Gemensamt förslag till resolution - RC-B7-0191/2010Gemensamt förslag till resolution
RC-B7-0191/2010

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Sydkoreas lagligförklarande av dödsstraffet

10.3.2010

i enlighet med artikel 122.5 i arbetsordningen
som ersätter resolutionsförslagen från följande grupper:
ALDE (B7‑0191/2010)
S&D (B7‑0193/2010)
PPE (B7‑0194/2010)
GUE/NGL (B7‑0197/2010)
Verts/ALE (B7‑0198/2010)

Christian Ehler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija‑Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Tunne Kelam, Martin Kastler för PPE-gruppen
Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş, Peter Simon för S&D-gruppen
Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen
Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2010/2603(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
RC-B7-0191/2010
Ingivna texter :
RC-B7-0191/2010
Omröstningar :
Antagna texter :

Europaparlamentets resolution om Sydkoreas lagligförklarande av dödsstraffet

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om avskaffandet av dödsstraffet och behovet av ett omedelbart moratorium mot avrättningar i de länder där dödsstraffet fortfarande tillämpas,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution 62/149 av den 18 december 2007, vilken uppmanar till ett moratorium mot tillämpningen av dödsstraffet (om rapporten från det tredje utskottet (A/62/439/Add.2)),

–   med beaktande av den reviderade och uppdaterade versionen av EU:s riktlinjer om dödsstraff, som antogs av rådet den 3 juni 1998,

–   med beaktande av slutförklaringen från den fjärde världskongressen mot dödstraff som ägde rum i Genève den 24–26 februari 2010, vilken uppmanar till ett universellt avskaffande av dödsstraffet,

–   med beaktande av artikel 122.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Europeiska unionen engagerar sig starkt för avskaffandet av dödsstraffet och strävar efter att alla länder ska acceptera denna princip.

B.  Den 25 februari 2010 fastställde Sydkoreas författningsdomstol med en majoritet av fem röster mot fyra att dödsstraffet är författningsenligt. Men domarna underströk också att frågan om huruvida dödstraffet bör bibehållas eller avskaffas bör debatteras i nationalförsamlingen och inte i författningsdomstolen.

C. Författningsdomstolen fattade sitt beslut efter en omröstning med fem röster för och fyra röster mot. År 1996 fastställde den sitt beslut med sju röster för och två röster mot.

D. Författningsdomstolen fattade sitt beslut till följd av en petition från en 72-årig sydkorean som förklarats skyldig till ett mord på fyra turister 2007, och som hävdade att dödsstraffet stred mot hans författningsenliga rätt till värdighet.

E.  Sydkorea har över 55 fångar med bekräftade dödsdomar.

F.  Den senaste avrättningen i Sydkorea ägde rum i december 1997. Under den då nytillträdde presidenten Kim Dae Jung, som själv dömdes till döden 1980 och sedan benådades, tillämpades inte dödsstraffet, och Sydkorea har under de senaste 13 åren tillhört den grupp länder som inte tillämpar dödsstraffet i praktiken.

G. År 2006 lade den nationella människorättskommissionen fram ett lagförslag om att avskaffa dödsstraffet.

H. Den 18 december 2007 antog FN:s generalförsamling med stor majoritet en resolution där man uppmanade länder som tillämpar dödstraffet att införa ett moratorium mot avrättningar i syfte att avskaffa dödsstraffet, vilket upprepades i en resolution av den 18 december 2008.

1.  Europaparlamentet konstaterar att Sydkorea inte har genomfört några avrättningar sedan 1998, vilket betyder att landet har avskaffat dödsstraffet i praktiken, och parlamentet gläder sig åt det förbättrade skyddet för och främjandet av mänskliga rättigheter i landet.

2.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa besvikelse över Sydkoreas författningsdomstols beslut att bibehålla dödsstraffet, men konstaterar att beslutet antogs med en mycket liten majoritet till skillnad från 1996 års beslut som antogs med sju röster mot två.

3.  Europaparlamentet uttrycker sitt stöd för de rörelser som kämpar för ett avskaffande av dödsstraffet i Sydkorea.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt generella motstånd mot dödsstraffet, som strider mot det moderna straffrättssystemet och som, i motsats till vad många tror, inte minskar antalet brott.

5.  Europaparlamentet uppmanar Sydkorea att införa ett moratorium mot alla avrättningar till dess att landets parlament har antagit en lag om att avskaffa dödsstraffet.

6.  Europaparlamentet uppmanar Sydkoreas regering att stödja FN:s resolution om avskaffandet av dödsstraffet och att ställa sig bakom eller rösta för en resolution som ska läggas fram för generalförsamlingen.

7.  Europaparlamentet konstaterar med glädje att en klar majoritet av världens länder, vilket motsvarar två tredjedelar av det internationella samfundet, nu helt har avskaffat dödsstraffet i sin lagstiftning eller i praktiken infört moratorium mot avrättningar.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Sydkoreas regering samt Sydkoreas nationella människorättskommission.