Procedūra : 2010/2549(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : RC-B7-0233/2010

Pateikti tekstai :

RC-B7-0233/2010

Debatai :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Balsavimas :

PV 05/05/2010 - 13.52
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0142

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 72k
28.4.2010
PE439.744v01-00}
PE439.745v01-00} RC1
 
B7-0233/2010}
B7-0234/2010} RC1

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį

keičiantis šių frakcijų pasiūlymus dėl rezoliucijų:

S&D (B7‑0233/2010)

PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)


dėl 2010 m. gegužės 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo


Elisabeth Jeggle PPE frakcijos vardu
Ioan Enciu S&D frakcijos vardu
Wolf Klinz ALDE frakcijos vardu
Philip Bradbourn ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl 2010 m. gegužės 5 d. vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo  

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į derybas siekiant sudaryti išsamų ekonominį prekybos susitarimą, kurios buvo pradėtos 2009 m. gegužės 6 d. Prahoje vykusio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo metu,

–   atsižvelgdamas į savo 2010 m. vasario 9 d. rezoliuciją dėl pataisyto Europos Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimo, galiosiančio kitą teisėkūros kadenciją,

–   atsižvelgdamas į sėkmingą 32-ąjį Delegacijos ryšiams su Kanada tarpparlamentinį susitikimą, kuris vyko 2009 m. lapkričio mėn. Briuselyje,

–   atsižvelgdamas į pritarimo procedūrą, numatytą Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 4 dalį,

A. kadangi Kanada yra viena iš seniausių ir artimiausių Europos Sąjungos partnerių ir oficialūs santykiai su ja prasidėjo 1959 m.,

B.  kadangi vykstančios derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo galėtų sustiprinti ES ir Kanados santykius,

C. kadangi 2010 m. Kanada pirmininkauja Didžiojo aštuoneto (G-8) šalių grupei ir kitas Didžiojo dvidešimtuko (G-20) šalių aukščiausio lygio susitikimas vyks Kanadoje,

D. kadangi tikimasi, kad 2010 m. gegužės 5 d. Briuselyje vyksiančio ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimo metu daug dėmesio bus skiriama jau dabar glaudiems politiniams abiejų partnerių santykiam stiprinti, ypatingą dėmesį skiriant tokiems bendriems uždaviniams, kaip: derybos dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo, uždaviniai užsienio reikalų ir saugumo srityje, ypač susiję su Afganistanu ir Pakistanu, bendra strategija Irano klausimu, branduolinių ginklų neplatinimas, Haitis ir tolesni veiksmai po Niujorke vykusios paramos teikėjų konferencijos, vystomasis bendradarbiavimas, suderinti veiksmai siekiant kovoti su finansų ir ekonomikos krize, klimato kaita ir energetika, pažanga pasaulio prekybos derybų Dohos raunde,

E.  kadangi ES ir Kanada puoselėja bendras vertybes ir tvirtai įsipareigojusios daugiašaliu lygmeniu spręsti pagrindines problemas,

1.  palankiai vertina Komisijos pareiškimą, kuriame derybose dėl išsamaus ekonominio prekybos susitarimo pasiekta pažanga laikoma svarbiausiu ES ir Kanados ekonominių santykių aspektu; atsižvelgdamas į tai, mano, kad 2010 m. gegužės 5 d. Briuselyje vyksiantis ES ir Kanados aukščiausio lygio susitikimas suteikia puikią galimybę paspartinti šias derybas;

2.  atkreipia dėmesį į Kanados ekonomikos, ypač bankų sektoriaus, atsparumą ekonomikos krizės metu; išreiškia ryžtą glaudžiai bendradarbiauti su Kanada Didžiojo dvidešimtuko lygmeniu tam, kad pasaulio mastu būtų imtasi suderintų veiksmų fiskalinių paskatų ir fiskalinio konsolidavimo srityje, ir mano, kad klausimas, susijęs su banko mokesčių arba operacijų mokesčio nustatymu pasaulio mastu, bus vienas svarbiausių Didžiojo dvidešimtuko aukščiausio lygio susitikimo Toronte metu;

