Процедура : 2010/2549(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : RC-B7-0233/2010

Внесени текстове :

RC-B7-0233/2010

Разисквания :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Гласувания :

PV 05/05/2010 - 13.52
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0142

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 136kWORD 73k
28.4.2010
PE439.744v01-00}
PE439.745v01-00} RC1
 
B7-0233/2010}
B7-0234/2010} RC1

внесено съгласно член 110, параграф 4 от Правилника

вместо предложенията за резолюция, внесени от групите:

S&D (B7‑0233/2010)

PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)


относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада на 5 май 2010 г.


Elisabeth Jeggle от името на групата PPE
Ioan Enciu от името на групата S&D
Wolf Klinz от името на групата ALDE
Philip Bradbourn от името на групата ECR
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада на 5 май 2010 г.   

Европейският парламент,

–   като взе предвид преговорите относно всеобхватно икономическо и търговско споразумение, започнати на срещата на върха ЕС-Канада, проведена на 6 май 2009 г. в Прага,

–   като взе предвид своята резолюция от 9 февруари 2010 г. относно преработено Рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията за следващия парламентарен мандат,

–   като взе предвид успешната 32-ра междупарламентарна среща на Делегацията за връзки с Канада, проведена през ноември 2009 г. в Брюксел,

–   като взе предвид процедурата на одобрение по член 218 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 4 от своя правилник,

А. като има предвид, че Канада е един от най-старите и близки партньори на Европейския съюз, като официалните отношения датират от 1959 г.,

Б.  като има предвид, че водените понастоящем преговори за всеобхватно икономическо и търговско споразумение могат да укрепят отношенията между ЕС и Канада,

В.  като има предвид, че през 2010 г. Канада председателства групата от страни Г-8 и ще бъде домакин на следващата среща на високо равнище на Г-20,

Г.  като има предвид, че се очаква предстоящата среща на високо равнище ЕС-Канада в Брюксел на 5 май 2010 г. да се съсредоточи върху укрепването на вече близките политически отношения между двамата партньори, като по-специално бъдат разгледани такива общи предизвикателства като: преговорите относно всеобхватно икономическо и търговско споразумение; предизвикателствата пред външната политика и сигурността, по-специално Афганистан/Пакистан; общ път за решаване на проблемите, свързани с Иран; неразпространението на ядрено оръжие; Хаити и последващите действия след донорската конференция в Ню Йорк; сътрудничеството за развитие; координиран отговор на финансовата и икономическа криза; изменението на климата и енергетиката; както и продължаването на кръга търговски преговори на СТО от Доха,

Д. като има предвид, че ЕС и Канада споделят общи ценности и сериозен ангажимент за многостранно сътрудничество при преодоляването на основните предизвикателства,

1.  приветства изявлението на Комисията, в което напредъкът в преговорите за всеобхватно икономическо и търговско споразумение се цитира като основополагащ за икономическите отношения между ЕС и Канада; във връзка с това счита, че срещата на високо равнище ЕС-Канада в Брюксел на 5 май 2010 г. предоставя добра възможност за ускоряване на тези преговори;

2.  отбелязва стабилността на канадската икономика по време на икономическата криза, по-специално стабилността на банковия сектор; изразява своето желание да работи в близко сътрудничество с Канада в контекста на Г-20, за да се постигне координиран глобален подход към фискалните стимули и фискалната консолидация, като във връзка с това въпросът за въвеждането на банков налог или данък върху транзакциите на световно равнище ще бъде един от приоритетите на следващата среща на върха на Г-20 в Торонто;

3.  отбелязва, че както Канада, така и ЕС са напълно ангажирани с поемането на един координиран, съгласуван и цялостен подход за посрещане на непосредствените и по-дългосрочните потребности на Хаити, както и с изграждането на ново Хаити, което да отговаря на легитимните и отдавнашни въжделения на народа на Хаити за страната, като същевременно се гарантира националният контрол на Хаити над процеса на възстановяване;

4.  приветства намерението, изразено неотдавна в Тронната реч, произнесена в канадския парламент, за отваряне на канадската телекомуникационна промишленост за външна конкуренция;

5.  приветства също така намерението за започване на основна реформа на системата за управление на рибното стопанство на Канада, в която се предвижда и участие на Организацията за риболов в северозападната част на Атлантическия океан;

6.  отново изразява своята загриженост за това, че Канада все още налага изисквания за виза за граждани на Чешката република, Румъния и България, и призовава за възможно най-бързо премахване на тези изисквания; отбелязва, че изискването за виза за чешки граждани беше въведено от канадското правителство в отговор на наплива на роми в Канада, и поради това призовава държавите-членки да предприемат подходящи мерки във връзка с положението на ромите в Европа; във връзка с това приветства откриването на визова служба в канадското посолство в Прага и създаването на работна група от експерти по този въпрос и се надява, че обещаното цялостно преразглеждане на канадската система за приемане на бежанци ще доведе до премахването на изискването за виза;

7.  подчертава, че ЕС и Канада са поели ангажимент за изграждане на безопасна и устойчива нисковъглеродна глобална икономика при същевременно укрепване на способността за приспособяване към въздействието на изменението на климата; подчертава важното значение на продължаващите дискусии по въпроси, свързани с околната среда, в рамките на диалога на високо равнище по въпросите на околната среда между ЕС и Канада, включително сътрудничеството в областта на околната среда, енергетиката и морското стопанство в района на Арктика; приветства ангажимента на Канада, изразен в произнесената неотдавна Тронна реч, за инвестиции в чисти енергийни технологии, за гарантиране на позицията на страната като сила в областта на чистата енергия и за постигане на водеща роля в създаването на „зелени” работни места;

8.  припомня на Съвета и на Комисията, че след влизането в сила на Договора от Лисабон Европейският парламент трябва да даде одобрението си за сключване на международни споразумения и да участва пълноценно на всички етапи от процедурата, и очаква ранно становище от Комисията за начина, по който тя възнамерява да спази това изискване;

9.  поздравява Организационния комитет на игрите във Ванкувър за успеха на Олимпийските и Параолимпийските зимни игри през 2010 г.;

10. отбелязва, че правомощията за отношенията между ЕС и Канада са изключително на федерално равнище, но приветства участието на провинциите и териториите в преговорите относно всеобхватното икономическо и търговско споразумение, както и в някои други аспекти на отношенията между ЕС и Канада;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на ротационното председателство на ЕС, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на правителството на Канада.

 

 

Правна информация - Политика за поверителност