Procedure : 2010/2559(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : RC-B7-0222/2010

Indgivne tekster :

RC-B7-0222/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 25/03/2010 - 6.17
CRE 25/03/2010 - 6.17
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0085

    FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG
WORD 83k
22.3.2010
PE439.721v01-00}
PE439.722v01-00}
PE439.723v01-00}
PE439.724v01-00} RC1
 
B7-0222/2010}
B7-0223/2010}
B7-0224/2010}
B7-0225/2010} RC1

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,

til erstatning af beslutningsforslag af:

ALDE (B7‑0222/2010)

PPE (B7‑0223/2010)

Verts/ALE (B7‑0224/2010)

GUE/NGL (B7‑0225/2010)


om andet EU-topmøde om romaer


Lívia Járóka, Simon Busuttil, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Rovana Plumb, María Muñiz De Urquiza for S&D-Gruppen
Renate Weber, Sophia in 't Veld, Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Cecilia Wikström, Sarah Ludford, Sonia Alfano for ALDE-Gruppen
Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Greze, Marije Cornelissen, Bart Staes, Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen
Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson for GUE/NGL-Gruppen
Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen
ÆNDRINGSFORSLAG

Europa-Parlamentets beslutning om andet EU-topmøde om romaer  

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21,151, 153 og 157 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som forpligter medlemsstaterne til at sikre alle borgere lige muligheder og forbedre deres leve- og arbejdsvilkår,

–   der henviser til artikel 2 og 3 i traktaten om Den Europæiske Union, som giver EU mulighed for at træffe passende foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling mod alle borgere og fremme respekten for menneskerettighederne,

–   der henviser til beslutning af 28. april 2005 om romaernes situation i Den Europæiske Union(1), beslutning af 1. juni 2006 om romakvinders situation i EU(2), beslutning af 15. november 2007 om anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(3), beslutning af 31. januar 2008 om en europæisk strategi for romaer(4), beslutning af 10. juli 2008 om oprettelse af en database i Italien med fingeraftryk fra romaer(5) og beslutning af 11. marts 2009 om romaernes sociale situation og forbedring af deres adgang til arbejdsmarkedet i EU(6),

–   der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse(7), Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv(8), Rådets rammeafgørelse 2008/913/RIA af 28. november 2008 om bekæmpelse af visse former for og tilkendegivelser af racisme og fremmedhad ved hjælp af straffelovgivningen(9), som foreskriver en tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning og administrative bestemmelser i forbindelse med lovovertrædelser, der involverer racisme og fremmedhad, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område(10), som sikrer alle borgere ret til at færdes frit i EU, hvis de er arbejdstagere eller søger beskæftigelse, er under uddannelse eller er selvforsørgende eller pensioneret,

–  der henviser til rapporterne om romaer, racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater i EU, som Menneskerettighedsagenturet har offentliggjort(11), og til rapporterne fra Europarådets kommissær for menneskerettigheder, Thomas Hammarberg,

–   der henviser til Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2007 og juni 2008, Rådets (almindelige anliggender) konklusioner fra december 2008 og Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) konklusioner om romaernes integration, vedtaget i Luxembourg den 8. juni 2009,

–   der henviser til, at en række EU-medlemsstater, kandidatlande og andre lande med en betydelig tilstedeværelse af EU-institutioner i 2005 indledte tiåret for integration af romaer og oprettede en uddannelsesfond for romaer,

–   der henviser til det første EU-topmøde om romaer, der blev afholdt i Bruxelles den 16. september 2008, og til det kommende andet EU-topmøde om integration af romaer, der afholdes den 8. april 2010 i Córdoba (Spanien) og er en central begivenhed under Rådets spanske formandskab,

–   der henviser til den kommende betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om EU's strategi for integration af romaerne, der forventes forelagt i slutningen af 2010,

–   der henviser til de ti fælles grundprincipper for romaernes integration,

–   der henviser til forespørgsler af 12. februar 2010 (O-0017/2010 – B7‑0013/2010 og O‑0018/2010 – B7‑0014/2010) og af 24. februar 2010 (O-0028/2010 – B7‑0202/2010 og O‑0029 – B7-0203/2010) til Rådet og Kommissionen om det andet EU-topmøde om romaerne,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at de 10-12 millioner europæiske romaer fortsat er udsat for alvorlig og systematisk forskelsbehandling og i mange tilfælde lider under alvorlig fattigdom og social udstødelse, og at størstedelen af de europæiske romaer blev unionsborgere efter udvidelserne i 2004 og 2007 og således blev omfattet af unionsborgernes og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område,

