Yhteinen päätöslauselmaesitys - RC-B7-0181/2010Yhteinen päätöslauselmaesitys
RC-B7-0181/2010

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetusta asetuksesta

9.3.2010

työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti
joka korvaa poliittisten ryhmien jättämät päätöslauselmaesitykset:
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR (B7‑0181/2010)
GUE/NGL (B7‑0182/2010)

Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos PPE-ryhmän puolesta
Kader Arif, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta
Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta
Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta
Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta
Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta


Menettely : 2010/2594(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
RC-B7-0181/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
RC-B7-0181/2010
Hyväksytyt tekstit :

Euroopan parlamentin päätöslauselma yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetusta asetuksesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) ja erityisesti vuoden 1979 oikeuttamislausekkeen,

–   ottaa huomioon 5. kesäkuuta 2008 antamansa lainsäädäntöpäätöslauselman ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 (2007/0289(CNS)),

–   ottaa huomioon 22. heinäkuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 732/2008,

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU-sopimus) V osaston 1 luvun,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 207 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan,

A. ottaa huomioon, että oikeuttamislauseke on Maailman kauppajärjestön (WTO) oikeusperusta yleiselle tullietuusjärjestelmälle (GSP),

B.  ottaa huomioon, että yhteisö on myöntänyt vuodesta 1971 kehitysmaille tullietuuksia yleisessä tullietuusjärjestelmässään,

C. ottaa huomioon, että sitä on kuultu komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 (KOM(2007)0857),

D. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimus tuli voimaan 1. joulukuuta 2009,

E.  ottaa huomioon, että SEU-sopimuksen V osaston 1 luvun mukaan Euroopan unionin toiminta kansainvälisellä tasolla perustuu demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien yleismaailmallisuuden ja jakamattomuuden periaatteisiin ja unionin tavoitteena on edistää kehitysmaiden talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä ensisijaisena tarkoituksenaan poistaa köyhyys,

F.  ottaa huomioon, että SEUT-sopimuksen 207 artiklan mukaan Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annetuilla asetuksilla toimenpiteistä, joilla määritellään puitteet yhteisen kauppapolitiikan toteuttamiseksi,

1.  tunnustaa yleisen tullietuusjärjestelmän merkityksen, koska se antaa kehittyneille maille mahdollisuuden tarjota ei-vastavuoroisen etuuskohtelun kehitysmaista peräisin oleville tuotteille;

2.  muistuttaa, että Euroopan yhteisön vuonna 1971 perustamaa yleistä tullietuusjärjestelmää perusteltiin välineenä, jolla voitaisiin oikaista kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välisen kaupan epätasapainoa, ja siten sen odotettiin myötävaikuttavan kehitysmaiden kestävään kehitykseen; katsoo, että GSP on ollut EY:n ja EU:n kaupan väline, jolla kehitysmaita on autettu saamaan tuloja kansainvälisestä kaupasta ja jolla on näin edistetty kehitysmaiden kestävää kehitystä ja hyvää hallintotapaa;

3.  panee merkille, että nykyisen GSP-asetuksen voimassaolo päättyy 31. joulukuuta 2011; ottaa huomioon tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettavan uuden asetuksen antamiseen tarvittavan ajan ja kehottaa sen vuoksi komissiota esittämään parlamentille ja neuvostolle 1. kesäkuuta 2010 mennessä ehdotuksen tarkistetuksi GSP-asetukseksi;

4.  katsoo, että GSP-etuudet olisi suunnattava niitä kipeimmin tarvitseville kehitysmaille, joten edunsaajamaiden uuden luettelon olisi ilmennettävä kehitysmaiden tämänhetkistä taloustilannetta;

5.  korostaa, että kaikkien GSP+-edunsaajamaiden olisi 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti sekä ratifioitava että myös pantava täysimääräisesti täytäntöön kaikki 27 ILO:n ja YK:n yleissopimusta, jotka on lueteltu GSP-asetuksen liitteessä III;

6.  korostaa suuremman avoimuuden ja demokraattisen tilivelvollisuuden tarvetta siinä, miten tutkintamenettelyt käynnistetään ja pannaan toimeen; pyytää näin ollen, että sille toimitetaan kaikki tiedot ja että komissio ottaa sen asianmukaisesti mukaan kaikkiin GSP- ja GSP+-menettelyjen eri vaiheisiin, myös edunsaajamaaluetteloita koskevan neuvoston ehdotuksen käsittelyyn;

7.  kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille ja neuvostolle ennen nykyisen GSP-asetuksen soveltamiskauden päättymistä ja hyvissä ajoin ennen seuraavasta asetuksesta käytävää keskustelua kertomuksen 27 yleissopimuksen ratifioinnin ja täytäntöönpanon tilasta kussakin erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaassa; kehottaa komissiota määrittelemään tarkistetussa GSP-asetuksessa valvontaelimet, joiden tehtävänä on antaa suositukset siitä, olisiko yksittäisten maiden toteutettava lisätoimenpiteitä yleissopimuksen tehokkaaksi täytäntöönpanemiseksi; katsoo, että komission on arvioitava kertomuksessaan myös erityisen kannustusmenettelyn tehokkuutta tavoitteensa saavuttamisessa ja suositettava tarvittaessa liitteen III tarkistamista;

8.  pyytää komissiota säätämään tarkistetussa GSP-asetuksessa säännöllisestä arvioinnista, jolla seurataan, miten kukin edunsaajamaa on noudattanut GSP+-velvoitteitaan, ja varmistamaan näin, ettei ole mitään 15 artiklan 1 tai 2 kohdassa eikä 16 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja perusteita etuusmenettelyjen väliaikaiseen peruuttamiseen; kehottaa toimittamaan kyseisen vuotuisen kertomuksen parlamentille ja neuvostolle;

9.  kehottaa komissiota ennen järjestelmän tarkistamista toteuttamaan arvioinnin yleisen tullietuusjärjestelmän vaikutuksista ajanjaksolla 1. tammikuuta 2006–31. joulukuuta 2009 ja arvioimaan, miten järjestelmän alkuperäiset tavoitteet on saavutettu kunkin maan erityisten sosioekonomisten indikaattorien osalta ja varsinkin köyhyyden poistamisen osalta; edellyttää, että tulokset toimitetaan myös parlamentille ja neuvostolle; katsoo, että uudessa ehdotuksessa tarkistetuksi GSP-asetukseksi on otettava aiheellisesti huomioon vaikutustenarviointien tulokset;

10. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.