3.  pažymi, kad Kanada ir ES yra pasiryžusios taikyti koordinuotą, vientisą ir visaapimantį požiūrį tam, kad patenkintų neatidėliotinus ir ilgalaikius Haičio poreikius, sukurtų naują Haitį, kuriame būtų įgyvendinti su gimtąja šalimi susiję teisėti ir ilgai puoselėti Haičio žmonių lūkesčiai, ir kartu užtikrintų, kad Haitis prisiimtų atsakomybę už savo šalies atkūrimo procesą;

4.  palankiai vertina neseniai Kanados parlamente pasakytoje Sosto kalboje paskelbtą ketinimą atverti Kanados telekomunikacijų pramonės rinką išorės konkurentams;

5.  taip pat palankiai vertina ketinimą pradėti svarbią Kanados žvejybos valdymo sistemos reformą, į kurią taip pat būtų įtraukta Žvejybos šiaurės Atlante organizacija (angl. NAFO);

6.  dar kartą išreiškia susirūpinimą dėl to, kad Kanada vis dar taiko Čekijos Respublikos, Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams vizų reikalavimą, ir ragina nedelsiant šį reikalavimą panaikinti; pažymi, kad Kanados vyriausybė pradėjo taikyti vizų reikalavimą Čekijos Respublikos piliečiams po to, kai į Kanadą atvyko labai daug romų tautybės asmenų, ir todėl ragina valstybes nares tinkamai spręsti su romais susijusius klausimus Europoje; todėl palankiai vertina tai, kad Kanados ambasadoje Prahoje atidarytas vizų skyrius ir įsteigta ekspertų darbo grupė minėtuoju klausimu, ir tikisi, kad atlikus žadėtąją išsamią Kanados prieglobsčio sistemos peržiūrą bus panaikintas vizų reikalavimas;

7.  pabrėžia, kad ES ir Kanada pasiryžusios kurti mažai anglies dioksido išskiriančiomis technologijomis pagrįstą pasaulio ekonomiką, kuri būtų saugi ir tvari, ir didinti pajėgumus siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos pasekmių; pabrėžia, kad vykstant ES ir Kanados aukšto lygio dialogui svarbu toliau tęsti diskusijas aplinkos apsaugos tema, įskaitant bendradarbiavimo Arkties regione aplinkos, energetikos ir jūrų laivybos srityse klausimus; palankiai vertina Kanados ryžimą, kaip neseniai skelbta Sosto kalboje, investuoti į ekologiškos energijos technologijas, užsitikrinti savo vietą pasaulyje kaip ekologiškos energijos supervalstybė ir pirmauti kuriant ekologiškas darbo vietas;

8.  primena Tarybai ir Komisijai, kad įsigaliojus Lisabonos sutarčiai Europos Parlamentas turi duoti pritarimą sudaryti tarptautinius susitarimus ir turi dalyvauti visais jų sudarymo procedūros etapais, taigi laukia išankstinio Komisijos pranešimo apie tai, kaip ji ketina vykdyti šį reikalavimą;

9.  sveikina Vankuverio olimpiados organizacinį komitetą su 2010 m. žiemos olimpinių ir paraolimpinių žaidynių sėkme;

10. pabrėžia, kad ES ir Kanados santykiai nustatomi tik federacijos lygmeniu, tačiau palankiai vertina tai, kad provincijos ir teritorijos dalyvauja derantis dėl išsamaus ekonominio ir prekybos susitarimo ir sprendžiant dėl kai kurių kitų ES ir Kanados santykių aspektų;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, pagal rotacijos principą ES pirmininkaujančiai šaliai, Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai ir Kanados vyriausybei.

Teisinė informacija - Privatumo politika