B.  der henviser til, at situationen for europæiske romaer, som længe har været til stede i mange europæiske lande, adskiller sig fra situationen for europæiske nationale mindretal og således berettiger til særlige foranstaltninger på europæisk plan,

C. der henviser til, at mange romaer og romagrupper, som har besluttet at slå sig ned i en anden medlemsstat end den, hvori de er statsborgere, befinder sig i en særlig udsat position,

D. der henviser til, at EU råder over en række instrumenter, der kan anvendes til at bekæmpe udelukkelsen af romer, som f.eks. den nye mulighed, der findes i strukturfondene, nemlig at afsætte op til 2 % af den samlede bevilling fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) til boligudgifter til fordel for marginaliserede lokalsamfund, og som træder i kraft i løbet af 2010, eller de eksisterende muligheder under Den Europæiske Socialfond,

E.  der henviser til, at Rådets direktiv 2000/43/EF ikke er blevet omsat korrekt eller gennemført fuldt ud af alle medlemsstater,

F.  der henviser til, at EU gentagne gange har forpligtet sig til aktivt at fremme principperne om lige muligheder og social integration, når det gælder romabefolkningen i Europa,

G. der henviser til, at der i løbet af det sidste år har været en betydelig stigning i sigøjnerfjendtligheden i massemedierne og i den politiske retorik i nogle af EU-medlemsstaterne såvel som en stigende forekomst af racistisk begrundet vold mod romaer,

H. der henviser til, at der kun er gjort ujævne og langsomme fremskridt i bekæmpelsen af forskelsbehandlingen af romaer i form af overholdelse af deres ret til uddannelse, beskæftigelse, sundhedspleje og boliger både i medlemsstaterne og i kandidatlandene,

I.   der henviser til, at der bør gives særlig opmærksomhed til personer, som udsættes for multidiskrimination,

J.   der påpeger, at romaerne i højere grad bør være repræsenteret i i regeringsstrukturer og offentlige forvaltninger i medlemsstaterne,

1.  fordømmer den seneste stigning i sigøjnerfjendtligheden (romafobi) i flere EU-medlemsstater i form af hadske ytringer og overgreb mod romaer;

2.  mener, at bekæmpelse af forskelsbehandling af romaerne, der er en paneuropæisk befolkningsgruppe, kræver en fælles EU-strategi;

3.  udtrykker bekymring for den forskelsbehandling, romaer udsættes for inden for uddannelse (navnlig adskillelse på grund af oprindelse), boligforhold (navnlig tvungen udsættelse eller uværdige levevilkår, ofte i ghettoer), beskæftigelse (deres meget lave beskæftigelsesfrekvens) og lige adgang til sundhedssystemer og andre offentlige ydelser samt deres uhørt lave grad af deltagelse i det politiske liv; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tilse, at foranstaltningerne til sikring af lige muligheder overholdes nøje i forbindelse med gennemførelsen af de operationelle programmer, således at projekter hverken direkte eller indirekte forstærker adskillelsen og udelukkelsen af romaer; understreger, at Europa-Parlamentet den 10. februar 2010 vedtog betænkningen om støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper, som muliggør boligtiltag for sårbare grupper inden for rammerne af EFRU, og opfordrer til en hurtig gennemførelse af den reviderede forordning, således at medlemsstaterne aktivt kan gøre brug af denne mulighed; mener i denne forbindelse, at boliger er en forudsætning for en effektiv social integration; opfordrer Kommissionen til at sikre, at romaer får adgang til den for nylig vedtagne mikrofinansieringsfacilitet, således at den kan støtte deres integration på arbejdsmarkedet,

4.  erkender, at spørgsmålet om fuldt statsborgerskab og romaernes samfundsøkonomiske deltagelse er betinget af en historie præget af forskelsbehandling og social stigmatisering; mener, at der i tilknytning til en mainstreaming-strategi for integration af romaer må træffes proaktive foranstaltninger for at komme tidligere og nuværende forskelsbehandling til livs; opfordrer Kommissionen til at vise dette aspekt den fornødne opmærksomhed i sin strategi for integration af romaer;

