Предложение за обща резолюция - RC-B7-0238/2010/REV1Предложение за обща резолюция
RC-B7-0238/2010/REV1

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ
  внесено съгласно член 115, параграф 5 от Правилника на дейността
  вместо предложенията за резолюция, внесени от следните групи:
  PPE (B7-0238/2010)
  S&D (B7-0239/2010)
  ALDE (B7-0240/2010)
  GUE/NGL (B7-0241/2010)
  относно обща забрана за използване на цианид в минните технологии на територията на Европейския съюз
  János Áder, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Zuzana Roithova, Alajos Mészáros
  от името на групата PPE
  Daciana Sarbu, Kriton Arsenis, Csaba Tabajdi
  от името на групата S&D
  Chris Davies, Renate Weber
  от името на групата ALDE
  Michail Tremopoulos
  от името на групата Verts/ALE
  Edvard Kožunšnik
  от името на групата ECR
  Kartika Tamara Liotard, Sabine Wils, Joao Ferreira, Jiri Mastalka, Nikolaos Chountis
  от името на групата GUE/NGL

  28.4.2010


  Процедура : 2010/2593(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  RC-B7-0238/2010
  Внесени текстове :
  RC-B7-0238/2010
  Разисквания :
  Приети текстове :

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: