Společný návrh usnesení - RC-B7-0188/2010Společný návrh usnesení
RC-B7-0188/2010

  SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ o stupňujícím se násilí v Mexiku

  10. 3. 2010

  předložený v souladu s čl. 122 odst. 5 jednacího řádu
  a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:
  S&D (B7‑0188/2010)
  ALDE (B7‑0189/2010)
  ECR (B7‑0190/2010)
  PPE (B7‑0192/2010)
  Verts/ALE (B7‑0196/2010)

  José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei za skupinu PPE
  Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo, María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D
  Renate Weber, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE
  Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
  Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Ziobro, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Charles Tannock za skupinu ECR


  Postup : 2010/2602(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  RC-B7-0188/2010
  Předložené texty :
  RC-B7-0188/2010
  Přijaté texty :

  Usnesení Evropského parlamentu o stupňujícím se násilí v Mexiku

  Evropský parlament,

  –   s ohledem na Dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy mexickými o hospodářském partnerství, politické koordinaci a spolupráci,

  –   s ohledem na své doporučení Radě o strategickém partnerství mezi EU a Mexikem ze dne 12. března 2009,

  –   s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 15. července 2008 nazvané „Směrem ke strategickému partnerství EU-Mexiko“ (KOM(2008)0447),

  –   s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 30. září 2009 nazvané „Evropská unie a Latinská Amerika: globální hráči v partnerství“ (KOM(2009)495),

     s ohledem na své usnesení ze dne 11. října 2007 o vraždách žen v Mexiku a ve Střední Americe a úloze Evropské unie v boji proti tomuto jevu,

     s ohledem na prohlášení EU o vraždách novinářů Josého Luise Romera, Valentína Valdése Espinosy a Jorgeho Ochoy Martíneze,

  –   s ohledem na prohlášení pěti summitů hlav států a předsedů vlád Latinské Ameriky, Karibiku a Evropské unie (EU-LAK), které se konaly v Rio de Janeiru (28.–29. června 1999), v Madridu (17.–18. května 2002), v Guadalajaře (28.–29. května 2004), ve Vídni (12.–13. května 2006) a v Limě (16.–17. května 2008),

  –   s ohledem na společné prohlášení IV. summitu EU-Mexiko, který se konal dne 17. května 2008 v Limě,

  –   s ohledem na společné prohlášení z 9. setkání společného výboru EU-Mexiko, které se konalo v listopadu 2009 v Bruselu,

  –   s ohledem na článek 122 jednacího řádu,

  A. vzhledem k tomu, že Mexiko a Evropská unie sdílejí společné hodnoty, jež nacházejí vyjádření v našich demokratických a pluralitních společnostech, jež brání základní svobody a lidská práva, chrání životní prostředí, udržitelný rozvoj a sdílejí odhodlání k řádnému upevňování demokracie, právní jistotě, potírání chudoby a hospodářskému a společenskému rozvoji,

  B.  vzhledem k tomu, že úkolem a povinností našich demokratických systémů je zaručit fungování právního státu a také to, aby dodržování lidských práv, a tudíž i požívání a řádné uplatňování svobod, jakož i právo na fyzickou nedotknutelnost představovaly jeden ze základních pilířů právního státu,

  C. vzhledem k tomu, že příčiny násilí a nejistoty v Mexiku nelze oddělovat od strukturálního problému chudoby, nerovnosti a marginalizace, do něhož Mexiko po propuknutí celosvětové hospodářské krize upadlo, a vzhledem k tomu, že je nezbytné přijmout kompletní strategickou vizi dlouhodobého inkluzivního rozvoje, jež by umožnila podpořit sociální soudržnost,

  D. vzhledem k tomu, že strategické partnerství EU-Mexiko, jež otevírá dveře užší spolupráci mezi Mexikem a EU v oblastech globálního významu, a zejména široký dialog, lepší koordinaci a rozvoj výměny v oblasti bezpečnosti, lidských práv, volební reformy, regionálního rozvoje a obchodní politiky a politiky v oblasti regulace,

  E.  vzhledem k tomu, že strategické partnerství proto zahrnuje větší spolupráci v oblasti lidských práv a že obě strany potvrdily svoji vůli úzce spolupracovat v zájmu společného cíle dosáhnout ve vztahu k lidským právům vyšší úrovně,