5.  mener, at EU og medlemsstaterne har et fælles ansvar for at fremme integrationen af romaer og forsvare deres grundlæggende rettigheder som europæiske borgere, og at de straks må øge deres bestræbelser på at nå synlige resultater på dette område; opfordrer medlemsstaterne og EU's institutioner til at støtte de foranstaltninger, der er nødvendige for at kunne skabe et passende socialt og politisk miljø for gennemførelsen af integrationen af romaer, f.eks. ved at støtte offentlige uddannelses- og tolerancekampagner rettet mod ikke-romaer om romaernes kultur og integration både i de lande, de er statsborgere i, og i de lande i Europa, de er bosat i;

6.  glæder sig over Rådets (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) konklusioner om romaernes integration, vedtaget i Luxembourg den 8. juni 2009, som henviser til de fælles grundprincipper for romaernes integration, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at tage hensyn til dem "i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker til fremme af romaernes fulde integration og i forbindelse med udformning og gennemførelse af politikker til beskyttelse af de grundlæggende rettigheder, opretholdelse af ligestilling mellem kønnene, bekæmpelse af forskelsbehandling, fattigdom og social udstødelse og sikring af adgang til uddannelse, bolig, sundhed, beskæftigelse, social service, retlig prøvelse og kultur, også i EU's forbindelser med tredjelande"; glæder sig over anmodningen til Kommissionen om at "tage konkrete skridt til at gøre de fællesskabsinstrumenter og -politikker, der er relevante for romaernes integration, mere effektive";

7.  er i betragtning af spørgsmålets hastende karakter dybt bekymret over, at Kommissionen stadig ikke har besvaret Parlamentets anmodning fra den 31. januar 2008 om at udarbejde en EU-strategi for romaer i samarbejde med medlemsstaterne med det formål at opnå en bedre koordinering og fremme bestræbelserne for at forbedre romabefolkningens situation;

8.  ser frem til forelæggelsen af Kommissionens meddelelse efter det næste EU-topmøde om integration af romaer, hvor de eksisterende politikker og instrumenter til forbedring af integrationen af romaer og årsagerne til de utilfredsstilende fremskridt, der hidtil er gjort, vil blive behandlet; opfordrer til, at der i meddelelsen kommer til at indgå klare målsætninger og mekanismer for den fremtidige udformning af en romastrategi;

9.  opfordrer de nye europæiske kommissærer til at prioritere romarelaterede emner, der hører ind under deres ansvarsområder, og til som en prioritet at udvikle et system til koordination mellem kommissærer og generaldirektorater i forbindelse med håndteringen af romaemner på EU-plan; opfordrer Kommissionen til at udpege et af sine medlemmer til ansvarlig for koordineringen af romapolitikken;

10. tilskynder EU-institutionerne til at involvere romasamfund fra græsrodsniveau op til internationale ngo'er i processen med udvikling af en samlet EU-politik om romaer og i alle aspekter af planlægning, gennemførelse og tilsyn samt til at trække på erfaringerne fra tiåret for integration af romaer 2005-2015, OSCE-handlingsplanen og Europarådets, FN's og Parlamentets egne anbefalinger; opfordrer til mobilisering af romasamfundet for i fællesskab at gennemføre integrationspolitikker, som kun kan lykkes med alle berørte parters fulde deltagelse;

11. anmoder Kommissionen om at anlægge en horisontal tilgang til romaspørgsmål og udarbejde yderligere forslag, der skal sikre politisk sammenhæng på europæisk plan, når det gælder social integration af romaer, tilskynde medlemsstaterne til at yde en større indsats for at opnå synlige resultater, fremme en kritisk analyse af fejlslagne politikker, lette udvekslingen af bedste praksis mellem medlemsstaterne og udnytte alle erfaringerne fra romapilotprojektet, som bør indgå i de centrale politikker;

12. opfordrer arrangøren af topmødet og EU til at definere en klar politisk opfølgning på topmødets konklusioner for at undgå gentagelser af tidligere situationer, hvor hverken politiske konklusioner eller konkrete forslag blev vedtaget; mener ikke, at topmødet skal have en deklaratorisk karakter, men at det skal fokusere på en forpligtende strategi, der viser politisk vilje til at udligne forskellene mellem romasamfundene og flertalsbefolkningerne;

13. opfordrer Kommissionen og Rådet til at benytte sig af eksisterende initiativer som tiåret for integration af romaer for at øge effektiviteten af bestræbelser på området;

14. anser det for nødvendigt at udarbejde et omfattende udviklingsprogram, som på samme tid er rettet mod alle beslægtede politikområder og muliggør øjeblikkelig indgriben i ghettoområder, der kæmper med alvorlige strukturelle problemer;

