажиран от Комисията във всички различни етапи от процедурите по ОСП и ОСП+, включително по отношение на предложението на Съвета относно списъците на държавите бенефициери;

7.  настоятелно призовава Комисията да представи пред Европейския парламент и Съвета - преди изтичане на срока на действие на настоящия регламент и своевременно с оглед на обсъждането на следващия регламент - доклад относно положението с ратификацията и приложението на 27-те конвенции от всяка страна, която се възползва от специалните режими за насърчаване; призовава Комисията да дефинира, в преразгледания регламент относно ОСП, органите за осъществяване на контрол, които трябва да препоръчат дали определена страна следва да предприеме допълнителни мерки за ефективното прилагане на дадена конвенция; заявява, че в този доклад Комисията трябва също така да направи оценка на ефективността на специалните режими за насърчаване при изпълнението на тяхната цел и да препоръча, по целесъобразност, преразглеждане на приложение III;

8.  изисква от Комисията в преразгледания регламент относно ОСП да предвиди осъществяването на редовна оценка на спазването от всяка държава бенефициер на нейните задължения по силата на ОСП+, като по този начин гарантира неприложимостта на нито едно от основанията, посочени в член 15, параграфи 1 и 2, и член 16, параграфи 1 и 2, за временно оттегляне на преференциалните режими; призовава този годишен доклад да бъде изпращан на Парламента и на Съвета;

9.   призовава Комисията, преди да преразгледа системата, да направи оценка на въздействието на ОСП за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2009 г. и да оцени как първоначалните й цели са постигнати по отношение на специфичните социалноикономически показатели, които са от значение за всяка страна, и, по-специално, намаляването на бедността; заявява, че проучването трябва да бъде представено впоследствие на Парламента и на Съвета; заявява, че новото предложение за преразглеждане на регламента относно ОСП трябва надлежно да вземе под внимание резултатите от оценката на въздействието;

10. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки.

 

Правна информация - Политика за поверителност