Förfarande : 2010/2549(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : RC-B7-0233/2010

Ingivna texter :

RC-B7-0233/2010

Debatter :

PV 20/04/2010 - 11
CRE 20/04/2010 - 11

Omröstningar :

PV 05/05/2010 - 13.52
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0142

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 120kWORD 64k
28.4.2010
PE439.744v01-00}
PE439.745v01-00} RC1
 
B7-0233/2010}
B7-0234/2010} RC1

i enlighet med artikel 110.4 i arbetsordningen

som ersätter resolutionsförslagen från grupperna:

S&D (B7‑0233/2010)

PPE, ALDE, ECR (B7‑0234/2010)


om det kommande toppmötet mellan EU och Kanada den 5 maj 2010


Elisabeth Jeggle för PPE-gruppen
Ioan Enciu för S&D-gruppen
Wolf Klinz för ALDE-gruppen
Philip Bradbourn för ECR-gruppen
ÄNDRINGSFÖRSLAG

Europaparlamentets resolution om det kommande toppmötet mellan EU och Kanada den 5 maj 2010  

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av de förhandlingar om ett övergripande avtal om ekonomi och handel som inleddes vid toppmötet mellan EU och Kanada den 6 maj 2009 i Prag,

–   med beaktande av sin resolution av den 9 februari 2010 om en översyn av ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen inför nästa lagstiftningsperiod,

–   med beaktande av det framgångsrika trettioandra interparlamentariska mötet med delegationen för förbindelserna med Kanada i Bryssel i november 2009,

–   med beaktande av godkännandeförfarandet i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Kanada är ett av Europeiska unionens äldsta och närmaste partnerländer; förbindelserna inleddes redan 1959.

B.  De pågående förhandlingarna om ett övergripande avtal om ekonomi och handel skulle kunna stärka förbindelserna mellan EU och Kanada.

C. Under 2010 är Kanada ordförande i G8-gruppen och kommer att vara värdland för nästa G20-toppmöte.

D. Under det kommande toppmötet mellan EU och Kanada i Bryssel den 5 maj 2010 väntas fokus ligga på att stärka de redan goda politiska förbindelserna mellan de två partnerländerna, och följande gemensamma utmaningar kommer särskilt att diskuteras: förhandlingarna om ett övergripande avtal om ekonomi och handel, utrikes- och säkerhetsfrågor, särskilt situationen i Afghanistan och Pakistan, en gemensam strategi gentemot Iran, icke-spridning av kärnvapen, Haiti och uppföljningen av givarkonferensen i New York, regionalt samarbete, ett samordnat svar på den finansiella och ekonomiska krisen, energi och klimatförändringar samt initiativ för ett avslutande av förhandlingarna om världshandeln i Doharundan.

E.  EU och Kanada har gemensamma värderingar och delar ett starkt åtagande om att arbeta multilateralt för att ta itu med större utmaningar.

1.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens uttalande där framsteg i förhandlingarna om ett övergripande avtal om ekonomi och handel anges som grundläggande för de ekonomiska förbindelserna mellan EU och Kanada. Parlamentet tror mot denna bakgrund att toppmötet mellan EU och Kanada den 5 maj 2010 är ett utmärkt tillfälle att snabba på dessa förhandlingar.

2.  Europaparlamentet noterar att Kanadas ekonomi har varit stabil under den ekonomiska krisen, inte minst inom banksektorn. Parlamentet är villigt att samarbeta nära med Kanada inom G20-gruppen för att få till stånd en samordnad global strategi i fråga om finanspolitiska insatser och korrigeringar, och frågan om huruvida en bankavgift eller en transaktionsskatt på global nivå ska införas bör vara en av de prioriterade frågorna under nästa G20-toppmöte i Toronto.

3.  Europaparlamentet konstaterar att både Kanada och EU är villiga att föra en samordnad, konsekvent och övergripande strategi för att möta Haitis omedelbara och mer långsiktiga behov och att bygga upp ett nytt Haiti som kan infria de legitima och länge svikna förväntningar som Haitis folk har på sitt land, samtidigt som Haiti garanteras sitt egna nationella ansvar för återuppbyggnadsprocessen.

4.  Europaparlamentet välkomnar ambitionen, som nyligen betonades i trontalet i det kanadensiska parlamentet, att öppna den kanadensiska telekommunikationsbranschen för konkurrens utifrån.

5.  Europaparlamentet välkomnar även avsikten att inleda en omfattande reformering av Kanadas system för fiskeförvaltning, vilket även berör Nafo.

6.  Europaparlamentet upprepar sin oro över att Kanada fortfarande tillämpar visumkrav för medborgare från Tjeckien, Rumänien och Bulgarien, och begär att detta krav hävs så snart som möjligt. Parlamentet konstaterar att den kanadensiska regeringen införde visumkrav för tjeckiska medborgare som ett svar på den stora tillströmningen av romer till landet, och uppmanar därför medlemsstaterna att arbeta för en tillfredsställande lösning på romernas situation i Europa. Parlamentet välkomnar i detta sammanhang att man öppnat ett viseringskontor på den kanadensiska ambassaden i Prag och att man inrättat en expertarbetsgrupp på området, och hoppas att den utlovade omfattande översynen av Kanadas system för hantering av flyktingar kommer att leda till att visumkravet hävs.

7.  Europaparlamentet betonar att EU och Kanada vill bygga upp en koldioxidsnål global ekonomi som är säker och hållbar, samtidigt som förmågan till anpassning efter konsekvenserna av klimatförändringarna ökas. Parlamentet betonar vikten av löpande diskussioner om miljöfrågor inom ramen för den dialog på hög nivå som EU och Kanada för om miljön, och välkomnar Kanadas åtagande, sådant det nyligen uttrycktes i trontalet, att investera i teknik för ren energi, befästa sin position som supermakt i fråga om miljövänlig energi och spela en ledande roll för att skapa gröna jobb.

8.  Europaparlamentet påminner rådet och kommissionen om att parlamentet alltsedan Lissabonfördragets ikraftträdande måste ge sitt samtycke till internationella avtal och till fullo göras delaktigt under alla skeden i förfarandet. Parlamentet ser fram emot ett tidigt uttalande från kommissionen om hur den avser att åstadkomma detta.

9.  Europaparlamentet lyckönskar Vancouvers organisationskommitté till framgångarna med 2010 års Olympiska och Paralympiska vinterspel.

10. Europaparlamentet konstaterar att förbindelserna mellan EU och Kanada enbart berör den federala nivån, men ser positivt på att provinserna och territorierna deltar i förhandlingarna om ett övergripande avtal om ekonomi och handel och i vissa andra aspekter av förbindelserna mellan EU och Kanada.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, EU:s roterande ordförandeskap, vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt den kanadensiska regeringen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy