Предложение за обща резолюция - RC-B7-0188/2010Предложение за обща резолюция
RC-B7-0188/2010

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ относно ескалацията на насилието в Мексико

10.3.2010

внесено съгласно член 122, параграф 5 от Правилника
вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:
S&D (B7‑0188/2010)
ALDE (B7‑0189/2010)
ECR (B7‑0190/2010)
PPE (B7‑0192/2010)
Verts/ALE (B7‑0196/2010)

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei от името на групата PPE
Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo, María Muñiz De Urquiza от името на групата S&D
Renate Weber, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica от името на групата ALDE
Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek от името на групата Verts/ALE
Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Charles Tannock от името на групата ECR


Процедура : 2010/2602(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0188/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0188/2010
Гласувания :
Приети текстове :

Резолюция на Европейския парламент относно ескалацията на насилието в Мексико

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за икономическо партньорство, политическо координиране и сътрудничество между Европейския съюз и Съединените мексикански щати,

–   като взе предвид своята препоръка до Съвета от 12 март 2009 г. за стратегическото партньорство ЕС-Мексико,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент от 15 юли 2008 г., озаглавено „Към стратегическо партньорство между ЕС и Мексико“ (COM(2008)0447),

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 30 септември 2009 г., озаглавено „Европейският съюз и Латинска Америка: глобални участници в партньорство“(COM(2009) 495) ,

   като взе предвид своята резолюция от 11 октомври 2007 г. относно убийствата на жени в Мексико и Централна Америка и ролята на Европейския съюз в борбата срещу това явление,

   като взе предвид декларацията на ЕС относно убийствата на журналистите José Luis Romero, Valentín Valdés Espinosa и Jorge Ochoa Martínez,

–   като взе предвид декларациите на петте срещи на високо равнище на държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз и Латинска Америка и Карибския басейн, проведени досега в Рио де Жанейро (28-29 юни 1999 г.), Мадрид (17-18 май 2002 г.), Гуадалахара (28-29 май 2004 г.), Виена (12-13 май 2006 г.) и Лима (16-17 май 2008 г.),

–   като взе предвид съвместната декларация от 17 май 2008 г. от IV-та среща на високо равнище между Европейския съюз и Мексико, проведена в Лима,

–   като взе предвид съвместната декларация от Деветата среща на Съвместната комисия Европейски съюз – Мексико, проведена в Брюксел през ноември 2009 г.,

–   като взе предвид член 122 от своя правилник,

А. като има предвид, че Мексико и Европейският съюз споделят общи ценности, които намират отражение в нашите демократични и плуралистични общества, защитаващи основните свободи, правата на човека, опазването на околната среда и устойчивото развитие, както и ангажимента за укрепване на демокрацията, съдебната сигурност, борбата срещу бедността и справедливото икономическо и социално развитие,

Б.   като има предвид, че нашите демократични системи имат отговорността и задължението да обезпечават функционирането на правовата държава и зачитането на правата на човека и че поради това пълното упражняване на свободите и правото на физическа неприкосновеност са измежду основните стълбове на правовата държава,

В.  като има предвид, че причините за насилието и несигурността в Мексико не могат да бъдат откъснати от основополагащия проблем – бедността, неравенството и маргинализацията – области, в които се наблюдава крачка назад от започването на световната икономическа криза, и че е необходима цялостна стратегическа визия за развитието, включително в дългосрочен план, за да има напредък в социалното сближаване,

Г.  като има предвид, че стратегическо партньорство между ЕС и Мексико дава възможност за по-тясно сътрудничество между ЕС и Мексико по теми от глобално значение и по-конкретно за засилен диалог, повече координация и развитие на обмена в области като сигурност, правата на човека, реформиране на избирателната система, регионално развитие и търговски и регулаторни политики,

Д. като има предвид, че стратегическото партньорство ще включва засилено сътрудничество по въпроси, свързани с правата на човека, и че двете страни са потвърдили желанието си да работят заедно за общата цел - постигане на най-високите стандарти по отношение на правата на човека,

Е.  като има предвид, че Мексико участва във всички регионални и всеобщи форуми и е страна по всички международни споразумения в областта на правата на човека и основните свободи, като очевидно тук се включва и борбата с насилието спрямо жените; като има предвид също така, че Мексико насърчава законодателството за равенство между половете,

Ж. като има предвид, че през 2008 г. влезе в сила програмата за сътрудничество между ЕС и Мексико в областта на правата на човека в рамките на Програмата за двустранно сътрудничество между ЕС и Мексико 2007-2013, и че тя включва като приоритет предотвратяване на насилието спрямо жените и насърчаването на правата на жените, като за тази цел има редица конкретни програми,

З.  като има предвид установяването на Европейския инструмент за демокрация и права на човека, в който като приоритет са залегнали подкрепата за изкореняването на насилието спрямо жените и децата, насърчаването на спазването на правата на човека от страна на органите за обществена сигурност, подкрепата за изкореняването на дискриминацията и включването на международните стандарти в областта на правосъдието и правата на човека,

И. като има предвид, че в Мексико се наблюдава ескалация на насилието, дължащо се главно на трафика на наркотици, в частност в зоната, граничеща със САЩ, в резултат, на първо място, от борбата между престъпните групировки за контрол на предлагането, по отношение на производството и трафика, насочено към огромния пазар на САЩ, и на второ място, от въздействието на настъплението на правителството на Мексико за пресичане на това положение,

Й. като има предвид значението на стартирания от правителството план за здравеопазване, образование и социално сближаване, както и засилването на политическата стратегия за възвръщането на Сиудад Хуарес; като също така отчита, че този план, подкрепен с 200 млн. евро, ще допринесе за елиминирането на социалните причини за насилието, въпреки че счита за необходимо усилията в тази насока да бъдат удвоени,

К. като има предвид, че правителството на Мексико демонстрира твърдия си ангажимент да подобри положението със сигурността в страната, включително значително увеличение на бюджета за силите за сигурност, реформиране на обществените органи за сигурност с цел засилване на ефективността при прилагането на законите и ефективността на съдебната система, и даване отпор на организираната престъпност,

Л. като има предвид, че според данни на Международната федерация на журналистите Мексико е едно от най-опасните места по света за журналисти, с най-малко 53 убити журналисти от 2000 г. насам и 13 убити журналисти само през 2009 г., както разобличават и докладите на Националния комитет за правата на човека на Мексико,

М. като има предвид, че преследването и заплахите срещу членове на организации, работещи за защита и насърчаване на правата на човека, са често явление и че много от предварителните следствия за агресиите и убийствата на защитници на правата на човека се бавят неоправдано на щатско и федерално ниво,

Н. като има предвид, че някои национални и международни организации за правата на човека разобличават случаи на нарушаване на правата на човека в определени действия на силите за сигурност,

1.  споделя с мексиканските органи загрижеността поради ескалацията на насилието и се солидаризира с мексиканския народ в борбата срещу трафика на наркотици;

2.  изразява съчувствието си и е солидарен със семействата и приятелите на жертвите, както и с мексиканския народ, когото окуражава да продължи борбата за защита на демократичната система и правовата държава;

3.  поддържа правителството на Мексико в желанието му да се справи с организираната престъпност на трафика на наркотици и в същото време изразява дълбоката си загриженост поради засилването на насилието, свързано с трафика на наркотици, и поради чувството на безнаказаност и липсата на зачитане на какъвто и да е авторитет от страна на наркокартелите, особено в мексиканските щати, намиращи се близо до границата със САЩ;

4.  осъжда всякакъв вид насилие, особено насилието и непрекъснатите заплахи за убийство срещу активисти в областта на насърчаването и защитата на правата на човека в Мексико, и призовава за засилване на усилията на мексиканските органи в защитата, съдебна и персонална, на гореспоменатите групи; също така настоява ЕС да прилага ефективно насоките за закрила на защитниците на правата на човека;

5.  насърчава мексиканските органи да продължат работата по укрепването на институционалната рамка, с особено внимание към жените, върху които насилието се отразява най-драматично; счита, че е отговорност на правителството да се справи и да прекрати убийствата на жени, като гарантира, че виновните лица и техните съучастници бъдат изправени пред съда, и настоява да продължи прилагането на ефективни мерки за предотвратяване на такива престъпления;

6.  в тази връзка осъжда насилието и убийствата, на които са жертва работещите в средствата за масово осведомяване, и поддържа компетентните органи в прилагането на всички необходими мерки за идентифициране, задържане и изправяне пред съда на отговорните за тези престъпления; приветства одобряването от страна на законодателната власт в Мексико на законодателни и институционални мерки за гарантиране на свободата на изразяване и сигурността на журналистите;

7.  в тази връзка препоръчва на правителството на Мексико да продължи да работи за засилване на правовата държава с цел пресичане на някои от структурните проблеми, които са в основата на нарушаването на правата на човека, и в частност проблемите, свързани с реформата на съдебната система; в този контекст подчертава значението на независимата съдебна власт за гарантиране на безпристрастност и за решителна борба срещу безнаказаността;

8.  изисква от правителствата на държавите-членки, в рамките на техните двустранни отношения с Мексико, както и от европейските институции, да удвоят подкрепата си за защитата на правата на човека чрез програми за сътрудничество и финансови и технически средства; също така настоява да се предвиди увеличаване на бюджета, за да се допринесе за укрепването и реформирането на съдебните органи, органите на сигурността и прокуратурата, за да бъдат отговорните лица преследвани и наказвани, както и за създаване на ефикасни системи за защита на свидетелите, жертвите и техните семейства;

9.  подчертава сътрудничеството на правителството на Мексико в насърчаването на ефективен многостранен подход и засилването на способностите на ООН за опазване и укрепване на мира и гарантиране спазването на правата на човека, като в същото време в рамките на международното право се поставя въпроса за такива заплахи срещу мира и сигурността като трафика на наркотици и оръжия, организираната престъпност, тероризма и трафика на хора в духа на Декларацията от Лима;

10.  настоява стратегическото партньорство да бъде разглеждано като възможност за обсъждане как да се придаде по-голяма ефективност на клаузата за правата на човека и демокрацията във всички споразумения, подписани от двете страни, както и за оценяване на изпълнението й, включително развитието на положителния й аспект, тъй като правата на човека и демокрацията представляват основни ценности;

11.  счита, че социалното интегриране на младите хора е един от основните фактори за признаването им в демократичната система; неспазването му е една от причините, които допринасят най-много за пораждане на насилие, и затова сътрудничеството на ЕС в областта на социалното сближаване трябва да се засили; същевременно изисква от мексиканските органи да насочат необходимите ресурси за подпомагане на младите хора, за да намерят място в обществото, и да се приемат програми за превенция, рехабилитация и повторно включване в обществото на наркозависимите лица;

12.  изисква от Европейската комисия и правителството на Мексико, в междинния преглед (2007-2013) на Инструмента за сътрудничество за развитие, да определят като приоритет в областта на социалното сближаване сигурността и укрепването на управлението и на институциите;

13.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност, държавите-членки, генералния секретар на Организацията на американските държави, на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея (Евролат) и на президента и Конгреса на Съединените мексикански щати.