Postup : 2010/2549(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : RC-B7-0233/2010

Předložené texty :

RC-B7-0233/2010

Rozpravy :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Hlasování :

PV 05/05/2010 - 13.52
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0142

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 129kWORD 72k
28. 4. 2010
PE439.744v01-00}
PE439.745v01-00} RC1
 
B7-0233/2010}
B7-0234/2010} RC1

předložený v souladu s čl. 110 odst. 4 jednacího řádu

a nahrazující návrhy usnesení předložené skupinami:

S&D (B7‑0233/2010)

PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)


o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010


Elisabeth Jeggle za skupinu PPE
Ioan Enciu za skupinu S&D
Wolf Klinz za skupinu ALDE
Philip Bradbourn za skupinu ECR
POZM. NÁVRHY

usnesení Evropského parlamentu o nadcházející vrcholné schůzce EU-Kanada dne 5. května 2010  

Evropský parlament,

–   s ohledem na jednání, která mají vést ke komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci a která byla zahájena na vrcholné schůzce EU-Kanada dne 6. května 2009 v Praze,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 9. února 2010 o revidované rámcové dohodě mezi Evropským parlamentem a Komisí na příští volební období,

–   s ohledem na úspěšnou 32. meziparlamentní schůzi delegace pro vztahy s Kanadou, která se konala v listopadu 2009 v Bruselu,

–   s ohledem na postup souhlasu stanovený v článku 218 Smlouvy o fungování Evropské Unie,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že Kanada je jedním z nejstarších a nejbližších partnerů Evropské unie s formálními vztahy již od roku 1959,

B.  vzhledem k tomu, že probíhající jednání, která mají vést ke komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci, by mohla posílit vztahy mezi EU a Kanadou,

C. vzhledem k tomu, že Kanada v roce 2010 předsedá skupině zemí G8 a bude hostitelskou zemí příštího summitu skupiny G20,

D. vzhledem k tomu, že se očekává, že nadcházející vrcholná schůzka EU-Kanada, který se bude konat dne 5. května 2010 v Bruselu, by se měl soustředit na prohloubení již úzkých politických vztahů mezi oběma partnery, zejména na řešení takových společných úkolů, jako jsou: jednání o komplexní hospodářské a obchodní dohodě, zahraniční a bezpečnostní otázky, zejména pokud jde o Afghánistán/Pákistán; společný postup vůči  Íránu; nešíření jaderných zbraní, Haiti a kroky navazující na dárcovskou konferenci v New Yorku, rozvojová spolupráce, koordinovaná reakce na finanční a hospodářskou krizi, změna klimatu a energetika a pokrok v kole jednání z Dohá o světovém obchodu,

E.  vzhledem k tomu, že EU a Kanada mají společné hodnoty i velké odhodlání pracovat na řešení největších problémů na multilaterální úrovni,

1.  vítá prohlášení Komise, v němž je pokrok v jednáních o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci uveden jako zásadní pro hospodářské vztahy mezi EU a Kanadou; v této souvislosti je přesvědčen o tom, že summit EU-Kanada, který se bude konat dne 5. května 2010 v Bruselu, poskytne vhodnou příležitost k urychlení těchto jednání;

2.  poukazuje na značnou odolnost kanadského hospodářství, zejména jeho bankovního sektoru, v době hospodářské krize; vyjadřuje ochotu úzce spolupracovat s Kanadou v rámci skupiny G20 na dosažení koordinovaného globálního přístupu v otázkách fiskálních stimulů a konsolidace veřejných financí s tím, že jednou z priorit příštího summitu skupiny G20 v Torontu by mělo být zavedení bankovních poplatků nebo daně z transakcí na celosvětové úrovni;

3.  konstatuje, že Kanada i EU jsou plně odhodlány postupovat koordinovaně, jednotně a komplexně při uspokojování okamžitých i dlouhodobých potřeb Haiti a vybudovat nové Haiti, které naplní oprávněné a dlouhodobé ambice haitského národa týkající se jejich země, a současně zajistit, aby Haiťané přijali proces obnovy za vlastní;

4.  vítá záměr, který nedávno ve své trůnní řeči v kanadském parlamentu zmínila britská královna, otevřít kanadský telekomunikační průmysl vnější konkurenci;

5.  vítá rovněž záměr zahájit rozsáhlou reformu systému řízení kanadského rybolovu, jehož součástí je také Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku;

6.  opakuje své znepokojení nad uplatňováním vízové povinnosti pro občany České republiky, Rumunska a Bulharska a žádá, aby byla tato povinnost co nejrychleji zrušena; poukazuje na to, že kanadská vláda znovu zavedla vízovou povinnost pro české občany v důsledku velkého přílivu Romů do Kanady, a proto vyzývá členské státy, aby situaci romského obyvatelstva v Evropě odpovídajícím způsobem řešily; vítá v této souvislosti otevření vízového úřadu na kanadském velvyslanectví v Praze a vytvoření pracovní skupiny odborníků pro tuto otázku a doufá, že přislíbená komplexní revize kanadského systému pro uprchlíky povede k odstranění vízové povinnosti;

7.  zdůrazňuje, že EU a Kanada se zavázaly vybudovat nízkouhlíkové globální hospodářství, které by bylo bezpečné a udržitelné, a současně zvýšit schopnost přizpůsobovat se dopadům změny klimatu; zdůrazňuje, že v rámci dialogu mezi EU a Kanadou na vysoké úrovni o životním prostředí je důležité vést i nadále diskuse o životním prostředí, včetně otázek týkajících se environmentální, energetické a námořní spolupráce v oblasti Arktidy; vítá závazek Kanady, vyjádřený v nedávné trůnní řeči, investovat do technologií pro výrobu čisté energie, aby si tak zajistila svou pozici energetické velmoci v oblasti, pokud jde o čistou energii, a vedoucí postavení ve vytváření pracovních míst souvisejících s ochranou životního prostředí;

8.  připomíná Radě a Komisi, že od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost musí Evropský parlament vyslovit souhlas s mezinárodními dohodami a musí být plně zapojen do všech fází tohoto procesu, a očekává, že brzy obdrží od Komise vyjádření, jak hodlá tento požadavek plnit;

9.  blahopřeje organizačnímu výboru ve Vancouveru k úspěchu zimních olympijských a paralympijských her v roce 2010;

10. konstatuje, že pravomoci týkající se vztahů mezi EU a Kanadou existují pouze na federální úrovni, vítá však účast kanadských provincií a územních celků na jednáních o komplexní dohodě o hospodářské a obchodní spolupráci a některých dalších aspektech vztahů mezi EU a Kanadou;

11. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi, rotujícímu předsednictví EU, místopředsedkyni Komise a vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a kanadské vládě.

Právní upozornění - Ochrana soukromí