  F.  vzhledem k tomu, že Mexiko se účastní všech regionálních i globálních fór a že podepsalo všechny mezinárodní dohody v oblasti lidských práv a základních svobod, jež zahrnují také boj proti násilí páchanému na ženách; vzhledem k tomu, že Mexiko podporuje právní předpisy ve prospěch rovnosti pohlaví,

  G. vzhledem k tomu, že v roce 2008 začal v rámci programu dvoustranné spolupráce mezi EU a Mexikem pro období 2007–2013 platit program spolupráce mezi EU a Mexikem v oblasti lidských práv a že součástí a prioritou tohoto programu je předcházení násilí páchanému na ženách a podpora práv žen, na něž jsou zaměřeny specifické programy,

  H. vzhledem k tomu, že vytvoření Evropského nástroje pro demokracii a lidská práva, jehož prvořadým úkolem je podpora boje proti násilí páchanému na ženách a dětech, podpora dodržování lidských práv ze strany pořádkových sil, podpora boje proti diskriminaci a přijetí mezinárodních norem v oblasti spravedlnosti a lidských práv,

  I.   vzhledem k tomu, že Mexiko trpí stupňováním násilí, jež vyvolává především obchod s drogami, zejména v pohraniční oblasti se Spojenými státy, a že je na jedné straně důsledkem boje mezi zločineckými skupinami o kontrolu nad nabídkou drog, od jejich výroby a prodeje až po obrovský trh, který v tomto ohledu představují Spojené státy, a na druhé straně důsledkem zásahů mexické vlády k vyřešení této situace,

  J.   vzhledem k významu vládního plánu pro zdraví, vzdělání a sociální soudržnost a posílení politické strategie k opětovnému získání města Ciudad Juárez; vzhledem k tomu, že plán, na nějž je vyčleněno 200 milionů EUR, pomůže odstranit sociální příčiny násilí, ačkoli předpokládá, že v tomto ohledu bude nezbytné úsilí zvýšit,

  K. vzhledem k tomu, že mexická vláda se pevně zavázala zlepšit bezpečnostní situaci v zemi, včetně významného navýšení rozpočtu pro bezpečnostní síly a schválení reformy orgánů veřejné bezpečnosti s cílem zvýšit účinnost dodržování právních předpisů i účinnost soudnictví a postavit se organizované trestné činnosti,

  L.  vzhledem k tomu, že Mexiko je podle Mezinárodní federace novinářů jedním z nejnebezpečnějších míst na zemi pro výkon novinářské práce, neboť od roku 2000 zde bylo zavražděno nejméně 52 novinářů, přičemž pouze v roce 2009 jich bylo zabito 13, jak bylo zveřejněno rovněž ve zprávách mexického národního výboru pro lidská práva,

  M. vzhledem k tomu, že stíhání členů organizací věnujících se ochraně a prosazování lidských práv a vyhrožování těmto členům je v Mexiku časté, a že mnohá předběžná vyšetřování útoků a vražd ochránců lidských práv jsou na státní a federální úrovni neodůvodněně odkládána,

  N. vzhledem k tomu, že národní a mezinárodní organizace na ochranu lidských práv podaly několik žalob kvůli nedodržování lidských práv, jehož se nevhodným chováním dopustily bezpečnostní síly,

  1.  sdílí s mexickými orgány obavy z eskalace násilí a vyjadřuje mexickému lidu solidaritu v boji proti obchodování s drogami;

  2.  vyjadřuje soustrast a solidaritu rodinám a přátelům obětí, ale i mexickému lidu, jejž povzbuzuje k tomu, aby neustával v boji za obranu demokratického systému a právní stát;

  3.  podporuje mexickou vládu v jejím odhodlání bojovat proti organizované trestné činnosti v oblasti obchodování s drogami, současně ovšem vyjadřuje vážné obavy z nárůstu násilí, jež souvisí s obchodováním s drogami, a z toho, že drogové kartely necítí žádný respekt vůči jakékoli autoritě a že se cítí beztrestné, zejména pak kartely působící v těch mexických státech, jež se nacházejí u hranic se Spojenými státy;

  4.  odsuzuje veškeré druhy násilí, zejména násilí a neustálé výhrůžky smrtí směřující na aktivisty, kteří se věnují prosazování a ochraně lidských práv v Mexiku, a žádá, aby mexické orgány zintenzívnily úsilí v oblasti obrany a soudní ochrany osob z uvedených skupin; současně žádá EU, aby účinně uplatňovala pokyny na ochranu obránců lidských práv;

  5.  povzbuzuje mexické orgány, aby nadále upevňovaly institucionální rámec, a to se zvláštním důrazem na ženy, na nichž se násilí podepisuje mimořádně dramatickým způsobem; domnívá se, že za boj proti vraždám žen je odpovědná vláda, která má zajistit, aby osoby z těchto činů odpovědné a jejich spoluviníci byly předvedeni před soud a aby pokračovala v provádění účinných opatření, jež by těmto trestným činům zabránila;

  6.  odsuzuje v tomto kontextu násilí páchané na pracovnících komunikačních médií a podporuje odpovědné orgány v provádění veškerých nezbytných opatření, jež by pomohla identifikovat, zadržet a předvést před soud osoby, jež jsou za tyto vraždy odpovědné; vítá skutečnost, že mexická zákonodárná moc přijala legislativní a institucionální opatření, jež zaručí svobodu vyjadřování a bezpečnost novinářů;

  7.  doporučuje v této souvislosti mexické vládě, aby nadále upevňovala právní stát a mohla tak odstranit některé strukturální problémy, jež jsou základní příčinou nedodržování lidských práv, konkrétně problémy související s reformou soudnictví; poukazuje přitom na význam nezávislého soudnictví pro zajištění nestrannosti a rozhodný boj proti beztrestnosti

  8.  žádá vlády členských států a evropské orgány, aby v rámci svých dvoustranných vztahů s Mexikem zvýšily pomocí programů spolupráce a finančních a technických prostředků podporu věnovanou ochraně lidských práv; současně žádá, aby počítaly se zvýšením rozpočtových prostředků určených ke spolupráci v oblasti konsolidace a reformy soudních orgánů, orgánů činných v trestním řízení a státních zastupitelství s cílem pronásledovat a potrestat pachatele trestných činů, a také v oblasti vytváření účinných systémů ochrany svědků, obětí a jejich rodin;

  9.  zdůrazňuje spolupráci s mexickou vládou v oblasti podpory účinného multilateralismu a posilování kapacity Organizace spojených národů, jejímž cílem je zachovat a upevnit mír a zajistit dodržování lidských práv a současně přitom v souladu s prohlášením z Limy čelit v rámci mezinárodního práva hrozbám pro mír a bezpečnost, jakými je obchodování s drogami a zbraněmi, organizovaná trestná činnost, terorismus a obchodování s lidmi;

  10.  naléhavě žádá, aby vzhledem k tomu, že lidská práva a demokracie představují základní hodnoty, bylo strategické partnerství chápáno jako příležitost k projednání způsobu, jak zvýšit účinnost fungování doložky týkající se lidských práv a demokracie ve všech dohodách podepsaných oběma stranami a jak hodnotit její dodržování a rozvíjet její pozitivní rozměr;

  11.  domnívá se, že sociální začlenění mládeže je pro porozumění jejím potřebám v demokratickém systému jedním z klíčových prvků; že frustrace mladých je jednou z příčin, které přispívají k násilí, a proto je třeba zintenzívnit spolupráci EU v oblasti sociální soudržnosti; žádá současně mexické orgány, aby věnovaly potřebné prostředky na pomoc mládeži, aby se začlenila do společnosti, a aby přijaly programy prevence drog, rehabilitace a znovuzačlenění drogově závislých osob do společnosti;

  12.  žádá Evropskou komisi a mexickou vládu, aby v rámci revize nástroje pro rozvojovou spolupráci (2007-2013) v polovině období jako prioritní oblasti v první stěžejní oblasti („sociální soudržnost“) stanovily bezpečnost a posílení veřejné správy a institucí;

  13.  žádá svého předsedu, aby toto usnesení předal Komisi, Radě, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, členským státům, generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států (OAS), Evropsko-latinskoamerickému shromáždění (EuroLat) a předsedovi kongresu Spojených států mexických.