Предложение за обща резолюция - RC-B7-0238/2010/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B7-0238/2010/REV1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника на дейността
вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
PPE (B7-0238/2010)
S&D (B7-0239/2010)
ALDE (B7-0240/2010)
GUE/NGL (B7-0241/2010)
относно обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на Европейския съюз
János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
от името на групата PPE
Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
от името на групата S&D
Chris Davies, Renate Weber
от името на групата ALDE
Michail Tremopoulos
от името на групата Verts/ALE
Edvard Kožunšnik
от името на групата ECR
Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
от името на групата GUE/NGL

28.4.2010


Процедура : 2010/2593(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
RC-B7-0238/2010
Внесени текстове :
RC-B7-0238/2010
Разисквания :
Приети текстове :

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: