Návrh spoločného uznesenia - RC-B7-0233/2010Návrh spoločného uznesenia
RC-B7-0233/2010

SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010

28.4.2010

predložený v súlade s článkom 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,
ktorý nahrádza návrhy skupín:
S&D (B7‑0233/2010)
PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)

Elisabeth Jeggle v mene poslaneckého klubu PPE
Ioan Enciu v mene skupiny S&D
Wolf Klinz v mene skupiny ALDE
Philip Bradbourn v mene skupiny ECR


Postup : 2010/2549(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
RC-B7-0233/2010
Predkladané texty :
RC-B7-0233/2010
Prijaté texty :

Uznesenie Európskeho parlamentu o nadchádzajúcom samite EÚ a Kanady, ktorý sa bude konať 5. mája 2010

Európsky parlament,

–   so zreteľom na rokovania zamerané na komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu, ktoré sa začali na samite EÚ – Kanada 6. mája 2009 v Prahe,

–   so zreteľom na uznesenie z 9. februára 2010 o revidovanej rámcovej dohode medzi Európskym parlamentom a Komisiou na ďalšie legislatívne obdobie,

–   so zreteľom na úspešnú 32. medziparlamentnú schôdzu delegácie pre vzťahy s Kanadou, ktorá sa konala v novembri 2009 v Bruseli,

–   so zreteľom na postup súhlasu stanovený v článku 218 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A. keďže Kanada je jedným z najstarších a najbližších partnerov Európskej únie, s formálnymi vzťahmi už od roku 1959,

B.  keďže pokračujúce rokovania zamerané na komplexnú hospodársku a obchodnú dohodu by mohli posilniť vzťahy medzi EÚ a Kanadou,

C. keďže v roku 2010 Kanada predsedá skupine krajín G8 a bude hosťovskou krajinou budúceho samitu G20,

D. keďže nadchádzajúci samit EÚ – Kanada, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 v Bruseli, by sa mal podľa očakávaní zamerať na posilňovanie už aj tak úzkeho politického vzťahu medzi týmito dvomi partnermi, najmä na riešenie takých spoločných výziev, akými sú: rokovania o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode, zahraničné a bezpečnostné problémy, týkajúce sa najmä Afganistanu a Pakistanu, spoločný postup voči Iránu, nešírenie jadrových zbraní, Haiti a nadviazanie na konferenciu darcov v New Yorku, rozvojová spolupráca, koordinovaná reakcia na finančnú a hospodársku krízu, zmena klímy a energetika a pokrok týkajúci sa dauhaského kola rokovaní o svetovom obchode,

E.  keďže EÚ a Kanada majú spoločné hodnoty a spoločný odhodlaný záväzok obojstranne pracovať na riešení najdôležitejších problémov,

1.  víta vyhlásenie Komisie, v ktorom sa pokrok v rokovaniach o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode uvádza ako kľúčový prvok hospodárskych vzťahov medzi EÚ a Kanadou; v tejto súvislosti je presvedčený, že samit EÚ – Kanada, ktorý sa bude konať 5. mája 2010 v Bruseli, poskytne vhodnú príležitosť na urýchlenie týchto rokovaní;

2.  berie na vedomie odolnosť kanadského hospodárstva, najmä jej bankového sektora, v časoch hospodárskej krízy; vyjadruje svoju ochotu úzko s Kanadou spolupracovať v súvislosti so samitom G20, aby sa dosiahol koordinovaný globálny prístup v otázke fiškálnych stimulov a fiškálnej konsolidácie, pričom jednou z priorít budúceho samitu G20 v Toronte by malo byť zavedenie bankových poplatkov alebo dane z transakcií na svetovej úrovni;

3.  poznamenáva, že rovnako Kanada ako aj EÚ sú absolútne odhodlané na koordinovaný, súdržný a komplexný prístup, s cieľom splniť okamžité ako aj dlhodobejšie potreby Haiti a vybudovať nové Haiti, ktoré bude zodpovedať oprávneným a dlhodobým ambíciám Haiťanov, pokiaľ ide o ich krajinu, a zároveň zabezpečí, aby zodpovednosť za proces obnovy nieslo Haiti;

4.  víta zámer vyslovený v nedávnej trónnej reči v kanadskom parlamente sprístupniť kanadský telekomunikačný priemysel vonkajšej hospodárskej súťaži;

5.  rovnako víta úmysel Kanady začať zásadnú reformu kanadského systému riadenia rybného hospodárstva, do ktorej bude zahrnutá aj Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO);

6.  pripomína svoje znepokojenie nad tým, že Kanada ešte stále žiada od občanov Českej republiky, Rumunska a Bulharska víza, a žiada, aby sa táto povinnosť čo najrýchlejšie zrušila; poznamenáva, že kanadská vláda zaviedla vízovú povinnosť pre českých občanov v dôsledku masívneho prílivu Rómov do Kanady, a preto vyzýva členské štáty, aby náležite riešili situáciu rómskeho obyvateľstva v Európe; v tejto súvislosti víta otvorenie vízového úradu na kanadskom veľvyslanectve v Prahe a zriadenie pracovnej skupiny odborníkov pre túto otázku a dúfa, že prisľúbená komplexná revízia kanadského prisťahovaleckého systému povedie k zrušeniu tejto vízovej povinnosti;

7.  zdôrazňuje, že EÚ a Kanada sú odhodlané budovať nízkouhlíkové celosvetové hospodárstvo, ktoré by bolo bezpečné a udržateľné, a zároveň posilňovať schopnosť prispôsobovať sa vplyvom zmeny klímy; zdôrazňuje význam pokračovania diskusií o environmentálnych otázkach v rámci dialógu na vysokej úrovni medzi EÚ a Kanadou vrátane otázok v oblasti životného prostredia, energetiky a námornej spolupráce v arktickej oblasti; víta záväzok Kanady, vyjadrený v nedávnej trónnej reči, investovať do technológií získavania čistých energií, zabezpečiť si miesto ako veľmoc v odvetví čistých energií a stať sa lídrom v tvorbe pracovných miest spojených s ochranou životného prostredia;

8.  pripomína Rade a Komisii, že od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy musí Európsky parlament udeliť svoj súhlas s medzinárodnými zmluvami a plne sa zapájať do všetkých štádií postupu, a očakáva skoré vyjadrenie Komisie o tom, akým spôsobom to plánuje uskutočňovať;

9.  blahoželá organizačnému výboru mesta Vancouver k zorganizovaniu úspešných zimných olympijských a paraolympijských hier v roku 2010;

10. berie na vedomie, že právomoci týkajúce sa vzťahov medzi EÚ a Kanadou spočívajú len na federálnej úrovni, víta však účasť kanadských provincií a území na rokovaniach o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode a niektorých iných aspektoch vzťahov medzi EÚ a Kanadou;

11. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade, Komisii, rotujúcemu predsedníctvu EÚ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a kanadskej vláde.