Wspólny projekt rezolucji - RC-B7-0233/2010Wspólny projekt rezolucji
RC-B7-0233/2010

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r.

28.4.2010

zgodnie z art. 110 ust. 4 Regulaminu
zastępujący tym samym projekty rezolucji złożone przez grupy polityczne:
S&D (B7‑0233/2010)
PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)

Elisabeth Jeggle w imieniu grupy politycznej PPE
Ioan Enciu w imieniu grupy politycznej S&D
Wolf Klinz w imieniu grupy politycznej ALDE
Philip Bradbourn w imieniu grupy politycznej ECR


Procedura : 2010/2549(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
RC-B7-0233/2010

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie zbliżającego się szczytu UE-Kanada w dniu 5 maja 2010 r.

Parlament Europejski,

–   uwzględniając negocjacje w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej, które rozpoczęły się na szczycie UE-Kanada w dniu 6 maja 2009 r. w Pradze,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmienionego porozumienia ramowego między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską na następną kadencję,

–   uwzględniając udane 32. posiedzenie międzyparlamentarne delegacji do spraw stosunków z Kanadą, które odbyło się w listopadzie 2009 r. w Brukseli,

–   uwzględniając procedurę zgody przewidzianą w art. 218 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 110 ust. 4 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Kanada jest jednym z najstarszych i najbliższych partnerów Unii Europejskiej, a wzajemne relacje sięgają 1959 r.,

B.  mając na uwadze, że trwające negocjacje w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej mogą wzmocnić stosunki między UE a Kanadą,

C. mając na uwadze, że w 2010 r. Kanada sprawuje przewodnictwo w grupie krajów G8 i będzie organizowała u siebie następny szczyt grupy G20,

D. mając na uwadze, że podczas zbliżającego się szczytu UE-Kanada, który odbędzie się 5 maja 2010 r. w Brukseli, główny nacisk ma zostać położony na wzmocnienie istniejących bliskich stosunków politycznych między tymi dwoma partnerami, w szczególności zaś uwzględnione zostaną następujące wspólne wyzwania: negocjacje w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej, wyzwania w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w szczególności sprawa Afganistanu/ Pakistanu, wspólne dalsze działania w sprawie Iranu, kwestia nierozprzestrzeniania broni jądrowej, sprawa Haiti i dalsze działania w następstwie konferencji darczyńców w Nowym Jorku, współpraca na rzecz rozwoju, skoordynowana odpowiedź na kryzys finansowy i gospodarczy, zmiany klimatu i kwestie zaopatrzenia w energię oraz prowadzenie dalszych działań w ramach dauhańskiej rundy światowych negocjacji handlowych,

E.  mając na uwadze, że UE i Kanada wyznają wspólne wartości i wykazują silne zaangażowanie w wielostronne działanie na rzecz stawiania czoła poważnym wyzwaniom,

1.  z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie Komisji, w którym jest mowa o postępie w negocjacjach w sprawie kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej jako podstawie stosunków gospodarczych między UE a Kanadą; w tym kontekście uważa, że szczyt UE-Kanada w Brukseli w dniu 5 maja 2010 r. stanowi dobrą okazję do przyspieszenia tych negocjacji;

2.  zwraca uwagę na stabilność kanadyjskiej gospodarki podczas kryzysu gospodarczego, w szczególności jej sektora bankowego; wyraża wolę ścisłej współpracy z Kanadą w kontekście grupy G20 w celu wypracowania skoordynowanego, globalnego podejścia w zakresie bodźców fiskalnych i konsolidacji fiskalnej, przy czym kwestia wprowadzenia podatku bankowego lub podatku od transakcji finansowych na poziomie globalnym będzie jednym z priorytetów na kolejnym szczycie grupy G20 w Toronto;

3.  zwraca uwagę, że Kanada i UE są w pełni zaangażowane w realizację skoordynowanych, spójnych i kompleksowych działań w celu zaspokojenia bieżących i długoterminowych potrzeb Haiti oraz w proces budowania nowego Haiti, który spełni uzasadnione i żywione od dawna aspiracje ludności Haiti względem swojego kraju, przy jednoczesnym zagwarantowaniu Haitańczykom możliwości przejęcia odpowiedzialności za proces odbudowy;

4.  z zadowoleniem przyjmuje zamiar wyrażony niedawno w mowie tronowej wygłoszonej w kanadyjskim parlamencie przy okazji otwarcia kanadyjskiego przemysłu telekomunikacyjnego na konkurencję z zewnątrz;

5.  z zadowoleniem przyjmuje też zamiar zainicjowania głębokiej reformy kanadyjskiego systemu zarządzania rybołówstwem, angażującej również Organizację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku (NAFO);

6.  ponownie wyraża zaniepokojenie w związku z wciąż obowiązującym wymogiem wizowym w odniesieniu do obywateli Republiki Czeskiej, Rumunii i Bułgarii i apeluje o jak najszybsze zniesienie tego wymogu; zauważa, że wymóg wizowy dla obywateli Czech został wprowadzony przez rząd Kanady w odpowiedzi na ogromny napływ ludności romskiej do Kanady i w związku z tym zwraca się odpowiednio do państw członkowskich o podjęcie właściwych działań w celu znalezienia rozwiązania dla sytuacji ludności romskiej w Europie; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt otwarcia biura wizowego w ambasadzie Kanady w Pradze i utworzenia eksperckiej grupy roboczej zajmującej się tą kwestią oraz wyraża nadzieję, że obiecany kompleksowy przegląd kanadyjskiego systemu uchodźców doprowadzi do zniesienia wymogu wizowego;

7.  podkreśla, że UE i Kanada zobowiązały się do budowania bezpiecznej i zrównoważonej światowej gospodarki niskoemisyjnej przy jednoczesnym zwiększaniu potencjału w zakresie dostosowywania się do skutków zmiany klimatu; podkreśla znaczenie kontynuowania dyskusji na tematy środowiskowe w ramach dialogu na wysokim szczeblu między UE a Kanadą w sprawach dotyczących środowiska, obejmującego współpracę ekologiczną, energetyczną i morską w regionie arktycznym; z zadowoleniem przyjmuje zobowiązanie Kanady, wyrażone niedawno w mowie tronowej, dotyczące inwestowania w czyste technologie energetyczne, zabezpieczenia swojej pozycji mocarstwa w produkcji czystej energii i bycia liderem w tworzeniu zielonych miejsc pracy;

8.  przypomina Radzie i Komisji, że w wyniku wejścia w życie Traktatu z Lizbony Parlament Europejski musi wyrazić zgodę na umowy międzynarodowe i musi być w pełni angażowany na wszystkich etapach procedury i oczekuje, że Komisja wyda wkrótce oświadczenie na temat sposobu, w jaki zamierza zastosować się do tego wymogu;

9.  gratuluje komitetowi organizacyjnemu igrzysk w Vancouver sukcesu Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2010;

10. zauważa, że właściwym do spraw stosunków UE-Kanada pozostaje jedynie szczebel federalny, lecz z zadowoleniem przyjmuje udział prowincji i terytoriów w negocjacjach dotyczących kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej, a także w niektórych aspektach stosunków UE-Kanada;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, obecnej prezydencji UE, wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz rządowi Kanady.