15. understreger, at antidiskriminationsforanstaltninger alene ikke er tilstrækkeligt som middel til at fremme den sociale integration af romaer, men at det er nødvendigt med en samordnet fælles indsats på et solidt retsgrundlag for at få koordineret de institutionelle og de berørte interessegruppers foranstaltninger og tvinge de berørte parter til at opfylde deres egne løfter; accepterer dermed også behovet for en klar lovgivningsmæssig forpligtelse og troværdige budgetbevillinger;

16. henstiller til Rådet at vedtage en fælles holdning om finansiering via strukturfondene og førtiltrædelsesfondene, der afspejler den europæiske politiske vilje til fuldt ud at udnytte de muligheder, disse fonde giver for at fremme integrationen af romaer, og sikre, at der i fuldt omfang tages hensyn til de fælles grundprincipper for romaernes integration i forbindelse med eventuelle revisioner af de relevante operationelle programmer, også med henblik på den næste programmeringsperiode; opfordrer Kommissionen til at undersøge og evaluere den hidtidige sociale effekt af investeringerne via førtiltrædelses- og strukturfondene, der er målrettet mod sårbare grupper, for at drage konklusioner og opstille nye strategier og regler, hvis det anses for nødvendigt på dette område;

17. understreger, at kandidatlandene bør involveres i EU's romaintegrationsindsats så hurtigt som muligt, eftersom tiltrædelsesforhandlingerne udgør en sjælden mulighed for at udløse et fundamentalt skifte i myndighedernes holdning til romaer;

18. insisterer på, at medlemsstaterne skal sikre sig, at alle foranstaltninger med direkte eller indirekte indvirkning på EU-borgere af romaoprindelse lever op til de principper, der er fastsat i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt direktivet om bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af race, hvori direkte og indirekte diskriminering udtrykkeligt forbydes; udtrykker bekymring over tvangshjemsendelsen af romaer til lande på Vestbalkan og anmoder Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om at sikre overholdelse af de grundlæggende rettigheder, herunder ved at sørge for passende bistand og kontrol;

19. understreger den udsatte situation, som mange romaer, der har gjort brug af deres ret til at bevæge sig frit i EU og er migreret inden for EU, befinder sig i; understreger, at alle foranstaltninger, der træffes over for disse grupper, skal overholde europæiske standarder og europæisk lovgivning, og opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at undersøge, om der er behov for en koordineret EU-strategi;

20. understreger betydningen af at inddrage lokale myndigheder for at sikre en effektiv gennemførelse af bestræbelserne på at fremme integrationen af romaer og bekæmpe forskelsbehandling; opfordrer Kommissionen til at udarbejde henstillinger til medlemsstaterne om at tilskynde lokale myndigheder til at udnytte mulighederne for finansiering fra strukturfondene bedre til fremme af integrationen af romaer, herunder en neutral overvågning af gennemførelsen af projekter;

21. understreger betydningen af romaorganisationer på EU-plan som et vigtigt redskab til at sikre succes med politikkerne for social integration samt behovet for aktiv inddragelse af romarepræsentanter i alle initiativer, der har til formål at fremme deres rettigheder og integrere deres samfund; mener, at der er behov for langsigtede strategier med henblik på at udbygge romaernes erhvervsmæssige og organisatoriske evner og udvikle deres menneskelige ressourcer, hvilket bør betragtes som en horisontal prioritet; understreger, at politisk uafhængighed og styrkelse af romaernes selvorganisering med hensyn til finansielle, akademiske og menneskelige ressourcer er afgørende for at kunne fremskynde den sociale integration af romaer;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes og kandidatlandenes regeringer og parlamenter, Europarådet og OSCE.

 

(1)

Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0151.

(2)

Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0244.

(3)

Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0534.

(4)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0035.

(5)

Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0361.

(6)

Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0117.

(7)

EFT L 180 af 19.7.2000, s. 22.

(8)

EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.

(9)

EUT L 328 af 6.12.2008, s. 55.

(10)

EFT L 158 af 30.4.2000, s. 77.

(11)

Rapport om racisme og fremmedhad i EU's medlemsstater i 2009; European Union Minorities and Discrimination Survey, Data in Focus Report: The Roma in 2009; The Situation of Roma EU Citizens Moving to and Settling in Other EU Member States; and Housing Conditions of Roma and Travellers in the European Union: Comparative Report.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik