Propunere comună de rezoluţie - RC-B7-0181/2010Propunere comună de rezoluţie
RC-B7-0181/2010

  PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUŢIE referitoare la regulamentul de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate (SPG)

  9.3.2010

  depusă, în conformitate cu articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul de procedură
  în locul propunerilor de rezoluție depuse de următoarele grupuri:
  PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR (B7‑0181/2010)
  GUE/NGL (B7‑0182/2010)

  Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė, Georgios Papastamkos în numele Grupului PPE
  Kader Arif, Véronique De Keyser în numele Grupului S&D
  Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez în numele Grupului ALDE
  Yannick Jadot în numele Grupului Verts/ALE
  Robert Sturdy în numele Grupului ECR
  Helmut Scholz în numele Grupului GUE/NGL


  Procedură : 2010/2594(RSP)
  Stadiile documentului în şedinţă
  Stadii ale documentului :  
  RC-B7-0181/2010

  Rezoluția Parlamentului European referitoare la regulamentul de aplicare a unui sistem de preferințe generalizate

  Parlamentul European,

  –   având în vedere Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) și, în special, „clauza de abilitare” din 1979,

  –   având în vedere Rezoluția sa legislativă din 5 iunie 2008 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de aplicare a unui sistem de preferințe tarifare generalizate de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 (2007/0289(CNS)),

  –   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008,

  –   având în vedere capitolul 1 titlul V din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE),

  –   având în vedere articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

  –   având în vedere articolul 115 alineatul (5) din Regulamentul său de procedură,

  A. întrucât „clauza de abilitare” reprezintă temeiul juridic al OMC pentru sistemul de preferințe generalizate (SPG);

  B.  întrucât, din 1971, Comunitatea acordă preferințe comerciale țărilor în curs de dezvoltare, în cadrul sistemului său de preferințe tarifare generalizate;

  C. întrucât Parlamentul European a fost consultat cu privire la propunerea Comisiei de regulament al Consiliului de aplicare a unui SPG de la 1 ianuarie 2009 la 31 decembrie 2011 (COM(2007)0857);

  D.  întrucât Tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009;

  E.  întrucât, în conformitate cu capitolul 1 titlul V din TUE, acțiunea Uniunii pe scena internațională trebuie să aibă la bază principiile democrației, statului de drept, universalității și indivizibilității drepturilor omului și ale libertăților fundamentale și trebuie să promoveze dezvoltarea durabilă pe plan economic, social și de mediu a țărilor în curs de dezvoltare, cu scopul primordial de a eradica sărăcia;

  F.  întrucât Parlamentul European și Consiliul, în temeiul articolului 207 din TFUE și hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară (PLO), adoptă măsurile care definesc cadrul de aplicare a politicii comerciale comune,

  1.  recunoaște importanța SPG, care permite țărilor dezvoltate să ofere un tratament preferențial nereciproc produselor provenite din țările în curs de dezvoltare;

  2.  relevă că instituirea, în 1971, de către Comunitatea Europeană a SPG a fost considerată un instrument menit să remedieze discrepanțele existente pe plan comercial între țările dezvoltate și țările în curs de dezvoltare și se aștepta ca acest sistem să contribuie la dezvoltarea durabilă a celor din urmă; consideră că SPG a fost conceput ca un instrument comercial al CE și al UE destinat să asiste țările în curs de dezvoltare prin generarea de venituri ca rezultat al comerțului internațional, contribuind astfel la dezvoltarea durabilă și la buna guvernanță a acestor țări;

  3.  ia act de faptul că regulamentul actual privind SPG expiră la 31 decembrie 2011; prin urmare, ținând seama de timpul necesar pentru adoptarea unui nou regulament în conformitate cu PLO, invită Comisia să propună Parlamentului European și Consiliului un regulament revizuit privind SPG până la 1 iunie 2010;

  4.  consideră că preferințele acordate în temeiul SPG ar trebui să vizeze în primul rând țările în curs de dezvoltare care au cea mai mare nevoie de acestea, astfel încât noua listă a țărilor beneficiare să reflecte situația economică reală a țărilor în curs de dezvoltare;

  5.  subliniază că toate țările beneficiare ale sistemului SPG+ ar trebui, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1), nu numai să ratifice, ci și să pună efectiv în aplicare toate cele 27 de convenții ale OIM și ale ONU enumerate în anexa III la regulamentul privind SPG;

  6.  subliniază că este nevoie de mai multă transparență și responsabilitate democratică cu privire la modul în care sunt inițiate și se desfășoară procesele de anchetă; solicită, așadar, să fie pe deplin informat de către Comisie, care să îi asigure o implicare adecvată în totalitatea diferitelor etapele ale procedurilor SPG și SPG+, inclusiv în ceea ce privește propunerea Consiliului referitoare la listele țărilor beneficiare;

  7.  îndeamnă Comisia să prezinte Parlamentului European și Consiliului - înainte de expirarea perioadei de aplicare a prezentului regulament și în timp util pentru examinarea regulamentului următor - un raport privind situația ratificării și a aplicării celor 27 de convenții de către fiecare țară care beneficiază de regimul special de încurajare; invită Comisia să definească în regulamentul său privind SPG revizuit organele de supraveghere care urmează să recomande dacă o anumită țară ar trebui să ia măsuri suplimentare pentru aplicarea efectivă a unei convenții; afirmă că, în raportul respectiv, Comisia trebuie să evalueze, de asemenea, eficacitatea regimului special de încurajare cu privire la îndeplinirea scopului acestuia și recomandă, atunci când este cazul, revizuirea anexei III;

  8.  solicită Comisiei să prevadă, în regulamentul său revizuit privind SPG, o evaluare periodică a respectării de către fiecare țară beneficiară a angajamentelor sale în temeiul SPG+ și să asigure, astfel, că nu se aplică niciunul dintre motivele menționate la articolul 15 alineatele (1) și (2) și la articolul 16 alineatele (1) și (2) pentru retragerea temporară a regimului preferențial; solicită ca acest raport anual să fie trimis Parlamentului European și Consiliului;

  9.  invită Comisia ca, înainte de a revizui sistemul, să realizeze o evaluare de impact cu privire la efectele SPG în perioada 1 ianuarie 2006-31 decembrie 2009 și să evalueze modul în care obiectivele sale inițiale au fost îndeplinite în ceea ce privește indicatorii socio-economici specifici relevanți pentru fiecare țară și, în special, reducerea sărăciei; subliniază că evaluarea trebuie să fie transmisă ulterior Parlamentului European și Consiliului; noua propunere referitoare la un regulament revizuit privind SPG trebuie să țină seama în mod adecvat de rezultatele evaluării de impact;

  10. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.