Společný návrh usnesení - RC-B7-0181/2010Společný návrh usnesení
RC-B7-0181/2010

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

  9. 3. 2010

  předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR (B7‑0181/2010)
  GUE/NGL (B7‑0182/2010)

  Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos za skupinu PPE
  Kader Arif, Véronique De Keyser za skupinu S&D
  Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
  Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE
  Robert Sturdy za skupinu ECR
  Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL


  Postup : 2010/2594(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0181/2010

  Usnesení Evropského parlamentu o nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (GATT), a především na „zmocňovací doložku“ z roku 1979,

  –   s ohledem na své legislativní usnesení ze dne 5. června 2008 o návrhu nařízení Rady o uplatňování systému všeobecných celních preferencí pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011 (2007/0289(CNS)),

  –   s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 732/2008 ze dne 22. července 2008,

  –   s ohledem na kapitolu 1 hlavy V Smlouvy o Evropské Unii (Smlouvy o EU),

  –   s ohledem na článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

  –   s ohledem na čl. 115 odst. 5 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že „zmocňovací doložka“ je právním základem WTO pro systém všeobecných celních preferencí (GSP),

  B.  vzhledem k tomu, že od roku 1971 poskytuje Společenství v rámci svého systému všeobecných celních preferencí obchodní preference rozvojovým zemím,

  C. vzhledem k tomu, že návrh nařízení Rady o systému GSP pro období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2011(KOM(2007)0857), který předložila Komise, byl s Parlamentem konzultován,

  D. vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva,

  E.  vzhledem k tomu, že v souladu s kapitolou 1 hlavy V Smlouvy o EU musí být činnost Unie na mezinárodní scéně řízena zásadami demokracie, právního státu a univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod a musí podporovat udržitelný rozvoj v rozvojových zemích v hospodářské, sociální a environmentální oblasti, přičemž hlavním cílem je vymýcení chudoby,

  F.  vzhledem k tomu, že v souladu s článkem 207 SFEU musí Parlament a Rada přijímat opatření vymezující rámec pro provádění společné obchodní politiky, a to formou nařízení, jež jsou přijímána řádným legislativním postupem,

  1.  uznává význam systému všeobecných celních preferencí (GSP), který vyspělým zemím umožňuje uplatňovat na produkty pocházející z rozvojových zemí nereciproční preferenční režim;

  2.  upozorňuje, že když Evropské společenství v roce 1971 vytvořilo systém GSP, popsalo jej jako nástroj k řešení nerovnováhy obchodu mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi a očekávalo, že přispěje k jejich udržitelnému rozvoji; domnívá se, že tento systém byl obchodním nástrojem ES a EU, s jehož pomocí napomáhaly rozvojovým zemím vytvářením příjmů z mezinárodního obchodu, a přispívaly tak k jejich udržitelnému rozvoji a řádné správě věcí veřejných;

  3.  konstatuje, že platnost stávajícího nařízení o systému GSP skončí dnem 31. prosince 2011; proto vzhledem k času, jehož je třeba k přijetí nového nařízení řádným legislativním postupem, vyzývá Komisi, aby revidované nařízení o systému GSP předložila Evropskému parlamentu a Radě do 1. června 2010;

  4.  domnívá se, že by preference udělené v rámci systému GSP měly být zaměřeny na rozvojové země, které je nejvíce potřebují, a že by tedy nový seznam zvýhodněných zemí měl odrážet aktuální ekonomickou situaci, v níž se rozvojové země nacházejí;

  5.  zdůrazňuje, že by všechny země, které režim GSP+ využívají, měly v souladu s čl. 15 odst. 1 nejen ratifikovat, ale rovněž účinně provádět všech 27 úmluv MOP a OSN, jež jsou uvedeny v příloze III nařízení o systému GSP;

  6.  zdůrazňuje, že při zahajování a vedení vyšetřovacích postupů je třeba více transparentnosti a demokratické odpovědnosti; žádá proto, aby jej Komise plně informovala o průběhu všech fází postupů GSP a GSP+ a náležitě jej do nich zapojovala, a to i s ohledem na návrh Rady týkající se seznamů zvýhodněných zemí;

  7.  naléhavě vyzývá Komisi, aby dříve, než stávající nařízení pozbude platnosti, a s dostatečným předstihem, který umožní projednání nařízení příštího, předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu o stavu ratifikací a provádění 27 úmluv ze strany všech zemí, které využívají zvláštního pobídkového režimu; vyzývá Komisi, aby v revidovaném nařízení o GSP definovala monitorovací subjekty, které mají konkrétním zemím předkládat doporučení týkající se případného přijetí dalších opatření z jejich strany, jež by zajistila efektivní provádění určité úmluvy; konstatuje, že Komise musí v této zprávě rovněž vyhodnotit, do jaké míry jsou zvláštní pobídkové režimy efektivní při plnění svého cíle, a případně doporučit přezkum přílohy III;

  8.  žádá Komisi, aby v revidovaném nařízení o GSP stanovila pravidelná hodnocení toho, do jaké míry každá zvýhodněná země dodržuje své závazky v rámci systému GSP+, a zajistila tak, aby nebyly naplněny důvody pro dočasné odnětí preferenčních režimů uvedené v čl. 15 odst. 1 a 2 a čl. 16 odst. 1 a 2; žádá, aby tato výroční zpráva byla zasílána Parlamentu a Radě;

  9.  vyzývá Komisi, aby před přezkumem systému GSP provedla hodnocení dopadu jeho výsledků v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2009 a aby vyhodnotila, do jaké míry byly splněny jeho původní cíle, co se týče konkrétních sociálně-ekonomických ukazatelů relevantních pro každou zemi, a zejména zmírnění chudoby; konstatuje, že tato studie musí být posléze předložena Parlamentu a Radě; dále konstatuje, že nový návrh revidovaného nařízení o GSP musí výsledky tohoto hodnocení dopadu řádně zohlednit;

  10. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.